Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 15/1998 Sb., znění platná od 13.8.2017 a od 1.7.2017.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 13. 8. 20171. 7. 2016 do 31. 12. 8. 2017)

15/1998 Sb.

ZÁKON

ze dne 13. ledna 1998

o dohledu v oblasti kapitálového trhu

a o změně a doplnění dalších zákonů

ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 308/2002 Sb.,

zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb.,

zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 224/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb.,

zákona č. 250/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 139/2011 Sb.,

zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 273/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb.,

zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb.. a zákona č. 204183/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

 

*ČÁST I - DOHLED V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU

ČÁST PRVNÍ

DOHLED V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU

*Hlava I - Postavení, působnost a pravomoce

HLAVA I

PŮSOBNOST A PRAVOMOCI ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU

 

§ 1 Předmět úpravy

Předmět úpravy

(1) Tento zákon upravuje působnost a pravomoci České národní banky při výkonu dohledu nad kapitálovým trhem a stanoví některá práva a povinnosti subjektů, které na tomto trhu působí.

(2) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 39).

(3) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 40), a zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie 41), pokud jde o pravomoci České národní banky a povinnost mlčenlivosti.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 7 Předmět dohledu nad kapitálovým trhem

Předmět dohledu nad kapitálovým trhem

Dohledu České národní banky nad kapitálovým trhem podléhá

a)   plnění povinností stanovených tímto zákonem fyzickým nebo právnickým osobám,

b)   plnění povinností stanovených zvláštními zákony 1),

c)     plnění povinností a podmínek stanovených ve vykonatelných rozhodnutích České národní banky a

d)   plnění povinností stanovených přímo použitelnými předpisy Evropské unie. 9a), 29), 36), 38).

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 8

(1) Česká národní banka je oprávněna pro účely výkonu dohledu nad kapitálovým trhem

a)   vyžadovat informace od každého, včetně auditorů,

b)   vyžadovat objasnění skutečností od každého; ustanovení zvláštního právního předpisu upravujícího správní řízení o předvolání, předvedení a výslechu svědka platí obdobně,

c)   vyžadovat předložení záznamů, zpráv nebo s nimi spojených údajů přenášených prostřednictvím sítě elektronických komunikací 9b) od osoby, která podléhá jejímu dohledu nad kapitálovým trhem a která je oprávněně pořídila,

d)   vyžadovat od právnické nebo fyzické osoby zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací poskytnutí provozních a lokalizačních údajů podle zvláštního právního předpisu 35), a to po předchozím písemném povolení předsedy senátu vrchního soudu příslušného podle sídla České národní banky, pokud lze důvodně předpokládat, že poskytnuté údaje mohou přispět k objasnění skutečností důležitých pro odhalení přestupku na úseku podnikání nebo obchodování na kapitálovém trhu podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, včetně jeho pachatele, a nelze-li sledovaného účelu dosáhnout jinak, nebo jen s vynaložením neúměrného úsilí,

e)   provést kontrolu na místě podle zvláštního zákona u osoby, která podléhá jejímu dohledu nad kapitálovým trhem; Česká národní banka může k provedení kontroly přizvat auditora podle zákona upravujícího činnost auditorů, auditorskou společnost nebo znalce,

f)    vyžadovat uveřejnění povinně uveřejňovaných informací podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu 5); tyto informace Česká národní banka zpřístupní veřejnosti, pokud tak neučiní povinná osoba,.

g)   vyžádat si od emitenta investičního nástroje podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zneužívání trhu 42), aby předkládal aktualizovaný seznam zasvěcených osob podle čl. 18 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014.

(2) Česká národní banka může uplatnit oprávnění podle odstavce 1, je-li to nutné ke zjištění informací, o které žádá zahraniční orgán dohledu nad finančním trhem, za podmínky, že je to nutné pro plnění jeho úkolů v oblasti dohledu nad finančním trhem, že tyto informace mu lze v souladu s § 26 poskytnout a že může uplatnit srovnatelné pravomoci na území svého státu v případě obdobné žádosti České národní banky.

(3) Osoba, od které je Česká národní banka oprávněna vyžadovat informace, podklady, objasnění skutečností, záznamy, zprávy nebo s nimi spojené údaje podle odstavce 1 nebo 2, je povinna poskytnout tyto informace, podklady, objasnění skutečností, záznamy, zprávy nebo s nimi spojené údaje bez zbytečného odkladu, nebo ve lhůtě stanovené Českou národní bankou.

(4) Osoby, u kterých je důvodné podezření, že bez příslušného povolení nebo souhlasu České národní banky provádějí činnost, ke které je třeba povolení nebo souhlas České národní banky, je Česká národní banka nebo jí pověřená osoba oprávněna kontrolovat podle kontrolního řádu v rozsahu, který je potřebný ke zjištění skutkového stavu týkajícího se takové činnosti.

(5) Osobu, kterou obchodník s cennými papíry pověřil nebo kterou pověřila penzijní společnost výkonem některých činností podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu nebo doplňkové penzijní spoření, je Česká národní banka oprávněna kontrolovat podle kontrolního řádu v rozsahu, ve kterém byla tato osoba pověřena výkonem činnosti.

(6) Česká národní banka stanoví vyhláškou podrobnosti, lhůtu, formu a způsob plnění informační povinnosti podle § 8 odst. 1 písm. g).

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 15 Mechanismus hlášenízrušen

Mechanismus hlášení

(1) Česká národní banka zavede, udržuje a uplatňuje účinný mechanismus hlášení, který umožňuje oznámení porušení nebo hrozícího porušení tohoto zákona, právního předpisu upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, právního předpisu upravujícího investiční společnosti a investiční fondy, právních předpisů je provádějících a přímo použitelného předpisu Evropské unie v oblasti činností na finančních trzích 43) (dále jen "oznámení porušení") a vyhodnocení tohoto oznámení porušení.

(2) Mechanismus hlášení podle odstavce 1 umožní učinit oznámení porušení též anonymně.

(3) Česká národní banka uveřejní na svých internetových stránkách v samostatné, snadno dohledatelné části transparentní, srozumitelné a spolehlivé informace o mechanismu hlášení podle odstavce 1, aby každý mohl učinit informované rozhodnutí, zda, jakým způsobem a kdy učiní oznámení porušení.

(4) Informace podle odstavce 3 obsahují alespoň

a)   způsoby, jakými lze oznámení porušení učinit, a způsoby, jakými Česká národní banka kontaktuje osobu, která oznámení porušení učinila, spolu s uvedením

1.   telefonních čísel, na které lze oznámení porušení učinit, včetně informace, zda jsou hovory nahrávány,

2.   elektronických a poštovních adres, na které lze oznámení porušení učinit a které jsou bezpečné a zajišťují důvěrnost,

b)   popis postupů týkající se oznámení porušení spolu s uvedením

1.   informace, že oznámení porušení lze učinit anonymně,

2.   způsobu, jakým může Česká národní banka požadovat doplnění oznámení porušení nebo jeho objasnění,

3.   druhu, obsahu a časového rámce pro zpětnou vazbu o výsledcích oznámení porušení, kterou Česká národní banka poskytne osobě, která oznámení porušení učinila (dále jen "oznamovatel"),

c)   režim ochrany informací obsažených v oznámení porušení, včetně podrobného popisu okolností, za nichž mohou být důvěrné údaje o oznamovateli zpřístupněny jiné osobě podle článku 27, 28 nebo 29 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 596/2014 a podle § 26,

d)   popis postupů na ochranu oznamovatelů, zejména zaměstnanců osob podléhajících dohledu České národní banky, podle § 18a a

e)   prohlášení, že oznámení porušení nezakládá porušení žádného omezení týkajícího se zpřístupňování informací, které vyplývá ze smlouvy nebo právního předpisu, a že oznamovateli v souvislosti s tímto zpřístupněním informací nevzniká žádná odpovědnost jakéhokoli druhu.

(5) Česká národní banka poskytne potenciálnímu oznamovateli před přijetím oznámení porušení nebo v okamžiku jeho přijetí informace podle odstavců 3 a 4.

 

§ 16 Prostředky komunikace pro přijímání oznámení porušení

Prostředky komunikace pro přijímání oznámení porušení

(1) Česká národní banka zavede, udržuje a používá pro přijímání oznámení porušení a pro sdělování následných opatření uživatelsky vstřícné, nezávislé, samostatné a bezpečné prostředky komunikace, které zajišťují důvěrnost informací.

(2) Prostředky komunikace podle odstavce 1 se považují za nezávislé a samostatné, pokud

a)   jsou odděleny od ostatních prostředků komunikace, které Česká národní banka používá,

b)   jsou navrženy, vytvořeny a používány způsobem, který zajišťuje úplnost, celistvost a důvěrnost informací a brání v přístupu neoprávněných osob, a

c)   umožňují dlouhodobé uchovávání informací.

(3) Prostředky komunikace podle odstavce 1 umožní přijímat oznámení porušení alespoň

a)   písemnou formou v elektronické i papírové podobě,

b)   ústní formou prostřednictvím telefonu (dále jen "telefonická forma") se záznamem hovoru nebo bez takového záznamu a

c)   osobním setkáním s některým ze zaměstnanců určených podle § 17.

 

§ 17 Určení zaměstnanci

Určení zaměstnanci

(1) Česká národní banka určí zaměstnance, kteří přijímají a vyřizují oznámení porušení (dále jen "určení zaměstnanci"). Určení zaměstnanci musí být dostatečně proškoleni k plnění úkolů podle odstavce 2.

(2) Určení zaměstnanci

a)   poskytují na žádost informace o postupech pro učinění oznámení porušení,

b)   přijímají a vyřizují oznámení porušení a

c)   udržují kontakt s oznamovatelem, pokud uvedl své kontaktní údaje.

 

§ 18 Postup České národní banky po přijetí oznámení porušení

Postup České národní banky po přijetí oznámení porušení

(1) Obdrží-li Česká národní banka oznámení porušení jiným způsobem než prostřednictvím prostředků komunikace podle § 16, předá bezodkladně a beze změny toto oznámení porušení určeným zaměstnancům prostřednictvím prostředků komunikace podle § 16.

(2) Česká národní banka vede záznam o každém přijatém oznámení porušení.

(3) Česká národní banka potvrdí přijetí písemného oznámení porušení na elektronickou nebo poštovní adresu, kterou oznamovatel uvedl, pokud nepožádal o jiný způsob potvrzení. Česká národní banka nepotvrdí přijetí tohoto oznámení, pokud by tím byla ohrožena ochrana osobních údajů oznamovatele.

(4) Česká národní banka je po přijetí oznámení porušení telefonickou formou se záznamem hovoru oprávněna takové oznámení zaznamenat formou

a)   zvukového záznamu v trvalé a dohledatelné podobě, nebo

b)   úplného a přesného přepisu takového hovoru; Česká národní banka umožní oznamovateli tento přepis hovoru zkontrolovat, opravit a odsouhlasit svým podpisem.

(5) Česká národní banka je po přijetí oznámení porušení telefonickou formou bez záznamu hovoru oprávněna takové oznámení zaznamenat formou přesného zápisu o takovém hovoru. Česká národní banka umožní oznamovateli zápis o hovoru zkontrolovat, opravit a odsouhlasit svým podpisem.

(6) V případě, že má k oznámení porušení dojít při osobním setkání s určeným zaměstnancem, Česká národní banka zajistí úplný a věrný záznam z tohoto setkání v trvalé a vyhledatelné podobě formou

a)   zvukového záznamu, nebo

b)   podrobného zápisu; v tom případě umožní oznamovateli kontrolu a opravy zápisu a potvrzení souhlasu svým podpisem.

(7) Česká národní banka uchovává záznamy, zápisy a přepisy podle odstavců 4 až 6 v důvěrném a zabezpečeném systému, přičemž přístup k údajům z tohoto systému mají pouze zaměstnanci České národní banky, kteří tyto údaje potřebují k plnění svých pracovních povinností.

(8) Česká národní banka zavede odpovídající postupy pro předávání osobních údajů oznamovatele a osoby, která je údajně odpovědná za porušení nebo hrozící porušení přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zneužívání trhu (dále jen "nahlášená osoba") uvnitř České národní banky a jiným orgánům nebo jiným osobám.

(9) Česká národní banka zajistí, aby předáním údajů týkajících se oznámení porušení uvnitř České národní banky nebo jiným orgánům nebo jiným osobám nedošlo k odhalení totožnosti oznamovatele nebo nahlášené osoby, ledaže je takové předání osobních údajů v souladu s § 26.

 

§ 18a Ochrana oznamovatelů a nahlášených osob

Ochrana oznamovatelů a nahlášených osob

(1) Česká národní banka zavede, udržuje a uplatňuje postupy na

a)   ochranu oznamovatele a nahlášené osoby, pokud se jedná o zaměstnance osoby podléhající dohledu České národní banky, alespoň před odplatou, diskriminací nebo jinými druhy nespravedlivého zacházení, ke kterým by mohlo dojít v důsledku oznámení porušení nebo v souvislosti s ním, a

b)   ochranu osobních údajů oznamovatele a nahlášené osoby v souladu s § 18 odst. 9 a § 26.

(2) Osoba, která vědomě poskytne nepravdivé oznámení, se pro účely odstavce 1 nepovažuje za oznamovatele.

(3) Není-li totožnost nahlášené osoby veřejně známa, Česká národní banka zajistí ochranu jejích osobních údajů srovnatelnou s ochranou osob, proti kterým Česká národní banka zahájila správní řízení. Pro ochranu osobních údajů nahlášené osoby se použijí postupy podle § 18 odst. 7.

 

§ 18b Spolupráce se Státním úřadem inspekce práce

Spolupráce se Státním úřadem inspekce práce

(1) Česká národní banka spolupracuje se Státním úřadem inspekce práce při zajišťování ochrany oznamovatele a nahlášené osoby před odplatou, diskriminací nebo jinými druhy nespravedlivého zacházení, ke kterým by mohlo dojít v důsledku oznámení porušení nebo v souvislosti s ním.

(2) V rámci spolupráce podle odstavce 1 Česká národní banka a Státní úřad inspekce práce zajistí, aby oznamovatel měl přístup k

a)   uceleným informacím a poradenství o

1.   opatřeních a o postupech na ochranu osob proti nespravedlivému zacházení a

2.   postupech pro nárokování peněžitých náhrad za způsobenou škodu nebo újmu v souvislosti s podaným oznámením porušení, a

b)   účinné pomoci České národní banky ve vztahu ke Státnímu úřadu inspekce práce, včetně potvrzení postavení oznamovatele v případě pracovněprávních sporů.

 

§ 18c Přezkum postupů České národní banky

Přezkum postupů České národní banky

Česká národní banka pravidelně, nejméně jednou za 2 roky, přezkoumá své postupy pro přijímání a vyřizování oznámení porušení, přičemž vezme v úvahu zkušenosti své i orgánů dohledu nad kapitálovým trhem v jiném členském státu Evropské unie v této oblasti a tyto postupy upraví v souladu s vývojem trhu a technologií.

zrušen zákonem č. 257/2004 Sb.

 

§ 16

zrušen zákonem č. 57/2006 Sb.

 

§ 17

zrušen zákonem č. 57/2006 Sb.

 

§ 18

zrušen zákonem č. 57/2006 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 20

zrušen zákonem č. 308/2002 Sb.

 

*Hlava II

HLAVA II

 

 

§ 21

zrušen zákonem č. 57/2006 Sb.

 

§ 22

zrušen zákonem č. 57/2006 Sb.

 

§ 23

zrušen zákonem č. 57/2006 Sb.

 

§ 24

zrušen zákonem č. 57/2006 Sb.

 

 

§ 25

zrušen zákonem č. 57/2006 Sb.

 

§ 26 Povinnost mlčenlivosti

Povinnost mlčenlivosti a mezinárodní spolupráce

(1) Zaměstnanci České národní banky vykonávající dohled v oblasti kapitálového trhu a osoby, jejichž služeb Česká národní banka využívá při výkonu dohledu nad kapitálovým trhem, a jejich zaměstnanci a členové poradních orgánů České národní banky pro oblast kapitálového trhu jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech informacích získaných v souvislosti s výkonem své činnosti, funkce nebo svého zaměstnání v oblasti dohledu nad kapitálovým trhem. Informace podle věty první může osoba, která má povinnost mlčenlivosti, použít jen způsobem a v rozsahu nutném pro plnění úkolů nebo výkon funkce v oblasti dohledu nad kapitálovým trhem nebo v soudním řízení vedeném v souvislosti s rozhodnutím nebo výkonem dohledu nad kapitálovým trhem nebo v obdobném mezinárodním řízení. Tyto informace mohou být použity i pro jiné účely než podle věty druhé, pokud s tím vysloví souhlas osoba, která informace poskytla. Porušením povinnosti mlčenlivosti není poskytnutí informace třetí osobě v souhrnné podobě tak, že nelze identifikovat konkrétní subjekt, kterého se informace týká. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení činnosti, zaměstnání nebo funkce, které tuto povinnost založily.

(2) Porušením mlčenlivosti podle odstavce 1 a čl. 27 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 není poskytnutí informace

a)   zaměstnancům České národní banky, kteří spolupůsobí při výkonu dohledu nad finančním trhem v České republice, a při řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu,

b)   úřadu v členském státě, který působí při výkonu dohledu nad finančním trhem,

c)   osobě se sídlem nebo trvalým pobytem v České republice nebo členském státě, která je

1.   likvidátorem, nuceným správcem, dočasným správcem, osobou vykonávající správu pro řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu, insolvenčním správcem nebo osobou s obdobnou funkcí vykonávanou v subjektu působícím na finančním trhu a podléhajícím dohledu,

2.   auditorem zákonem stanovené účetní závěrky subjektu působícího na finančním trhu a podléhajícího dohledu,

3.   provozovatelem vypořádacího systému obchodů s cennými papíry poskytujícím vypořádací služby pro organizátora regulovaného trhu v České republice, pokud je poskytnutí informace nezbytné k zajištění řádného plnění funkcí této osoby v případě neplnění nebo hrozícího neplnění dluhů ze strany účastníka nebo účastníků regulovaného trhu, kterému tato osoba poskytuje služby,

4.   provozovatelem kompenzačního systému pro investory nebo systému pojištění vkladů,

d)   úřadu v České republice nebo v členském státě, který působí při výkonu dohledu nad osobami podle písmene c) bodů 1 a 2; Česká národní banka dále poskytne informaci úřadu v České republice nebo v členském státě, který působí při výkonu dohledu nad vypořádacími a platebními systémy a nad dodržováním práva obchodních korporací,

e)   legislativním útvarům ústředních správních úřadů zabývajících se legislativou na úseku finančního trhu,

f)    orgánům v České republice nebo v členském státě činným v trestním řízení nebo zabývajícími se bojem proti legalizaci výnosů z trestné činnosti anebo prováděním mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu; informaci lze poskytnout rovněž mezinárodní organizaci působící na úseku boje proti trestné činnosti nebo legalizaci výnosů z trestné činnosti,

g)   soudu v souvislosti s insolvenčním řízením nebo obdobným zahraničním řízením, vedeným v případě úpadku osoby podléhající dohledu České národní banky; údaje týkající se třetích osob však poskytnuty být nemohou,

h)   Veřejnému ochránci práv v souvislosti s šetřením podle zvláštního zákona,

i)    Evropským orgánům dohledu (Evropskému orgánu pro bankovnictví, Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy a Evropskému orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění) 33) a Evropské radě pro systémová rizika 34),

j)    Energetickému regulačnímu úřadu a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže podle právních předpisů upravujících podnikání v energetických odvětvích 37),

k)   jiným osobám nebo orgánům, je-li to nezbytné k řešení krize a není-li to porušením mlčenlivosti podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu.

(3) Porušením mlčenlivosti podle odstavce 1 a čl. 27 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 dále není poskytnutí informace Evropské centrální bance a centrální bance členského státu.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

Zeman v. r.

Havel v. r.

Tošovský v. r.

 

1)       Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

          Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.

          Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

          Zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů.

          Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů.

          Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a fondech, ve znění pozdějších předpisů.

4a)     § 45a zákona č. 591/1992 Sb.

7)       Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

7a)     § 152 odst. 5 správního řádu.

9a)     Nařízení Komise (ES) č. 2273/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud jde o výjimky pro programy zpětného odkupu a stabilizace finančních nástrojů.

          Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů. Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/39/ES, pokud jde o archivační povinnosti obchodníka s cennými papíry, hlášení obchodů, transparenci trhů, podmínek pro přijetí finančního nástroje k obchodování, jakož i vymezení některých pojmů.

9b)     § 2 písm. h) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

9c)     § 90, 91 a § 97 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích).

10a)   Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

10b)   § 55 a 70a zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.

10d)   § 70b zákona č. 591/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

10e)   § 91 zákona č. 591/1992 Sb., ve znění zákona č. 362/2000 Sb.

10f)    § 91a zákona č. 591/1992 Sb., ve znění zákona č. 362/2000 Sb.

11)     § 6 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

12)     § 14 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

14)     § 83 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

15)     § 45 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

16)     Zákon č. 189/2004 Sb.

20d)   Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

20e)   § 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.

20f)    Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

23)     Např. § 38 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 84/1995. Sb.,

          § 7 zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů.

24a)   Například § 37d zákona č. 248/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

24b)   § 91 zákona č. 591/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

24c)   Například § 45, 45a, 49, 50, 70a, 70b zákona č. 591/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 8 zákona č. 248/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 2 zákona č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů.

24d)   § 22 odst. 2 písm. a) zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.

25)     Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, ve znění pozdějších předpisů.

          Nařízení vlády ČR č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších předpisů.

26)     § 27 zákona č. 101/2002 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění zákona č. 439/2004 Sb.

29)     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 531/2011.

30)     Čl. 36d odst. 2a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 531/2011.

31)     § 2 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.

33)     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES.

34)     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1092/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a o zřízení Evropské rady pro systémová rizika.

35)     § 97 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona č. 247/2008 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 94/2011 Sb. a zákona č. 273/2012 Sb.

36)     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů.

37)     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií.

          Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

39)     Prováděcí směrnice Komise (EU) 2015/2392 ze dne 17. prosince 2015 k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o oznamování skutečných nebo možných porušení tohoto nařízení příslušným orgánům.

40)     Čl. 105 odst. 2 a čl. 107 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/34/ES ze dne 28. května 2001 o přijetí cenných papírů ke kotování na burze cenných papírů a o informacích, které k nim mají být zveřejněny, ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES, 2003/71/ES, 2004/109/ES a 2005/1/ES.

          Čl. 21 odst. 3 a 4 a čl. 22 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES ze dne 4. listopadu 2003 o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, a o změně směrnice 2001/34/ES, ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2008/11/ES, 2010/73/EU, 2010/78/EU, 2013/50/EU a 2014/51/EU.

          Čl. 50 a 54 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, o změně směrnice Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení směrnice Rady 93/22/EHS.

          Čl. 24 odst. 4 a 4a a čl. 25 odst. 1, 3 a 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES, ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2008/22/ES, 2010/73/EU, 2010/78/EU a 2013/50/EU.

          Čl. 98 a 102 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2010/78/EU a 2013/14/EU.

          Čl. 46 a 47 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/14/EU.

41)     Čl. 32 nařízení38)     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 513/2011 a č. 462/2013 a ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU a 2014/51/EU.

          Čl. 33 a 34 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 ze dne 14. března 2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového selhání, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014.

          Čl. 22 odst. 2 a čl. 83 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, ve znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1002/2013 a ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.

          Čl. 19 a 23 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013 ze dne 17. dubna 2013 o evropských fondech rizikového kapitálu.

          Čl. 20 a 24 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 346/2013 ze dne 17. dubna 2013 o evropských fondech sociálního podnikání.

          Čl. 23 a 27 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES.

          Čl. 11 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ze dne 23. července 2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně směrnic 98/26/ES a 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 236/2012.

          Čl. 16 odst. 2 a čl. 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012.

42)     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014.

43)     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.

          Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014.

          Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014.

          Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014.

 

 

 

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.