Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 122/2004 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.1.2011.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 71. 2011 do 30. 6. 2017)

122/2004 Sb.

ZÁKON

ze dne 20. února 2004

o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ve znění zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 5 Přestupky a správní delikty

Přestupky fyzických, právnických a podnikajícícha správní delikty

fyzických osob

 

(1) Fyzická, osoba se dopustí přestupku a právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která je podnikatelem, 5) se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  neumožní k válečnému hrobu přístup,

b)  nezabezpečí úpravu válečného hrobu, ač je k tomu podle tohoto zákona povinna, nebo

c)  provede jinou změnu válečného hrobu než jeho úpravu, anebo přemístí nebo zruší válečný hrob bez souhlasu ministerstva.

(2) Za přestupek lze uložit pokutu donebo správní delikt

a)  20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a),a) lze uložit pokutu až do výše 20 000 Kč,

b)  50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b),b) lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč,

c)  100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c).c) lze uložit pokutu až do výše 100 000 Kč.

(3) Přestupky a správní delikty podle odstavce 1 projednává pověřený obecní úřad; dopustí-li se přestupkusprávního deliktu podle odstavce 1 obec, je příslušným k jeho projednání krajský úřad.

(4) Správní řízení o správním deliktu nelze zahájit, uplynul-li 1 rok ode dne, kdy se orgán oprávněný k uložení pokuty dozvěděl o tom, že právnická osoba, nebo fyzická osoba, která je podnikatelem, 5) porušila povinnost uloženou jí tímto zákonem, nebo uplynuly-li 2 roky ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo. Pokutu lze uložit nejpozději do 3 let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.

(5) Na přestupky a jejich projednávání se jinak vztahuje zvláštní právní předpis. 6)

 

§ 6

 

Pokuty uložené podle § 5 vybírá a vymáhá správní orgán, který ve věci rozhodoval v prvním stupni; výnos z těchto pokut je jeho příjmem.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

v z. Gross v. r.

 

____________________________________________________________

 

1)  Například § 15 občanského zákoníku, zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2)  Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3)  Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění zákona č. 121/2000 Sb.

4)  Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

5)  § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

6)  Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.