Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 126/1992 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.4.2012.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 74. 2012 do 30. 6. 2017)

126/1992 Sb.

ZÁKON

o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži

ve znění nálezu Ústavního soudu č. 261/2000 Sb., zákona č. 375/2011 Sb.. a zákona č. 183/2017375/2011 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 2

 

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že Tomu, kdo použije neoprávněně použije znakznaku nebo názvu uvedeného v § 1 nebo název uvedený v § 1.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložitkdo tomu vědomě napomáhá, uloží příslušný správní orgán pokutu do

a)  10 000 Kč,

b)  50 000 Kč 10000 Kčs nebo pokutu do 50000 Kčs, jde-li o jednání v době událostí, na něž se vztahují Ženevské úmluvy.

(32) Výnosy z pokut uložených podle odstavce 1 plynou ve prospěch Československého červeného kříže.

(3) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, je-li jednání tam uvedené trestným činem.

(4) Neoprávněně označené věci znakem nebo názvem uvedeným v § 1 je povinen neprodleně odstranit držitel věci; neučiní-li tak, rozhodne příslušný správní orgán o odstranění neoprávněného označení na náklad držitele. Nelze-li neoprávněné označení z věci odstranit, vysloví příslušný správní orgán propadnutí nebo zabrání věci, a to i když k projednání přestupkuopatření podle odstavce 1 nebo k projednání trestného činu nedošlo; propadlá nebo zabraná věc připadá bez náhrady Československému červenému kříži.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.