Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 146/2002 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 31.5.2017.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 731. 5. 2017 do 31. 1030. 6. 2017)

146/2002 Sb.

ZÁKON

ze dne 20. března 2002

o Státní zemědělské a potravinářské inspekci

a o změně některých souvisejících zákonů

ve znění zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 321/2004 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 120/2008 Sb.,

zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákona č. 138/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 180/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 26/2017 Sb.,.

zákona č. 65/2017 Sb. a zákona č. 18365/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*ČÁST I - STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ A POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE

ČÁST PRVNÍ

STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ A POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE

 

§ 1

 

(1) Účelem zákona je zřízení Státní zemědělské a potravinářské inspekce (dále jen "inspekce"), která je správním úřadem podřízeným Ministerstvu zemědělství (dále jen "ministerstvo"), a stanovit její působnost pro výkon státního dozoru.

(2) Zřizuje se inspekce, kterou tvoří ústřední inspektorát a jemu podřízené inspektoráty mající územní působnost pro tyto kraje (dále jen "inspektoráty") a toto sídlo:

a)  Středočeský a Hlavní město Prahu se sídlem v Praze,

b)  Jihočeský a Vysočina se sídlem v Táboře,

c)  Plzeňský a Karlovarský se sídlem v Plzni,

d)  Ústecký a Liberecký se sídlem v Ústí nad Labem,

e)  Královéhradecký a Pardubický se sídlem v Hradci Králové,

f)   Jihomoravský a Zlínský se sídlem v Brně,

g)  Olomoucký a Moravskoslezský se sídlem v Olomouci.

(3) Inspekce je organizační složkou státu, 1) je účetní jednotkou. 2)

(4) Sídlem inspekce je Brno.

(5) V čele inspekce je ústřední ředitel, který řídí ústřední inspektorát a ředitele inspektorátů. Výběr, jmenování a odvolání ústředního ředitele a ředitele inspektorátu se řídí zákonem o státní službě.

(6) Jako orgán prvního stupně rozhoduje ve správním řízení inspektorát příslušný podle své územní působnosti, o odvolání proti rozhodnutí inspektorátu rozhoduje ústřední inspektorát.

(7) V řízení o přestupkusprávním deliktu zjištěném při kontrole, při níž inspektor postupoval podle § 4 odst. 2, nebo spočívajícím v nesplnění povinnosti uložené opatřením, které bylo vydáno postupem podle § 5 odst. 3, rozhoduje jako orgán prvního stupně inspektorát, jehož inspektor postupoval podle § 4 odst. 2 nebo uložil nesplněnou povinnost.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 10 Zrušen

zrušen zákonem č. 120/2008 Sb.

 

§ 11 PřestupkySankce

PřestupkySprávní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  poruší zákaz podle § 5 odst. 1 písm. a),

b)  nesplní nařízení o zničení nebezpečných zemědělských výrobků, potravin nebo tabákových výrobků nebo výrobků z révy vinné podle § 5 odst. 1 písm. b),

c)  nesplní opatření podle § 5 odst. 1 písm. c), d), e), f), g), h), i), j) nebo k),

d)  poruší povinnost stanovenou přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím požadavky na zemědělské výrobky 21) nebo vedlejší produkty živočišného původu, nebo

e)  poruší pečeť umístěnou v průběhu kontroly na základě § 4 odst. 1 písm. a).

(2) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do

a)  1 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a), b), c) nebo e),

b)  3 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. d).

Spolu s pokutou nebo samostatně lze uložit propadnutí zemědělských výrobků, potravin nebo tabákových výrobků.

(3) Orgán dozoru může upustit od uložení správního trestu taképokuty v případě, kdy došlo k nápravě protiprávního stavu v souladu s opatřením uloženým podle § 5 nebo bezprostředně poté, kdy bylo zjištěno porušení povinnosti a zjištěným protiprávním jednáním nemohlo dojít k poškození zdraví fyzických osob nebo se nejednalo o klamání spotřebitele spočívající v porušování práv duševního vlastnictví 22).

 

§ 11a Propadnutí zemědělských výrobků

Propadnutí zemědělských výrobků, potravin

nebo tabákových výrobků

 

(1) zrušen zákonem č. 183/2017 Sb.

 

§ 11b

zrušen zákonem č. 183/2017 Sb.

Propadnutí zemědělských výrobků, potravin nebo tabákových výrobků lze uložit, jestliže zemědělské výrobky, potraviny nebo tabákové výrobky náleží pachateli správního deliktu, a

a)  byly ke spáchání správního deliktu užity nebo určeny, nebo

b)  byly v souvislosti se spácháním správního deliktu získány.

(2) Vlastníkem propadlých zemědělských výrobků, potravin nebo tabákových výrobků se stává stát.

 

§ 11b Zabrání zemědělských výrobků, potravin nebo tabákových výrobků

Zabrání zemědělských výrobků, potravin nebo tabákových výrobků

 

(1) Nebylo-li uloženo propadnutí zemědělských výrobků, potravin nebo tabákových výrobků, uvedených v § 11a odst. 1 písm. a) nebo b), lze rozhodnout o jejich zabrání,

a)  jestliže náleží pachateli správního deliktu, kterého nelze za správní delikt stíhat, nebo

b)  jestliže nenáleží pachateli správního deliktu nebo mu nenáleží zcela.

(2) Vlastníkem zabraných zemědělských výrobků, potravin nebo tabákových výrobků se stává stát.

 

§ 11c Společná ustanovení k přestupkůmke správním deliktům

Společná ustanovení ke správním deliktům

 

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k přestupkůmokolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Propadnutí věci nelze uložit, je-li hodnota věci v nápadném nepoměru k povaze správního deliktu.

(5) O zabrání věci nelze rozhodnout, jestliže od jednání majícího znaky správního deliktu uplynuly 3 roky.

(6) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(7) Správní delikty 

(1) Přestupky podle tohoto zákona v prvním stupni projednává inspektorát.

(28) Pokuty vybírá správní orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.