Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 130/2002 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 6.6.2017.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 76. 6. 2017 do 30. 6. 2017)

130/2002 Sb.

ZÁKON

ze dne 14. března 2002

o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků

a o změně některých souvisejících zákonů

(zákon o podpoře výzkumu a vývoje)

ve znění zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 215/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb.,

zákona č. 171/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 110/2009 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 469/2011 Sb., zákona č. 49/2013 Sb., zákona č. 135/2016 Sb., zákona č. 194/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb.

zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 146/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

HLAVA VIII

ORGÁNY VÝZKUMU A VÝVOJE

 

§ 33 Ústřední správní úřad odpovědný za výzkum a vývoj

Ústřední správní úřad odpovědný za výzkum a vývoj

 

(1) Ústředním správním úřadem odpovědným za výzkum a vývoj je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s výjimkou oblastí, které zabezpečuje Rada pro výzkum, vývoj a inovace podle § 35.

(2) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy odpovídá za

a)  mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu a vývoji, včetně jednání s orgány a institucemi Evropské unie a jednotlivých států Evropské unie s působností pro výzkum a vývoj a včetně užití prostředků na výzkum a vývoj z fondů Evropské unie,

b)  koncepci podpory velké výzkumné infrastruktury,

c)  specifický vysokoškolský výzkum,

d)  výkon správní funkce ústředního správního úřadu pro výzkum a vývoj podle zvláštních právních předpisů 32a),).

e)  vedení seznamu výzkumných organizací podle § 33a.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 33a Seznam výzkumných organizací

Seznam výzkumných organizací

 

(1) Seznam výzkumných organizací (dále jen "seznam") je informačním systémem veřejné správy 31), jehož správcem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

(2) Do seznamu se zapisují organizace, které požádaly o zápis do seznamu a prokázaly naplnění definičních znaků organizace pro výzkum a šíření znalostí stanovených předpisy Evropské unie 44) včetně prokázání zapisovaných údajů.

(3) Do seznamu se zapisují tyto údaje o výzkumné organizaci:

a)  obchodní firma nebo název a sídlo výzkumné organizace,

b)  právní forma výzkumné organizace,

c)  identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno,

d)  datum podání žádosti o zápis do seznamu,

e)  datum zápisu do seznamu,

f)   datum poslední aktualizace údajů v seznamu,

g)  údaje svědčící o naplnění definičních znaků podle odstavce 2,

h)  další skutečnosti k zapsané výzkumné organizaci, zejména údaje o předmětu činnosti, který definuje výzkumné kapacity.

(4) Žádost o zápis výzkumné organizace do seznamu, žádost o zápis změny v zapisovaných údajích či žádost o výmaz výzkumné organizace ze seznamu podává statutární orgán žadatele.

(5) Žádost o zápis musí být doložena listinnými doklady prokazujícími skutečnosti, které mají být do seznamu zapsány, a listinami, které se zakládají ve sbírce listin, která je součástí seznamu.

(6) Údaje zapsané v seznamu, s výjimkou rodných čísel, a sbírku listin zveřejňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(7) Při řízení o zápisu výzkumné organizace do seznamu, jakož i při řízení o zápisu změn nebo výmazu dosud zapsaných skutečností, se postupuje podle správního řádu.

(8) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhoduje o žádosti o zápis výzkumné organizace do seznamu, jakož i o žádosti o zápis změn nebo výmazu dosud zapsaných skutečností. Nejsou-li splněny podmínky pro zápis, žádost zamítne. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy může zahájit řízení o zápisu změny nebo výmazu i z vlastního podnětu.

(9) Organizace zapsané v seznamu mají povinnost jakékoliv změny údajů zapsaných v seznamu, změny údajů rozhodných pro provedení zápisu a změny zakládaných listin (včetně jejich případného zrušení) oznámit Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, a to do sedmi dnů ode dne, kdy se organizace o takové změně dozví.

(10) Kritéria splnění podmínek pro zápis výzkumné organizace do seznamu a způsob jejich posuzování, podmínky pro změny v zápisu a výmaz ze zápisu, obsah sbírky listin a způsob vykazování příjmů z transferu znalostí 61) výzkumných organizací zapsaných v seznamu, prováděného pro účely tohoto zákona, stanoví prováděcí právní předpis.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Klaus v. r.

Havel v. r.

v z. Rychetský v. r.

 

____________________________________________________________

 

1)       Například obchodní zákoník, zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.

2)        Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3)        § 91 odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 552/2005 Sb.

4)        § 3 odst. 1 a 2 zákona č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

5)        Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. 3. 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES.

Nařízení Komise (ES) č. 794/2004 ze dne 21. 4. 2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy ES.

6)        § 12 a 13 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 26/2008 Sb.

7)        § 3 písm. g) zákona č. 218/2000 Sb.

7a)      Články 107 až 109 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Například nařízení Komise (EU) č. 651/2014, nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům v platném znění, nařízení Komise (EU) č. 702/2014, nařízení Rady (ES) č. 723/2009 ze dne 25. června 2009 o právním rámci Společenství pro konsorcium evropské výzkumné infrastruktury (ERIC).

7b)      Například Research Assessment Exercise.

7c)      Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

8)       Zákon č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

10)     Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Obchodní zákoník.

11)     Zákon č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

12)     Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

13)     Zákon č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 250/2000 Sb.

Zákon č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

14)     Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

15)      § 39 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 15 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 320/2001 Sb.

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

16)     § 10 a 11 zákona č. 59/2000 Sb.

17)     Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků, ve znění zákona č. 116/2000 Sb.

Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění zákona č. 116/2000 Sb.

Zákon č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů a o změně zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat, ve znění zákona č. 93/1996 Sb.

Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám).

18)     Například zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), zákon č. 527/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 529/1991 Sb., ve znění zákona č. 116/2000 Sb., zákon č. 478/1992 Sb., ve znění zákona č. 116/2000 Sb., zákon č. 206/2000 Sb., ve znění zákona č. 93/1996 Sb., zákon č. 408/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

18a)    Články 32 až 38 Smlouvy o založení Evropského společenství, v platném znění.

Článek 9 Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (uveřejněn v Úředním věstníku dne 30. 12. 2006 pod č. 2006/C 323/01).

19)     Zákon č. 527/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.Zákon č. 408/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

21)     Zákon č. 148/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Obchodní zákoník.

22)     Zákon č. 148/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 121/2000 Sb.

Obchodní zákoník.

23)     Například živnostenský zákon, zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 311/1997 Sb., o chovu a využití pokusných zvířat.

24)     Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

25)     Trestní zákon.

26)     Například zákon č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 311/1997 Sb.

27)      Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

27a)   Například § 17 odst. 4 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích.

28)     Sdělení č. 96/2000 Sb. m. s., o sjednání Rozhodnutí č. 1/99 Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 30. července 1999 o přijetí podmínek pro účast České republiky v programech Společenství v oblasti výzkumu, technologického rozvoje a demonstrací (1998 - 2002), a v programech pro výzkum a vzdělávání (1998 - 2002).

29)     Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.

31)      Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

32)      Například zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

32a)    Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

33)     Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

33)      § 3 věta druhá zákoníku práce.

34)      Část sedmá zákoníku práce.

35)      Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

36)      Články 107 až 109 Smlouvy o fungování Evropské unie.

37)      Článek 2 bod 84 nařízení Komise (EU) č. 651/2014.

38)      Článek 2 bod 85 nařízení Komise (EU) č. 651/2014.

39)      Článek 2 bod 86 nařízení Komise (EU) č. 651/2014.

40)      Článek 2 bod 91 nařízení Komise (EU) č. 651/2014.

41)      Část 1.3. bod 15 písm. cc) Sdělení Komise - Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01).

42)      Část 2.2. body 25 a 26 Sdělení Komise - Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01).

43)      Příloha I nařízení Komise (EU) č. 651/2014.

44)      Článek 2 bod 83 nařízení Komise (EU) č. 651/2014. Článek 1.3 bod 15 písm. ee) a článek 2.1 bod 19 Sdělení Komise - Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01).

45)      Sdělení Komise - Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací ze dne 27. června 2014 (2014/C 198/01).

46)      Část 1.3. bod 15. písm. v) a část 2.1.1. bod 19 písm. b) Sdělení Komise - Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01).

47)      Článek 9 odst. 1 písm. c) a článek 30 odst. 4 nařízení Komise (EU) 651/2014.

Článek 31 odst. 4 nařízení Komise (EU) č. 702/2014.

Část 4.7. body 119 a 120 Sdělení Komise - Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01).

48)      Články 107 až 109 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Například nařízení Komise (EU) č. 651/2014, nařízení Komise (ES) č. 70/2001.

49)      Článek 2 odst. 18 nařízení Komise (EU) č. 651/2014.

Článek 2 odst. 14 nařízení Komise (EU) č. 702/2014.

50)      Článek 1 odst. 4 písm. a) nařízení Komise (EU) č. 651/2014.

Článek 1 odst. 5 nařízení Komise (EU) č. 702/2014.

55)      Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

55)      Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

56)      Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

57)      Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

58)      Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).

59)      Například zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích.

60)      Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

61)      Část 1.3. bod 15 písm. v) Sdělení Komise - Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C/198/01).

 

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.