Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 134/2016 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 22.5.2017.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 7. 201722. 5. 2016 s výjimkou do 31. 1230. 6. 2017)

134/2016 Sb.

ZÁKON

ze dne 19. dubna 2016

o zadávání veřejných zakázek

ve znění zákona č. 147/2017 Sb. a zákona č. 183147/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*HLAVA II - DOZOR NAD DODRŽOVÁNÍM ZÁKONA

DOZOR NAD DODRŽOVÁNÍM ZÁKONA

 

Díl 1

Dozor nad zadáváním veřejných zakázek a zvláštními postupy

 

§ 248 Výkon dozoru nad zadáváním veřejných zakázek

Výkon dozoru nad zadáváním veřejných zakázek

a zvláštními postupy

 

(1) Úřad vykonává dozor nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178, a pro zvláštní postupy podle části šesté, při kterém

a)  rozhoduje o tom, zda zadavatel při zadávání veřejné zakázky nebo při zvláštním postupu postupoval v souladu s tímto zákonem,

b)  rozhoduje o tom, zda postup zadavatele, který směřuje k zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení, je v souladu s tímto zákonem,

c)  ukládá nápravná opatření,

d)  rozhoduje o návrhu podle § 267,

e)  kontroluje podle kontrolního řádu soulad úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek s tímto zákonem.

(2) Zahájil-li zadavatel podle § 4 odst. 4 zadávací řízení za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu, považuje se pro účely dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem zadávaná veřejná zakázka za podlimitní veřejnou zakázku.

(3) Úřad projednává přestupkysprávní delikty podle tohoto zákona a ukládá pokutysankce za jejich spáchání.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 256 Účastníci řízení

Účastníci řízení

 

Účastníkem řízení je zadavatel a v řízení zahájeném na návrh též navrhovatel; je-li předmětem řízení přezkoumání výběru dodavatele nebo výběru návrhu v soutěži o návrh, je účastníkem řízení též vybraný dodavatel nebo vybraný účastník soutěže o návrh. V řízení o přestupkuspáchání správního deliktu je účastníkem pouze obviněnýosoba podezřelá z jeho spáchání. V řízení o uložení zákazu plnění smlouvy je účastníkem řízení navrhovatel a strany smlouvy.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Díl 3

Přestupky

Správní delikty

 

§ 268 PřestupkySprávní delikty zadavatele

PřestupkySprávní delikty zadavatele

 

(1) Zadavatel se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  nedodrží pravidla stanovená tímto zákonem pro zadání veřejné zakázky nebo pro zvláštní postupy podle části šesté, přičemž tím ovlivní nebo může ovlivnit výběr dodavatele nebo výběr návrhu v soutěži o návrh, a zadá veřejnou zakázku, uzavře rámcovou dohodu nebo se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou,

b)  stanoví zadávací podmínky v rozporu se zákonem a zadá veřejnou zakázku, uzavře rámcovou dohodu nebo se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou,

c)  nepořídí nebo neuchová dokumentaci o zadávacím řízení podle § 216 odst. 1 nebo 2,

d)  postupuje při vyřizování námitek v rozporu s § 245 odst. 1, 2, 3 nebo 4, nebo

e)  nesplní některou z povinností podle § 252 odst. 1, 3 nebo 4, § 254 odst. 5 nebo 6 nebo § 258 odst. 1.

(2) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1, nepoužije-li se postup podle odstavce 3, se uloží pokuta do

a)  10 % ceny veřejné zakázky, nebo do 20 000 000 Kč, nelze-li celkovou cenu veřejné zakázky zjistit, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a) až c),

b)  20 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. d),

c)  1 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. e).

(3) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1, jde-li o porušení pravidel stanovených pro postup pro zadávání koncesí, se uloží pokuta do

a)  5 % z předpokládané hodnoty koncese, nebo do 20 000 000 Kč, nelze-li předpokládanou hodnotu koncese zjistit, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c),

b)  20 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. d),

c)  1 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. e).

 

§ 269 PřestupkySprávní delikty při uveřejňování

PřestupkySprávní delikty při uveřejňování

 

(1) Zadavatel se dopustí přestupkusprávního deliktu při uveřejňování podle tohoto zákona tím, že

a)  neodešle k uveřejnění oznámení o zadání veřejné zakázky nebo oznámení o uzavření rámcové dohody v souladu s tímto zákonem,

b)  neodešle k uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení v souladu s tímto zákonem,

c)  neodešle k uveřejnění oznámení o změně smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s tímto zákonem,

d)  neodešle k uveřejnění oznámení o změně doby trvání dynamického nákupního systému na veřejnou zakázku v souladu s tímto zákonem,

e)  neuveřejní písemnou zprávu zadavatele v souladu s § 217 odst. 5.

(2) Veřejný zadavatel se dopustí přestupkusprávního deliktu při uveřejňování podle tohoto zákona tím, že neuveřejní uzavřenou smlouvu na veřejnou zakázku podle § 219 odst. 1.

(3) Za přestupeksprávní delikt se uloží pokuta do

a)  1 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 2,

b)  200 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1.

 

§ 270 Společná ustanovení k přestupkůmke správním deliktům zadavatele

Společná ustanovení k přestupkůmke správním deliktům zadavatele

 

(1) Má seZadavatel za to, že čin, který vykazuje formální znaky přestupku podle tohoto zákona, je společensky škodlivý.

(2) K odpovědnosti fyzické osoby za přestupek podle tohoto zákona se nevyžaduje zavinění. Fyzická osoba za přestupeksprávní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložilavynaložil veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby přestupku zabránilaporušení právní povinnosti zabránil.

(3) Má-li být uložen zákaz plnění smlouvy, přihlédne se při(2) Při určení výměry pokuty zadavateli téžse přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. Byl-li uložen zákaz plnění smlouvy, přihlédne se rovněž k tomu, v jakém rozsahu bylo již ze smlouvy plněno.

(4) Přestupky při uveřejňování nejsou trvajícími přestupky.

(5) Promlčecí doba činí 5 let.

(6) Promlčecí doba se přerušuje

a)  oznámením(3) Odpovědnost zadavatele za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o zahájeníněm nezahájil řízení do 3 let ode dne, kdy se o přestupku,

b)  vydáním rozhodnutí, jímž je obviněný uznán vinným.

(7) Přerušením promlčecí doby počíná běžet promlčecí doba nová.

(8) Byla-li promlčecí doba přerušena, odpovědnost za přestupek zanikneněm dozvěděl, nejpozději uplynutím 10však do 5 let od jeho spácháníode dne, kdy byl spáchán.

(9) Přestupky4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává Úřad.

(10) Alespoň jedna oprávněná úřední osoba podílející se na řízení o přestupku vedeném Úřadem v každém stupni musí mít vysokoškolské vzdělání nejméně v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České republice. Ustanovení zákona upravujícího řízení o přestupcích, která se týkají požadavků na vzdělání oprávněných úředních osob, se na řízení o přestupcích, k jejichž projednání je příslušný Úřad podle tohoto zákona, nepoužijí.

(11) Na postup Úřadu podle tohoto zákona se ustanovení § 13 odst. 1, § 15 až 17, 19, 24 až 27, § 32, § 35 písm. a), d) a e), § 38 písm. e), § 42, 43, 45, 48 až 50, § 51 písm. b), § 53, 54, 59, 68, 70, 71, 76, § 80 odst. 2 a 3, § 82, 87, § 88 odst. 1 a 2, § 89, § 93 odst. 1 písm. d), g) a h), § 94, § 95 odst. 2 a § 96 odst. 1 písm. b) zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich nepoužijí.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.