Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 154/2000 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 18.3.2017.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 718. 3. 2017 do 30. 6. 2017)

154/2000 Sb.

ZÁKON

ze dne 17. května 2000

o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat

a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)

ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 282/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb.,

zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 32/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb.,

zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 168/2015 Sb., zákona č. 60/2017 Sb.. a zákona č. 18360/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

HLAVA VII

DOZORČÍ ČINNOST

 

§ 24 Česká plemenářská inspekce

Česká plemenářská inspekce

 

(1) Zřizuje se Česká plemenářská inspekce (dále jen "inspekce") jako orgán státní správy, který je podřízený ministerstvu. V jejím čele je ředitel; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.

(2) Práva a závazky dosavadní České inspekce pro šlechtění a plemenitbu hospodářských zvířat přecházejí ke dni účinnosti tohoto zákona na inspekci zřízenou podle odstavce 1. Zaměstnanci, kteří byli ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona v pracovním poměru k České inspekci pro šlechtění a plemenitbu hospodářských zvířat, se stávají dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zaměstnanci inspekce ve funkcích odpovídajících jejich dosavadnímu funkčnímu zařazení.

(3) Inspekce

a)  kontroluje, jak chovatelé, uznaná chovatelská sdružení, chovatelské podniky prasat, oprávněné osoby, provozovatelé jatek, provozovatelé líhní, provozovatelé shromažďovacích středisek, obchodníci, dopravci, uživatelská zařízení, asanační podniky, určená osoba, účastníci Národního programu a pověřená osoba dodržují povinnosti stanovené v tomto zákoně,

b)  kontroluje osoby, které vykonávají činnost, k níž je třeba podle tohoto zákona souhlas, uznání, určení nebo pověření ministerstva,

c)  zjišťuje příčiny nedostatků a osoby za ně odpovědné a ukládá opatření k odstranění těchto nedostatků a jejich příčin, včetně termínu pro jejich odstranění,

d)  projednává přestupky podle tohoto zákonaa jiné správní delikty (§ 26 a 27),

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

HLAVA VIII

PŘESTUPKY

SPRÁVNÍ DELIKTY

 

§ 26 Přestupky

Přestupky fyzických osob

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 27 PřestupkySprávní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob

PřestupkySprávní delikty právnických osob a podnikajících

fyzických osob

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  uvede do oběhu plemenné zvíře narozené v České republice, násadová vejce drůbeže nebo plemenný materiál ryb nebo včel v rozporu s § 21 odst. 1,

b)  uvede do oběhu plemenné zvíře narozené v jiných členských státech Evropské unie v rozporu s § 21 odst. 2,

c)  uvede do oběhu plemenné zvíře narozené ve třetích zemích v rozporu s § 21 odst. 3,

d)  uvede do oběhu sperma plemenných zvířat nebo zvířat zapsaných v chovném registru vyprodukované v inseminačních stanicích v České republice v rozporu s § 21 odst. 4,

e)  uvede do oběhu sperma plemenných zvířat nebo zvířat zapsaných v chovném registru vyprodukované mimo území České republiky v rozporu s § 21 odst. 5,

f)   uvede do oběhu na území České republiky sperma plemeníků zapsaných do ústředního registru plemeníků v rozporu s § 21 odst. 6,

g)  uvede do oběhu embrya nebo vaječné buňky plemenných zvířat nebo zvířat zapsaných v chovném registru v rozporu s § 21 odst. 7,

h)  v rozporu s § 21 odst. 9 přemístí z jiných členských států včely nebo plemenné ryby nebo jejich plemenný materiál nebo je doveze ze třetích zemí na území České republiky bez souhlasu ministerstva,

i)   nesplní některou z povinností uloženou rozhodnutím o opatření k nápravě vydaným podle § 24 odst. 3 písm. c) nebo rozhodnutím o zvláštním opatření vydaným podle § 25 odst. 2 nebo 3,

j)   ztěžuje nebo maří výkon kontroly podle tohoto zákona,

k)  vykonává činnost, ke které je třeba souhlasu nebo uznání, bez tohoto souhlasu nebo uznání, nebo

l)   nesplní povinnost podle přímo použitelného předpisu Evropské unie na úseku šlechtění, plemenitby, označování a evidence zvířat.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako chovatel dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  nevytvoří podmínky nezbytné pro zjišťování údajů potřebných pro testování a posuzování podle § 7 odst. 5 písm. a),

b)  neumožní ve svých chovech testovací připařování, prověřování plemeníků, předvedení nebo posuzování zevnějšku vyjmenovaných hospodářských zvířat podle § 7 odst. 5 písm. b),

c)  neposkytne plemenice, jejich samčí nebo samičí potomstvo, u drůbeže násadová vejce nebo jednodenní drůbež, u plemenných ryb jejich plemenný materiál nebo u včel matky ke společnému kontrolnímu chovu nebo pro potřeby testování a posuzování podle § 7 odst. 5 písm. c),

d)  neumožní ověření původu nebo stanovení genetického typu podle § 7 odst. 5 písm. d),

e)  v rozporu s § 15 odst. 1 nepoužije k plemenitbě plemeníky zapsané v ústředním registru plemeníků,

f)   nezabezpečí pro řádné a bezpečné provádění inseminace pro osobu oprávněnou k provádění inseminace oddělené prostory podle § 17 odst. 3,

g)  neprovede u vlastních plemenic inseminaci podle § 17 odst. 4,

h)  nezabezpečí pro řádné a bezpečné provádění přenosu embryí oddělené prostory podle § 18 odst. 2,

i)   nepoužije k přirozené plemenitbě plemeníky zapsané v ústředním registru plemeníků podle § 19 odst. 1,

j)   nevede záznamy o provádění přirozené plemenitby nebo tyto nepředá pověřené osobě podle § 19 odst. 2, nebo

k)  nepoužije k plemenitbě drůbeže přirozenou plemenitbou nebo inseminací v uznaných chovech plemeníky, jejich sperma nebo plemenice podle § 20 odst. 1.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako majitel zvířete dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nepožádá o ověření původu plemenného zvířete nebo o stanovení jeho genetického typu podle § 12 odst. 6.

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako chovatel nebo osoba uvádějící do oběhu plemenná zvířata, sperma, embrya, vaječné buňky, násadová vejce drůbeže nebo plemenný materiál ryb dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 21 odst. 8 nevede evidenci nebo nepředá údaje o uvádění do oběhu pověřené osobě.

(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako účastník Národního programu dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s § 14e odst. 5 použije k plemenitbě zvíře zaevidované do Národního programu.

(6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník genetického zdroje zvířete, který je účastníkem Národního programu, dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  nedodrží podmínky uvedené v Národním programu a Metodice podle § 14f odst. 1 písm. a),

b)  neoznámí neprodleně určené osobě a sdružení ohrožení genetického zdroje zvířete podle § 14f odst. 1 písm. b),

c)  v rozporu s § 14f odst. 1 písm. c) nehodnotí genetický zdroj zvířete a nevede o něm dokumentaci,

d)  v rozporu s § 14f odst. 1 písm. d) nepředá určené osobě nebo genobance vzorek biologického nebo genetického materiálu nebo neumožní odběr tohoto vzorku,

e)  neoznámí ministerstvu změnu údajů týkajících se rozhodnutí o zařazení do Národního programu podle § 14f odst. 1 písm. e), nebo

f)   neoznámí písemně určené osobě záměr trvale přemístit jedince genetického zdroje zvířete z České republiky do jiného členského státu Evropské unie nebo jeho vývoz do třetí země podle § 14f odst. 1 písm. f).

(7) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako chovatel označovaných zvířat dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  nezajistí jejich označování identifikačními prostředky podle § 22 odst. 1,

b)  nezajistí používání identifikačních prostředků při označování označovaných zvířat podle § 22 odst. 2,

c)  v rozporu s § 22 odst. 5 přemístí označované zvíře,

d)  nepostupuje v případě ztráty identifikačního prostředku nebo jeho poškození podle § 22 odst. 6,

e)  sejme nebo odstraní identifikační prostředek z označovaného zvířete bez jeho nahrazení jiným identifikačním prostředkem v rozporu s § 22 odst. 7,

f)   sejme, případně odstraní identifikační prostředek z označovaného zvířete a nahradí jej jiným identifikačním prostředkem v rozporu s § 22 odst. 8,

g)  nedezinfikuje nebo neznehodnotí po sejmutí identifikační prostředek podle § 22 odst. 9, nebo

h)  neoznačí tura dovezeného ze třetích zemí, který zůstává na území České republiky podle § 22 odst. 11.

(8) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako chovatel evidovaných zvířat dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  neeviduje svá hospodářství podle § 23 odst. 1 písm. a),

b)  v rozporu s § 23 odst. 1 písm. b) nevede ve stájovém registru údaje nebo je neuchovává po stanovenou dobu,

c)  nepředá pověřené osobě údaje podle § 23 odst. 1 písm. c), nebo

d)  neoznámí pověřené osobě ukončení své činnosti podle § 23 odst. 1 písm. d).

(9) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako chovatel živočichů pocházejících z akvakultury vnímavých k nákazám, která vlastní nebo drží tyto živočichy za účelem jejich prodeje nebo nabízení k prodeji, s výjimkou maloobchodního prodeje, nebo chovatel plemenných ryb dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  neeviduje svá hospodářství podle § 23 odst. 2 písm. a),

b)  v rozporu s § 23 odst. 2 písm. b) nevede ve stájovém registru údaje nebo je neuchovává po stanovenou dobu,

c)  nepředá pověřené osobě údaje podle § 23 odst. 2 písm. c), nebo

d)  neoznámí pověřené osobě ukončení své činnosti podle § 23 odst. 2 písm. d).

(10) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako chovatel koní a oslů a jejich kříženců a chovatel turů dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  nevyžádá si od pověřené osoby průkaz koně nebo průvodní list skotu podle § 23 odst. 4 písm. a),

b)  v rozporu s § 23 odst. 4 písm. b) nezajistí, aby do průkazu koně nebo průvodního listu skotu byly doplněny správné a úplné údaje a aby tam byly zaznamenány veškeré jejich změny,

c)  v rozporu s § 23 odst. 4 písm. c) nepředává nebo nepřebírá při přemisťování evidovaného zvířete společně s evidovaným zvířetem také průkaz koně nebo průvodní list skotu, nebo

d)  nevyžádá si od pověřené osoby vystavení duplikátu průkazu koně, náhradního průkazu koně nebo průvodního listu skotu podle § 23 odst. 4 písm. d).

(11) Sdružení, které je účastníkem Národního programu, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  nezaeviduje do Národního programu zvíře podle § 14e odst. 2, nebo

b)  v rozporu s § 14e odst. 4 nezaeviduje do Národního programu nebo nezapíše do plemenné knihy nebo plemenářské evidence zvíře jako genetický zdroj zvířete.

(12) Osoba provozující inseminační stanici se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  nepoužije plemeníky zapsané v ústředním registru plemeníků podle § 16 odst. 1 písm. a), nebo

b)  v rozporu s § 16 odst. 1 písm. b) nebo c) nevede provozní záznamy o jednotlivých plemenících, o odebraném spermatu, o vyrobených inseminačních dávkách nebo o výdeji inseminačních dávek nebo je nepředá pověřené osobě.

(13) Středisko pro přenos embryí se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nevede provozní záznamy nebo je nepředá podle § 18 odst. 1.

(14) Oprávněná osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  nezajišťuje testování a posuzování v chovech nebo testačních zařízeních osobami odborně způsobilými nebo technickým vybavením podle § 7 odst. 2,

b)  neprovede testování nebo posouzení hospodářských zvířat podle § 7 odst. 3 písm. a),

c)  nedodrží postupy a posuzování podle § 7 odst. 3 písm. b),

d)  nezjišťuje původy, vlastnosti a znaky vyjmenovaných hospodářských zvířat podle § 7 odst. 3 písm. c),

e)  v rozporu s § 7 odst. 3 písm. d) neeviduje údaje o původu, výkonnosti a reprodukci zvířat nebo je nepředá,

f)   neposkytuje poradenství podle § 7 odst. 3 písm. e),

g)  nepředá v případě ukončení činnosti veškeré údaje a podklady podle § 7 odst. 3 písm. f),

h)  nepostupuje při testování a posuzování koní podle § 7 odst. 6,

i)   v rozporu s § 8 odst. 2 písm. b) nezajistí hodnocení plemenných zvířat nebo o výsledku hodnocení nevydá doklad,

j)   nedoloží způsobilost k ověřování a osvědčování původů a stanovování genetických typů plemenných zvířat podle § 12 odst. 2 písm. a),

k)  v rozporu s § 12 odst. 2 písm. b) nedoloží účast v mezinárodních srovnávacích testech nebo trvale nesplňuje jejich kritéria,

l)   v rozporu s § 12 odst. 2 písm. c) neověří původ nebo nestanoví genetický typ plemenného zvířete,

m) nepoužije k plemenitbě plemeníky zapsané v ústředním registru plemeníků podle § 15 odst. 1,

n)  neprovede inseminaci nebo vpravování embryí podle § 17 odst. 1,

o)  nepoužije sperma plemeníků podle § 17 odst. 2 písm. a),

p)  v rozporu s § 17 odst. 2 písm. b) nevede záznamy o inseminaci nebo je nepředá,

q)  nedodrží připařovací plán nebo testovací připařování podle § 17 odst. 2 písm. c), nebo

r)   neohlásí změny podle § 32.

(15) Určená osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  nedodrží podmínky uvedené v Národním programu podle § 14f odst. 2 písm. a),

b)  v rozporu s § 14f odst. 2 písm. b) nevede evidenci účastníků Národního programu nebo jim nepřidělí evidenční čísla,

c)  nekoordinuje aktivity související s Národním programem podle § 14f odst. 2 písm. c),

d)  nezajistí regeneraci genetického zdroje zvířete podle § 14f odst. 2 písm. d),

e)  v rozporu s § 14f odst. 2 písm. e) neprovede hodnocení Národního programu nebo toto hodnocení nepředloží ministerstvu, nebo

f)   neohlásí změny podle § 32.

(16) Pověřená osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  nezajistí zpracování a zveřejňování výsledků testování a posuzování a jejich evidenci podle § 7 odst. 7,

b)  v rozporu s § 8 odst. 2 písm. d) nezajistí hodnocení plemenných zvířat nebo o výsledku hodnocení nevydá doklad,

c)  nevede ústřední registr plemeníků podle § 15 odst. 2,

d)  nepřidělí chovateli označovaných zvířat identifikační prostředky podle § 22 odst. 3 písm. a),

e)  nezabezpečí označování koní podle § 22 odst. 3 písm. b),

f)   nezaeviduje původní identifikační číslo zvířete podle § 22 odst. 11,

g)  neposkytuje údaje podle § 23b odst. 5,

h)  neposkytuje formuláře podle § 23c odst. 2 písm. a),

i)   neshromažďuje údaje podle § 23c odst. 2 písm. b),

j)   nevystavuje průvodní listy skotu nebo průkazy koní podle § 23c odst. 2 písm. c),

k)  nepředává chovatelům pokyny podle § 23c odst. 2 písm. d),

l)   nevede evidenci podle § 23c odst. 2 písm. e),

m) nedoplňuje databázi podle § 23c odst. 2 písm. f),

n)  v rozporu s § 23c odst. 2 písm. g) neregistruje plemeníky v ústředním registru plemeníků nebo nevede jeho databázi nebo ji nedoplňuje,

o)  v rozporu s § 23c odst. 2 písm. h) nekontroluje identifikační čísla zvířat a správnost předávaných údajů nebo nevyzve chovatele k odstranění nebo k opravě údajů,

p)  nearchivuje vrácené průvodní listy skotu, průkazy koní a záznamy o registraci chovatelů a ostatních osob podle § 23c odst. 2 písm. i),

q)  nezajišťuje ochranu a bezpečnost údajů uložených v informačním systému ústřední evidence podle § 23c odst. 2 písm. j),

r)   v rozporu s § 23c odst. 2 písm. k) nepředá údaje nebo doklady nebo neprovede zápis o tomto předání v případě zrušení rozhodnutí o pověření,

s)  nevrátí průvodní list skotu organizaci, která jej vystavila, podle § 23c odst. 2 písm. l),

t)   neeviduje odděleně údaje nesprávné nebo nepravděpodobné podle § 23c odst. 2 písm. m),

u)  v rozporu s § 23c odst. 2 písm. p) nezpracovává nebo nezveřejňuje odhady plemenných hodnot,

v)  nepřiděluje výrobcům elektronických identifikátorů pro označování označovaných zvířat číselné řady podle § 23c odst. 2 písm. q), nebo

w)  neohlásí změny podle § 32.

(17) Sdružení, které je účastníkem Národního programu, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  nedodrží podmínky uvedené v Národním programu a Metodice podle § 14f odst. 4 písm. a),

b)  neoznámí určené osobě ohrožení genetického zdroje zvířete podle § 14f odst. 4 písm. b),

c)  neoznámí změnu údajů týkajících se rozhodnutí o zařazení do Národního programu podle § 14f odst. 4 písm. c),

d)  nezajistí regeneraci genetického zdroje zvířete podle § 14f odst. 4 písm. d),

e)  neprovede hodnocení příslušného druhu nebo plemene genetického zdroje zvířete podle § 14f odst. 4 písm. e), nebo

f)   neposkytne informace podle § 14f odst. 4 písm. f).

(18) Genobanka se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  neuchovává materiál podle § 14g odst. 3 písm. a), nebo

b)  v rozporu s § 14g odst. 3 písm. b) neoznámí vznik situace znamenající riziko poškození nebo zničení uloženého materiálu nebo nezajistí opatření k eliminaci tohoto rizika.

(19) Uznané chovatelské sdružení se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s § 5 odst. 7 písm. a) nepostupuje při své činnosti v souladu se svým chovným cílem a šlechtitelským programem, nevyhodnocuje nebo nerealizuje šlechtitelský program nebo nezveřejňuje jeho výsledky,

b)  v rozporu s § 5 odst. 7 písm. b) nevede plemennou knihu nebo v ní neeviduje plemenná zvířata nebo nevede plemenářskou evidenci nebo v ní neeviduje hejna drůbeže, plemenných ryb nebo včel,

c)  nekontroluje plnění ustanovení řádu plemenné knihy nebo plemenářské evidence podle § 5 odst. 7 písm. c),

d)  v rozporu s § 5 odst. 7 písm. d) nevydá, neověří nebo nezkontroluje potvrzení o původu plemenných zvířat, u drůbeže a plemenných ryb potvrzení o původu rodičovského hejna,

e)  v rozporu s § 5 odst. 7 písm. e) neeviduje nebo nezveřejňuje dědičné vady a zvláštnosti,

f)   v rozporu s § 5 odst. 7 písm. f) nezajistí hodnocení vyjmenovaných hospodářských zvířat nebo nevydá o jeho výsledku doklady,

g)  neposkytne informace o plemenných zvířatech podle § 5 odst. 7 písm. g),

h)  neposkytne určené osobě nebo ministerstvu údaje podle § 5 odst. 7 písm. h),

i)   nepostupuje při testování a posuzování koní podle § 7 odst. 6,

j)   nepřevezme výsledky testování a posuzování podle § 7 odst. 8, nebo

k)  neohlásí změny podle § 32.

(20) Chovatelský podnik prasat se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s § 6 odst. 4 písm. a) nepostupuje při své činnosti v souladu se svým chovným cílem a šlechtitelským programem, nevyhodnocuje a nerealizuje šlechtitelský program a nezveřejňuje jeho výsledky,

b)  nevede chovný registr podle § 6 odst. 4 písm. b),

c)  nekontroluje plnění ustanovení řádu chovného registru podle § 6 odst. 4 písm. c),

d)  v rozporu s § 6 odst. 4 písm. d) nevydá, neověří nebo nezkontroluje doklad o původu,

e)  v rozporu s § 6 odst. 4 písm. e) nezpracuje nebo nezveřejní plemenné hodnoty,

f)   v rozporu s § 6 odst. 4 písm. f) neprovede hodnocení zvířat nebo nevydá o jeho výsledku doklady,

g)  neposkytne informace o zvířatech podle § 6 odst. 4 písm. g),

h)  neposkytne určené osobě nebo ministerstvu údaje podle § 6 odst. 4 písm. h),

i)   nepoužije k plemenitbě plemeníky zapsané v ústředním registru plemeníků podle § 15 odst. 1, nebo

j)   neohlásí změny podle § 32.

(21) Provozovatel jatek, provozovatel líhní, provozovatel shromažďovacího střediska, uživatelského zařízení nebo asanačního podniku se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s § 23a odst. 1 písm. a) neeviduje svá zařízení (provozovny) nebo neoznamuje změny,

b)  nepředá údaje týkající se identifikace, počtu, přemisťování a změn evidovaných zvířat podle § 23a odst. 1 písm. b),

c)  nepřebírá při přemístění zvířete průvodní listy skotu nebo průkazy koní podle § 23a odst. 1 písm. c),

d)  nezajistí odeslání průvodního listu skotu nebo průkazu koně podle § 23a odst. 1 písm. d), nebo

e)  neoznámí ukončení své činnosti podle § 23a odst. 1 písm. e).

(22) Obchodník se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s § 23a odst. 2 písm. a) neeviduje nebo neoznamuje změny,

b)  nepředá údaje týkající se identifikace, počtu, přemisťování a změn evidovaných zvířat podle § 23a odst. 2 písm. b),

c)  nepřebírá při přemístění zvířete průvodní listy skotu podle § 23a odst. 2 písm. c), nebo

d)  neoznámí ukončení své činnosti podle § 23a odst. 2 písm. d).

(23) Dopravce se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  není registrován podle § 23a odst. 3 písm. a), nebo

b)  v rozporu s § 23a odst. 3 písm. b) nepřebírá nebo nepředává při přemístění zvířete průvodní listy skotu nebo průkazy koní.

(24) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta

a)  do 200 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 3 nebo 13,

b)  do 500 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a) až h) nebo l), odstavce 2 písm. a) až d), f) až h) nebo k) nebo odstavce 4, 5, 6, 11, 15, 17, 18, 19 nebo 20,

c)  do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. i), j) nebo k), odstavce 2 písm. e), i) nebo j) nebo odstavce 7, 8, 9, 10, 12, 14, 21, 22 nebo 23,

d)  do 2 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 16.

 

§ 28

SpolečnéSpolečná ustanovení

 

Přestupky(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, době trvání, k jeho následkům a okolnostem, za nichž byl správní delikt spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 4 let ode dne, kdy byl správní delikt spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona projednává v prvním stupni inspekce nebo orgány veterinárního dozoru; orgány veterinárního dozoru projednávají pouze přestupkysprávní delikty týkající se označování (§ 22) a evidence (§ 23 až 23c) podle své působnosti stanovené zvláštním zákonem 8b).

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání 20) fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní moci.

(7) Výnos z pokut je příjmem státního rozpočtu.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.