Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 149/2003 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.5.2017.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 75. 2017 do 30. 6. 2017)

149/2003 Sb.

ZÁKON

ze dne 18. dubna 2003

o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých

kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon

o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)

ve znění zákona č. 387/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 18/2012 Sb.,

zákona č. 232/2013 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 62/2017 Sb.. a zákona č. 18362/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 27 Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

 

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností v přenesené působnosti

a)  projednávají přestupkyrozhodují o uložení pokut podle tohoto zákona,

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 28 Kraje

Kraje

 

Krajské úřady v přenesené působnosti

a)  rozhodují o opravných prostředcích proti rozhodnutím vydaným podle § 27,

b)  projednávají přestupkyrozhodují o uložení pokut podle tohoto zákona,

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 29 Ministerstvo

Ministerstvo

 

(1) Ministerstvo je ústřední správní úřad v oblasti ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin a nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

(2) Ministerstvo

a)  rozhoduje o udělení licencí dodavatelům, popřípadě o jejich odnětí,

b)  vede ústřední evidenci držitelů licence,

c)  vydává povolení k dovozu reprodukčního materiálu,

d)  určuje pověřenou osobu a určenou osobu,

e)  vystavuje potvrzení o původu na dovezený reprodukční materiál a o vydaných potvrzeních vede evidenci,

f)   vydává pověření k dozoru pověřené osobě, na vydání pověření se nevztahuje správní řád 6a),

g)  rozhoduje o uložení zvláštních opatřenípokut podle tohoto zákona,

h)h)  rozhoduje o uložení zvláštních opatření,

i)   vykonává dozor, jak orgány veřejné správy, fyzické a právnické osoby dodržují ustanovení tohoto zákona, předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě, a ukládá opatření k odstranění zjištěných nedostatků,

ij)   rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím Vojenského lesního úřadu  vydaných podle tohoto zákona,

j) k)  řídí výkon státní správy v oblasti shromažďování, hodnocení, dokumentace, ochrany a reprodukce genetických zdrojů lesních dřevin,

k)l)   vydává Národní program a jeho změny,

l)  m) poskytuje finanční prostředky podle § 2j.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

HLAVA VIII

PŘESTUPKYSPRÁVNÍ DELIKTY A ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ

§ 34 Přestupky

Přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob

 

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako účastník Národního programu dopustí přestupku tím, že

a)  neoznámí ohrožení genetického zdroje podle § 2b odst. 3,

b)  nevede průběžně dokumentaci o genetických zdrojích podle § 2g odst. 1,

c)  v rozporu s § 2g odst. 3 nepředá dokumentaci o genetickém zdroji,.

d)  v rozporu s § 2h odst. 1 neposkytne nebo neumožní odebrat vzorek genetického zdroje, který se u něho nachází, včetně identifikačních údajů o genetickém zdroji,

e)  v rozporu s § 2h odst. 3 odmítne umožnit odebrání vzorků nebo poskytnout vzorky genetických zdrojů bezúplatně pro účely šlechtění, výzkumu, vzdělávání a naplnění banky osiva a explantátů, nebo

f)   neeviduje poskytování vzorků genetických zdrojů podle § 2h odst. 5.

(2) Fyzická, právnická osoba se jako vlastník pozemku, na kterém se nachází genová základna, dopustí přestupku tím, že neoznámí změnu vlastníka, nájemce nebo pachtýře pozemku podle § 2i odst. 4.

(3) Fyzická osoba se jako vlastník pozemku, na kterém se nachází zdroj reprodukčního materiálu, dopustí přestupku tím, že neoznámí změnu vlastníka, nájemce nebo pachtýře pozemku podle § 11 odst. 4.

(4) Za přestupek podle odstavců 1 až 3 lze uložit pokutu do 20 000 Kč.

 

§ 34a Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako účastník Národního programu dopustí správního deliktu tím, že

a)  neoznámí ohrožení genetického zdroje podle § 2b odst. 3,

b)  nevede průběžně dokumentaci o genetických zdrojích podle § 2g odst. 1,

c)  v rozporu s § 2g odst. 3 nepředá dokumentaci o genetickém zdroji.".

d)  v rozporu s § 2h odst. 1 neposkytne nebo neumožní odebrat vzorek genetického zdroje, který se u něho nachází, včetně identifikačních údajů o genetickém zdroji,

e)  v rozporu s § 2h odst. 3 odmítne umožnit odebrání vzorků nebo poskytnout vzorky genetických zdrojů bezúplatně pro účely šlechtění, výzkumu, vzdělávání a naplnění banky osiva a explantátů, nebo

f)   neeviduje poskytování vzorků genetických zdrojů podle § 2h odst. 5.

(2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník pozemku, na kterém se nachází genová základna, dopustí přestupku tím, že neoznámí změnu vlastníka, nájemce nebo pachtýře pozemku podle § 2i odst. 4.

(3) Fyzická, právnickáPrávnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník pozemku, na kterém se nachází zdroj reprodukčního materiálu, dopustí přestupku tím, že neoznámí změnu vlastníka, nájemce nebo pachtýře pozemku podle § 11 odst. 4.

(4) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osobaDodavatel se jako dodavatel dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s § 5a odst. 1 neoznámí konání sběru semenného materiálu, odběru částí rostlin nebo vyzvedávání sadebního materiálu z přirozeného zmlazení anebo v rozporu s § 5a odst. 2 zašle takové oznámení s neúplnými nebo nesprávnými údaji,

b)  uvede do oběhu reprodukční materiál

1.  nevyhovující požadavkům na druhovou čistotu, morfologickou a fyziologickou kvalitu a na zdravotní stav podle § 4,

2.  bez průvodního listu podle § 8 nebo s nesprávnými či neúplnými údaji v průvodním listu,

3.  bez licence podle § 20 odst. 1, nebo

4.  přes zákaz stanovený zvláštním opatřením podle § 36 odst. 1 písm. b),

c)  nepředloží ve stanovené lhůtě žádost o vystavení potvrzení o původu podle § 6 odst. 3,

d)  v rozporu s § 24 odst. 1 nevede evidenci o každém oddílu reprodukčního materiálu, který uvedl do oběhu, vede v ní nesprávné nebo neúplné údaje nebo takovou evidenci neuchová,

e)  doveze reprodukční materiál bez povolení ministerstva podle § 25a odst. 1,

f)   v rozporu s § 25c odst. 1 neposkytne za účelem obchodování se subjekty usazenými v jiných členských státech Evropské unie pověřené osobě další informace, vzorky anebo jiné důkazy, nebo

g)  jako dodavatel dodávající reprodukční materiál z České republiky do jiného členského státu Evropské unie v rozporu s § 25c odst. 2 neinformuje pověřenou osobu o expedici reprodukčního materiálu.

(5) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako držitelDržitel licence se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s § 24 odst. 2 nepředloží pověřené osobě do 15. ledna každého kalendářního roku záznamy o každém oddílu reprodukčního materiálu, který měl v držení nebo který uvedl do oběhu do 31. prosince předchozího kalendářního roku, a evidenci o lesní školkařské činnosti provozované do 31. prosince předchozího kalendářního roku v rámci licence, nebo sdělení o tom, že za uvedené období žádný reprodukční materiál do oběhu neuvedl ani neprovozoval lesní školkařskou činnost.

(6) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako příjemcePříjemce reprodukčního materiálu se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s § 25c odst. 3 nevede evidenci o reprodukčním materiálu z jiného členského státu Evropské unie podle § 24.

(7) Fyzická, právnickáPrávnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  provede mýtní úmyslnou těžbu v rozporu s §uznáním porostu za zdroj selektovaného nebo testovaného reprodukčního materiálu (§ 17,), nebo

b)  jako kontrolovaná osoba nesplní opatření k odstranění nedostatků uložené podle § 31 odst. 4.

(8) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta do

a)  20 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavců 1 až 3,

b)  100 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 4 písm. a),

c)  500 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 4 písm. b) až g)), odstavce 5, 6 nebo odstavců 5 až 7.

 

§ 35 Společná ustanovení k přestupkůmke správním deliktům

Společná ustanovení k přestupkůmke správním deliktům

 

(1) PřestupkyPrávnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní moci.

(4) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán; to neplatí, pokud stav porušení povinnosti trvá.

(5) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává

a)  obecní úřad obce s rozšířenou působností, jde-li o přestupkysprávní delikty podle § 34 odst. 1 až 3,

b)  krajský úřad nebo Česká inspekce životního prostředí, jde-li o přestupkysprávní delikty podle § 34 odst. 4 až 734a.

(2) Přestupky(6) Správní delikt podle § 34 odst. 4 až 734a projedná ten z příslušných orgánů veřejné správy, který dříve zahájil řízení, nebo bylo-li řízení zahájeno v týž den, tak krajský úřad.

(7) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby 30) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

 

§ 36 Zvláštní opatření

Zvláštní opatření

 

(1) Orgán veřejné správy vydá rozhodnutí, kterým nařídí zvláštní opatření formou

a)  likvidace reprodukčního materiálu, jehož uvádění do oběhu by ohrozilo životní prostředí, a určení způsobu a termínu jeho likvidace,

b)  zákazu uvádět do oběhu reprodukční materiál, který není označen podle tohoto zákona nebo nesplňuje požadavky na kvalitu nebo balení stanovené tímto zákonem a jeho prováděcími právními předpisy,

c)  likvidace reprodukčního materiálu, který byl uveden do oběhu v rozporu s požadavky na druhovou čistotu, morfologickou a fyziologickou kvalitu a zdravotní stav (§ 4), bez průvodního listu anebo s nesprávnými nebo neúplnými údaji v průvodním listu (§ 8), bez licence (§ 20 odst. 1), přes zákaz stanovený zvláštním opatřením podle písmene b) nebo který byl dovezen bez povolení ministerstva (§ 25a odst. 1).

(2) Orgán veřejné správy nebo pověřená osoba může uložit účastníkovi Národního programu zvláštní opatření formou přemístění a zajištění ohroženého genetického zdroje tak, aby nedošlo k jeho zničení, poškození nebo zcizení.

(3) Je-li zjištěno závažné porušení povinností stanovených v § 2b odst. 2 nebo 3, § 2f odst. 1 nebo 2, § 2g odst. 1, 3 nebo 4 nebo § 2h odst. 1, orgán veřejné správy nebo pověřená osoba uloží účastníkovi Národního programu zvláštní opatření formou zabezpečení genetických zdrojů nebo dokumentace o genetických zdrojích před zničením, poškozením nebo zcizením a informování určené osoby o provedených opatřeních.

(4(4) Zvláštní opatření podle odstavců 1 až 3 lze uložit i vedle pokut ukládaných podle § 34, 34a a 35.

(5) Odvolání proti rozhodnutí, kterým bylo nařízeno zvláštní opatření, nemá odkladný účinek.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

 

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Špidla v. r.

 

 

 

____________________________________________________________

1)       § 2 písm. d) zákona č. 153/2000 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty a o změně některých souvisejících zákonů.

1a)     Směrnice Rady 1999/105/ES ze dne 22. prosince 1999 o uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin na trh.

2)       § 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).

3)       § 3 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

6)       § 2 písm. p) zákona č. 289/1995 Sb.

7)       Zákon č. 153/2000 Sb.

8)       Zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

9)       § 26 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb.

10)     § 2 písm. m) zákona č. 289/1995 Sb.

12)     Trestní zákon.

12a)   Nařízení Komise (ES) č. 1598/2002 ze dne 6. září 2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 1999/105/ES, pokud jde o poskytování úřední pomoci mezi úředními subjekty.

12b)    Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

13)     Zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, ve znění zákona č. 309/2002 Sb.

15)     § 47 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

16)     Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

17)      Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

21)      § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 289/1995 Sb.

22)      Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

23)      Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

24)      § 14 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 73/2011 Sb.

25)      § 23 zákona č. 289/1995 Sb.

26)      Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.

27)      Například rozhodnutí Komise ze dne 23. prosince 2008, kterým se členské státy opravňují k přijetí rozhodnutí v souladu se směrnicí Rady 1999/105/ES o stejných zárukách poskytovaných ve vztahu k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin, který má být dovezen z určitých třetích zemí (2008/989/ES).

28)      Například rozhodnutí Rady ze dne 16. prosince 2008 o rovnocennosti reprodukčního materiálu lesních dřevin vyprodukovaného ve třetích zemích (2008/971/ES).

29)      Nařízení Komise (ES) č. 1598/2002 ze dne 6. září 2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 1999/105/ES, pokud jde o poskytování úřední pomoci mezi úředními subjekty.

30)      § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., ve znění zákona č. 85/2004 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.