Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 157/2009 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.1.2014.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 7. 20171. 2014 do 31. 1230. 6. 2017)

157/2009 Sb.

ZÁKON

ze dne 7. května 2009

o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů

ve znění zákona č. 168/2013 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 18 Kontrolní činnost

Kontrolní činnost

 

(1) Orgány veřejné správy uvedené v § 17 odst. 1 vykonávají v rozsahu své působnosti též kontrolní činnost. Pokud orgán veřejné správy zjistí naplnění skutkové podstaty přestupkusprávního deliktu podle tohoto zákona, oznámí to obvodnímu báňskému úřadu, pokud neshledá důvody postoupit věc orgánům činným v trestním řízení.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 19 Přestupky fyzických osob

Přestupky fyzických osob

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 20 PřestupkySprávní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

PřestupkySprávní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s § 3 odst. 4 uloží těžební odpad na jiné místo, než které je určeno plánem pro nakládání s těžebním odpadem,

b)  v rozporu s § 3 odst. 7 zanechá na úložném místě odpad nebo jiný předmět, nebo

c)  v rozporu s § 3 odst. 7 poškodí zařízení úložného místa.

(2) Provozovatel se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  nevede aktuální záznamy o všech činnostech souvisejících s nakládáním s těžebním odpadem podle § 3 odst. 5,

b)  nevypracuje plán nebo nepožádá o jeho schválení anebo poruší jinou povinnost uloženou podle § 5,

c)  uvede nesprávné údaje v žádosti o zařazení úložného místa do kategorie I nebo II podle § 4 odst. 4 nebo v žádosti o změně kategorie úložného místa,

d)  poruší povinnost pro zřizování, provoz nebo změnu úložného místa podle § 6 odst. 2, 3 nebo 6,

e)  nepředloží obvodnímu báňskému úřadu zprávu o celkovém vyhodnocení provozu úložného místa nebo nesplní opatření uložená k odstranění nedostatků,

f)   neustanoví odpovědnou osobu podle § 7 odst. 3,

g)  v rozporu s § 7 odst. 4 nepředá záznamy o provozu úložného místa novému provozovateli nebo mu nepřevede vytvořenou rezervu finančních prostředků,

h)  v rozporu s § 8 odst. 1 provozuje úložné místo bez povolení nebo v rozporu s tímto povolením nebo nepožádá o změnu vydaného povolení v případech uvedených v § 8 odst. 5,

i)   ukončí provoz úložného místa bez povolení podle § 10 odst. 1,

j)   nesplní některou z povinností po ukončení provozu úložného místa podle § 10 odst. 5 a 6 a § 11 odst. 1 a 2,

k)  nesplní povinnost k předcházení zhoršování kvality podzemních nebo povrchových vod, znečištění ovzduší a půdy podle § 12,

l)   v rozporu s § 13 nevytváří rezervu finančních prostředků nebo nepožádá obvodní báňský úřad o souhlas s úpravou výše rezervy anebo rezervu použije k jinému účelu, než pro který byla vytvářena,

m) jako provozovatel úložného místa kategorie I nesplní povinnost k prevenci závažných havárií podle § 14 odst. 1 nebo 3,

n)  jako provozovatel, který za účelem rekultivace nebo stavby vyplňuje těžebním odpadem vytěžené prostory vzniklé povrchovou nebo hlubinnou těžbou, nepřijme vhodná opatření podle § 16 odst. 1,

o)  v rozporu s § 16 odst. 2 uloží těžební odpad v pevné nebo kapalné formě nebo v podobě kalu do povrchových vod,

p)  nesplní opatření k nápravě uložené podle § 18 odst. 2,

q)  jako provozovatel úložných míst uvedených v § 23 odst. 2 nesplní povinnost podle § 23 odst. 2 nebo 6, nebo

r)   nesplní některou z povinností při nakládání s těžebním odpadem podle § 24 odst. 1 nebo 2.

(3) Likvidátor se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s § 7 odst. 4 nepředá záznamy o provozu úložného místa Ministerstvu životního prostředí nebo nepřevede vytvořenou rezervu finančních prostředků na zvláštní účet Českého báňského úřadu.

(4) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta do

a)  5 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 nebo odstavce 2 písm. g), k) až m), o), nebo podle odstavce 3,

b)  1 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 2 písm. a) až f), h) až j), n), nebo p) až r).

 

§ 21 Společná ustanovení k přestupkůmke správním deliktům

Společná ustanovení k přestupkůmke správním deliktům

 

(1) PřestupkyPrávnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výše pokuty se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 3 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona (§ 19 a 20) v prvním stupni projednává a pokuty za ně ukládá obvodní báňský úřad.

(2(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby 38) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Fischer v. r.

 

____________________________________________________________

 

1)        Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES ze dne 15. března 2006 o nakládání s odpady z těžebního průmyslu a o změně směrnice 2004/35/ES.

4)        § 2 písm. r) zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5)        § 3 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

6)        Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

7)        Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.

8)        Například zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

9)        § 2 písm. f) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů.

10)      Například vyhláška č. 294/2005 Sb., § 80 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

11)      § 61 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb.

12)      Například § 4 písm. a) a § 6 zákona č. 185/2001 Sb., vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů.

13)      Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

14)      § 5, 6 a 7 zákona č. 185/2001 Sb.

15)      § 10 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě.

Vyhláška č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů.

16)      Například zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

17)      Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

18)      Například zákon č. 254/2001 Sb., zákon č. 86/2002 Sb., zákon č. 183/2006 Sb.

19)      § 2 písm. a), b) a c) vyhlášky č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

20)      § 8 a 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

21)      Zákon č. 183/2006 Sb.

22)      Například § 15 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění zákona č. 20/2004 Sb., § 17 odst. 1 písm. f) zákona č. 254/2001 Sb., ve znění zákona č. 181/2008 Sb.

23)      Vyhláška č. 195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl.

24)      § 59 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb.

25)      § 17 odst. 1 písm. f) zákona č. 254/2001 Sb., ve znění zákona č. 181/2008 Sb.

26)      § 43 zákona č. 185/2001 Sb.

27)      Zákon č. 61/1988 Sb.

Vyhláška č. 175/1992 Sb., o podmínkách využívání ložisek nevyhrazených nerostů, ve znění vyhlášky č. 298/2005 Sb.

28)      Například zákon č. 334/1992 Sb., zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

29)      § 2 zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů.

30)      Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.

31)      Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

32)      § 37a zákona č. 44/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

33)      § 24 odst. 2 písm. i) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 438/2003 Sb.

34)      § 10 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

35)      Vyhláška č. 223/2004 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky hodnocení rizika nebezpečných chemických látek pro životní prostředí.

36)      § 6 odst. 4 zákona č. 61/1988 Sb.

37)      § 84 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.

38)      Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.