Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 132/2010 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 7.9.2016.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 7. 9. 2016 do 30. 6. 2017)

132/2010 Sb.

ZÁKON

ze dne 13. dubna 2010

o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně

některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání)

ve znění zákona č. 302/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 180/2016 Sb.. a zákona č. 183/2017180/2016 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 11 Opatření k nápravě

Opatření k nápravě

 

(1) Jestliže poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání porušuje povinnosti stanovené tímto zákonem, upozorní jej Rada na porušení tohoto zákona a stanoví mu lhůtu k nápravě.

(2) Délka lhůty k nápravě podle odstavce 1 musí být přiměřená charakteru porušené povinnosti.

(3) Dojde-li k nápravě ve stanovené lhůtě, Rada nezahájí řízení o přestupkusprávním deliktu.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 12 PřestupkySprávní delikty

Přestupky

Správní delikty

 

(1) Poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  nesplní oznamovací povinnost podle § 5 odst. 1 nebo 2 nebo podle § 19 odst. 1,

b)  nesplní některou z povinností podle § 5 odst. 4,

c)  nesplní některou z povinností podle § 6 odst. 1, 4, 5, 6 nebo 7,

d)  nesplní některou z povinností podle § 6 odst. 2 nebo 3,

e)  nesplní některou z povinností podle § 7 odst. 1, 2 nebo 3,

f)   nesplní některou z povinností podle § 8 odst. 1, 2, 3 nebo 4,

g)  nesplní některou z povinností podle § 9 odst. 1, 2, 3, 4 nebo 5,

h)  nesplní některou z povinností podle § 10.

(2) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a), b), c), e), g) nebo h) lze uložit pokutuse uloží pokuta do 1 000 000 Kč a za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. d) nebo f) pokuta do 2 000 000 Kč.

 

§ 13 - § 14 Společná ustanovení k přestupkůmo správních deliktech

Společná ustanovení k přestupkůmo správních deliktech

 

(1) PřestupkySprávní delikty podle tohoto zákona projednává Rada.

(2) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(3) Při určení druhu a výměry správního trestuvýše pokuty právnické osobě přihlédne Rada takék závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, k jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán, a ke stanovisku věcně příslušného samoregulačního orgánu uvedeného v seznamu spolupracujících samoregulačních orgánů 10), obdrží-li toto stanovisko písemně do 10 pracovních dnů ode dne zahájení řízení o správním deliktu.

(3) Rada vydá rozhodnutí o přestupku nejpozději do 270 dnů ode dne zahájení řízení.

(4(4) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájí řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby 11) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Podání žaloby proti rozhodnutí o uložení pokuty má odkladný účinek.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Fischer v. r.

 

____________________________________________________________

 

1)        Směrnice Rady 89/552/EHS ze dne 3. října 1989 o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/36/ES ze dne 30. června 1997, kterou se mění směrnice Rady 89/552/EHS o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/65/ES ze dne 11. prosince 2007, kterou se mění směrnice Rady 89/552/EHS o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání.

2)        Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů.

3)        Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

4)        Čl. 43 až 48 Smlouvy o založení Evropského společenství.

5)        Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele).

6)        § 1 písm. k) zákona č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

7)        Zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, ve znění zákona č. 384/2008 Sb.

8)        § 46 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

9)        § 66a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

10)      § 5 písm. x) zákona č. 231/2001 Sb., ve znění zákona č. 132/2010 Sb.

11)      § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.