Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 156/2000 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 4.9.2015.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 74. 9. 2015 do 30. 6. 2017)

156/2000 Sb.

ZÁKON

ze dne 18. května 2000

o ověřování střelných zbraní a střeliva

ve znění zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb.,

zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 217/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb.,. a zákona č. 206/2015 Sb.

a zákona č. 183/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 22

zrušen zákonem č. 206/2015 Sb.

 

 

§ 22a PřestupkySprávní delikty právnických osob

PřestupkySprávní delikty právnických osob a podnikajících

fyzických osob

 

(1) Kontrolovaná osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  neoprávněně použije zkušební nebo další značku, certifikát anebo jiný dokument vydaný úřadem podle tohoto zákona,

b)  uvede na trh nebo distribuuje kontrolovaný výrobek, který nesplňuje stanovené technické požadavky podle § 4 odst. 1, nebo

c)  nesplní opatření podle § 20a odst. 2.

(2) Výrobce, dovozce nebo vývozce se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  uvede na trh kontrolovaný výrobek v rozporu s § 16 odst. 1 písm. a),

b)  v rozporu s § 16 odst. 1 písm. c) vyveze kontrolovaný výrobek,

c)  neoznačí alespoň jednu z hlavních částí střelné zbraně podle § 16 odst. 1 písm. b),

d)  v rozporu s § 16 odst. 1 písm. d) neoznačí vnější stranu nejmenšího spotřebitelského obalu stanoveného střeliva zkušební značkou uvedenou v certifikátu nebo nezajistí výrobní kontrolu ke zjištění, zda jsou ve výrobě dodrženy stanovené technické požadavky nebo o tom nevede evidenci,

e)  neponechá na hlavní části zbraně, která je vyrobena z kovu, měkké místo pro vyražení příslušné zkušební značky podle § 16 odst. 1 písm. e), nebo

f)   neinformuje úřad o změnách ve výrobě kontrolovaných výrobků podle § 16 odst. 1 písm. f).

(3) Výrobce se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že neopatří kontrolovaný výrobek údaji podle § 16 odst. 2 písm. a).

(4) Distributor se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s § 16 odst. 3 uvede na trh kontrolovaný výrobek, který není označený platnou zkušební značkou.

(5) Opravce, kterému byla vydána zbrojní licence podle zvláštního právního předpisu, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s § 16 odst. 4 písm. a) neprovede opravu nebo úpravu střelné zbraně tak, aby splňovala stanovené technické požadavky, nebo nepředloží úřadu v písemné podobě postup opravy nebo úpravy, nebo

b)  nepředloží k ověřování opravenou střelnou zbraň, u níž byla provedena výměna některé z hlavních částí podle § 16 odst. 4 písm. b).

(6) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta do

a)  5 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a) až c), odstavce 2 písm. a) až e) nebo odstavce 4,

b)  1 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 3,

c)  500 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 2 písm. e) nebo odstavce 5.

 

§ 22b Společná ustanovení k přestupkůmke správním deliktům

Společná ustanovení k přestupkůmke správním deliktům

 

(1) PřestupkyPrávnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne zejména k závažnosti správního deliktu, ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává úřad.

(2) Pokuty vybírá úřad.

(3) Pokus přestupku podle § 22a odst. 1 písm. b) a c), § 22a odst. 2 písm. a) a b) nebo § 22a odst. 4 je trestný.

(4) U přestupků podle § 22a nelze upustit od uložení správního trestu.

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby 23) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Výnos pokut je příjmem státního rozpočtu.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Klaus v. r.

Havel v. r.

v z. Špidla v. r.

 

____________________________________________________________

 

4)      Vyhláška č. 70/1975 Sb., o Úmluvě o vzájemném uznávání zkušebních značek ručních palných zbraní.

4b)     Část první přílohy zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních).

4c)     Část druhá přílohy zákona č. 119/2002 Sb.

5b)     Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

5c)     Například zákon č. 310/1999 Sb., o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky.

5d)     § 16 odst. 2 písm. a) a § 31 písm. i) zákona č. 119/2002 Sb.

18)     Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

18a)   Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

18b)   Například zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

18c)   § 31 až 40 zákona č. 119/2002 Sb.

19a)   § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).

19b)    § 3 odst. 1 zákona č. 119/2002 Sb.

19c)   Například § 74 odst. 7 zákona č. 119/2002 Sb.

19d)    Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele).

19e)    Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2007/23/ES.

19f)     Čl. 3 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele).

19g)    Čl. 3 písm. k) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004.

19h)    § 52 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 315/2006 Sb.

19i)     Například zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

20a)    Například zákon č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

20b)    § 12 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

20c)    Nařízení vlády č. 396/2004 Sb., o postupech, obsahu a formě informace o výskytu nebezpečných nepotravinářských výrobků.

23)      § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.