Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 122/2000 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 29.7.2016.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 129. 7. 2016 do 30. 6. 2017)

122/2000 Sb.

ZÁKON

ze dne 7. dubna 2000

o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů

ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 483/2004 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb.,. a zákona č. 243/2016 Sb.

a zákona č. 183/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*ČÁST I - OCHRANA SBÍREK MUZEJNÍ POVAHY

ČÁST PRVNÍ

OCHRANA SBÍREK MUZEJNÍ POVAHY

 

§ 1 Předmět úpravy

Předmět úpravy

 

Tímto zákonem se stanoví podmínky ochrany sbírek, uchovávaných zejména v muzeích a galeriích, stanoví se podmínky a způsob vedení evidence sbírek muzejní povahy, upravují se veřejně prospěšné služby, vybrané veřejně prospěšné služby a standardizované veřejné služby poskytované muzei a galeriemi a stanoví se podmínky jejich poskytování, práva a povinnosti vlastníků sbírek muzejní povahy a správní trestysankce za porušení stanovených povinností.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 14 PřestupkySankce za porušení zákona

Přestupky

Sankce za porušení zákona

 

(1) VlastníkMinisterstvo může uložit vlastníku sbírky pokutu

a)  za porušení povinností stanovených v § 7 odst. 1, v § 9 odst. 1 písm. f), g), k), l) a m) a v § 12 odst. 6 až do výše 100 000 Kč,

b)  za porušení povinností stanovených v § 9 odst. 1 písm. c), d), e), h), i), j) a n) až do výše 1 mil. Kč,

c)  za porušení povinností stanovených v § 9 odst. 1 písm. a) a b) až do výše 2 mil. Kč,

d)  za porušení povinností stanovených v § 11 odst. 1 a 6 až do výše 10 mil. Kč.

(2) Za opakované porušení povinností stanovených v § 9 odst. 1 písm. c), d), e), h), i), j) a n) může ministerstvo uložit vlastníku sbírky pokutu až do výše 2 mil. Kč. Porušení povinností stanovených v § 9 odst. 1 písm. nebo organizacec), d), e), h), i), j) a n) se považuje za opakované, pokud se ho vlastník sbírky dopustil v době do 1 roku od právní moci rozhodnutí, jímž mu za ně byla uložena pokuta.

(3) Pokutu podle odstavců 1 a 2 lze uložit i organizaci, která spravuje sbírky a sbírkové předměty, které jsou ve vlastnictví České republiky nebo územního samosprávného celku, se dopustí přestupku tím, že.

a)  poruší některou z povinností podle § 7 odst. 1 a 2,(4) Ministerstvo může uložit organizaci § 9 odst. 1 písm. f), g), k), l) a m) a § 12 odst. 6,

b)  poruší některou z povinností podle § 9 odst. 1 písm. c), d), e), h), i), j) a n),

c)  poruší některou z povinností podle § 9 odst. 1 písm. a) a b), nebo

d)  poruší některou z povinností podle § 11 odst. 1 a 6.

(2) Organizace státu nebo územního samosprávného celku, určenáurčené podle § 10 odst. 1 ministerstvem, se dopustí přestupku tím, že poruší některou zpokutu za porušení povinností podlestanovených v § 10 odst. 1.

(3) Za přestupek lze uložit pokutu do

a)  výše 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2,.

b)  100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a),

c)  1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b),

d)  2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c),

e)  10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d).

(4) Je-li přestupek podle odstavce 1 písm. b) spáchán opakovaně po nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku, uloží se pokuta do výše dvojnásobku horní hranice sazby uvedené v odstavci 3 písm. c). Přestupek je spáchán opakovaně, jestliže od nabytí právní moci rozhodnutí o stejném přestupku, z něhož byl obviněný uznán vinným, do jeho spáchání neuplynulo 12 měsíců.

(5) Přestupky podle tohoto zákona projednává aPři stanovení výše pokuty se přihlíží k závažnosti protiprávního jednání a způsobené škodě.

(6) Pokutu lze uložit do 1 roku ode dne, kdy se ministerstvo dozvědělo o porušení povinnosti, nejdéle však do 3 let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.

(7) Pokuty vybírá a vymáhá ministerstvo.

(8) Pokuty jsou příjmem státního rozpočtu.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.