Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 15/1998 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.6.2016.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 76. 2016 do 12. 830. 6. 2017)

15/1998 Sb.

ZÁKON

ze dne 13. ledna 1998

o dohledu v oblasti kapitálového trhu

a o změně a doplnění dalších zákonů

ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 308/2002 Sb.,

zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb.,

zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 224/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb.,

zákona č. 250/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 139/2011 Sb.,

zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 273/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb.,

zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 148/2016 Sb.. a zákona č. 183/2017148/2016 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

§ 6 Řízení před Českou národní bankou

Řízení před Českou národní bankou

(1) V řízení ve věcech upravených tímto zákonem se postupuje podle obecných právních předpisů, 7) pokud jednotlivá ustanovení tohoto zákona nebo zvláštních zákonů nestanoví jinak. Ustanovení správního řádu o možném způsobu ukončení řízení o rozkladu 7a) se nepoužije.

(2(2) Česká národní banka před zahájením řízení v oblasti dohledu nad kapitálovým trhem [§ 3 písm. a)] uváží, zda o uložení opatření k nápravě nebo sankce za zjištěné porušení povinností podle tohoto nebo zvláštního zákona řízení zahájí. Přitom vychází zejména z povahy, závažnosti, doby trvání a následku protiprávního jednání a případného postupu osoby podezřelé z porušení právní povinnosti při odstraňování následků protiprávního jednání. Nezahájí-li řízení, sepíše o tom zápis a věc odloží. Rozhodnutí o odložení věci se nevydává.

(3) Proti rozhodnutí České národní banky v oblasti dohledu nad kapitálovým trhem lze podat rozklad. O rozkladu rozhoduje bankovní rada České národní banky, která též rozhoduje o opravném prostředku proti rozhodnutí organizátora regulovaného trhu.

(34) V řízení, které se dotýká osob v počtu vyšším, než je 30, lze doručovat písemnosti veřejnou vyhláškou.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 7a

 

(1) Dohledu České národní banky nad kapitálovým trhem podléhá plnění povinností stanovených zákonem upravujícím právní poměry obchodních společností a družstev, zákonem upravujícím nabídky převzetí a zákonem upravujícím podnikání na kapitálovém trhu

a)   při veřejném návrhu na koupi nebo směnu účastnických cenných papírů podle zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev, pokud byly tyto účastnické cenné papíry přijaty k obchodování na regulovaném trhu,

b)   při nabytí nebo snížení podílu na hlasovacích právech společností, jejichž akcie jsou kótovány,

c)   v souvislosti s nabýváním vlastních akcií akciovou společností nebo jí ovládanou osobou,

d)   v souvislosti s nabídkou převzetí.

(2) Při výkonu dohledu podle odstavce 1 postupuje Česká národní banka podle tohoto zákona a je oprávněna ukládat opatření a správní trestysankce stanovené tímto zákonem a zákonem upravujícím podnikání na kapitálovém trhu.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 8

(1) Česká národní banka je oprávněna pro účely výkonu dohledu nad kapitálovým trhem

a)   vyžadovat informace od každého, včetně auditorů,

b)   vyžadovat objasnění skutečností od každého; ustanovení zvláštního právního předpisu upravujícího správní řízení o předvolání, předvedení a výslechu svědka platí obdobně,

c)   vyžadovat předložení záznamů, zpráv nebo s nimi spojených údajů přenášených prostřednictvím sítě elektronických komunikací 9b) od osoby, která podléhá jejímu dohledu nad kapitálovým trhem a která je oprávněně pořídila,

d)   vyžadovat od právnické nebo fyzické osoby zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací poskytnutí provozních a lokalizačních údajů podle zvláštního právního předpisu 35), a to po předchozím písemném povolení předsedy senátu vrchního soudu příslušného podle sídla České národní banky, pokud lze důvodně předpokládat, že poskytnuté údaje mohou přispět k objasnění skutečností důležitých pro odhalení přestupkusprávního deliktu na úseku podnikání nebo obchodování na kapitálovém trhu podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, včetně jeho pachatele, a nelze-li sledovaného účelu dosáhnout jinak, nebo jen s vynaložením neúměrného úsilí,

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 9

zrušen zákonem č. 148/2016 Sb.

 

Správní delikty právnických osob a podnikajících

fyzických osob

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)   jako kontrolovaná osoba podle kontrolního řádu nesplní některou z povinností podle § 10 odst. 2 kontrolního řádu,

b)   jako povinná osoba podle kontrolního řádu nesplní povinnost podle § 10 odst. 3 kontrolního řádu,

c)   poruší povinnost podle § 8 odst. 3,

d)   neposkytne informace podle § 8a, nebo

e)   poruší povinnost podle § 7a odst. 1 písm. a) nebo c).

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b), c) nebo d) se uloží pokuta do 10 000 000 Kč a za správní delikt podle odstavce 1 písm. e) se uloží pokuta do 50 000 000 Kč.

 

§ 9c Přestupky

Přestupky

 

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)   jako kontrolovaná osoba podle kontrolního řádu nesplní některou z povinností podle § 10 odst. 2 kontrolního řádu,

b)   jako povinná osoba podle kontrolního řádu nesplní povinnost podle § 10 odst. 3 kontrolního řádu,

c)   poruší povinnost podle § 8 odst. 3,

d)   neposkytne informace podle § 8a, nebo

e)   poruší povinnost podle § 7a odst. 1 písm. a) nebo c).

(2) Fyzické osobě lze zaZa přestupek podle odstavce 1 písm. a) aža), b), c) nebo d) lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč a za. Za přestupek podle odstavce 1 písm. e) pokutu do 25 000 000 Kč.

(3) Právnické a podnikající fyzické osobě lze za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až d) uložit pokutu do 10 000 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. e) pokutu do 5025 000 000 Kč.

 

§ 9c

zrušen zákonem č. 183/2017 Sb.

 

§ 9d Společná ustanovení k přestupkůmke správním deliktům

Společná ustanovení ke správním deliktům

 

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k přestupkůmokolnostem, za nichž byl spáchán, a postupu právnické osoby při odstraňování následků protiprávního jednání.

 

(1) Přestupky(3) Odpovědnost za správní delikt zaniká a přestupek fyzické osoby nelze projednat, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona projednává v prvním stupni Česká národní banka.

(2(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby  nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Příjem z pokut uložených obchodníkům s cennými papíry je příjmem Garančního fondu obchodníků s cennými papíry; na tyto příjmy se pro účely správy jejich placení hledí jako na prostředky veřejného rozpočtu. Pokuty uložené obchodníkům s cennými papíry vybírá a vymáhá celní úřad, příjem z ostatních pokut je příjmem státního rozpočtu.

 

§ 10 Řízení ve věcech opatření k nápravě

Řízení ve věcech opatření k nápravě

(1) Správní řízení, v němž se ukládají opatření k nápravě a sankce podle tohoto zákona, lze zahájit do jednoho roku ode dne, kdy se Česká národní banka dozvěděla o skutečnostech rozhodných pro jejich uložení, nejpozději však do deseti let ode dne, kdy povinnost, za niž jsou ukládány, byla naposledy porušena.

(2) Pokud hrozí nebezpečí z prodlení nebo neodstranitelný zásah do práv jiných osob, lze řízení, v němž Česká národní banka ukládá opatření k nápravě a správní trestysankce podle tohoto zákona nebo zvláštních zákonů, zahájit i doručením rozhodnutí České národní banky o předběžném opatření.

(3) Česká národní banka je oprávněna zahájit správní řízení i doručením veřejnou vyhláškou, pokud je splněna alespoň jedna z podmínek podle odstavce 2 a pokud se nepodařilo rozhodnutí doručit a okolnosti dále nasvědčují tomu, že dotčená osoba se bude vyhýbat doručení rozhodnutí, a prodlení ve vzniku právních účinků doručení by mohlo podstatně ztížit nebo znemožnit realizaci opatření k nápravě nebo správního trestu.sankce. Rozhodnutí České národní banky je v tomto případě doručeno okamžikem vyvěšení vyhlášky na úřední desce České národní banky.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 11 Předběžné opatření

Předběžné opatření

(1) Kromě případů, kdy lze uložit předběžné opatření podle obecných předpisů o správním řízení, je Česká národní banka oprávněna při výkonu dohledu nad kapitálovým trhem uložit předběžné opatření také tehdy, jestliže to je třeba k zajištění ochrany práv a právem chráněných zájmů osob, které nejsou účastníky správního řízení, nebo jestliže by byl výkon konečného rozhodnutí zmařen či vážně ohrožen. Předběžné opatření podle odstavce 2 je Česká národní banka oprávněna uložit i v případě, že o to požádá orgán dohledu jiného členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru (dále jen "členský stát").

(2) Předběžným opatřením může Česká národní banka uložit

a)   tomu, kdo vede pro osobu, vůči níž se přijímápřijímají opatření k nápravě nebo správní trestsankce, účet cenných papírů, neprovést jakoukoliv registraci převodu cenných papírů z tohoto účtu na jakýkoliv jiný účet téže nebo jiné osoby ani registraci smluvního zástavního práva,

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 14

(1) Česká národní banka uveřejňuje na svých internetových stránkách pravomocná nebo vykonatelná rozhodnutí, která vydala podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů v oblasti kapitálového trhu 1), a to vždy s anonymizovanými údaji třetích osob a tak, aby nebyly zpřístupněny informace, na které se vztahuje zákon upravující ochranu utajovaných informací.

(2) Rozhodnutí podle odstavce 1 může být uveřejněno bez uvedení identifikačních údajů osoby, které se týká (dále jen "dotčená osoba"), jestliže by uveřejnění

a)   bylo vůči dotčené osobě na základě předchozího posouzení zjevně nepřiměřené,

b)   způsobilo dotčené osobě nepřiměřenou a vážnou újmu,

c)   ohrozilo stabilitu finančního trhu, nebo

d)   ohrozilo probíhající trestní nebo správní řízení.

(3) V případě postupu podle odstavce 2 mohou být identifikační údaje dotčené osoby uveřejněny poté, co důvody podle odstavce 2 pominou. Není-li postup podle odstavce 2 postačující, lze uveřejnění rozhodnutí odložit až do doby, než důvody podle odstavce 2 pominou.

(4) Rozhodnutí podle odstavce 1 o uložení správního trestusankce za přestupeksprávní delikt, opatření k nápravě nebo jiného opatření musí být uveřejněno nejméně po dobu 5 let. Osobní údaje podle zákona upravujícího ochranu osobních údajů týkající se dotčené osoby, které jsou obsažené v takovém rozhodnutí, mohou být uveřejněny nejdéle po dobu 5 let.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.