Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 121/2000 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 20.4.2017.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 720. 4. 2017 do 30. 6. 2017)

121/2000 Sb.

ZÁKON

ze dne 7. dubna 2000

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským

a o změně některých zákonů (autorský zákon)

ve znění zákona č. 81/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 168/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,

zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 156/2013 Sb.,

zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 228/2014 Sb., zákona č. 355/2014 Sb., zákona č. 356/2014 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb.,

zákona č. 102/2017 Sb.. a zákona č. 183102/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 98d Omezení odpovědnosti uživatele

Omezení odpovědnosti uživatele

 

(1) Kolektivní správce, popřípadě nositel práv, pro kterého vykonává kolektivní správu, nemůže uplatňovat zdržovací nárok ani nárok na náhradu škody nebo na vydání bezdůvodného obohacení podle tohoto zákona nebo jinou smluvní nebo zákonem předvídanou sankci z důvodu neoprávněného zásahu do kolektivně spravovaného práva nebo ohrožení takového práva, pokud uživatel nebo osoba oprávněná hájit zájmy v ní sdružených uživatelů řádně a bez zbytečných průtahů vede s příslušným kolektivním správcem v souvislosti s takovým zásahem nebo ohrožením práva jednání směřující k uzavření smlouvy vyžadované tímto zákonem nebo sjednání sazebníku podle tohoto zákona anebo pokud souhlasí v této souvislosti s využitím prostředníka podle § 101 nebo mediátora podle zákona o mediaci 21) anebo pokud alespoň jednomu z příslušných kolektivních správců doručila písemnou žádost o pověření společného zástupce podle § 97h, a to po dobu, než bude tento zástupce pověřen. Pokud trvají okolnosti podle věty první, není zásah do kolektivně spravovaného práva nebo ohrožení takového práva přestupkem ani správním deliktem podle tohoto nebo jiného zákona.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

 

*HLAVA VI - PŘESTUPKYSPRÁVNÍ DELIKTY

PŘESTUPKY

SPRÁVNÍ DELIKTY

 

§ 105a Přestupky

Přestupky fyzických osob

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 105b PřestupkySprávní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

PřestupkySprávní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  neoprávněně užije autorské dílo, umělecký výkon, zvukový či zvukově obrazový záznam, rozhlasové nebo televizní vysílání nebo databázi,

b)  neoprávněně zasahuje do práva autorského způsobem uvedeným v § 43 odst. 1 nebo 2 anebo v § 44 odst. 1,

c)  jako obchodník, který se účastní prodeje originálu díla uměleckého, nesplní oznamovací povinnost podle § 24 odst. 6,

d)  vykonává kolektivní správu, aniž jí bylo uděleno oprávnění podle § 96a,

e)  neoznámí ministerstvu skutečnosti podle § 101f odst. 2, nebo

f)   se jako osoba, která hodlá vykonávat nebo vykonává činnost nezávislého správce práv, nepřihlásí k evidenci podle § 104b odst. 2.

(2) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. d) lze uložit pokutuse uloží pokuta do 500 000 Kč, za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo f) pokuta do 150 000 Kč, za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. b) nebo c) pokuta do 100 000 Kč a za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. e) pokuta do 50 000 Kč.

 

§ 105ba PřestupkySprávní delikty kolektivních správců

PřestupkySprávní delikty kolektivních správců

 

(1) Kolektivní správce se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  nesplní některou z povinností vůči nositelům práv podle § 97a,

b)  nesplní informační povinnost podle § 97b, 99f, 99h, 99i, 99j nebo § 100d,

c)  nepověří společného zástupce podle § 97h odst. 2,

d)  nedodrží postup při uzavírání smlouvy s uživatelem podle § 98,

e)  nedodrží postup pro sjednávání sazebníku podle § 98f,

f)   nesplní některou z povinností při správě příjmů z výkonu práv nebo příjmů z investování příjmů z výkonu práv podle § 99 až 99e,

g)  nevyhotoví výroční zprávu podle § 99g odst. 1,

h)  v rozporu s § 99g odst. 2 nezajistí, aby výroční zpráva obsahovala požadované informace,

i)   v rozporu s § 99g odst. 3 nezajistí, aby výroční zpráva byla ověřena auditorem,

j)   v rozporu s § 99g odst. 4 nezajistí uveřejnění výroční zprávy stanoveným způsobem po stanovenou dobu,

k)  v rozporu s § 100c odst. 1 odmítne uzavřít smlouvu o poskytování licencí,

l)   nesplní některou z povinností při poskytování informací o užití a fakturaci podle § 100e,

m) nerozdělí příjmy z výkonu práv podle § 100f odst. 1,

n)  nesplní ve stanovené lhůtě povinnost uloženou rozhodnutím o opatření k nápravě vydaným podle § 102 odst. 2 písm. b), nebo

o)  vykonává kolektivní správu v rozporu s uděleným oprávněním.

(2) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 lze uložit pokutuse uloží pokuta do

a)  100 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle písmene b) nebo g) až j),

b)  250 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle písmene c) až e), k) až m) nebo o),

c)  500 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle písmene a), f) nebo n).

 

§ 105bb PřestupkySprávní delikty nezávislých správců práv

PřestupkySprávní delikty nezávislých správců práv

 

(1) Nezávislý správce práv se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  nesplní oznamovací povinnost podle § 104b odst. 4 a 5,

b)  nesplní informační povinnost podle § 97b, 99f odst. 1 písm. a) až c), f) až h) nebo § 99j, nebo

c)  nesplní ve stanovené lhůtě povinnost uloženou rozhodnutím o opatření k nápravě vydaným podle § 102 odst. 2 písm. b).

(2) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo b) lze uložit pokutuse uloží pokuta do 100 000 Kč a za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. c) pokuta do 500 000 Kč.

 

§ 105c Společná ustanovení

Společná ustanovení k přestupkůmke správním deliktům

 

(1) PřestupkyPrávnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona projednává

a)  v přenesené působnosti v prvním stupni obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu byl přestupeksprávní delikt spáchán, jde-li o přestupkysprávní delikty podle § 105a odst. 1 a § 105b odst. 1 písm. a) až c),

b)  ministerstvo, jde-li o přestupkysprávní delikty podle § 105b odst. 1 písm. d) až f), § 105ba odst. 1 a § 105bb odst. 1.

(2(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Pokuty uložené ministerstvem jsou příjmem Státního fondu kultury České republiky.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*ČÁST III - Zrušena

ČÁST TŘETÍ

zrušena zákonem č. 41/2009 Sb.

 

*ČÁST IV - ZrušenaZměna zákona o přestupcích

ČÁST ČTVRTÁ

zrušena zákonem č. 250/2016 Sb.

Změna zákona o přestupcích

 

§ 110

 

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 344/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 290/1993 Sb., zákona č. 134/1994 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 279/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 112/1998 Sb., zákona č. 168/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb. a zákona č. 29/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 32 odst. 1 písmeno a) zní:

 

"a) neoprávněně užije autorské dílo, umělecký výkon, zvukový či zvukově obrazový záznam, rozhlasové nebo televizní vysílání nebo databázi,".

2. V § 32 odstavec 2 zní:

"(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 15 000 Kč. Za přestupek podle odstavce 1 písm. b) a c) lze uložit pokutu do 5 000 Kč.".

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.