Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 148/2003 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.1.2014.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 71. 2014 do 30. 6. 2017)

148/2003 Sb.

ZÁKON

ze dne 2. dubna 2003

o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu

a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,

(zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů)

ve znění zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 232/2013 Sb.. a zákona č. 183/2017232/2013 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

HLAVA III

VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY, PŘESTUPKYSANKCE

A ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ

 

§ 21

 

(1) Státní správu v oblasti genetických zdrojů vykonává ministerstvo.

(2) Ministerstvo

a)  řídí výkon státní správy v oblasti shromažďování, hodnocení, dokumentace, konzervace a využívání genetických zdrojů,

b)  stanoví Národní program a dodatky k Národnímu programu a každoročně provádí jeho hodnocení,

c)  vydává rozhodnutí podle § 5, § 7 až 9,

d)  vykonává dozor nad dodržováním ustanovení tohoto zákona,

e)  projednává přestupkyukládá pokuty podle tohoto zákona§ 22 a 23,

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 22 PřestupkyPokuty

Přestupky

 

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

Pokuty

 

(1) Ministerstvo může uložit pokutu až do výše 100 000 Kč fyzické nebo právnické osobě, která

a)  nepředá pověřené osobě údaje o genetickém zdroji (§ 11 odst. 2) nebo výsledky hodnocení genetického zdroje (§ 12 odst. 2),

b)  neposkytne pověřené osobě vzorek genetického zdroje (§ 11 odst. 2 nebo § 13 odst. 3),

c)  nehodnotí řádně genetické zdroje a kolekce genetických zdrojů (§ 12 odst. 1),

d)  nevede řádně dokumentaci o genetických zdrojích (§ 17 odst. 1),

e)  neoznámí pověřené osobě změnu údajů týkajících se genetického zdroje [§ 13 odst. 2 písm. b)], nebo jejich ohrožení (§ 13 odst. 3),

f)   neprovádí inventarizaci vzorků genetických zdrojů (§ 18 odst. 1),

g)  nepředá veškerou dokumentaci o genetických zdrojích pověřené osobě podle § 17 odst. 7 nebo nepředá vzorky genetických zdrojů podle § 9 odst. 5 nebo § 17 odst. 8, nebo

h)  poskytuje za úplatu vzorky genetických zdrojů pro účely šlechtění, výzkumu a vzdělávání (§ 19 odst. 2).

(2) ÚčastníkMinisterstvo může uložit pokutu až do výše 200 000 Kč účastníkovi Národního programu se dopustí přestupku tím, že, který poruší povinnost

a)  nechráníchránit genetický zdroj rostlin ve všech jeho podzemních a nadzemních částech a ve všech jeho vývojových stádiích [§ 13 odst. 2 písm. a)],

b)  nechráníchránit genetický zdroj mikroorganismu a nebouchovávat jej neuchovává (§ 15 odst. 2), nebo

c)  nezajistízajistit uchování ohroženého vzorku genetického zdroje nebo kolekce genetických zdrojů (§ 18 odst. 2).

(3) Za přestupekopakované nesplnění nebo porušení povinnosti (dále jen "protiprávní jednání") lze uložit pokutu do

a)  100 výše 1 000 000 , jde-li o přestupek podle odstavce 1, nebo.

b)  200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2.

(4) Je-li přestupek podle tohoto zákona spáchán opakovaně po nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku, uloží se pokuta do dvojnásobku horní hranice sazeb uvedených v odstavci 3. Přestupek je spáchán opakovaně, jestliže od nabytí právní moci rozhodnutí o stejném přestupku, z něhož byl obviněný uznán vinným, do jeho spáchání neuplynulo 12 měsíců.

(5) Přestupky podle tohoto zákona projednává a pokuty vybírá ministerstvo.

 

§ 23

zrušen zákonem č. 183/2017 Sb.

(4) Protiprávní jednání je opakované, pokud se jej účastník Národního programu dopustil v době do 1 roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jímž mu byla uložena pokuta za předchozí protiprávní jednání podle tohoto zákona.

 

§ 23 Ukládání pokut

Ukládání pokut

 

(1) Řízení o uložení pokuty lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy ministerstvo zjistilo porušení povinnosti uložené tímto zákonem, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.

(2) Při rozhodování o výši pokuty se přihlíží zejména k závažnosti, způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání a okolnostem, za nichž k tomuto jednání došlo.

(3) Pokutu vybírá ministerstvo.

(4) Výnos z pokut je příjmem státního rozpočtu.

 

§ 24 Zvláštní opatření

Zvláštní opatření

 

(1) Ministerstvo může uložit účastníkovi Národního programu jako zvláštní opatření povinnost provést přemístění a zajištění ohroženého genetického zdroje nebo ohrožené kolekce genetických zdrojů tak, aby nedošlo k jeho zničení, poškození nebo zcizení.

(2) Je-li zjištěno porušení závažné povinnosti stanovené tímto zákonem, může ministerstvo k ochraně genetického zdroje nebo kolekce genetických zdrojů anebo k ochraně dokumentace o genetickém zdroji nebo kolekci genetických zdrojů uložit účastníkovi Národního programu jako jiné zvláštní opatření povinnost zabezpečit genetický zdroj nebo kolekci genetických zdrojů anebo dokumentaci o genetickém zdroji nebo kolekci genetických zdrojů před zničením, poškozením nebo zcizením a informovat o provedených opatřeních pověřenou osobu.

(3(3) Zvláštní opatření podle odstavců 1 a 2 lze uložit současně s pokutami ukládanými podle § 22.

(4) Rozklad proti rozhodnutí o uložení zvláštního opatření nemá odkladný účinek.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.