Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 136/2011 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 18.10.2016.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 718. 10. 2016 do 30. 6. 2017)

136/2011 Sb.

ZÁKON

ze dne 27. dubna 2011

o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance,

ve znění pozdějších předpisů

ve znění zákona č. 254/2012 Sb., zákona č. 278/2013 Sb., zákona č. 323/2016 Sb.. a zákona č. 183/2017323/2016 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

HLAVA VI

PŘESTUPKY

SPRÁVNÍ DELIKTY

 

§ 28 Přestupky při zhotovení reprodukcí bankovek

Přestupky při zhotovení reprodukcí bankovek a mincí

a předmětů, které je úpravou napodobují,

a při nakládání s nimi

 

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že hmotnou nebo nehmotnou reprodukci tuzemské nebo cizozemské bankovky nebo mince anebo předmět, který ji úpravou napodobuje,

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 28a Správní delikty při zhotovení reprodukcí bankovek

Správní delikty při zhotovení reprodukcí bankovek a mincí

a předmětů, které je úpravou napodobují,

a při nakládání s nimi

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že hmotnou nebo nehmotnou reprodukci tuzemské nebo cizozemské bankovky nebo mince anebo předmět, který ji úpravou napodobuje,

a)  zhotoví, aniž by byla splněna technická kritéria stanovená prováděcím právním předpisem vydaným k provedení § 14 nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie o medailích a žetonech podobných euromincím 4), nebo

b)  prodá, doveze, přechovává nebo rozšiřuje v rozporu s § 14 odst. 2.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 1 000 000 Kč.

 

§ 29 PřestupkySprávní delikty proti peněžnímu oběhu

PřestupkySprávní delikty proti peněžnímu oběhu

 

(1) Směnárník nebo právnická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s § 12 odst. 2 písm. a) nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie, kterým se stanoví opatření nutná k ochraně eura proti padělání 5), nezadrží podezřelé bankovky nebo mince, nebo

b)  v rozporu s § 12 odst. 2 písm. c) nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie, kterým se stanoví opatření nutná k ochraně eura proti padělání 5), bez zbytečného odkladu po zadržení nepředá podezřelé bankovky nebo mince České národní bance.

(2) Úvěrová instituce provádějící pokladní operace, zpracovatel tuzemských bankovek a mincí, směnárník, provozovatel kasina, držitel poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence podle zákona o poštovních službách, a dále platební instituce, poskytovatel platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatel elektronických peněz malého rozsahu, u nichž při poskytování platebních služeb nebo vydávání elektronických peněz dochází k vracení přijatých bankovek nebo mincí do oběhu, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s § 33 odst. 1 nezajistí, aby osoby, které při zpracování tuzemských bankovek a mincí posuzují jejich pravost nebo vracejí přijaté bankovky nebo mince do oběhu, byly držiteli osvědčení o absolvování odborného kurzu o rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých z padělání nebo pozměňování, vydaného Českou národní bankou nebo osobou jí k tomu pověřenou.

(3) Úvěrová instituce provádějící pokladní operace nebo zpracovatel tuzemských bankovek a mincí se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s § 7 odst. 2 tuzemské bankovky a mince přijaté z oběhu před jejich vrácením do oběhu nezpracuje v souladu se standardy zpracování,

b)  v rozporu s § 21 neudržuje vhodný řídicí a kontrolní systém nebo vnitřní předpisy k zabezpečení ochrany tuzemských bankovek a mincí,

c)  v rozporu s § 22 odst. 2 nedrží tuzemské bankovky a mince svěřené ke zpracování a patřící různým osobám odděleně,

d)  v rozporu s § 22 odst. 3 nevede evidenci tuzemských bankovek a mincí převzatých ke zpracování,

e)  v rozporu s § 23 odst. 1 neposkytne České národní bance informace o místech, v nichž zpracování tuzemských bankovek a mincí probíhá, o zařízeních nebo o zpracování tuzemských bankovek a mincí nebo neoznámí změny zařízení používaných pro zpracování tuzemských bankovek a mincí,

f)   v rozporu s § 23 odst. 2 neudržuje zařízení pro zpracování tuzemských bankovek a mincí nebo neověřuje jejich funkce,

g)  v rozporu s § 24 odst. 2 neposkytne České národní bance při výkonu dohledu potřebné informace nebo požadovaná vysvětlení, nebo

h)  neprovede opatření k nápravě uložené podle § 25.

(4) Úvěrová instituce provádějící pokladní operace se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s § 5 odst. 1 a 2 nepřijme tuzemské bankovky a mince prohlášené Českou národní bankou za neplatné,

b)  v rozporu s § 6 neprovede výměnu tuzemských bankovek a mincí nebo vybere poplatek za výměnu tuzemských bankovek a mincí, kterou je povinna provést bezplatně, nebo

c)  v rozporu s § 7 odst. 6 nepřijímá nebo nevyměňuje tuzemské bankovky a mince ve všech svých provozovnách, v nichž provádí pokladní operace.

(5) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta do

a)  10 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1, 2 nebo odstavce 3 písm. a),

b)  1 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 3 písm. b) až h) nebo odstavce 4.

 

§ 30 Ostatní přestupkysprávní delikty

Ostatní přestupkysprávní delikty

 

(1) Provozovatel anonymních a neanonymních zařízení podle § 11 se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s § 11 provozuje samoobslužné technické zařízení, které nesplňuje požadavky pro jejich provoz.

(2) Právnická osoba, která není úvěrovou institucí provádějící pokladní operace ani zpracovatelem tuzemských bankovek a mincí, nebo směnárník se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s § 7 odst. 3 nezkontroluje pravost a platnost tuzemských bankovek a mincí vracených do oběhu nebo podezřelé nebo neplatné bankovky a mince vrátí do oběhu.

(3) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že neoprávněně zpracovává tuzemské bankovky a mince pro jiného.

(4) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta do

a)  1 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 nebo 2,

b)  10 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 3.

 

§ 31

zrušen zákonem č. 323/2016 Sb.

 

§ 32 Společná ustanovení k přestupkůmke správním deliktům

Společná ustanovení k přestupkůmke správním deliktům

 

(1) PřestupkyPrávnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, k jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže Česká národní banka o něm nezahájila řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděla, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Na odpovědnost za správní delikt, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(5) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává Česká národní banka.

(2(6) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

(7) Pravomocné rozhodnutí České národní banky o uložení sankce a pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení této sankce Česká národní banka uveřejní.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.