Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 133/2000 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.6.2017.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 76. 2017 do 30. 6. 2017)

133/2000 Sb.

ZÁKON

ze dne 12. dubna 2000

o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů

(zákon o evidenci obyvatel)

ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb.,

zákona č. 68/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb.,

zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb.,

zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 312/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 15/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb.,.

a zákona č. 456/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

HLAVA IV - PŘESTUPKY A JINÉ SPRÁVNÍ DELIKTY

PŘESTUPKY A JINÉ SPRÁVNÍ DELIKTY PŘI VEDENÍ

A UŽÍVÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

PŘESTUPKY PŘI VEDENÍ A UŽÍVÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

 

 

Přestupky a jiné správní delikty

§ 17d Přestupky a jiné správní delikty

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 17e

 

(1) PřestupkuJiného správního deliktu se dopustí právnická osoba, která

a)  neoprávněně nakládá s rodným číslem (§ 13 odst. 9), nebo

b)  neoprávněně využívá rodná čísla (§ 13c odst. 1).

(2) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutuse uloží pokuta do 1 000 000 Kč a za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. b) pokuta do 10 000 000 Kč.

(3) PřestupkyPrávnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(4) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(5) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

(6) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává Úřad pro ochranu osobních údajů 14h) (dále jen "Úřad").

(7) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby 14h) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(8) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Klaus v. r.

Havel v. r.

v z. Rychetský v. r.

 

____________________________________________________________

 

1)       Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

5)       Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb.

5a)     § 3 odst. 1 zákona č. 365/2000 Sb.

5b)     Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů.

5c)     § 14 a 15 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.

5d)      § 1 odst. 1 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 115/2006 Sb.

5e)     § 45 až 54 občanského zákoníku.

5f)       § 680 až 686 občanského zákoníku.

5g)      § 677 až 679 občanského zákoníku.

5h)      § 26 a 76 občanského zákoníku.

5i)       § 755 až 758 občanského zákoníku.

5l)       § 1 zákona č. 301/2000 Sb. § 2 odst. 2 zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.

5m)     § 5 zákona č. 115/2006 Sb.

5n)      § 14 zákona č. 115/2006 Sb.

6)       Například zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů.

7a)     Občanský zákoník.

8a)      Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

8b)      Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

8c)      § 8a zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 227/2009 Sb.

9)        Například zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů.

9a)     Například zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 13/1993 Sb., zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 153/1994 Sb.

9b) § 4 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb.

9c)     § 29 zákona č. 101/2000 Sb.

9d)      Čl. 5 písm. a) a e) Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích, vyhlášené pod č. 32/1969 Sb.

9e)      § 38 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

10)      Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

11)     Vyhláška č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení a přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, ve znění vyhlášky č. 193/2001 Sb.

12a)    § 3 odst. 5 zákona č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

12b)   § 67b odst. 20 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.

14)     Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

14a)    § 87a odst. 1 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 428/2005 Sb. a zákona č. 161/2006 Sb.

14b)    Zákon č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

14c)   § 4 písm. h) zákona č. 101/2000 Sb.

14d)   Například zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

14e)   § 11a odst. 5 zákona č. 582/1991 Sb., ve znění zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb. a zákona č. 165/2006 Sb.

14f)    Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.

14g)   Například zákon č. 283/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 13/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 153/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 154/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

14h)   § 29 odst. 1 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb., ve znění zákona č. 517/2002 Sb.

14i)    § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.