Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 120/2001 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.1.2016.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 7. 20171. 2016 do 31. 830. 6. 2017)

120/2001 Sb.

ZÁKON

ze dne 28. února 2001

o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)

a o změně dalších zákonů

ve znění zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 360/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb.,

zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb.,

zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 133/2006 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 347/2007 Sb.,

zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb.,

zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 183/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 286/2009 Sb.,

zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb.,

zákona č. 256/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákonného opatření č. 340/2013 Sb., zákona č. 139/2015 Sb., zákona č. 164/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb.. a zákona č. 183/2017375/2015 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

HLAVA XIII

PŘESTUPKY

SPRÁVNÍ DELIKTY

 

§ 124a

 

Přestupky fyzických osob

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 124b

 

PřestupkySprávní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s § 4 odst. 1 použije označení "soudní exekutor", "exekutorský úřad" nebo od nich odvozené tvary slov či jiné označení způsobilé vyvolat nebezpečí záměny, přestože nevykonává exekutorský úřad,

b)  v rozporu s § 4 odst. 2 označuje svoji činnost jako "výkon rozhodnutí", "exekuci" nebo "exekuční činnost" nebo tvary slov od nich odvozenými či jiným označením způsobilým vyvolat nebezpečí záměny, přestože neprovádí nucený výkon exekučních titulů na základě zákona.

(2) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 lze uložit pokutuse uloží pokuta do 200 000 Kč.

 

§ 124c

 

PřestupkySprávní delikty Komory

 

(1) Komora se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  neprovádí dohled nad činností exekutora nebo nad řízením činnosti exekutorského úřadu nebo nad dodržováním povinností stanovených exekutorovi zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu anebo dohled provádí v rozporu s § 7 odst. 5,

b)  nepředloží ministerstvu stavovské předpisy podle § 8a odst. 1,

c)  nevede seznam koncipientů nebo jej vede v rozporu s § 20 odst. 1 nebo 2,

d)  nevyškrtne koncipienta ze seznamu koncipientů podle § 22 odst. 1 nebo vyškrtnutí ze seznamu koncipientů neoznámí podle § 22 odst. 2,

e)  nevede seznam kandidátů nebo jej vede v rozporu s § 24 odst. 1 nebo 3,

f)   nevydá exekutorovi průkaz exekutora, razítko nebo pečetidlo,

g)  neustanoví exekutorovi zástupce nebo nového zástupce podle § 16 odst. 1 a 2 nebo § 18,

h)  orgán Komory provede zproštění mlčenlivosti v rozporu s § 31 odst. 2,

i)   prezidium Komory zorganizuje exekutorské zkoušky v rozporu s § 115 odst. 4 nebo nezajistí provedení exekutorské zkoušky v souladu se zkušebním řádem vydaným podle § 115 odst. 5,

j)   nevede centrální evidenci exekucí nebo ji vede v rozporu s § 125,

k)  poruší rozhodnutí o nucené správě Komory,

l)   poruší povinnosti stanovené v § 8d odst. 3, nebo

m) nenavrhne na výzvu předsedy kárného soudu 10 exekutorů do seznamu přísedících kárného soudu podle § 112 odst. 1 písm. e).

(2) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 lze uložit pokutuse uloží pokuta do

a)  10 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle písmene a), i), j), k) nebo l),

b)  5 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle písmene c), d), e), g), h) nebo m),

c)  1 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle písmene b) nebo f).

 

§ 124d

 

PřestupkySpolečná ustanovení o správních deliktech

 

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájí řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona projednává v prvním stupni ministerstvo.

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.