Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 147/2002 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.1.2015.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 71. 2015 do 30. 6. 2017)

147/2002 Sb.

ZÁKON

ze dne 20. března 2002

o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském

a o změně některých souvisejících zákonů

(zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském)

ve znění zákona č. 21/2004 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 321/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb.,

zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 179/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb.. a zákona č. 183/2017250/2014 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 7 Kontrola a státní dozor

Kontrola a státní dozor

 

(1(1) Zjistí-li Ústav při provádění kontroly porušení zákona, uloží za to sankci stanovenou podle zvláštních zákonů 4), 20).  V případě, že došlo k nápravě protiprávního stavu v souladu s uloženým opatřením nebo bezprostředně poté, kdy bylo zjištěno porušení povinnosti, může Ústav upustit od uložení pokuty.

(2) Při porušení přímo použitelných předpisů Evropské unie může Ústav uložit sankci až do výše 1 000 000 Kč.

(3) Ústav u osob vymezených zvláštními zákony 4), 20), formou auditu 16a) systematicky zkoumá, zda jsou všechny činnosti prováděné podle těchto právních předpisů a výsledky těchto činností v souladu s předem stanovenými opatřeními, zda jsou tato opatření účinně prosazována a zda jsou vhodná pro dosažení stanovených cílů.

(24) Zaměstnanci Ústavu vykonávající kontrolu se při výkonu kontrolní činnosti prokazují průkazem Ústavu, který je současně dokladem o jejich pověření ke kontrole.

(35) Zaměstnanci Ústavu postupují podle odstavců 1 až 4, pokud přímo použitelné předpisy Evropské unie nestanoví jinak.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.