Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 129/2000 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.7.2016.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 7. 20172016 do 1. 930. 6. 2017)

129/2000 Sb.

ZÁKON

ze dne 12. dubna 2000

o krajích (krajské zřízení)

ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 231/2002 Sb.,

nálezu Ústavního soudu č. 404/2002 Sb., zákona č. 229/2003 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb.,

zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb.,zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb.,

zákona č. 298/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 118/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb.,

zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 246/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb.,

zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 24/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 106/2016 Sb.. a zákona č. 183/2017106/2016 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 9

zrušen zákonem č. 231/2002 Sb.

 

§ 10

zrušen zákonem č. 231/2002 Sb.

 

Díl 3

zrušen zákonem č. 183/2017 Sb.

Ukládání pokut právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám

 

§ 11

zrušen zákonem č. 183/2017 Sb.

 

 

(1) Kraj může uložit pokutu až do výše 200 000 Kč právnické osobě a fyzické osobě, která je podnikatelem (dále jen "osoba"), porušila-li povinnost stanovenou právním předpisem kraje.

(2) Řízení o uložení pokuty lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy se kraj o porušení povinnosti podle odstavce 1 dozvěděl, nejpozději však do 2 let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.

(3) Při stanovení výše pokuty podle odstavce 1 kraj přihlíží zejména k povaze, závažnosti, době trvání a následkům protiprávního jednání, jakož i k přiměřenosti výše pokuty vzhledem k majetkovým poměrům osoby, která se protiprávního jednání dopustila.

(4) Pokutu podle odstavce 1 nelze uložit, jestliže zákon stanoví za porušení povinnosti podle odstavce 1 vyšší sankci.

(5) Uložení pokuty podle odstavce 1 nezbavuje osobu uvedenou v odstavci 1 povinnosti odstranit závadný stav ve lhůtě stanovené krajem s přihlédnutím k okolnostem případu.

(6) Výnos pokut je příjmem kraje.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Pravomoc zastupitelstva

§ 35

 

(1) Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti. Ve věcech přenesené působnosti zastupitelstvo rozhoduje, jen stanoví-li tak zákon.

(2) Zastupitelstvu je vyhrazeno

a)  předkládat návrhy zákonů Poslanecké sněmovně

b)  předkládat návrhy Ústavnímu soudu na zrušení právních předpisů, 15) má-li za to, že jsou v rozporu se zákonem,

c)  vydávat obecně závazné vyhlášky kraje,

d)  koordinovat rozvoj územního obvodu, schvalovat strategie rozvoje územního obvodu kraje podle zvláštních zákonů, zajišťovat jejich realizaci a kontrolovat jejich plnění,

e)  schvalovat koncepce rozvoje cestovního ruchu na území kraje, zajišťovat jejich realizaci a kontrolovat jejich plnění,

f)   volit zástupce kraje do regionálních rad regionů soudržnosti,

g)  stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti pro území kraje,

h)  rozhodovat o spolupráci kraje s jinými kraji a o mezinárodní spolupráci,

i)   schvalovat rozpočet kraje, schvalovat závěrečný účet kraje a schvalovat účetní závěrku kraje sestavenou k rozvahovému dni,

j)   zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky kraje; k tomu schvalovat jejich zřizovací listiny,

k)  rozhodovat o založení a rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy, rozhodovat o účasti v již založených právnických osobách,

l)   delegovat zástupce kraje, s výjimkou § 59 odst. 1 písm. j), na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má kraj majetkovou účast,

m) navrhovat zástupce kraje do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má kraj majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání; to neplatí, rozhoduje-li rada ve věcech jediného společníka obchodní společnosti podle § 59 odst. 1 písm. j),,

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Díl 4

Zvláštní orgány

 

§ 65

 

(1) Hejtman zřizuje pro výkon přenesené působnosti zvláštní orgány, pokud tak stanoví zvláštní zákon.

(2) V čele zvláštního orgánu může být jen osoba, která, nestanoví-li zvláštní zákon  23) jinak, prokázala zvláštní odbornou způsobilost v oblasti přenesené působnosti, pro jejíž výkon byl zvláštní orgán zřízen. Pro prokázání zvláštní odborné způsobilosti osoby stojící v čele zvláštního orgánu platí obdobně ustanovení zvláštních právních předpisů upravujících toto prokázání pro úředníky územních samosprávných celků.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 67

 

(1) Krajský úřad vykonává přenesenou působnost s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny zastupitelstvu a radě nebo zvláštnímu orgánu. Krajský úřad

a)  přezkoumává rozhodnutí vydaná orgány obce v řízení podle zvláštních zákonů, 22a) pokud není zákonem tato působnost svěřena zvláštnímu orgánu nebo zákon nestanoví jinak,

b)  projednává přestupkyukládá sankce podle zákona,

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Klaus v. r.

Havel v. r.

v z. Rychetský v. r.

 

____________________________________________________________

 

1)       Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).

1a)     Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).

2)       § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

3)       § 2 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

4)       Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb.

5)       Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel).

          Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.

6)       Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů.

7)       Například zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

9)       Například občanský zákoník.

9a)      § 8 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).

9b)      § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

9c)     Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

11)     § 214 a násl. občanského zákoníku.

12)     § 49 až 53 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

13)     § 2 odst. 1, § 124, 206 zákoníku práce.

15)     § 64 odst. 2 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu.

16)     § 124 zákoníku práce.

17)     § 17 nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony.

18)     § 16 až 18 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů.

19)     Například zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů.

19a)    § 13 odst. 2 a § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

21)     Zákon č. 143/1992 Sb.

22)     Zákon č. 106/1999 Sb.

22a)   Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.

          Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

22c)   § 6 odst. 7 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů.

22d)   § 125 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění zákona č. 234/2006 Sb.

22e)   § 125 a 126 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění zákona č. 234/2006 Sb.

23)     § 53 odst. 4 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 67/1993 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.