Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 158/2000 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 17.8.2015.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 717. 8. 2015 do 30. 6. 2017)

158/2000 Sb.

ZÁKON

ze dne 18. května 2000

o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna a o bezpečnosti činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři

ve znění zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 201/2015 Sb.. a zákona č. 183/2017201/2015 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 18 Přestupky

Přestupky

 

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 18a PřestupkySprávní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

PřestupkySprávní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že neposkytne na žádost ministerstva zprávu o okolnostech závažné havárie podle § 14a.správního deliktu tím, že

a)  provádí vyhledávání bez osvědčení nebo odpovědného zástupce podle § 7,

b)  provádí činnost v Oblasti bez smlouvy s Úřadem podle § 9 odst. 1,

c)  jako oprávněná osoba v rozporu s § 22 odst. 1 nemá v pracovněprávním vztahu osobu, která je držitelem osvědčení podle tohoto zákona,

d)  neposkytne na žádost ministerstva zprávu o okolnostech závažné havárie podle § 14a, nebo

e)  jako člen mezinárodního sdružení provádějícího vyhledávání nebo činnost v Oblasti ve stanovené lhůtě nepřizpůsobí své právní poměry tomuto zákonu.

(2) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 lze uložit pokutupísm. a), c), d) nebo e) se uloží pokuta do 10 000 000 Kč. Za správní delikt podle odstavce 1 písm. b) se uloží pokuta do 100 000 000 Kč.

 

§ 19

 

(1) Promlčecí doba činí 5 let. Byla-li promlčecí doba přerušena, odpovědnost za přestupekPrávnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději 8však do 10 let od jeho spácháníode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.

(2) Přestupky(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává ministerstvo.

(3(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Pokuty uložené podle tohoto zákona vybírá ministerstvo a vymáhá příslušný celní úřad.

(4) Od uložení správního trestu za přestupek podle tohoto zákona nelze upustit.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.