Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 119/2002 Sb., znění platná od 1.2.2017 a od 1.8.2017.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 82. 2017 do 14. 831. 7. 2017)

119/2002 Sb.

ZÁKON

ze dne 8. března 2002

o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních)

ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 537/2004 Sb.,

zákona č. 359/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb.,

zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 484/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb.,

zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb.,.

a zákona č. 455/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*ČÁST I - ZBRANĚ, A STŘELIVO A MUNICE

ČÁST PRVNÍ

ZBRANĚ, A STŘELIVO A MUNICE

 

HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1 Předmět úpravy

Předmět úpravy

 

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 32) a upravuje nakládání se střelnými zbraněmikategorie střelných zbraní (dále jen "zbraňzbraně") a střelivemstřeliva, podmínky pro nabývání vlastnictví, držení, nošení a používání zbraní nebo střeliva, práva a povinnosti držitelů zbraní nebo střeliva, podmínky pro vývoz, dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva a pro provozování střelnic, nakládání s municí a provádění pyrotechnického průzkumu., provozování informačních systémů v oblasti zbraní a střeliva, sankce a výkon státní správy v oblasti zbraní a střeliva, provozování střelnic a provozování a provádění pyrotechnického průzkumu.

("(2) Zákon se nevztahuje, není-li dále stanoveno jinak, na

a)  zbraně, střelivo a munici, které jsou nabývány nebo drženy ve výzbroji ozbrojenými silami České republiky 1), Vojenskou policií 33), bezpečnostními sbory 1a), Vojenským zpravodajstvím 1b) nebo ozbrojenými silami anebo sbory jiných států při jejich pobytu na území České republiky, překračování státních hranic České republiky a průjezdu přes území České republiky nebo přeletu nad územím České republiky podle zvláštního právního předpisu 2) nebo mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu, a jsou určeny k plnění jejich úkolů,

b)  zbraně, střelivo a munici ve vlastnictví státu, které jsou určeny ke sbírkovým, výzkumně vývojovým nebo muzejním účelům Ministerstvem vnitra (dále jen "ministerstvoö), Ministerstvem obrany, ozbrojenými silami České republiky 1), Vojenskou policií 33), bezpečnostními sbory 1a), Vojenským zpravodajstvím 1b) nebo ozbrojenými silami anebo sbory jiných států při jejich pobytu na území České republiky, překračování státních hranic České republiky a průjezdu přes území České republiky nebo přeletu nad územím České republiky podle zvláštního právního předpisu 2) nebo mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu,

c)  zbraně, střelivo a munici, které jsou určeny k ověřování Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva 3),

d)  zbraně, střelivo a munici, které jsou kulturními památkami, součástí souboru prohlášeného za kulturní památku nebo sbírkovými předměty, které jsou ve vlastnictví státu, krajů nebo obcí,

e)  zřizování a provozování střelnic Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva, ministerstvem, Ministerstvem obrany, ozbrojenými silami České republiky 1), Vojenskou policií 33), bezpečnostními sbory 1a), Vojenským zpravodajstvím 1b) nebo ozbrojenými silami anebo sbory jiných států při jejich pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu 2) nebo mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu, pouze pro jejich potřebu a

f)   provádění pyrotechnického průzkumu ozbrojenými silami České republiky 1), Vojenskou policií 33), bezpečnostními sbory 1a), Vojenským zpravodajstvím 1b) nebo ozbrojenými silami nebo sbory jiných států při jejich pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu 2) nebo mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu.

f)   výbušniny vymezené zvláštním právním předpisem 3a) (dále jen "výbušnina"), s výjimkou výbušnin vyhledaných pyrotechnickým průzkumem.

(3) Umožní-li stát, kraj, obec, Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva, ministerstvo, Ministerstvo obrany, ozbrojené síly České republiky 1), Vojenská policie 33), bezpečnostní sbory 1a), Vojenské zpravodajství 1b), ozbrojené síly nebo sbory jiných států při jejich pobytu na území České republiky, překračování státních hranic České republiky a průjezdu přes území České republiky nebo přeletu nad územím České republiky podle zvláštního právního předpisu 2) nebo mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu, disponovat se zbraní, střelivem nebo municí, které jsou v jejich držení a nevztahuje se na ně tento zákon, komukoliv jinému, který je oprávněn zbraně, střelivo nebo munici držet podle tohoto zákona, vztahuje se na tuto věc od okamžiku převzetí tento zákon.

(4) Na zbraně, střelivo a munici podle odstavce 2 písm. a) až d) se přiměřeně vztahují ustanovení upravující vedení evidence a zabezpečení zbraní, a střeliva a munice, pokud zvláštní právní předpis 3b) nestanoví jinak.

 

§ 1a Vztah k právním předpisům upravujícím nakládání s výbušninami

Vztah k právním předpisům upravujícím nakládání s výbušninami

 

(1) Tento zákon se nevztahuje, není-li dále stanoveno jinak, na výbušniny vymezené zákonem upravujícím nakládání s výbušninami 29) (dále jen "výbušnina").

(2) Výroba nebo zpracování výbušnin, při nichž dochází k vývoji, výrobě, zpracování, znehodnocování a ničení střeliva nebo munice včetně delaborace munice, se považuje také za nakládání se střelivem nebo municí podle tohoto zákona.

 

§ 2 Vymezení některých pojmů

Vymezení některých pojmů

 

(1) Druhy zbraní a střeliva jsou vymezeny v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

(2) Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)  držením zbraně nebo střeliva mít

1.  zbraň nebo střelivo uvnitř bytových nebo provozních prostor nebo uvnitř zřetelně ohraničených nemovitostí se souhlasem vlastníka nebo nájemce uvedených prostor nebo nemovitostí,

2.  zbraň nenabitou náboji v zásobníku, nábojové schránce, nábojové komoře hlavně nebo nábojových komorách válce revolveru a uloženou v uzavřeném obalu za účelem jejího přemístění z místa na místo,

b)  nošením zbraně nebo střeliva mít zbraň nebo střelivo u sebe, s výjimkou případů uvedených v písmenu a),

c)  místem pobytu adresa trvalého pobytu občana České republiky, 4) anebo adresa trvalého nebo přechodného pobytu 5) cizince, 6)

d)  podnikatelem v oboru zbraní a střeliva fyzická nebo právnická osoba, která podle zvláštního právního předpisu 7)

1.  zbraně nebo střelivo vyvíjí, vyrábí, upravuje, opravuje, znehodnocuje nebo ničí,

2.  zbraně nebo střelivo uschovává, skladuje, půjčuje, přepravuje, nakupuje, prodává nebo k tomu přijímá objednávky, nebo

3.  zprostředkovává jiným nabytí nebo prodej zbraní nebo střeliva,

e)  přenecháním zbraně nebo střeliva poskytnutí možnosti jiné osobě se zbraní nebo střelivem fakticky nakládat.,

f)   pyrotechnickým průzkumem

1.  vyhledávání munice, střeliva nebo výbušnin a jejich identifikace stanoveným postupem, případně jejich vyzvednutí, nebo

2.  dohled při zemních pracích, při nichž se očekává nález munice, střeliva nebo výbušnin, a identifikace nalezené munice, střeliva nebo výbušnin.

 

HLAVA II

ZBRANĚ A STŘELIVO

 

Díl 1

Kategorie zbraní a střeliva

KATEGORIE ZBRANÍ A STŘELIVA

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 4 Zbraně kategorie A

Zbraně kategorie A

 

Zbraněmi kategorie A jsou

a)  zbraně

1.  vojenské, včetně odpalovacích zařízení, s výjimkou pušek, pistolí a revolverů, ověřených pro civilní použití, pokud podléhají ověřování podle zvláštního právního předpisu,

2.  samočinné,

3.  vyrobené nebo upravené tak, že lze utajit jejich účel, nebo u kterých byly původní charakter a podoba změněny tak, aby se jejich použitím mohly způsobit těžší následky, anebo zbraně maskované jako jiné předměty (zákeřné zbraně),

4.  palné nevyrobené z kovů, pokud nejsou identifikovatelné jako zbraně při kontrolách osob a zavazadel pomocí detekčních a rentgenových přístrojů,

5.  plynové nebo expanzní, nejde-li o dovolené výrobní provedení,

6.  střelná nástrahová zařízení a

7.  s pevně vestavěnými tlumiči hluku výstřelu nebo s pevně vestavěnými laserovými zaměřovači;

b)  střelivo

1.  se střelou průbojnou, výbušnou nebo zápalnou,

2.  pro krátké kulové zbraně se střelou šokovou nebo střelou určenou ke zvýšení ranivého účinku a,

3.  které neodpovídá dovolenému výrobnímu provedení, a

4.  munice;

c)  doplňky zbraní

1.  tlumiče hluku výstřelu a,

2.  zaměřovače zbraní konstruované na principu noktovizorů a

3.  laserové zaměřovače.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

HLAVA III

Díl 2

Nabývání vlastnictví, držení a nošení zbraně a střeliva

NABÝVÁNÍ VLASTNICTVÍ, DRŽENÍ A NOŠENÍ

ZBRANĚ A STŘELIVA

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 10

 

(1) O udělení výjimky podle § 9 odst. 2 žádá držitel zbrojního průkazu skupiny A anebo C nebo zbrojní licence skupiny A, F, G, H, I nebo J na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis. Žádost musí obsahovat

a)  v případě fyzické osoby náležitosti podání podle správního řádu vztahující se k fyzické osobě, 25), rodné příjmení a místo narození (dále jen "osobní údaje"),

b)  v případě právnické osoby náležitosti podání podle správního řádu vztahující se k právnické osobě 25) (dále jen "údaje identifikující právnickou osobu"),

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 15

 

(1) Zbraň kategorie D nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet nebo nosit fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům. Zbraň kategorie D nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet též právnická osoba.

(2) Ze zbraně uvedené v § 7 písm. a) nebo b) lze střílet jen na střelnici, s výjimkou divadelních představení, rekonstrukcí historických bitev a jiných kulturních akcí, při nichž se ze zbraní nevystřelují střely; tato zbraň musí být označena platnou zkušební značkou podle zvláštního právního předpisu. 3)

(3) Střelba ze zbraně uvedené v § 7 písm. c) až g) nebo ze zbraně uvedené v § 7 písm. k) je zakázána na místě, kde by střelbou mohl být ohrožen život nebo zdraví osoby nebo způsobena škoda na majetku, není-li na takovém místě určen pro střelbu bezpečný prostor, zajištěn dohled odpovědné osoby nebo není-li takové místo viditelně označeno jako místo, kde probíhá střelba a na kterém je střelba umožněna pouze s vhodnými ochrannými pomůckami.

(4) Držitel zbraně kategorie D je povinen zbraň a střelivo do ní zabezpečit proti zneužití, ztrátě nebo odcizení.

(5) Držitel zbraně kategorie D nesmí

a)  zbraň nosit viditelně na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném, nejde-li o místo a účel uvedené v odstavci 2 nebo 3,

b)  zbraň nosit nebo s ní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném jakkoliv manipulovat, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, návykových látek, 11) léků nebo v důsledku nemoci a,

cc)  přechovávat větší množství bezdýmného nebo černého loveckého prachu než 3 kilogramy a více než 1 000 zápalek; zápalky musí být uloženy odděleně v samostatné schránce,

d)  převést vlastnictví ke zbrani kategorie D nebo střelivo do ní na osobu, která k jejich držení není oprávněna, nebo je přenechat takové osobě.

 

Díl 3

Zbrojní průkaz

 

HLAVA IV

ZBROJNÍ PRŮKAZ

 

§ 16 Zbrojní průkazy a jejich skupiny

Zbrojní průkazy a jejich skupiny

 

(1) Zbrojní průkaz je veřejná listina, která fyzickou osobu opravňuje k nabývání vlastnictví a držení zbraně nebo střeliva do těchto zbraní v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojního průkazu a v rozsahu těchto oprávnění k jejich nošení. nebo k provádění pyrotechnického průzkumu podle oprávnění stanoveného pro skupinu F zbrojního průkazu. Doba platnosti zbrojního průkazu je 10 let. Zbrojní průkaz lze vydat podle posudku o zdravotní způsobilosti s dobou platnosti kratší než 10 let.

(2) Zbrojní průkaz se rozlišuje podle účelu užívání zbraně nebo střeliva a podle rozsahu oprávnění do skupin

a)  A - ke sběratelským účelům,

b)  B - ke sportovním účelům,

c)  C - k loveckým účelům,

d)  D - k výkonu zaměstnání nebo povolání, nebo

e)  E - k ochraně života, zdraví nebo majetku, nebo

f)   F - k provádění pyrotechnického průzkumu.

 

Vydání zbrojního průkazu

§ 17 Vydání zbrojního průkazu

 

(1) Zbrojní průkaz vydává příslušný útvar policie na základě žádosti podané fyzickou osobou na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis. Obsahem žádosti o vydání zbrojního průkazu musí být

a)  osobní údaje a

b)  údaj, o kterou skupinu zbrojního průkazu žádá.

(2) K žádosti o vydání zbrojního průkazu je žadatel povinen připojit

a)  posudek o zdravotní způsobilosti vykonávat činnosti podle tohoto zákona,držet nebo nosit zbraň a to podle povahy těchto činnostístřelivo nebo provádět pyrotechnický průzkum, jedná-li se o vydání zbrojního průkazu skupiny F, (dále jen "zdravotní způsobilost"), nejde-li o podání žádosti o vydání zbrojního průkazu podle § 21a,

b)  doklad o odborné způsobilosti vykonávat činnosti podle tohoto zákona,držet nebo nosit zbraň a to podle povahy těchto činnostístřelivo nebo provádět pyrotechnický průzkum, jedná-li se o vydání zbrojního průkazu skupiny F, (dále jen "odborná způsobilost"),") a

c)  fotografii žadatele, která splňujec)  fotografii o rozměru 35 x 45 mm, odpovídající současné podobě žadatele, zobrazující žadatele v čelném pohledu s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm, v občanském oděvu, bez brýlí s tmavými skly a bez pokrývky hlavy, není-li její použití odůvodněno důvody náboženskými nebo zdravotními; v takovém případě nesmí pokrývka hlavy zakrýt obličejovou část způsobem znemožňujícím identifikaci žadatele, a splňující požadavky technického provedení stanoveného prováděcím právním předpisem (dále jen "fotografie").

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 18

 

(1) Příslušný útvar policie vydá zbrojní průkaz fyzické osobě, která splňuje tyto podmínky:

a)  má místo pobytu na území České republiky,

b)  dosáhla předepsaného věku (§ 19),

c)  je způsobilá k právním úkonům,

d)  je zdravotně způsobilá (§ 20 a 20a),

e)  je odborně způsobilá (§ 21 a 21a),

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

 

§ 19 Věková hranice pro vydání zbrojního průkazu

Věková hranice pro vydání zbrojního průkazu

 

(1) Zbrojní průkaz skupiny A, D, E nebo EF lze vydat jen osobě starší 21 let, pokud tento zákon nestanoví jinak.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 21a Odborná způsobilost žadatele o zbrojní průkaz skupiny F

Odborná způsobilost žadatele o zbrojní průkaz skupiny F

 

(1) Žadatel o vydání zbrojního průkazu skupiny F prokazuje odbornou způsobilost před komisí jmenovanou ministrem vnitra složenou ze zástupců navržených ministerstvem, policií, Ministerstvem obrany, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Českým báňským úřadem.

(2) Zkouška se skládá z teoretické a praktické části.

(3) Teoretická část zkoušky se provádí formou písemného testu a ústního pohovoru a žadatel při ní osvědčuje znalost

a)  tohoto zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení,

Podání přihlášky keb)  předpisů upravujících nakládání s municí a výbušninami,

c)  nauky o munici, výbušninách a detekční technice a

d)  zdravotnického minima.

(4) Praktická část zkoušky se skládá z

a)  identifikace a stanovení míry nebezpečnosti nevybuchlé munice a výbušniny a jejich detekce,

b)  zajišťování místa nálezu nevybuchlé munice a výbušniny,

c)  bezpečné manipulace s nevybuchlou municí a výbušninou a

d)  likvidace munice a výbušnin.

(5) Ke zkoušce odborné způsobilosti se žadatel o vydání zbrojního průkazu skupiny F přihlašuje na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis. Přihláška obsahuje údaje uvedené v § 17 odst. 1 a podává se u ministerstva, které podané přihlášky eviduje podle data doručení a žadateli oznámí termín a místo konání zkoušky. Termín a místo konání zkoušky musí být žadateli oznámeny nejpozději 10 dnů přede dnem konání zkoušky. žadatelemNedostaví-li se žadatel k vykonání zkoušky, oznámí ministerstvo za podmínek stanovených ve větě třetí žadateli nový termín zkoušky. Pokud se žadatel ani po oznámení nového termínu zkoušky opakovaně bez náležité omluvy na zkoušku nedostaví, ministerstvo jeho přihlášku odloží; o odložení provede pouze záznam do spisu.

Podání přihlášky ke(6) Pokud žadatel při zkoušce odborné způsobilosti žadatelem,

který není držitelem zbrojního průkazu nebo muničního průkazu

neuspěl, může se 

(1) Žadatel o vydání zbrojního průkazu, který není ke dni podání přihlášky ke zkoušce znovu přihlásit za podmínek podle odstavce 5, nejdříve však po uplynutí 3 měsíců ode dne neúspěšného vykonání zkoušky.

(7) Náklady spojené s provedením zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny F hradí žadatel; může je hradit i držitel zbrojní licence skupiny K.

(8) Obsahovou náplň teoretické a praktické části zkoušky a celkové vyhodnocení zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu držitelem zbrojního průkazu nebo muničního průkazu, je povinen k přihlášce ke zkoušce odborné způsobilosti připojit posudek o zdravotní způsobilostiskupiny F stanoví prováděcí právní předpis.

(2) Nesplňuje-li žadatel o vydání zbrojního průkazu podmínku zdravotní způsobilosti, příslušný útvar policie jej vyrozumí, že nebude ke zkoušce odborné způsobilosti připuštěn.

(3) Posudek o zdravotní způsobilosti nesmí být ke dni podání přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti starší než 3 měsíce. Je-li žádost o vydání zbrojního průkazu podána do 3 měsíců ode dne podání přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu, není žadatel povinen připojit posudek o zdravotní způsobilosti.

(9) Před zahájením dočasného nebo příležitostného výkonu činnosti, která spočívá v pyrotechnickém průzkumu, v České republice fyzickou osobou, která je v jiném členském státě oprávněna k výkonu obdobné činnosti, může ministerstvo požadovat ověření odborné kvalifikace podle zákona o uznávání odborné kvalifikace 11d).

 

§ 22 Bezúhonnost fyzické osoby

Bezúhonnost fyzické osoby

 

(1) Za bezúhonného podle tohoto zákona se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně uznán vinným trestným činem

a)  vlastizrady, rozvracení republiky, teroru, teroristického útoku, účasti na teroristické skupině, financování terorismu, podpory a propagace terorismu, vyhrožování teroristickým trestným činem, sabotáže, vyzvědačství, válečné zrady, účasti na organizované zločinecké skupině, obecného ohrožení, získání kontroly nad vzdušným dopravním prostředkem, civilním plavidlem a pevnou plošinou, ohrožení bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku a civilního plavidla, zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny, vraždy nebo genocidia, za který byl uložen výjimečný trest nebo trest odnětí svobody na více než 12 let nebo mladistvému trestní opatření odnětí svobody nepodmíněně na 5 až 10 let,

b)  uvedeným v písmenu a), za který byl uložen trest odnětí svobody na 5 až 12 let, nebo úmyslným trestným činem proti životu a zdraví, proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství, proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti nebo jiným úmyslným trestným činem spáchaným se zbraní, za který byl uložen trest odnětí svobody převyšující 5 let a od ukončení výkonu trestu odnětí svobody neuplynulo alespoň 20 let,

c)  uvedeným v písmenu a) nebo b) nebo jiným úmyslným trestným činem, jestliže od právní moci rozsudku nebo od ukončení výkonu trestu odnětí svobody v případě, že tento trest byl uložen,

1.  neuplynulo alespoň 10 let, jestliže byl uložen trest odnětí svobody převyšující 2 roky,

2.  neuplynulo alespoň 5 let, jestliže byl uložen trest odnětí svobody nepřevyšující 2 roky nebo jiný trest než trest odnětí svobody, nebo

3.  neuplynuly alespoň 3 roky, jestliže bylo upuštěno od potrestání, podmíněně upuštěno od potrestání s dohledem, upuštěno od uložení trestního opatření mladistvému anebo podmíněně upuštěno od uložení trestního opatření mladistvému nebo byla sice vyslovena vina, ale nebyl uložen trest v trestním řízení, v němž došlo k pokračování trestního stíhání na žádost obviněného anebo obžalovaného 11e), nebo nebylo uloženo trestní opatření poté, co bylo odstoupeno od trestního stíhání mladistvého podle zvláštního právního předpisu 11f), nebo

d)  spáchaným z nedbalosti za porušení povinností v souvislosti s držením, nošením nebo používáním zbraně nebo střeliva, pokud od právní moci rozsudku neuplynuly alespoň 3 roky.

(2) Za bezúhonného podle tohoto zákona se také nepovažuje ten, kdo byl v cizině pravomocně uznán vinným činem, jehož znaky odpovídají znakům některého z trestných činů uvedených v odstavci 1. Doba, po kterou není osoba považována za bezúhonnou, je obdobná jako v odstavci 1.

(3(3) Za bezúhonného podle tohoto zákona se v případně žádosti o vydání zbrojního průkazu skupiny F nebo zbrojní licence skupiny K nepovažuje také ten, kdo byl pravomocně uznán vinným trestným činem provedení zahraničního obchodu s vojenským materiálem bez povolení nebo licence, porušení povinnosti v souvislosti s vydáním povolení a licence pro zahraniční obchod s vojenským materiálem, zkreslení údajů a nevedení podkladů ohledně zahraničního obchodu s vojenským materiálem, násilí proti orgánu veřejné moci, vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné moci, násilí proti úřední osobě, vyhrožování s cílem působit na úřední osobu, nedovoleného ozbrojování, vývoje, výroby a držení zakázaných bojových prostředků, nedovolené výroby a držení radioaktivního materiálu a vysoce nebezpečné látky, hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob, podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, mučení a jiného nelidského a krutého zacházení, podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka, používání zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení boje, válečné krutosti, perzekuce obyvatelstva nebo jiným trestným činem spáchaným se zbraní.

(4) Příslušný útvar policie požádá za účelem posouzení bezúhonnosti fyzické osoby o vydání opisu z evidence Rejstříku trestů 12). Žádost o vydání opisu z evidence Rejstříku trestů a opis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Při posuzování bezúhonnosti fyzické osoby se nepřihlíží k zahlazení odsouzení podle zvláštního právního předpisu 13) ani k jiným případům, v nichž nastává účinek, že se na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen 13a).

 

§ 23 Spolehlivost fyzické osoby

Spolehlivost fyzické osoby

 

(1) Za spolehlivého podle tohoto zákona se nepovažuje ten,

a)  jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo pravomocně podmíněně zastaveno nebo bylo pravomocně rozhodnuto o podmíněném odložení návrhu na potrestání, a dosud neuplynula zkušební doba nebo lhůta, v níž má být rozhodnuto, zda se osvědčil,

b)  kdo prokazatelně nadměrně požívá alkoholické nápoje nebo prokazatelně požívá návykové látky 11), nebo

c)  kdo pro vnitřní pořádek a bezpečnost představuje vážné nebezpečí svým jednáním, za které byl v posledních třech letech pravomocně uznán vinným ze spáchání více než jednoho přestupku nebo jednání, které má znaky přestupku 25)

1.  na úseku zbraní a střeliva nebo na úseku munice,

2.  na úseku používání výbušnin,

3.  na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi nebo obdobného přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,

4.  na úseku obrany České republiky,

5.  proti veřejnému pořádku,

6.  proti občanskému soužití,

7.  proti majetku, nebo

8.  na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství tím, že úmyslně neoprávněně zasáhl do výkonu práva myslivosti nebo do výkonu rybářského práva anebo úmyslně lovil zvěř nebo chytal ryby v době hájení.

(2(2) Za spolehlivého podle tohoto zákona se v případě žádosti o vydání zbrojního průkazu skupiny F nebo zbrojní licence skupiny K nepovažuje také ten, kdo byl v posledních 5 letech pravomocně uznán vinným z přestupku nebo jednání, které má znaky přestupku, na úseku zbraní a střeliva nebo na úseku výbušnin.

(3) Příslušný útvar policie je oprávněn vyžádat si za účelem posouzení spolehlivosti fyzické osoby podle odstavce 1 písm. c) opis z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 27 Odnětí zbrojního průkazu

Odnětí zbrojního průkazu

 

(1) Příslušný útvar policie rozhodne o odnětí zbrojního průkazu, jestliže držitel zbrojního průkazu

a)  pozbyl způsobilost k právním úkonům,

b)  pozbyl zdravotní způsobilost,

c)  přestal splňovat podmínky bezúhonnosti podle § 22 nebo spolehlivosti podle § 23, nebo

d)  skupiny B nebo C mladší 18 let nebo skupiny D mladší 21 let přestal splňovat podmínky pro vydání zbrojního průkazu uvedené v § 19 odst. 3, 4, 5 nebo 6; to neplatí, ukončil-li držitel zbrojního průkazu skupiny C mladší 18 let nebo držitel zbrojního průkazu skupiny D mladší 21 let úspěšně příslušný vzdělávací program středního vzdělání., nebo

e)  skupiny F porušil povinnost stanovenou v § 29 odst. 7 písm. a) až h), nebo porušil zákaz stanovený v § 29 odst. 8; o vydání nového zbrojního průkazu skupiny F lze opětovně požádat po uplynutí pěti let od právní moci rozhodnutí o jeho odnětí.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 27a

 

Působnost stanovená obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona je výkonem přenesené působnosti.

 

§ 28 Oprávnění držitelů zbrojních průkazů

Oprávnění držitelů zbrojních průkazů

 

(1) Držitel zbrojního průkazu skupiny A je oprávněn pro sběratelské účely

a)  nabývat do vlastnictví a držet zbraň kategorie A, na kterou mu byla udělena výjimka, zbraň kategorie B, na kterou mu bylo vydáno povolení, nebo zbraň kategorie C, nebo

b)  nabývat do vlastnictví a držet, popřípadě nosit střelivo do zbraně kategorie A, B nebo C, nejvíce však 3 kusy téhož druhu, ráže, značky a výrobního provedení, anebo 1 nejmenší spotřebitelské balení.

(2) Držitel zbrojního průkazu skupiny B nebo C je oprávněn

a)  podle účelu užívání nabývat do vlastnictví a držet, popřípadě nosit zakázaný doplněk zbraně, na který mu byla udělena výjimka, sportovní nebo loveckou zbraň kategorie B, na kterou mu bylo vydáno povolení, nebo sportovní nebo loveckou zbraň kategorie C; tuto zbraň může nosit pouze na střelnici nebo v místech, kde je k tomu oprávněn podle zvláštního právního předpisu, a

bb)  přebíjet pouze pro vlastní potřebu náboje podle technologických postupů, které udávají výrobci jednotlivých dílů nábojů, nebo

c)  nabývat do vlastnictví, držet, popřípadě nosit střelivo nebo jednotlivé části nábojů do zbraní kategorie B nebo C; střelivo a jednotlivé části nábojů nesmí nosit viditelně.

Přebíjet náboje nebo nabývat do vlastnictví jednotlivé díly nábojů smí jen osoba starší 18 let.

(3) Držitel zbrojního průkazu skupiny D je oprávněn při výkonu zaměstnání nebo povolání

a)  nosit nebo držet zbraň kategorie A, B nebo C, na kterou má jeho zaměstnavatel vydán průkaz zbraně k účelům, pro které byla vydána zbrojní licence; k této zbrani je oprávněn držet nebo nosit i střelivo, a

b)  nosit nejvíce 2 zbraně uvedené v písmenu a) a střelivo do těchto zbraní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném; zbraň a střelivo do této zbraně nesmí nosit viditelně.

Strážník obecní policie je oprávněn nosit zbraň viditelně při plnění úkolů obecní policie. Zaměstnanec České národní banky zajišťující fyzickou ochranu objektů této banky může zbraň nosit viditelně jen v souvislosti s plněním svých pracovních úkolů.

(4) Držitel zbrojního průkazu skupiny E je oprávněn

a)  nabývat do vlastnictví a držet, popřípadě nosit zbraň kategorie B, na kterou mu bylo vydáno povolení, nebo zbraň kategorie C,

b)  nabývat do vlastnictví střelivo nebo jednotlivé díly nábojů pouze do zbraně, kterou je oprávněn držet, a to po předložení průkazu zbraně; toto střelivo je oprávněn také držet nebo nosit, a přebíjet pouze pro vlastní potřebu náboje podle technologických postupů, které udávají výrobci jednotlivých dílů nábojů, a

c)  nosit nejvíce 2 zbraně a střelivo do těchto zbraní; zbraně ani střelivo nesmí nosit viditelně.

(5) Držitel zbrojního průkazu smí ze zbraně, kterou je oprávněn držet, střílet pouze v místech, kde je k tomu oprávněn podle zvláštního právního předpisu, nebo na střelnici, pokud se nejedná o použití zbraně k ochraně života, zdraví nebo majetku. Soudní znalec, který je držitelem zbrojního průkazu, je oprávněn držet zbraň a střelivo a střílet ze zbraně za účelem vypracování znaleckého posudku.

(6) Držitel zbrojního průkazu skupiny F je oprávněn provádět pyrotechnický průzkum pouze jako zaměstnanec nebo podnikatel.

 

§ 29 Povinnosti držitele zbrojního průkazu

Povinnosti držitele zbrojního průkazu

 

(1) Držitel zbrojního průkazu skupiny A až E je povinen

a)  dbát zvýšené opatrnosti při zacházení se zbraní, střelivem, střelným prachem a zápalkami,

b)  zabezpečit zbraň kategorie A, B nebo C a střelivo (§ 58),

c)  zabezpečit zbrojní průkaz a průkaz zbraně proti zneužití, ztrátě nebo odcizení,

d)  dodržovat podmínky přechovávání a skladování střeliva, střelného prachu a zápalek,

e)  předložit na výzvu příslušného útvaru policie zbrojní průkaz, zbraň kategorie A, B nebo C, střelivo do této zbraně a příslušné doklady, v případech hodných zvláštního zřetele lze dohodnout místo pro jejich předložení,

f)   vzniklo-li při předložení příslušnému útvaru policie důvodné podezření na špatný technický stav zbraně, předložit zbraň na výzvu příslušného útvaru policie ke kontrole Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva, a to ve lhůtě do 20 pracovních dnů ode dne oznámení této výzvy, a po provedené kontrole předložit zbraň opětovně příslušnému útvaru policie do 10 pracovních dnů ode dne převzetí zbraně od Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva,

g)  neprodleně ohlásit kterémukoliv útvaru policie ztrátu nebo odcizení zbraně kategorie A, B nebo C, střeliva do této zbraně, zbrojního průkazu nebo průkazu zbraně; v případě ztráty nebo odcizení zbraně kategorie A, B nebo C odevzdat též průkaz zbraně,

h)  provést u příslušného útvaru policie výměnu zbrojního průkazu nebo průkazu zbraně za nový a zároveň odevzdat původní doklady do 10 pracovních dnů ode dne, kdy došlo ke změně jména nebo příjmení jejich držitele,

i)   mít u sebe zbrojní průkaz a průkaz zbraně, má-li u sebe zbraň kategorie A, B anebo C nebo střelivo do této zbraně; povinnost mít u sebe průkaz zbraně se nevztahuje na držitele zbrojního průkazu, který má u sebe pouze střelivo a který je oprávněn nabývat do vlastnictví, držet, popřípadě nosit také střelivo do zbraně, na kterou mu nebyl vydán průkaz zbraně,

j)   odevzdat příslušnému útvaru policie zbrojní průkaz, průkaz zbraně, zbraň, střelivo a zakázaný doplněk zbraně

1.  do 10 pracovních dnů ode dne zániku platnosti zbrojního průkazu, nebo

2.  neprodleně v případě, že byl držiteli zbrojní průkaz odňat podle § 27 odst. 1 písm. a), b) nebo c),

k)  ohlásit do 10 pracovních dnů příslušnému útvaru policie změnu ráže zbraně, opravu nebo úpravu zbraně mající za následek změnu kategorie zbraně; v případě, že se jedná o úpravu mající za následek vznik zbraně kategorie B, smí tuto úpravu provést až na základě uděleného povolení k nabytí zbraně kategorie B a v případě, že úprava má za následek vznik zbraně kategorie A, smí takovou úpravu provést až na základě udělení výjimky k nabytí zbraně kategorie A,

l)   podrobit se při nošení zbraně nebo jakékoliv manipulaci s ní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném na výzvu příslušníka policie orientační zkoušce, popřípadě odbornému lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, 11)

m) neprodleně ohlásit útvaru policie použití zbraně z důvodu krajní nouze nebo nutné obrany a

n)  umožnit příslušnému útvaru policie vstup do obydlí za účelem kontroly zabezpečení zbraní, je-li držitelem zbraně kategorie A.

(2) Držitel zbrojního průkazu skupiny D nebo F je povinen podrobit se lékařské prohlídce u posuzujícího lékaře ve lhůtě 2 měsíců přede dnem uplynutí 60 měsíců ode dne vydání zbrojního průkazu a odevzdat příslušnému útvaru policie tento posudek o zdravotní způsobilosti nejpozději ke dni uplynutí 60 měsíců ode dne vydání zbrojního průkazu. Den uplynutí 60 měsíců ode dne vydání zbrojního průkazu se vyznačuje ve zbrojním průkazu.

(3) Držitel zbrojního průkazu skupiny A až E nesmí

a)  převést vlastnictví ke zbrani, střelivu nebo zakázanému doplňku zbraně na osobu, která k jejich držení není oprávněna, nebo je přenechat takové osobě,

b)  nosit zbraň nebo s ní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném jakkoliv manipulovat, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek, 11) léků nebo v důsledku nemoci,

c)  nosit zbraň kategorie A, B nebo C, na kterou nebyl vydán průkaz zbraně,

d)  střílet ze zbraně, která není označena zkušební značkou 3), nebo používat střelivo, které neodpovídá dovolenému výrobnímu provedení,

e)  střílet ze zbraně opatřené tlumičem hluku výstřelu, pokud zbraň nebyla pro tento účel ověřena podle zvláštního právního předpisu 3), nebo

f)   střílet ze zbraně opatřené tlumičem hluku výstřelu 3), pokud takový tlumič hluku výstřelu podléhá ověřování podle zvláštního právního předpisu 3) a není opatřen příslušnou platnou zkušební značkou.

(4(4) Držitel zbrojního průkazu skupiny B, C nebo E nesmí přechovávat větší množství bezdýmného prachu než 3 kilogramy a více než 1 000 zápalek; zápalky musí být uloženy odděleně v samostatné schránce.

(5) Držitel zbraně zkonstruované pro střelbu s použitím černého loveckého prachu nesmí přechovávat větší množství tohoto prachu než 3 kilogramy a více než 1 000 zápalek; zápalky musí být uloženy odděleně v samostatné schránce.

(6) Držitel zbrojního průkazu skupiny C je povinen přepravovat drženou zbraň na místo, kde je oprávněn ji nosit, pouze ve stavu vylučujícím její okamžité použití; používá-li při této přepravě dopravní prostředek veřejné hromadné dopravy, je povinen tuto zbraň přepravovat v uzavřeném obalu. Držitel zbrojního průkazu skupiny B je povinen přepravovat držené zbraně na místa, kde je oprávněn je nosit, pouze ve stavu vylučujícím jejich okamžité použití a v uzavřeném obalu.

(7) Držitel zbrojního průkazu skupiny F je povinen

a)  dbát zvýšené opatrnosti při zacházení s nevybuchlou municí nebo výbušninou,

b)  vyzvat k zastavení zemních prací v případě bezprostředního ohrožení života a zdraví nebo majetku zjištěnou nevybuchlou municí nebo výbušninou,

c)  označit místo nálezu nevybuchlé munice nebo výbušniny,

d)  zajistit místo nálezu nevybuchlé munice nebo výbušniny před nepovolanými osobami,

e)  upozornit osoby zdržující se na místě nálezu nevybuchlé munice nebo výbušniny nebo v jeho blízkém okolí na možné hrozící nebezpečí a vyzvat je k opuštění nebezpečného prostoru,

f)   neprodleně ohlásit útvaru policie nález nevybuchlé munice nebo výbušniny,

g)  dodržovat podmínky pro zacházení s nevybuchlou municí nebo výbušninou,

h)  zabezpečit nalezenou nevybuchlou munici nebo výbušninu před zneužitím, ztrátou nebo odcizením,

i)   zabezpečit svůj zbrojní průkaz proti zneužití, ztrátě nebo odcizení,

j)   na výzvu příslušného útvaru policie předložit zbrojní průkaz ke kontrole,

k)  neprodleně oznámit příslušnému útvaru policie ztrátu nebo odcizení zbrojního průkazu a nalezené nevybuchlé munice nebo výbušniny,

l)   provést u příslušného útvaru policie výměnu zbrojního průkazu za nový a zároveň odevzdat původní doklady do 10 pracovních dnů ode dne, kdy došlo ke změně jména nebo příjmení jeho držitele,

m) mít u sebe zbrojní průkaz, jestliže provádí pyrotechnický průzkum nebo vyhledávání nevybuchlé munice nebo výbušniny,

n)  na výzvu příslušníka policie se před výkonem činnosti nebo při výkonu činnosti podrobit orientační zkoušce, popřípadě odbornému lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, 11)

o)  neprodleně zapisovat nálezy nevybuchlé munice nebo výbušniny do evidenční knihy a

p)  na vyzvání policie spolupracovat s příslušníky policie při zajišťování nevybuchlé munice nebo výbušniny.

(8) Držitel zbrojního průkazu skupiny F nesmí

a)  provádět pyrotechnický průzkum, pokud je jeho schopnost snížena požitím alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek, léků anebo v důsledku nemoci, popřípadě úrazu,

b)  manipulovat s nalezenou municí nebo výbušninou v rozporu s tímto zákonem a

c)  zneškodňovat nevybuchlou munici nebo výbušninu.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

HLAVA V

Díl 4

Zbrojní licence

ZBROJNÍ LICENCE

 

§ 31 Zbrojní licence a jejich skupiny

Zbrojní licence a jejich skupiny

 

Zbrojní licence je veřejná listina, která právnickou osobu nebo fyzickou osobu opravňuje k nabývání vlastnictví a přechovávání zbraní nebo střeliva v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojní licence. nebo k provozování pyrotechnického průzkumu podle oprávnění stanoveného pro zbrojní licenci skupiny K. Zbrojní licence se rozlišují podle důvodů užívání zbraní nebo střeliva a rozsahu oprávnění do skupin

a)  A - vývoj, výroba zbraní nebo střeliva,

b)  B - opravy, úpravy nebo znehodnocování zbraní nebo střeliva,

c)  C - nákup, prodej nebo přeprava zbraní nebo střeliva,

d)  D - půjčování zbraní nebo úschova zbraní nebo střeliva,

e)  E - ničení nebo znehodnocování zbraní nebo střeliva,

f)   F - výuka nebo výcvik ve střelbě,

g)  G - zajišťování ostrahy majetku a osob,

h)  H - uskutečňování sportovní, kulturní nebo zájmové činnosti,

i)   I - provozování muzejnictví nebo sbírkové činnosti a,

j)   J - zabezpečování úkolů podle zvláštního právního předpisu. a 10)

k)  K - provozování pyrotechnického průzkumu.

 

§ 32 Náležitosti žádosti o vydání zbrojní licence

Náležitosti žádosti o vydání zbrojní licence

 

(1) Zbrojní licenci vydává příslušný útvar policie na základě žádosti podané fyzickou osobou nebo právnickou osobou na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis. Obsahem žádosti musí být

a)  osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou osobu,

b)  důvod, pro který fyzická osoba nebo právnická osoba žádá o vydání zbrojní licence,

c)  adresa každé provozovny nebo místa, kde je žadatel oprávněn vykonávat jinou než podnikatelskou činnost podle tohoto zákona, (dále jen "provozovna"), právní důvod užívání provozovny, způsob zabezpečení zbraní a střeliva v provozovněmísta výroby, přechovávání, skladování, používání nebo ničení zbraně nebo střeliva, způsob jejich zabezpečení a v případě žádosti o zbrojní licenci skupiny E postup používaný pro ničení zbraně nebo střeliva a odstraňování zničené zbraně nebo střeliva, pokud nejsou tyto činnosti upraveny zvláštním právním předpisem nebo mezinárodní smlouvou, která je součástí právního řádu, 15)

d)  osobní údaje osoby, která v rámci svého pracovního zařazení zabezpečuje plnění povinností při přechovávání, skladování nebo používání zbraní nebo střeliva, a která je držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny (dále jen "zbrojíř") včetně čísla jejího zbrojního průkazu, jedná-li se o vydání zbrojní licence skupiny A až J,

e)  osobní údaje odpovědného zástupce nebo člena statutárního orgánu právnické osoby, anebo osobní data odpovědného zástupce fyzické osoby, pokud byl ustanoven, a

f)   údaj, o kterou skupinu zbrojní licence žádá.

(2) V žádosti o vydání zbrojní licence žadatel rovněž uvede, které kategorie zbraní nebo střeliva budou předmětem jeho podnikatelské nebo jiné činnosti. Žádá-li o oprávnění nabývat do vlastnictví a držet zbraň kategorie A nebo kategorie B, žádost odůvodní.

(3) K žádosti o vydání zbrojní licence je žadatel povinen připojit

a)  návrh vnitřního předpisu podle § 39 odst. 1 písm. d) a

b)  doklad ověřenou kopii dokladu o povolení vzdělávání na školách v oboru, ve kterém je nutné nakládatzacházet se zbraněmi a střelivem, je-li důvodem žádosti o zbrojní licenci taková činnost podle tohoto zákona.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 33 Vydání zbrojní licence

Vydání zbrojní licence

 

(1) Příslušný útvar policie vydá zbrojní licenci fyzické nebo právnické osobě, jež má místo pobytu nebo sídlo na území České republiky a

a)  je držitelem živnostenského oprávnění v oboru zbraní a střeliva, žádá-li o vydání zbrojní licence skupiny A, B, C, D, E nebo F anebo v oboru pyrotechnického průzkumu, žádá-li o vydání zbrojní licence skupiny K a

b)  prokáže, že je oprávněna provádět činnosti, pro které žádá o vydání zbrojní licence, jedná-li se o zbrojní licenci skupiny G, H, I nebo J, a k této činnosti potřebuje zbraň, střelivo nebo zakázaný doplněk zbraně.

(2) Příslušný útvar policie žádost o vydání zbrojní licence zamítne, jestliže

a)  fyzická nebo právnická osoba nesplňuje podmínku podle odstavce 1,

b)  právnická osoba není bezúhonná, neboť byla odsouzena pro úmyslný trestný čin, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena, nebo

c)  fyzická osoba nebo její odpovědný zástupce, je-li ustanoven, nebo odpovědný zástupce nebo člen statutárního orgánu právnické osoby nesplňují podmínku bezúhonnosti podle § 22 nebo podmínku spolehlivosti podle § 23, nebo.

d)  fyzická osoba nebo její odpovědný zástupce, je-li ustanoven, nebo odpovědný zástupce nebo člen statutárního orgánu právnické osoby v posledních 5 letech vykonával funkci odpovědného zástupce držitele zbrojní licence nebo držitele muniční licence, jemuž byla zbrojní licence nebo muniční licence odňata z důvodu uvedeného v § 36 odst. 1 písm. b) nebo v § 36 odst. 2, nebo byl členem statutárního orgánu takového držitele zbrojní licence nebo držitele muniční licence.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 36 Odnětí zbrojní licence

Odnětí zbrojní licence

 

(1) Příslušný útvar policie rozhodne o odnětí zbrojní licence, jestliže

a)  pominul důvod, pro který byla vydána,

b)  její držitel závažným způsobem porušuje ustanovení tohoto zákona, nebo

c)  nastane skutečnost vylučující vydání zbrojní licence podle § 33 odst. 2.

(2) Příslušný útvar policie může rozhodnout o odnětí zbrojní licence, jestliže její držitel opakovaně porušuje ustanovení tohoto zákona a svým jednáním tak představuje vážné nebezpečí pro vnitřní pořádek a bezpečnost.

(3) Odvolání proti rozhodnutí o odnětí zbrojní licence podle odstavce 1 nebo 2 nemá odkladný účinek a držitel zbrojní licence je povinen tuto licenci neprodleně odevzdat příslušnému útvaru policie.

(4) Ten, komu byla zbrojní licence odňata podle odstavce 1 písm. b) nebo odstavce 2, může požádat o vydání zbrojní licence nejdříve po uplynutí 53 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí zbrojní licence.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 38 Oprávnění držitele zbrojní licence

Oprávnění držitele zbrojní licence

 

(1) Držitel zbrojní licence skupiny A, B nebo C je oprávněn

a)  nabývat do vlastnictví a držet zbraň, zakázaný doplněk zbraně nebo střelivo v rozsahu kategorie uvedené ve zbrojní licenci, nebo

b)  přenechávat zbraň nebo střelivo, kterou je oprávněn držet k plnění úkolů stanovených ve zbrojní licenci, držiteli zbrojního průkazu skupiny D, který je k držiteli zbrojní licence v pracovním, členském nebo obdobném poměru.

(2) Držitel zbrojní licence skupiny D je oprávněn

a)  nabývat do vlastnictví a držet zbraň nebo střelivo kategorie C,

b)  přenechávat zbraň nebo střelivo, které je oprávněn držet k plnění úkolů stanovených ve zbrojní licenci, držiteli zbrojního průkazu skupiny D, který je k držiteli zbrojní licence v pracovním, členském nebo obdobném poměru,

c)  půjčovat zbraň kategorie C osobám, které jsou k jejich držení, popřípadě nošení oprávněny, nebo

d)  přijímat do úschovy a uschovávat zbraň nebo střelivo kategorie uvedené ve zbrojní licenci.

(3) Držitel zbrojní licence skupiny E je oprávněn nabývat do vlastnictví a držet zbraň nebo střelivo v rozsahu kategorie uvedené ve zbrojní licenci za účelem jejich zničení nebo znehodnocení. Držitel zbrojní licence skupiny E je též oprávněn přenechávat zbraň nebo střelivo, které je oprávněn držet k plnění úkolů stanovených ve zbrojní licenci, držiteli zbrojního průkazu skupiny D, který je k držiteli zbrojní licence v pracovním, členském nebo obdobném poměru.

(4) Držitel zbrojní licence skupiny F je oprávněn

a)  nabývat do vlastnictví a držet zbraň kategorie A, na kterou mu byla udělena výjimka, zbraň kategorie B, na kterou mu bylo vydáno povolení, nebo zbraň kategorie C, nebo střelivo do zbraní, které je oprávněn držet,

b)  přenechávat zbraň nebo střelivo, které je oprávněn držet k plnění úkolů stanovených ve zbrojní licenci, držiteli zbrojního průkazu skupiny D, který je k držiteli zbrojní licence v pracovním, členském nebo obdobném poměru, nebo

c)  za účelem výuky nebo výcviku svěřit za dohledu oprávněné osoby zbraň, střelivo nebo zakázaný doplněk zbraně, kterou je oprávněn držet; zbraň kategorie A nebo střelivo do této zbraně pouze držiteli zbrojního průkazu skupiny D.

(5) Držitel zbrojní licence skupiny G je oprávněn

a)  nabývat do vlastnictví a držet zbraň kategorie A, na kterou mu byla udělena výjimka, zbraň kategorie B, na kterou mu bylo vydáno povolení, nebo zbraň kategorie C, nebo střelivo do zbraní, které je oprávněn držet, nebo

b)  přenechávat zbraň nebo střelivo, které je oprávněn držet k plnění úkolů stanovených ve zbrojní licenci, držiteli zbrojního průkazu skupiny D, který je k držiteli zbrojní licence v pracovním, členském nebo obdobném poměru.

(6) Držitel zbrojní licence skupiny H je oprávněn

a)  nabývat do vlastnictví a držet zbraň kategorie A, na kterou mu byla udělena výjimka, zbraň kategorie B, na kterou mu bylo vydáno povolení, nebo zbraň kategorie C, nebo střelivo do zbraní, které je oprávněn držet,

b)  přenechávat zbraň nebo střelivo, které je oprávněn držet k plnění úkolů stanovených ve zbrojní licenci, držiteli zbrojního průkazu skupiny B, C nebo D, který je k držiteli zbrojní licence v pracovním, členském nebo obdobném poměru, nebo

c)  svěřovat za dohledu oprávněné osoby zbraň, zakázaný doplněk zbraně nebo střelivo, kterou je oprávněn držet, za účelem uskutečňování sportovní, kulturní nebo zájmové činnosti.

(7) Držitel zbrojní licence skupiny I je oprávněn nabývat do vlastnictví a držet zbraň kategorie A, na kterou mu byla udělena výjimka, zbraň kategorie B, na kterou mu bylo vydáno povolení, nebo zbraň kategorie C nebo střelivo do zbraní, které je oprávněn držet. Držitel zbrojní licence skupiny I je též oprávněn přenechat zbraň nebo střelivo, které je oprávněn držet, držiteli zbrojního průkazu skupiny A nebo D, který je k držiteli zbrojní licence v pracovním, členském nebo obdobném poměru.

(8) Držitel zbrojní licence skupiny J je oprávněn

a)  nabývat do vlastnictví a držet zbraň kategorie A, na kterou mu byla udělena výjimka, zbraň kategorie B, na kterou mu bylo vydáno povolení, nebo zbraň kategorie C, nebo střelivo do zbraní, které je oprávněn držet,

b)  přenechávat zbraň, kterou je oprávněn držet k plnění úkolů stanovených ve zbrojní licenci, držiteli zbrojního průkazu skupiny D, který je k držiteli zbrojní licence v pracovním nebo obdobném poměru, nebo

c)  je-li soudním znalcem, držet zbraň kategorie A, B anebo C a střelivo do této zbraně za účelem vypracování znaleckého posudku.

(9) Držitel zbrojní licence skupiny K je oprávněn provozovat pyrotechnický průzkum vyhledáváním a identifikací nevybuchlé munice nebo výbušnin a jejich zajištěním.

 

§ 39 Povinnosti držitele zbrojní licence

Povinnosti držitele zbrojní licence

 

(1) Držitel zbrojní licence skupiny A až J je povinen

a)  ustanovit zbrojíře, který je k držiteli zbrojní licence v pracovním, členském nebo obdobném poměru, a to pro každou provozovnu nebo místo uložení zbraně, zakázaného doplňku zbraně nebo střeliva,

b)  kontrolovat, zda zbraň nebo střelivo nejsou používány k jiným účelům, než které jsou uvedeny ve zbrojní licenci, nebo zda nejsou používány osobami bez zbrojního průkazu příslušné skupiny,

c)  zajistit, aby zbraň nebo střelivo držela nebo nosila fyzická osoba, která je k držiteli zbrojní licence v pracovním, členském nebo obdobném poměru a má zbrojní průkaz příslušné skupiny; tuto povinnost nemá držitel zbrojní licence skupiny A při výrobě zbraní nebo střeliva a s tím souvisejících činnostech u osoby, s výjimkou osoby provádějící zkušební střelbu, která

1.  provádí výrobní a související činnosti při výrobě zbraní a střeliva,

2.  je k držiteli zbrojní licence skupiny A

v oboru zbraní a střeliva v pracovním, členském nebo obdobném poměru,

3.  je uvedena vymezením pracovního zařazení ve vnitřním předpisu vydaném podle písmene d), po předchozím schválení příslušným útvarem policie,

4.  je prokazatelně poučena o způsobu bezpečného zacházení se zbraněmi,

5.  vedoucí zaměstnanec této osoby je držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny,

d)  vydat vnitřní předpis a zaslat jej a každou jeho změnu do 10 pracovních dní ode dne jejich vydání příslušnému útvaru policie; ve vnitřním předpisu držitel zbrojní licence, který stanoví zejména

1.  pravidla pro používání zbraní a střeliva,

2.  způsob evidence, uložení, výdej a příjem zbraní a střeliva a

3.  způsob bezpečného zacházení se zbraněmi a střelivem včetně postupu při nabíjení a vybíjení zbraně,

e)  zajistit podmínky pro zabezpečení zbraní nebo střeliva proti zneužití, ztrátě nebo odcizení podle§ 50b a § 58 odst. 2 až 7,

f)   neprodleně ohlásit kterémukoliv útvaru policie ztrátu nebo odcizení zbraně, munice, střeliva, zbrojní licence nebo průkazu zbraně,

g)  na výzvu Ministerstvu obrany nebo zahraničnímu inspekčnímu týmu v doprovodu zaměstnance Ministerstva obrany předložit zbraň kategorie A, na kterou se vztahuje mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu, včetně příslušných dokladů, v případech hodných zvláštního zřetele lze dohodnout místo pro jejich předložení,

g)  zajistit podmínky pro skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami,

h)  na výzvu policie předložit zbrojní licenci a zbraň, popřípadě střelivo, včetně příslušných dokladů, v případech hodných zvláštního zřetele lze dohodnout místo pro jejich předložení,

i)   vzniklo-li při předložení zbraně příslušnému útvaru policie důvodné podezření na špatný technický stav zbraně, předložit zbraň na výzvu příslušného útvaru policie ke kontrole Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva, a to ve lhůtě 20 pracovních dnů ode dne oznámení této výzvy, a po provedené kontrole předložit zbraň opětovně příslušnému útvaru policie do 10 pracovních dnů ode dne převzetí zbraně od Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva,

j)   ustanovit zbrojíře do 30 dnů od ukončení činnosti stávajícího zbrojíře a oznámit tuto změnu do 10 pracovních dnů příslušnému útvaru policie,

k)  požádat příslušný útvar policie o vydání nové zbrojní licence nebo průkazu zbraně v případech, kdy došlo ke změně názvu nebo sídla právnické osoby, jména, příjmení nebo místa pobytu fyzické osoby, místa uložení zbraně nebo změny provozovny; žádost musí být podána do 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala, a původní doklad musí být připojen,

l)   vést evidenci

1.  zbraní kategorie A, B nebo C a střeliva do těchto zbraní, které vlastní a na které má vydán průkaz zbraně, a tuto evidenci uchovávat po dobu 5 let i po skončení činnosti,

2.  vydaných a přijatých zbraní kategorie A, B nebo C a střeliva do těchto zbraní,

m) zapisovat údaje o zbraních kategorie A, B nebo C a střelivu do těchto zbraní, na které nemá vydán průkaz zbraně, a černém loveckém prachu, bezdýmném prachu a zápalkách do centrálního registru zbraní,

n)  zajistit nejméně jednou ročně provedení cvičné střelby u osoby, která bude zbraň nosit při výkonu zaměstnání nebo povolání; o provedených cvičných střelbách vést evidenci,

o)  oznámit příslušnému útvaru policie změnu odpovědného zástupce nebo člena statutárního orgánu právnické osoby a jejich osobní údaje nebo změnu odpovědného zástupce fyzické osoby, pokud byl ustanoven, nebo pokud bude ustanoven nový odpovědný zástupce, a jeho osobní data; oznámení musí podat do 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala,

p)  odevzdat do 10 pracovních dnů ode dne zániku platnosti zbrojní licence zbraň, zakázaný doplněk zbraně nebo střelivo a průkaz zbraně příslušnému útvaru policie, je-li jejich držitelem,

q)  ohlásit do 10 pracovních dnů příslušnému útvaru policie změnu ráže zbraně nebo opravu zbraně mající za následek změnu kategorie zbraně.

(2) Držitel zbrojní licence skupiny B nebo E je dále povinen

a)  při znehodnocování zbraně kategorie A, B nebo C nebo střeliva nebo výrobě jejich řezů dodržovat postup stanovený prováděcím právním předpisem nebo schválený Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva, nelze-li postupovat podle postupu stanoveného prováděcím právním předpisem,

b)  označit znehodnocenou zbraň kontrolní znehodnocovací značkou přidělenou za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva, přičemž musí zůstat zachováno původní výrobní číslo zbraně, a

c)  vydat vlastníku zbraně potvrzení o znehodnocení zbraně nebo střeliva anebo o provedení řezu zbraně nebo střeliva.

(3) Držitel zbrojní licence skupiny E je dále povinen

a)  při ničení zbraně nebo střeliva dodržovat postup stanovený prováděcím právním předpisem a

b)  vydat vlastníku zbraně potvrzení o zničení zbraně nebo střeliva.

(4) Držitel zbrojní licence nesmí převést vlastnictví ke zbrani nebo střelivu na osobu, která k nabytí vlastnictví ke zbrani nebo střelivu není oprávněna.

(5) Pokud držitel zbrojní licence vykonává činnost samostatně, musí být držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny. Přitom neplní povinnosti uvedené v odstavci 1 písm. a), c), j) a n), je však povinen plnit povinnosti zbrojíře uvedené v § 40 odst. 1 písm. b) a e).

(6) Držitel zbrojní licence skupiny K je povinen

a)  zpracovat před zahájením činnosti technologický postup prací při vyhledávání a manipulaci s nevybuchlou municí a výbušninami a předat jej příslušnému útvaru policie ke schválení,

b)  zajistit, aby nalezení nevybuchlé munice nebo výbušniny bylo neprodleně nahlášeno útvaru policie,

c)  kontrolovat, zda je nalezení nevybuchlé munice nebo výbušniny nahlášeno policii a zda nalezená nevybuchlá munice nebo výbušnina není používána k jiným účelům, než je uvedeno ve zbrojní licenci, a zda s ní není nakládáno v rozporu s oprávněním uvedeným v § 38 odst. 9,

d)  zajistit pyrotechnický průzkum pouze prostřednictvím fyzické osoby, která je k němu v pracovním, členském nebo obdobném poměru a je držitelem zbrojního průkazu skupiny F,

e)  neprodleně ohlásit příslušnému útvaru policie ztrátu nebo odcizení zbrojní licence,

f)   na výzvu příslušnému útvaru policie předložit ke kontrole zbrojní licenci, včetně příslušných dokladů,

g)  požádat příslušný útvar policie o vydání nové zbrojní licence v případech, kdy došlo ke změně názvu nebo sídla právnické osoby, jména, příjmení nebo místa pobytu fyzické osoby; žádost musí být podána do 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala, a původní doklad musí být připojen,

h)  vést a po dobu 5 let uchovávat dokumentaci obsahující přehled o nálezech nevybuchlé munice a výbušnin,

i)   při nálezu munice nebo výbušniny učinit nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku,

j)   bezprostředně po provedení pyrotechnického průzkumu zpracovat o jeho výsledku závěrečnou zprávu a předložit ji neprodleně příslušnému útvaru policie; na žádost stavebníka provede záznam o provedeném pyrotechnickém průzkumu do stavebního deníku nebo zpracuje průběžnou zprávu o provedeném pyrotechnickém průzkumu.

(7) Podrobnosti o náležitostech a o vedení dokumentace obsahující přehled nálezů nevybuchlé munice a výbušnin se stanoví prováděcím právním předpisem.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Díl 5

Registrace a průkaz zbraně

HLAVA VI

REGISTRACE ZBRANÍ A PRŮKAZ ZBRANĚ

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 42

 

(1) Fyzická nebo právnická osoba, která nabyde vlastnictví ke zbrani kategorie A, B nebo C, na kterou nemá vydán průkaz zbraně, je povinna tuto skutečnost oznámit na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis, příslušnému útvaru policie do 10 pracovních dnů ode dne nabytí vlastnictví a současně předložit zbraň. V případě nabytí vlastnictví zbraně děděním (§ 66) počíná běh lhůty k ohlášení dnem, kdy rozhodnutí soudu o dědictví nabylo právní moci.

(2) Fyzická nebo právnická osoba, která převede vlastnictví ke zbrani kategorie A, B nebo C, na kterou má vydán průkaz zbraně, na jinou osobu, je povinna tento převod oznámit do 10 pracovních dnů ode dne převedení zbraně, není-li dále stanoveno jinak, příslušnému útvaru policie na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis, a současně odevzdat průkaz zbraně. Oznamovací povinnost se vztahuje i na stát, kraj, obec, Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva, ministerstvo, Ministerstvo obrany, ozbrojené síly České republiky 1), bezpečnostní sbor 1a), Vojenské zpravodajství 1b), ozbrojené síly nebo sbory jiných států při jejich pobytu na území České republiky, překračování státních hranic České republiky a průjezdu přes území České republiky nebo přeletu nad územím České republiky podle zvláštního právního předpisu 2) nebo mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 42a

 

V případě, že ministerstvo, Ministerstvo obrany, ozbrojené síly České republiky 1), Vojenská policie 33), bezpečnostní sbor 1a), Vojenské zpravodajství 1b), Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva, kraj, obec nebo ozbrojené síly nebo sbory jiných států při jejich pobytu na území České republiky a překračování státních hranic České republiky podle zvláštního právního předpisu 2) nebo mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu, převede vlastnictví ke zbrani, střelivu nebo munici uvedeným v § 1 odst. 2 písm. a) až d) na osobu, která je oprávněna se zbraní, střelivem nebo municí nakládat podle tohoto zákona, jsou povinny oznámit tuto skutečnost do 10 pracovních dnů Policejnímu prezidiu České republiky (dále jen "Policejní prezidium"). Ustanovení § 42 se použije přiměřeně.

 

§ 43

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Díl 6

Vývoz, dovoz a tranzit zbraní a střeliva

HLAVA VII

VÝVOZ, DOVOZ A TRANZIT ZBRANÍ

A STŘELIVA

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 46 Tranzit zbraní a střeliva

Tranzit zbraní a střeliva

 

(1) Dočasně dovézt, držet nebo nosit na území České republiky nebo provézt územím České republiky zbraň kategorie A, B nebo C nebo střelivo do této zbraně lze pouze na základě povolení; tím nejsou dotčeny postupy podle zvláštních právních předpisů. 9)

(2) Povolením podle odstavce 1 je zbrojní průvodní list pro tranzit zbraně nebo střeliva, pokud tento zákon nestanoví jinak.

(3) Zbrojní průvodní list pro tranzit zbraně nebo střeliva může na základě žádosti podané podle § 44 odst. 4 fyzickým nebo právnickým osobám vydat zastupitelský úřad České republiky nebo Policejní prezidium; České republiky (dále jen "Policejní prezidium"); fyzickým nebo právnickým osobám navštěvujícím Českou republiku za účelem výkonu práva myslivosti nebo účasti na sportovních střeleckých soutěžích, pokud tento zákon nestanoví jinak, také útvar policie na hraničním přechodu na vnější státní hranici České republiky 17b).

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 50 Přeprava zbraní a střeliva podnikatelem v oboru zbraní

Přeprava zbraní a střeliva podnikatelem v oboru zbraní

a střeliva

 

(1) Zbraň kategorie A, B anebo C nebo střelivo do této zbraně může podnikatel v oboru zbraní a střeliva přepravovat za účelem vývozu z území České republiky, dovozu na toto území nebo tranzitu přes toto území pouze na základě povolení.

(2) Podnikateli se zbraněmi kategorie A, B anebo C nebo střelivem do těchto zbraní se sídlem nebo místem podnikání na území České republiky povoluje přepravu příslušný útvar policie na základě žádosti podané s využitím elektronické aplikace centrálního registru zbraní. Podnikatel je povinen k žádosti o povolení přepravy předložit povolení nebo licenci Ministerstva průmyslu a obchodu, jsou-li podle zvláštního právního předpisu 9) vydávány.

(3) Podnikateli se sídlem nebo místem podnikání mimo území České republiky povoluje přepravu Policejní prezidium na základě žádosti podané na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis. Žádost o povolení přepravy se podává na zastupitelském úřadě České republiky nebo na Policejním prezidiu; je-li žádost podána v elektronické podobě, nevyžaduje se podepsání.

(4) Žádost o povolení přepravy předkládá podnikatel uvedený v odstavcích 2 a 3 nejpozději 10 pracovních dnů před předpokládaným zahájením přepravy. Žádost obsahuje

a)  osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou osobu, která uskutečňuje prodej nebo předání,

b)  osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou osobu kupující, nabývající nebo vlastnící zbraň nebo střelivo,

c)  adresu místa, na které bude zbraň nebo střelivo zasláno nebo dopraveno,

d)  druh zbraní kategorie A, B anebo C nebo střeliva do těchto zbraní, které budou přepravovány, a jejich předpokládaný počet,

e)  předpokládané datum zahájení a ukončení přepravy na území České republiky,

f)   předpokládanou trasu přepravy,

g)  druh dopravy a

h)  způsob zabezpečení přepravy.

(5) Zjistí-li příslušný útvar policie nebo Policejní prezidium vážné nedostatky v bezpečnosti přepravy nebo ohrožení života, zdraví, majetku, veřejného pořádku anebo bezpečnosti, žádost o povolení přepravy zbraní nebo střeliva zamítne nebo rozhodnutím stanoví jinou trasu přepravy; pokud jsou splněny všechny podmínky stanovené pro bezpečnost přepravy zbraní nebo střeliva, vydá příslušný útvar policie nebo Policejní prezidium povolení podle odstavce 2. Povolení přepravy zbraní nebo střeliva musí být přepravováno spolu se zbraněmi kategorie A, B anebo C nebo střelivem do těchto zbraní až do místa jejich určení a musí být předloženo na požádání příslušným orgánům.

(6) Příslušný útvar policie může podnikateli se zbraněmi kategorie A, B anebo C nebo střelivem do těchto zbraní se sídlem nebo místem podnikání na území České republiky vydat povolení přepravovat zbraně nebo střelivo podnikateli nebo od podnikatele v oboru zbraní a střeliva se sídlem mimo území České republiky s platností na dobu až 3 let. Při podstatné změně, hrubém nebo opakovaném porušení podmínek, za kterých bylo povolení vydáno, nebo vyžaduje-li to ochrana veřejného pořádku a bezpečnosti, může být platnost povolení rozhodnutím pozastavena nebo zrušena.

(7) Nejpozději 1 hodinu24 hodin před zahájením přepravy, nejpozději však do dvanácté hodiny posledního pracovního dne před zahájením přepravy, je podnikatel uvedený v odstavcích 2 a 3 povinen ohlásit příslušnému útvaru policie nebo Policejnímu prezidiu způsobem uvedeným v odstavcích 2 a 3 údaje týkající se přepravy. Hlášení se podává s využitím elektronické aplikace centrálního registru zbraní a jeho vytištěná listinná kopiena předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis, musí doprovázet zbraně kategorie A, B anebo C nebo střelivo do těchto zbraní až do místa jejich určení a musí být předloženo na požádání příslušným orgánům. Hlášení nepodává podnikatel uvedený v odstavcích 2 a 3, který všechny údaje týkající se přepravy uvedl již v žádosti o povolení přepravy. Hlášení obsahuje

a)  osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou osobu, která uskutečňuje prodej nebo předání,

b)  osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou osobu kupující, nabývající nebo vlastnící zbraň nebo střelivo,

c)  adresu místa, na které bude zbraň nebo střelivo zasláno nebo dopraveno,

d)  údaje umožňující identifikaci každé zbraně kategorie A, B anebo C nebo střeliva do těchto zbraní, včetně kategorie zbraně, a oznámení o tom, že tyto zbraně nebo střelivo byly předmětem kontroly v souladu s Úmluvou o vzájemném uznávání zkušebních značek ručních palných zbraní,

e)  datum zahájení a ukončení přepravy na území České republiky,

f)   trasu přepravy,

g)  druh dopravy, údaje o dopravci, včetně čísla zbrojní licence, jedná-li se o podnikatele se zbraněmi kategorie A, B anebo C nebo střelivem do těchto zbraní se sídlem nebo místem podnikání na území České republiky, identifikační údaj dopravního prostředku, zejména lokalizační údaje a registrační značky, které umožní policii nepřetržité sledování jeho aktuální polohy, a spojení na obsluhu dopravního prostředku a na osobu odpovědnou za přepravu zbraní kategorie A, B anebo C nebo střeliva do těchto zbraní na území České republiky, která má jazykové znalosti nejméně na úrovni A2 českého nebo anglického jazyka podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky,

h)  způsob zabezpečení přepravy a

i)   předchozí souhlas následujícího tranzitujícího nebo přijímajícího státu, pokud tento stát podmiňuje přepravu zbraní nebo střeliva po svém území tímto předchozím souhlasem.

(8) Každý dopravní prostředek určený k přepravě zbraní kategorie A, B anebo C nebo střeliva do těchto zbraní musí být vybaven zařízením, které umožňuje nepřetržité sledování jeho pohybu, jedná-li se o silniční přepravu a je-li přepravováno více než 100 zbraní nebo, více než 200 000 kusů střeliva nebo jakékoliv množství munice. Po celou dobu přepravy musí být zařízení přihlášeno do systému sledování pohybu a jím zaregistrováno.

(9(9) Podnikatel uvedený v odstavcích 2 a 3, kterému bylo vydáno povolení přepravovat zbraně nebo střelivo, je povinen zabezpečit zbraně kategorie A, B anebo C nebo střelivo do těchto zbraní proti zneužití, ztrátě nebo odcizení. Povinné požadavky na zabezpečení zbraní kategorie A, B anebo C nebo střeliva do těchto zbraní v průběhu přepravy stanoví prováděcí právní předpis; tím není dotčena přeprava zbraní nebo střeliva jako nebezpečného nákladu podle zvláštního právního předpisu 18).

(10) Podnikatel se zbraněmi kategorie A, B anebo C nebo střelivem do těchto zbraní se sídlem nebo místem podnikání na území České republiky, kterému bylo vydáno dlouhodobé povolení přepravovat zbraně nebo střelivo podle odstavce 6, podává po dobu platnosti tohoto dokladu při každé další uskutečňované přepravě pouze hlášení podle odstavce 7.

(1011) Podnikatel uvedený v odstavcích 2 a 3 je povinen neprodleně ohlásit příslušnému útvaru policie nebo Policejnímu prezidiu jakékoliv změny v přepravě zbraní kategorie A, B anebo C nebo střeliva do těchto zbraní.

(1112) Policie zajišťuje na základě údajů podle odstavců 4 a 7 nebo jiných zjištěných informací sledování přepravy zbraní kategorie A, B anebo C nebo střeliva do těchto zbraní a poskytuje aktuální informace o mimořádných situacích obsluze dopravního prostředku nebo osobě zodpovědné za přepravu zbraní kategorie A, B anebo C nebo střeliva do těchto zbraní na území České republiky, má-li tyto informace k dispozici.

(1213) Příslušný útvar policie poskytne tomu, komu bylo vydáno povolení přepravovat zbraně nebo střelivo, seznam zbraní nebo střeliva do těchto zbraní, které mohou být dovezeny na území jednotlivých členských států bez jejich předchozího souhlasu.

 

§ 50a Hlášení přepravy zbraní a střeliva podnikatelem v oboru

Hlášení přepravy zbraní a střeliva podnikatelem

v oboru zbraní a střeliva

 

(1) Podnikatel se zbraněmi kategorie A, B anebo C nebo střelivem do těchto zbraní je povinen příslušnému útvaru policie ohlásit nejpozději 1 hodinu24 hodin před zahájením přepravy, nejpozději však do dvanácté hodiny posledního pracovního dne před zahájením přepravy přepravu více než 100 zbraní nebo, více než 200 000 kusů střeliva nebo jakéhokoliv množství munice po území České republiky. Tuto povinnost nemá, pokud již má na přepravu těchto zbraní nebo střeliva vydáno povolení přepravovat zbraně nebo střelivo podle § 50. Toto hlášení se podává s využitím elektronické aplikace centrálního registru zbraní a jeho vytištěná listinná kopiena předepsaném tiskopise, musí doprovázet zbraně kategorie A, B anebo C nebo střelivo do těchto zbraní až do místa jejich určení a musí být předloženo na požádání příslušným orgánům. Hlášení obsahuje

a)  osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou osobu, která uskutečňuje prodej nebo předání,

b)  osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou osobu kupující, nabývající nebo vlastnící zbraň nebo střelivo,

c)  adresu místa, na které bude zbraň nebo střelivo zasláno nebo dopraveno,

d)  druh zbraní kategorie A, B anebo C nebo střeliva do těchto zbraní, které budou přepravovány, a jejich počet,

e)  datum zahájení a ukončení přepravy,

f)   trasu přepravy,

g)  druh dopravy, údaje o dopravci, včetně čísla zbrojní licence, identifikační údaj dopravního prostředku, zejména lokalizační údaje a registrační značky, které umožní policii nepřetržité sledování jeho aktuální polohy, a spojení na obsluhu dopravního prostředku nebo na osobu odpovědnou za přepravu zbraní kategorie A, B anebo C nebo střeliva do těchto zbraní a

h)  způsob zabezpečení přepravy.

(2) Každý dopravní prostředek určený k přepravě zbraní kategorie A, B anebo C nebo střeliva do těchto zbraní podle odstavce 1 musí být vybaven zařízením, které umožňuje nepřetržité sledování jeho pohybu, jedná-li se o silniční přepravu. Po celou dobu přepravy musí být zařízení přihlášeno do systému sledování pohybu a jím zaregistrováno.

(3) Podnikatel se zbraněmi kategorie A, B anebo C nebo střelivem do těchto zbraní je povinen zabezpečit zbraně kategorie A, B anebo C nebo střelivo do těchto zbraní proti zneužití, ztrátě nebo odcizení. Požadavky na zabezpečení zbraní kategorie A, B anebo C nebo střeliva do těchto zbraní v průběhu přepravy stanoví prováděcí právní předpis; tím není dotčena přeprava zbraní nebo střeliva jako nebezpečného nákladu podle zvláštního právního předpisu 18).

(4) Podnikatel se zbraněmi kategorie A, B anebo C nebo střelivem do těchto zbraní je povinen neprodleně ohlásit příslušnému útvaru policie nebo Policejnímu prezidiu jakékoliv změny v přepravě zbraní kategorie A, B anebo C nebo střeliva do těchto zbraní.

(45) Zjistí-li příslušný útvar policie nebo Policejní prezidium vážné nedostatky v bezpečnosti přepravy nebo ohrožení života, zdraví, majetku, veřejného pořádku anebo bezpečnosti, přepravu zbraní nebo střeliva rozhodnutím zakáže, stanoví jinou trasu přepravy nebo stanoví dodatečné podmínky pro zabezpečení přepravy. Odvolání proti rozhodnutí nemá odkladný účinek.

(56) Policie zajišťuje na základě údajů podle odstavce 1 nebo jiných zjištěných informací sledování přepravy zbraní kategorie A, B anebo C nebo střeliva do těchto zbraní a poskytuje aktuální informace o mimořádných situacích obsluze dopravního prostředku nebo osobě zodpovědné za přepravu zbraní kategorie A, B anebo C nebo střeliva do těchto zbraní na území České republiky, má-li tyto informace k dispozici.

 

§ 50b Zabezpečení zbraní a střeliva v průběhu přepravy

Zabezpečení zbraní a střeliva v průběhu přepravy

 

Podnikatel se zbraněmi kategorie A, B nebo C nebo se střelivem do těchto zbraní a podnikatel se sídlem nebo místem podnikání mimo území České republiky je v průběhu jejich přepravy povinen zabezpečit zbraně kategorie A, B nebo C nebo střelivo do těchto zbraní proti zneužití, ztrátě nebo odcizení. Požadavky na zabezpečení zbraní kategorie A, B nebo C nebo střeliva do těchto zbraní v průběhu přepravy stanoví prováděcí právní předpis; tím nejsou dotčeny právní předpisy upravující přepravu zbraní nebo střeliva jako nebezpečného nákladu 18).

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Díl 7

Střelnice

HLAVA VIII

STŘELNICE

 

§ 52 Provozování střelnic

Provozování střelnic

 

(1) Střelnice pro střelbu ze zbraně kategorie A, B, C nebo D uvedené v § 7 písm. a) nebo b) je komplex zařízení a prostorů určených pro bezpečnou střelbu.

(2) Příslušný útvar policie vydá na základě žádosti podané na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis, povolení k provozování střelnice pouze tehdy, je-li zde zajištěno bezpečné používání zbraní a střeliva.

(3) Obsahem žádosti o povolení k provozování střelnice musí být

a)  osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou osobu žadatele,

b)  místo, kde má být střelnice provozována,

c)  osobní údaje fyzické osoby navržené k ustanovení správcem střelnice,

d)  sdělení, zda střelnice má být používána k podnikatelským účelům, a

e)  datum zahájení a ukončení provozování střelnice, nejedná-li se o provozování střelnice na dobu neurčitou.

(4) K žádosti o povolení k provozování střelnice je žadatel povinen připojit

a)  listinu prokazující oprávnění užívat nemovitost jako střelnici,

a)  kolaudační rozhodnutí příslušného stavebního úřadu nebo jiného úřadu, je-li potřebné podle zvláštního právního předpisu, 19)

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Díl 8

Zvláštní ustanovení o nakládání se zbraněmi a střelivem

HLAVA IX

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NAKLÁDÁNÍ

SE ZBRANĚMI A STŘELIVEM

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 57 Zajištění zbraně, střeliva nebo dokladu

Zajištění zbraně, střeliva nebo dokladu

 

(1) Příslušný útvar policie může rozhodnout o zajištění zbraně kategorie A, B nebo C, střeliva do těchto zbraní, zbrojního průkazu, zbrojní licence, průkazu zbraně nebo zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, povolení k vývozu podle zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, evropský zbrojní pas, v němž jsou zapsány zbraně kategorie A, B nebo C, povolení k přepravě nebo hlášení přepravy zbraní a střeliva podle § 50 nebo 50a, jestliže proti jejich držiteli bylo zahájeno

a)  v případě fyzické osoby trestní stíhání pro trestný čin uvedený v § 22 odst. 1,

b)  v případě právnické osoby trestní stíhání pro úmyslný trestný čin,

c)  v případě fyzické osoby správní řízení pro přestupek spáchaný tím, že

1.  vlastní, drží nebo nosí zbraň v rozporu s § 8,

2.  v rozporu s § 20a odst. 3 se nepodrobí lékařské prohlídce nebo nepředloží posudek o zdravotní způsobilosti příslušnému útvaru policie,

3.  střílí ze zbraně v rozporu s § 28 odst. 5,

4.  v rozporu s § 29 odst. 1 písm. l) se nepodrobí vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou nebo v rozporu s § 29 odst. 3 písm. b) nosí zbraň nebo manipuluje se zbraní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném, přestože je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, užitím jiné návykové látky, léků nebo v důsledku nemoci,

5.  nepostupuje podle § 41 odst. 5, nebo

6.  neoznámí nabytí vlastnictví ke zbrani kategorie A, B nebo C podle § 42 odst. 1, nebo

d)  v případě právnické nebo podnikající fyzické osoby správní řízení pro přestupeksprávní delikt spáchaný tím, že vlastní nebo drží zbraň nebo střelivo v rozporu s § 8.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 57a Odstranění střeliva

Odstranění střeliva

 

(1) Kontrolní orgán podle § 75a rozhodne o odstranění střeliva, které je ve špatném technickém stavu, a určí k tomu jeho držiteli přiměřenou lhůtu.

(2) Policie zajistí odstranění střeliva podle odstavce 1, je-li bezprostředně ohrožen život, zdraví nebo majetek nebo prohlásí-li vlastník střeliva, že v určené lhůtě není schopen odstranění střeliva zajistit, nebo jej v určené lhůtě neodstraní.

(3) Příslušný útvar policie může držiteli střeliva, které bylo odstraněno podle odstavce 2, uložit povinnost uhradit náklady spojené s odstraněním střeliva.

 

§ 58 Zabezpečení zbraní a střeliva

Zabezpečení zbraní a střeliva

 

(1) Nošené nebo přepravované držené zbraně kategorie A, B anebo C nebo střelivo do nich musí být pod neustálou kontrolou držitele zbrojního průkazu nebo držitele zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, který přepravu realizuje. Nošené nebo přepravované zbraně kategorie D a střelivo do těchto zbraní musí být pod neustálou kontrolou jejich oprávněného držitele.

(2) Držené zbraně kategorie A, B nebo C uschované, uložené nebo uskladněné (dále jen "přechovávané zbraně") v počtu do 10 kusů nebo střelivo v počtu do 10 000 nábojů se zabezpečují uložením do uzamykatelné ocelové schránky nebo uzamykatelné ocelové skříně nebo zvláštního uzamčeného zařízení, pokud tato schránka, skříň nebo toto zařízení splňují technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na přechovávané zbraně kategorie B nebo C v počtu do 2 kusů nebo střelivo v počtu do 500 nábojů, které je však držitel těchto zbraní a střeliva povinen vhodně zabezpečit proti zneužití, ztrátě a odcizení.

(3) Více než 10 přechovávaných zbraní nebo více než 10 000 nábojů se zabezpečuje v

a)  uzamykatelném skříňovém trezoru, pokud splňuje technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem, nebo

b)  uzamčené místnosti nebo samostatném objektu, pokud splňují technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem.

(4) Více než 20 přechovávaných zbraní kategorie A, B nebo C nebo více než 20 000 kusů střeliva se zabezpečuje v uzamčené místnosti, samostatném objektu nebo komorovém trezoru, pokud jsou chráněny elektronickým zabezpečovacím zařízením a pokud splňují technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem.

(5) Přechovávané zbraně nebo střelivo ve výlohách musí být v provozní době zabezpečeny uzamykatelnou otevíratelnou stěnou výloh. Výlohy, skla výloh, vitrín nebo pultů musí splňovat technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem. Mimo provozní dobu se tato zbraň nebo střelivo přechovává podle odstavců 2 až 4.

(6) Přechovávaná zbraň musí být v nenabitém stavu, to znamená, že zbraň není nabita náboji v zásobníku, nábojové schránce, nábojové komoře hlavně nebo v nábojových komorách válce revolveru.

(7) Pokud rozměry zbraně kategorie A neumožňují její přechovávání podle předchozích odstavců, může příslušný útvar policie jejímu držiteli povolit jiný způsob jejího zabezpečení v případě, že bude řádně zabezpečena proti zneužití, ztrátě nebo odcizení. Příslušný útvar policie může dále držiteli zbrojní licence skupiny A povolit jiný způsob zabezpečení přechovávaných zbraní kategorie A, B, C za podmínky, že přechovávané zbraně nebo střelivo budou řádně zabezpečeny proti zneužití, ztrátě nebo odcizení.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 63 Znehodnocování a ničení zbraní

Znehodnocování a ničení zbraní a střeliva a výroba řezů

zbraní a střeliva

 

(1) Znehodnotit nebo zničit zbraň kategorie A, B nebo C nebo vyrobit jejich řez lze jen na základě povolení příslušného útvaru policie, nejde-li o zhotovení řezu zbraně přímo výrobcem zbraně. Jde-li o zbraň, která je kulturní památkou, musí být též udělen souhlas příslušného orgánu státní památkové péče s jejím znehodnocením nebo zničením nebo s výrobou jejího řezu.

(2) Vlastník zbraně nebo zakázaného doplňku zbraně uvedených v odstavci 1 je povinen je před jejich znehodnocením nebo zničením nebo výrobou jejich řezu předložit příslušnému útvaru policie ke kriminalistické expertize s písemnou žádostí podanou na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis; žádost musí obsahovat

a)  osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou osobu,

b)  důvod znehodnocení nebo zničení zbraně, hlavní části zbraně nebo zakázaného doplňku zbraně nebo výroby jejího řezu a

c)  údaje o zbrani nebo údaje identifikující hlavní část zbraně nebo zakázaný doplněk zbraně.

(3) K žádosti podle odstavce 2 je žadatel povinen přiložit

a)  zbraň, hlavní část zbraně nebo zakázaný doplněk zbraně; pokud rozměry neumožňují jejich přiložení, sdělí místo jejich uložení,

b)  průkaz zbraně, jde-li o registrovanou zbraň nebo hlavní část zbraně, a

c)  písemný souhlas příslušného orgánu státní památkové péče, jde-li o zbraň, která je kulturní památkou,

o jejichž převzetí vydá příslušný útvar policie potvrzení.

(4) Příslušný útvar policie ověří původ a stav zbraně nebo zakázaného doplňku zbraně a může je předat k provedení kriminalistické expertizy. Příslušný útvar policie žádost podle odstavce 2 zamítne, pokud kriminalistickou expertizou bylo zjištěno důvodné podezření, že ses touto zbraní nebo zakázaným doplňkem zbraně byl spáchán trestný čin nebo přestupek.

(5) Ustanovení odstavců 1 až 4 se vztahují i na ty případy, kdy dochází při opravě nebo úpravě zbraně k takovým zásahům, které nevratně zničí nebo pro účely balistického zkoumání jinak znehodnotí hlavní část zbraně. Povinnost uložená vlastníku zbraně v odstavci 2 přechází i na osobu, která úpravu nebo opravu provádí.

(6) Žadatel, kterému bylo vydáno povolení podle odstavce 1, je povinen do 20 pracovních dnů ode dne vydání povolení zbraň kategorie A, B anebo C předat ke znehodnocení nebo zničení nebo výrobě jejího řezu pouze osobě, která je k této činnosti oprávněna. Této osobě předá i střelivo, pokud ho žadatel chce nechat znehodnotit nebo zničit nebo vyrobit jeho řez. O převzetí zbraně, hlavní části zbraně, zakázaného doplňku zbraně nebo střeliva je povinna tato osoba vydat žadateli potvrzení. Nepředá-li zbraň kategorie A, B anebo C ke znehodnocení nebo zničení nebo výrobě jejího řezu podle věty první, je povinen povolení vrátit do 20 pracovních dnů od posledního dne, kdy tak měl učinit, příslušnému útvaru policie.

(7) Žadatel, kterému bylo vydáno povolení podle odstavce 1, je povinen příslušnému útvaru policie, který povolení vydal, předložit do 10 pracovních dnů po znehodnocení nebo zničení zbraně, hlavní části zbraně nebo zakázaného doplňku zbraně nebo výrobě jeho řezu potvrzení oprávněné osoby o jejich znehodnocení, zničení nebo výrobě řezu. V případě znehodnocení zbraně, hlavní části zbraně nebo zakázaného doplňku zbraně nebo výroby jejich řezu, předloží současně s potvrzením také zbraň, hlavní část zbraně nebo zakázaný doplněk zbraně ke kontrole; pokud rozměry neumožňují jejich předložení, sdělí místo jejich uložení. Při kontrole podle věty druhé příslušný útvar police kontroluje dodržení povinností oprávněné osoby podle § 39 odst. 2. V případě, že příslušný útvar policie neshledá pochybení oprávněné osoby, potvrdí změnu kategorie zbraně v Centrálním registru zbraní, jinak může vrátit zbraň žadateli a vyzvat jej k odstranění kontrolou zjištěných nedostatků, pokud to jejich povaha umožňuje; tím nejsou dotčena ustanovení o odpovědnosti oprávněné osoby jako držitele licence za přestupeksprávní delikt.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 68 Nálezy dokladů nebo, zbraní

Nálezy dokladů, zbraní, munice nebo zbranívýbušnin

 

(1) Každý, kdo nalezne zbrojní průkaz, průkaz zkušebního komisaře, zbrojní licenci, zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, povolení k vývozu podle zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, evropský zbrojní pas nebo průkaz zbraně, je povinen odevzdat neprodleně tyto doklady příslušníkovi policie nebo kterémukoliv útvaru policie nebo obecnímu úřadu, anebo orgánu místní samosprávy, který je předá nejbližšímu útvaru policie. O převzetí dokladů vydá ten, kdo je převzal,bude nálezci vydáno potvrzení.

(2) Každý, kdo nalezne zbraň kategorie A, B anebo C nebo zakázaný doplněk zbraněstřelivo do těchto zbraní anebo zbraň kategorie D, munici nebo výbušninu, je povinen neprodleně oznámit jejich nález nejbližšímu příslušníkovi policie nebo útvaru policie nebo obecnímu úřadu, anebo orgánu místní samosprávy, který toto oznámení předá nejbližšímu útvaru policie. O oznámení vydá ten, kdo jej přijal, potvrzení.

(3) Útvar policie, jemuž byl podle odstavce 2 oznámen nález zbraně kategorie A, B, C nebo zakázaného doplňku zbraněD, střeliva do těchto zbraní, munice nebo výbušniny, uloží nalezenou zbraň nebo zakázaný doplněk zbraněkategorie A, B, C nebo D, střelivo do těchto zbraní, munici nebo výbušninu a zabezpečí jejich úschovu po dobu 6 měsíců od jejich uložení. Nepřihlásí-li se jejich vlastník v této lhůtě, připadají nalezené zbraně nebo zakázaný doplněk zbraně do vlastnictví státukategorie A, B, C nebo D, střelivo do těchto zbraní, munice nebo výbušnina do vlastnictví státu. Představuje-li nalezená munice, výbušnina, nebo nalezené střelivo bezprostřední nebezpečí pro život nebo zdraví osob, policie zajistí jejich zničení.

 (4) Zbraň nebo zakázaný doplněk zbraně, které jejich vlastník opustil 34), připadají do vlastnictví státu.

 

§ 69 Nakládání s černým loveckým prachem

Nakládání s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem

a zápalkami a přebíjení nábojů

Nevybuchlá 

(1) Černý lovecký prach, bezdýmný prach a zápalky pro účely přebíjení nábojů nebo použití ve zbrani je oprávněna nabývat do vlastnictví a držet fyzická osoba starší 18 let, jejíž svéprávnost nebyla omezena, nebo právnická osoba. Osoba uvedená ve větě první je oprávněna nabývat do vlastnictví, přechovávat a nosit nejvýše celkem 3 kilogramy černého loveckého prachu a bezdýmného prachu a 10 000 zápalek. Zákon upravující nakládání s výbušninami 29) se na nakládání s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami nejvýše v množství uvedeném ve větě druhé nepoužije.

(2) Podnikatel v oboru zbraní a střeliva může za účelem prodeje přechovávat černý lovecký prach, bezdýmný prach a zápalky nejvýše v množství, které s ohledem na způsob skladování stanoví prováděcí právní předpis.

(3) Každý musí dbát zvýšené opatrnosti při zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami, přitom nesmí ohrozit život, zdraví a majetek jiných osob.

(4) Každý, kdo nabývá do vlastnictví nebo drží černý lovecký prach, bezdýmný prach nebo zápalky, je musí zabezpečit proti zneužití, ztrátě nebo odcizení a musí zajistit podmínky pro skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami. Prováděcí právní předpis stanoví technické požadavky na zabezpečení a podmínky pro skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami a stanoví prostory, ve kterých černý lovecký prach, bezdýmný prach a zápalky skladovány být nesmí.

(5) Přebíjet náboje nebo nabývat do vlastnictví jednotlivé díly nábojů pro účely přebíjení nábojů nebo použití ve zbrani kategorie A, B nebo C smí pouze držitel zbrojního průkazu, který je oprávněn nabývat do vlastnictví náboje pro zbraň kategorie A, B nebo C, nebo držitel zbrojní licence. Přebíjet náboje nebo nabývat do vlastnictví jednotlivé díly nábojů pro účely přebíjení nábojů nebo použití ve zbrani kategorie D smí osoba starší 18 let, jejíž svéprávnost nebyla omezena, nebo právnická osoba. Přebíjet náboje je osoba podle věty první a druhé oprávněna jen pro vlastní potřebu, přitom musí dodržovat technologické postupy, které udávají výrobci jednotlivých dílů nábojů; to neplatí pro držitele zbrojní licence skupiny A a B.

 

HLAVA III

MUNICE A PYROTECHNICKÝ PRŮZKUM

 

Díl 1

Obecná ustanovení o munici

 

§ 70

 

(1) Nestanoví-li tato hlava jinak, použijí se pro nakládání s municí ustanovení tohoto zákona o nakládání se zakázaným střelivem.

(2) Munice znehodnocená postupem podle prováděcího právního předpisu, řez munice provedený postupem podle prováděcího právního předpisu a makety munice se považují za zbraně kategorie D.

 

 

(1) Municí je úplně i neúplně zkompletovaný výrobek obsahující výbušninu nebo nukleární, biologický nebo chemický materiál, speciálně konstruovaný pro použití ozbrojenými silami a bezpečnostními sbory. Druhy a skupiny munice jsou vymezeny v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

(2) Munice, jejíž použití, vývoj, výroba, skladování, převod nebo hromadění je zakázáno mezinárodní smlouvou 35), která je součástí právního řádu, je zakázanou municí. Zakázanou munici a její součásti lze nabývat do vlastnictví a držet, pouze stanoví-li tak zvláštní zákon nebo mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu.

(3) V pochybnostech, zda je výrobek určitého typu municí, rozhoduje ministerstvo na žádost držitele obecné muniční licence nebo z moci úřední na základě vyjádření Ministerstva obrany, Českého báňského úřadu, Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva a policie. V pochybnostech, zda se výrobek určitého typu považuje za zakázanou munici podle odstavce 2, rozhoduje na žádost držitele obecné muniční licence nebo z moci úřední ústřední správní úřad, který podle zvláštního zákona vykonává státní správu nebo kontrolu na úseku zakázané munice podle příslušné mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu. Informace o rozhodnutí podle věty první a druhé se zveřejní na internetových stránkách ústředního správního úřadu, který rozhodnutí vydal.

(4) Na klasifikaci munice z hlediska nebezpečnosti a snášenlivosti se použije obdobně klasifikace podle Přílohy A Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).

 

Díl 2

Muniční průkaz

 

§ 70b

nebo výbušnina, která byla nalezena v rámci  

(1) Muniční průkaz je veřejná listina, která fyzickou osobu v rozsahu podle druhu muničního průkazu opravňuje k provádění činností při nakládání s municí a k provádění pyrotechnického průzkumu, a to pouze v rámci pracovního, členského nebo obdobného poměru k držiteli muniční licence. Doba platnosti muničního průkazu je 10 let.

(2) Muniční průkaz se rozlišuje podle rozsahu oprávnění na

a)  základní muniční průkaz,

b)  vyšší muniční průkaz a

c)  průkaz pro provádění pyrotechnického průzkumu.

(3) Držitel základního muničního průkazu je za podmínek stanovených tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem 29) při nakládání s municí oprávněn zajišťovat manipulaci s municí a provádět činnosti při skladování munice.

(4) Držitel vyššího muničního průkazu je oprávněn

a)  provádět činnosti při nakládání s municí jako držitel základního muničního průkazu,

b)  odpalovat a střílet munici a

c)  vykonávat činnost muničáře; muničářem je fyzická osoba, která je k držiteli obecné muniční licence v pracovním, členském nebo obdobném poměru a ve stanoveném rozsahu zabezpečuje plnění povinností při nakládání s municí.

(5) Držitel průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu je za podmínek stanovených tímto zákonem oprávněn

a)  provádět činnosti při nakládání s municí jako držitel vyššího muničního průkazu a

b)  provádět pyrotechnický průzkum.

 

§ 70c Řízení ve věcech muničního průkazu

Řízení ve věcech muničního průkazu

 

Nestanoví-li tato hlava jinak, použijí se na řízení ve věcech muničního průkazu ustanovení o řízení ve věcech zbrojního průkazu skupiny D obdobně.

 

§ 70d Vydání muničního průkazu

Vydání muničního průkazu

 

(1) Muniční průkaz vydává příslušný útvar policie na základě žádosti podané fyzickou osobou na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis. Obsahem žádosti o vydání muničního průkazu musí být

a)  osobní údaje žadatele a

b)  uvedení druhu muničního průkazu, o jehož vydání žadatel žádá.

(2) Příslušný útvar policie vydá muniční průkaz fyzické osobě, která splňuje podmínky pro vydání zbrojního průkazu skupiny D, nestanoví-li tato hlava jinak.

(3) Podmínkou pro získání základního muničního průkazu není odborná způsobilost žadatele.

(4) Podmínkou pro získání vyššího muničního průkazu nebo průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu je odborná způsobilost žadatele podle § 70f. Žadatel o vydání vyššího muničního průkazu nebo průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu je k žádosti o vydání muničního průkazu povinen připojit také osvědčení o odborné způsobilosti, které nesmí být starší než 1 rok.

(5) Podmínkou pro získání vyššího muničního průkazu není odborná způsobilost podle § 70f v případě žadatele, který doloží, že je držitelem platného oprávnění pyrotechnika podle zvláštního právního předpisu 36).

(6) V případě vydání

a)  vyššího muničního průkazu držiteli základního muničního průkazu vydá příslušný útvar policie vyšší muniční průkaz výměnou za základní muniční průkaz,

b)  průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu držiteli základního muničního průkazu nebo vyššího muničního průkazu vydá příslušný útvar policie muniční průkaz pro provádění pyrotechnického průzkumu výměnou za základní muniční průkaz nebo vyšší muniční průkaz,

s dobou platnosti původního muničního průkazu.

(7) O vydání muničního průkazu lze opětovně požádat po uplynutí 5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o jeho odnětí.

 

 

(1) Ustanovení § 20 a 20a o posuzování zdravotní způsobilosti a postupu v případě zjištění změny zdravotního stavu žadatele o vydání zbrojního průkazu nebo držitele zbrojního průkazu se obdobně použijí na posuzování zdravotní způsobilosti a postup v případě zjištění změny zdravotního stavu žadatele o vydání muničního průkazu a držitele muničního průkazu.

(2) Příslušný útvar policie rozhodne o odnětí muničního průkazu z důvodů uvedených v § 27 odst. 1 nebo jestliže držitel muničního průkazu vážným způsobem nebo opakovaně porušil povinnost nebo zákaz stanovené v § 70h.

 

§ 70f Odborná způsobilost žadatele o vydání vyššího muničního průkazu

Odborná způsobilost žadatele o vydání vyššího muničního

průkazu a žadatele o vydání průkazu pro provádění

pyrotechnického průzkumu

 

(1) Žadatel o vydání vyššího muničního průkazu nebo průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu prokazuje odbornou způsobilost před komisí jmenovanou ministrem vnitra složenou ze zástupců navržených ministerstvem, policií, Ministerstvem obrany, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Českým báňským úřadem.

(2) Zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání vyššího muničního průkazu zahrnuje písemný test a ústní pohovor. Žadatel při zkoušce osvědčuje znalost

je majetkem státu určeným k a)  tohoto zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení,

b)  dalších právních předpisů upravujících nakládání s municí,

c)  právních předpisů upravujících nakládání s výbušninami,

d)  nauky o munici, střelivu a výbušninách a

e)  zdravotnického minima.

(3) Zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu se skládá z teoretické části, která zahrnuje písemný test a ústní pohovor a při které žadatel osvědčuje znalosti v rozsahu podle odstavce 2, a z praktické části, v níž se posuzují teoretické znalosti žadatele vztahující se k prakticky předváděným činnostem a která zahrnuje

a)  identifikaci a stanovení možné míry nebezpečnosti munice, střeliva a výbušniny a jejich detekci,

b)  zajišťování místa nálezu munice, střeliva a výbušniny,

c)  bezpečnou manipulaci s municí, střelivem a výbušninou a

d)  likvidaci munice, střeliva a výbušninnebo k její deaktivaci. Likvidaci nařizuje a provádí policie.

(4) Ke zkoušce odborné způsobilosti se žadatel o vydání vyššího muničního průkazu nebo průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu přihlašuje na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis. Přihláška se podává ministerstvu, které podané přihlášky eviduje podle data doručení a žadateli oznámí termín a místo konání zkoušky. Termín a místo konání zkoušky musí být žadateli oznámeny nejpozději 10 dnů přede dnem konání zkoušky. Nedostaví-li se žadatel k vykonání zkoušky bez náležité omluvy, ministerstvo jeho přihlášku odloží; o odložení provede pouze záznam do spisu.

(5) Žadateli, který u zkoušky odborné způsobilosti uspěl, vydá ministerstvo osvědčení o odborné způsobilosti žadatele o vydání vyššího muničního průkazu nebo osvědčení o odborné způsobilosti žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu. Pokud žadatel při zkoušce odborné způsobilosti neuspěl nebo se bez náležité omluvy ke zkoušce nedostavil, může se ke zkoušce znovu přihlásit za podmínek uvedených v odstavci 4, nejdříve však po uplynutí 3 měsíců ode dne neúspěšného vykonání zkoušky.

(6) Náklady spojené s provedením zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání vyššího muničního průkazu nebo průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu hradí žadatel; může je hradit i držitel muniční licence.

(7) Obsahovou náplň teoretické a praktické části zkoušky, způsob provedení a celkové vyhodnocení zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání vyššího muničního průkazu nebo průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu a zkušební řád stanoví prováděcí právní předpis.

 

§ 70g Další požadavky na bezúhonnost

Další požadavky na bezúhonnost a spolehlivost žadatele

o muniční průkaz

 

(1) Za bezúhonného podle tohoto zákona se v případě žádosti o vydání muničního průkazu nepovažuje také ten, kdo byl pravomocně uznán vinným trestným činem porušení předpisů o kontrole vývozu zboží a technologií dvojího užití, porušení povinností při vývozu zboží a technologií dvojího užití, zkreslení údajů a nevedení podkladů ohledně vývozu zboží a technologií dvojího užití, provedení zahraničního obchodu s vojenským materiálem bez povolení nebo licence, porušení povinnosti v souvislosti s vydáním povolení a licence pro zahraniční obchod s vojenským materiálem, zkreslení údajů a nevedení podkladů ohledně zahraničního obchodu s vojenským materiálem, nedovoleného ozbrojování, vývoje, výroby a držení zakázaných bojových prostředků, nedovolené výroby a držení radioaktivní látky a vysoce nebezpečné látky a nedovolené výroby a držení jaderného materiálu a zvláštního štěpného materiálu, jestliže ode dne nabytí právní moci rozsudku nebo ukončení výkonu trestu odnětí svobody v případě, že byl uložen, neuplynulo alespoň 10 let, není-li podle § 22 třeba, aby ode dne nabytí právní moci rozsudku nebo ukončení výkonu trestu odnětí svobody v případě, že byl uložen, uplynula delší doba.

(2) Za spolehlivého podle tohoto zákona se v případě žádosti o vydání muničního průkazu nepovažuje také ten, kdo pro vnitřní pořádek a bezpečnost představuje vážné nebezpečí svým jednáním, za které byl v posledních 5 letech pravomocně uznán vinným ze spáchání více než jednoho přestupku nebo jednání, které má znaky přestupku podle tohoto zákona nebo na úseku používání výbušnin.

(3) Při posouzení dodatečných podmínek bezúhonnosti a spolehlivosti žadatele o vydání muničního průkazu podle odstavců 1 a 2 se použije § 22 odst. 2 a 3 a § 23 odst. 2 obdobně.

 

§ 70h Povinnosti držitele muničního průkazu

Povinnosti držitele muničního průkazu

 

(1) Držitel muničního průkazu je povinen

a)  dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci s municí, přitom nesmí ohrozit život, zdraví a majetek jiných osob,

b)  zabezpečit svůj muniční průkaz proti zneužití, ztrátě nebo odcizení,

c)  na výzvu policie předložit muniční průkaz,

d)  neprodleně oznámit policii ztrátu nebo odcizení muničního průkazu,

e)  provést u příslušného útvaru policie výměnu muničního průkazu za nový a zároveň odevzdat původní doklad do 10 pracovních dnů ode dne, kdy došlo ke změně jména nebo příjmení jeho držitele,

f)   mít u sebe při provádění činnosti při nakládání s municí a při provádění pyrotechnického průzkumu muniční průkaz,

g)  podrobit se na výzvu příslušníka policie vyšetření podle zvláštního právního předpisu ke zjištění, zda není při provádění činnosti při nakládání s municí nebo při provádění pyrotechnického průzkumu ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou,

h)  podrobit se lékařské prohlídce u posuzujícího lékaře ve lhůtě 2 měsíců přede dnem uplynutí 60 měsíců ode dne vydání muničního průkazu a odevzdat příslušnému útvaru policie posudek o zdravotní způsobilosti nejpozději ke dni uplynutí 60 měsíců ode dne vydání muničního průkazu; den uplynutí 60 měsíců ode dne vydání muničního průkazu se vyznačuje v muničním průkazu a

i)   dostavit se na základě výzvy příslušného útvaru policie k posuzujícímu lékaři, podrobit se lékařské prohlídce a bez zbytečného odkladu předložit příslušnému útvaru policie nový posudek o zdravotní způsobilosti; ustanovení § 20a odst. 3 se použije obdobně.

(2) Držitel vyššího muničního průkazu a držitel průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu je při zabezpečování činnosti muničáře dále povinen

a)  umožnit manipulaci s municí pouze fyzické osobě uvedené v § 70m odst. 2 písm. b),

b)  dohlížet na manipulaci s municí prováděnou držitelem muničního průkazu, který pro držitele obecné muniční licence nezajišťuje plnění povinností muničáře,

c)  neprodleně oznámit policii ztrátu nebo odcizení munice nebo výbušniny,

d)  neprodleně oznámit policii zjištění rizikového technického stavu munice,

e)  zabezpečit obecnou muniční licenci a další doklady vydané podle tohoto zákona nebo vztahující se k munici proti zneužití, ztrátě nebo odcizení,

f)   zabezpečit munici proti zneužití, ztrátě nebo odcizení a zajistit bezpečnost muničního skladiště a

g)  zajistit dodržování pravidel pro manipulaci, skladování munice, jakož i pro provádění jiné činnosti při nakládání s municí stanovených vnitřním předpisem držitele obecné muniční licence a provozním řádem střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice.

(3) Držitel muničního průkazu nesmí provádět činnost při nakládání s municí, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, užitím jiné návykové látky nebo léků anebo v důsledku nemoci nebo úrazu.

(4) Držitel průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu je při provádění pyrotechnického průzkumu dále povinen

a)  vyzvat k zastavení zemních prací v případě bezprostředního ohrožení života a zdraví nebo majetku nalezenou municí, střelivem nebo výbušninou,

b)  označit místo nálezu munice, střeliva nebo výbušniny,

c)  zajistit místo nálezu munice, střeliva nebo výbušniny před nepovolanými osobami,

d)  upozornit osoby zdržující se na místě nálezu munice, střeliva nebo výbušniny nebo v jeho blízkém okolí na možné hrozící nebezpečí a vyzvat je k opuštění nebezpečného prostoru,

e)  neprodleně ohlásit policii nález munice, střeliva nebo výbušniny,

f)   dodržovat podmínky pro zacházení s municí, střelivem nebo výbušninou,

g)  zabezpečit nalezenou munici, střelivo nebo výbušninu před zneužitím, ztrátou nebo odcizením a

h)  bez zbytečného odkladu zapisovat nálezy munice, střeliva nebo výbušniny do evidenční knihy o nálezech munice, střeliva a výbušnin (dále jen "kniha nálezů").

(5) Držitel průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu při provádění pyrotechnického průzkumu dále nesmí

a)  manipulovat s municí, střelivem nebo výbušninou v rozporu s tímto zákonem a

b)  zneškodňovat nebo likvidovat munici, střelivo nebo výbušninu.

 

Díl 3

Muniční licence

 

 

(1) Muniční licence je veřejná listina, která právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu v rozsahu podle druhu muniční licence opravňuje k nakládání s municí nebo k zajišťování provádění pyrotechnického průzkumu.

(2) Nabývat do vlastnictví, držet, přechovávat, skladovat munici a jinak nakládat s municí je oprávněn pouze držitel obecné muniční licence.

(3) Provádění pyrotechnického průzkumu je oprávněn zajišťovat pouze držitel muniční licence pro provádění pyrotechnického průzkumu.

 

§ 70j Vydání muniční licence

Vydání muniční licence

 

(1) Muniční licenci vydává příslušný útvar policie na základě žádosti podané podnikající fyzickou osobou nebo právnickou osobou na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis. Obsahem žádosti musí být

a)  osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou osobu,

b)  údaj, zda žadatel žádá o vydání obecné muniční licence nebo muniční licence pro provádění pyrotechnického průzkumu,

c)  způsob a účel nakládání s municí, pro které podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba žádá o vydání obecné muniční licence, a

d)  osobní údaje odpovědného zástupce nebo člena statutárního orgánu právnické osoby nebo osobní údaje odpovědného zástupce podnikající fyzické osoby, pokud byl ustanoven.

(2) Žadatel o vydání obecné muniční licence v žádosti o vydání muniční licence dále uvede

a)  osobní údaje osoby, která je pro něj v rámci svého pracovního zařazení oprávněna zabezpečovat činnost muničáře při manipulaci, skladování a jiném nakládání s municí, včetně čísla jejího muničního průkazu,

b)  adresu každé provozovny, právní důvod užívání provozovny a způsob jejího zabezpečení a

c)  údaj o tom, zda se na kteroukoliv provozovnu žadatele vzhledem k množství skladované, umisťované, zpracovávané nebo jakkoliv jinak používané munice nebo výbušnin vztahuje nebo bude vztahovat zákon o prevenci závažných havárií 37), současně uvede údaj o zařazení objektu do příslušné skupiny nebo nezařazení podle zákona o prevenci závažných havárií.

(3) Příslušný útvar policie vydá muniční licenci podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě se sídlem na území České republiky, která

a)  je držitelem živnostenského oprávnění v oboru

1.  nakládání s municí, žádá-li o vydání obecné muniční licence, nebo

2.  pyrotechnického průzkumu, žádá-li o vydání licence pro provádění pyrotechnického průzkumu;

příslušný útvar policie si za účelem ověření této skutečnosti opatří výpis z živnostenského rejstříku, nebo

b)  prokáže, že je oprávněna k zajišťování vzdělávání na školách v oboru, ve kterém je nutné nakládat s municí; v takovém případě je žadatel povinen k žádosti připojit ověřenou kopii dokladu o povolení této činnosti.

(4) K žádosti o vydání muniční licence je žadatel povinen připojit

a)  listinu prokazující oprávnění užívat provozovnu pro účely nakládání s municí, jde-li o žádost o vydání obecné muniční licence,

b)  návrh vnitřního předpisu podle § 70m odst. 2 písm. c) a

c)  doklad o povolení vzdělávání na školách v oboru, ve kterém je nutné nakládat s municí, je-li důvodem žádosti o muniční licenci taková činnost.

(5) Příslušný útvar policie žádost o vydání muniční licence zamítne, jestliže

a)  podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 3,

b)  právnická osoba není bezúhonná, byla-li odsouzena pro úmyslný trestný čin, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena, nebo trestný čin uvedený v § 70g odst. 1; v případě trestného činu uvedeného v § 70g odst. 1 se nepřihlíží k zahlazení odsouzení ani k jiným případům, v nichž nastává účinek, že se na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen, jestliže ode dne nabytí právní moci rozsudku neuplynulo alespoň 10 let,

c)  podnikající fyzická osoba nebo její odpovědný zástupce, je-li ustanoven, nebo odpovědný zástupce nebo člen statutárního orgánu právnické osoby nesplňují podmínky bezúhonnosti a spolehlivosti pro vydání muničního průkazu, nebo

d)  podnikající fyzická osoba nebo její odpovědný zástupce, je-li ustanoven, nebo odpovědný zástupce nebo člen statutárního orgánu právnické osoby v posledních 5 letech vykonával funkci odpovědného zástupce držitele zbrojní licence nebo držitele muniční licence, jemuž byla zbrojní licence nebo muniční licence odňata z důvodu uvedeného v § 36 odst. 1 písm. b) nebo v § 36 odst. 2, nebo byl členem statutárního orgánu takového držitele zbrojní licence nebo držitele muniční licence.

(6) Příslušný útvar policie požádá za účelem posouzení bezúhonnosti osob uvedených v odstavci 5 o vydání opisu z evidence Rejstříku trestů 12). Žádost o vydání opisu z evidence Rejstříku trestů a opis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Příslušný útvar policie je oprávněn vyžádat si za účelem posouzení spolehlivosti fyzické osoby nebo jejího odpovědného zástupce nebo odpovědného zástupce nebo člena statutárního orgánu právnické osoby opis z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.

(7) Příslušný útvar policie přeruší řízení o vydání muniční licence, je-li zahájeno trestní stíhání osoby pro trestný čin, jehož spáchání vylučuje bezúhonnost právnické osoby podle odstavce 5 písm. b) nebo fyzické osoby podle odstavce 5 písm. c).

(8) Adresa provozovny se uvede v obecné muniční licenci. Příslušný útvar policie zašle bez zbytečného odkladu kopii obecné muniční licence nebo nové obecné muniční licence živnostenskému úřadu příslušnému podle sídla držitele muniční licence. Živnostenský úřad zapíše do živnostenského rejstříku pouze provozovnu uvedenou v obecné muniční licenci.

 

§ 70k Prověřování bezúhonnosti a spolehlivosti

Prověřování bezúhonnosti a spolehlivosti

 

Příslušný útvar policie prověří bezúhonnost a spolehlivost osob uvedených v § 70j odst. 5 alespoň jednou během 5 let od vydání muniční licence a následně vždy alespoň během každých 5 let nebo při změně v těchto osobách.

 

§ 70l Řízení ve věcech muniční licence

Řízení ve věcech muniční licence

 

(1) Na odnětí muniční licence a zánik platnosti muniční licence se obdobně použijí ustanovení o odnětí zbrojní licence a zániku platnosti zbrojní licence, nestanoví-li tato hlava jinak.

(2) Příslušný útvar policie rozhodne o odnětí muniční licence také tehdy, jestliže držitel muniční licence přestal splňovat některou z podmínek pro vydání muniční licence uvedených v § 70j odst. 3 nebo nastala některá ze skutečností odůvodňující zamítnutí žádosti o vydání muniční licence podle § 70j odst. 5.

(3) O vydání muniční licence lze opětovně požádat po uplynutí 5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o jejím odnětí.

 

§ 70m Povinnosti držitele muniční licence

Povinnosti držitele muniční licence

 

(1) Držitel muniční licence je povinen

a)  neprodleně ohlásit policii ztrátu nebo odcizení muniční licence,

b)  na výzvu policie předložit muniční licenci, včetně příslušných dokladů vztahujících se k munici,

c)  požádat příslušný útvar policie o vydání nové muniční licence, jestliže došlo ke změně názvu nebo sídla právnické osoby nebo jména, příjmení nebo místa pobytu podnikající fyzické osoby; žádost musí být podána do 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala, a původní doklad musí být připojen, a

d)  oznámit příslušnému útvaru policie změnu odpovědného zástupce nebo člena statutárního orgánu právnické osoby a jejich osobní údaje nebo změnu odpovědného zástupce fyzické osoby, pokud byl ustanoven, nebo pokud bude ustanoven nový odpovědný zástupce, a jeho osobní údaje; oznámení musí podat do 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala.

(2) Držitel obecné muniční licence je dále povinen

a)  ustanovit muničáře, a to pro každou provozovnu, zajistit přítomnost muničáře v provozovně vždy, dochází-li zde k manipulaci s municí, a ustanovit muničáře do 30 dnů od ukončení činnosti stávajícího muničáře a oznámit tuto změnu do 10 pracovních dnů příslušnému útvaru policie,

b)  zajistit, aby činnosti při nakládání s municí prováděla pouze fyzická osoba, která je k němu v pracovním, členském nebo obdobném poměru a je držitelem příslušného muničního průkazu; tuto povinnost nemá držitel obecné muniční licence u fyzické osoby,

1.  na jejíž činnost dohlíží držitel muničního průkazu, který je k držiteli obecné muniční licence v pracovním, členském nebo obdobném poměru,

2.  která manipuluje s komponenty munice neobsahujícími žádné aktivní muniční náplně,

3.  která je k držiteli obecné muniční licence v pracovním, členském nebo obdobném poměru,

4.  která provádí činnost vymezenou ve vnitřním předpisu držitele obecné muniční licence a

5.  která je prokazatelně poučena o způsobu bezpečné manipulace s municí,

c)  vydat vnitřní předpis a zaslat jej a každou jeho změnu do 10 pracovních dní ode dne jejich vydání příslušnému útvaru policie; ve vnitřním předpisu držitel muniční licence stanoví

1.  pravidla pro bezpečnou manipulaci, skladování a jiné nakládání s municí,

2.  způsob evidence munice a

3.  dokumentaci muničního skladiště podle § 70r odst. 5,

d)  zajistit podmínky pro zabezpečení munice proti zneužití, ztrátě nebo odcizení a podmínky pro zajištění bezpečnosti muničního skladiště a splňovat stavební a technické požadavky na muniční skladiště a požadavky na způsob uložení munice podle § 70r,

e)  při zjištění špatného technického stavu munice učinit nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku a učiněná opatření neprodleně oznámit policii,

f)   neprodleně ohlásit policii ztrátu nebo odcizení munice,

g)  na výzvu Ministerstvu obrany nebo zahraničnímu inspekčnímu týmu v doprovodu zaměstnance Ministerstva obrany předložit na určeném místě zakázanou munici, na kterou se vztahuje mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu, včetně příslušných dokladů, v případech hodných zvláštního zřetele lze dohodnout místo pro jejich předložení,

h)  na výzvu policie předložit na určeném místě munici včetně příslušných dokladů, v případech hodných zvláštního zřetele lze dohodnout místo pro jejich předložení,

i)   požádat příslušný útvar policie o vydání nové muniční licence, pokud má dojít ke změně místa provozovny; žádost musí být podána nejméně 1 měsíc přede dnem, kdy má ke změně dojít, příslušný útvar policie vydá novou muniční licenci výměnou za doklad původní,

j)   zapisovat do evidenční knihy munice v centrálním registru zbraní údaje o druhu, typu a výrobním provedení munice, původu munice, datu výroby a datu expirace munice, množství zalaborované výbušniny a třídě nebezpečnosti a třídě snášenlivosti munice (dále jen "údaje o munici"),

k)  zajistit u držitelů muničního průkazu, kteří v rámci jeho činnosti manipulují, zajišťují uskladnění nebo jinak nakládají s municí, nejméně jednou ročně školení bezpečnosti při nakládání s municí; o provedených školeních je držitel obecné muniční licence povinen vést evidenci,

l)   umožnit příslušnému útvaru policie do 10 pracovních dnů ode dne zániku platnosti obecné muniční licence převzetí munice do úschovy nebo její zajištění v místě dosavadního uložení,

m) před delaborací, znehodnocováním nebo ničením munice nebo výrobou řezů munice zpracovat dokumentaci technologického postupu, při delaboraci, znehodnocování nebo ničení munice nebo výrobě řezů munice technologický postup uvedený v dokumentaci dodržovat a tuto dokumentaci uchovávat alespoň po dobu 10 let od posledního provedení delaborace, znehodnocení nebo ničení munice příslušného typu nebo výrobě řezů munice příslušného typu,

n)  označit znehodnocenou munici kontrolní znehodnocovací značkou přidělenou za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva, přičemž musí zůstat zachováno původní značení munice,

o)  vydat vlastníku munice potvrzení o delaboraci, znehodnocení nebo zničení munice nebo o provedení řezu munice a

p)  ohlásit do 10 pracovních dnů Policejnímu prezidiu změnu v zařazení objektu do příslušné skupiny nebo jeho vyřazení podle zákona o prevenci závažných havárií.

(3) Držitel licence pro provádění pyrotechnického průzkumu je dále povinen

a)  zpracovat před zahájením pyrotechnického průzkumu technologický postup prací při vyhledávání a manipulaci s municí, střelivem a výbušninami a předat jej příslušnému útvaru policie ke schválení,

b)  zajistit, aby nalezení munice, střeliva nebo výbušniny v rámci pyrotechnického průzkumu, jehož provádění zajišťuje, bylo neprodleně nahlášeno policii,

c)  kontrolovat, zda je nalezení munice, střeliva nebo výbušniny v rámci jím prováděného pyrotechnického průzkumu, jehož provádění zajišťuje, nahlášeno policii a zda nalezená munice, střelivo nebo výbušnina není používána k jiným účelům, než je uvedeno v licenci pro provádění pyrotechnického průzkumu, a zda s ní není nakládáno způsobem neodpovídajícím bezpečnému provádění pyrotechnického průzkumu,

d)  zajistit provádění pyrotechnického průzkumu pouze prostřednictvím fyzické osoby, která je k němu v pracovním, členském nebo obdobném poměru a je držitelem muničního průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu,

e)  vést a po dobu 5 let uchovávat dokumentaci obsahující přehled o nálezech munice, střeliva a výbušnin, která zahrnuje zejména knihu nálezů, závěrečnou zprávu o provedeném pyrotechnickém průzkumu a průběžnou zprávu o provedeném pyrotechnickém průzkumu,

f)   při nálezu munice, střeliva nebo výbušniny učinit nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku a

g)  bez zbytečného odkladu po provedení pyrotechnického průzkumu zpracovat o jeho výsledku závěrečnou zprávu a předložit ji neprodleně příslušnému útvaru policie; na žádost stavebníka provede záznam o provedeném pyrotechnickém průzkumu do stavebního deníku nebo zpracuje průběžnou zprávu o provedeném pyrotechnickém průzkumu.

(4) Držitel obecné muniční licence nesmí převést vlastnictví k munici na osobu, která k nabytí vlastnictví k munici není oprávněna. To neplatí, jde-li o technické zpracování delaborované munice osobou oprávněnou v rámci své podnikatelské činnosti takové zpracování provádět.

(5) Pokud držitel muniční licence provádí činnost samostatně, musí být držitelem muničního průkazu příslušného druhu. Přitom držitel obecné muniční licence neplní povinnosti uvedené v odstavci 2 písm. a), b) a k), je však povinen zabezpečovat činnost muničáře podle § 70h odst. 2 písm. c) až g).

(6) V době, kdy muničář nemůže vykonávat svou funkci, zabezpečuje jeho činnost odpovědný zástupce fyzické osoby, byl-li ustanoven, nebo odpovědný zástupce nebo člen statutárního orgánu právnické osoby.

(7) Minimální technické požadavky na delaboraci, znehodnocování nebo ničení munice nebo výrobu řezů munice, minimální obsah dokumentace technologického postupu a podrobnosti o vedení knihy nálezů stanoví prováděcí právní předpis.

 

Díl 4

Některá ustanovení o nakládání s municí

 

§ 70n Přeprava munice

Přeprava munice

 

(1) Munici může držitel obecné muniční licence nebo podnikatel se sídlem nebo místem podnikání mimo území České republiky přepravovat za účelem vývozu z území České republiky, dovozu na toto území nebo tranzitu přes toto území pouze na základě povolení; tím nejsou dotčeny postupy podle zvláštních právních předpisů 9).

(2) V případě vývozu z území České republiky, dovozu na toto území nebo tranzitu přes toto území se pro žádost o povolení, posouzení této žádosti, vydání povolení, vydání dlouhodobého povolení, hlášení přepravy, hlášení změn v přepravě, sledování přepravy a oprávnění policie v souvislosti s přepravou munice použije § 50 obdobně; stanoví-li § 50 minimální množství přepravovaných zbraní nebo střeliva, pro které je třeba splnit povinnost, platí, že takovou povinnost je třeba splnit při přepravě jakéhokoli množství munice.

(3) Přepravovat jakékoliv množství munice po území České republiky může držitel obecné muniční licence, který provedl hlášení přepravy. Pro hlášení přepravy podle věty první, hlášení změn v přepravě, sledování přepravy a oprávnění policie v souvislosti s přepravou munice po území České republiky se použije § 50a obdobně.

(4) Jedná-li se o silniční přepravu, musí být každý dopravní prostředek určený k přepravě munice vybaven zařízením, které umožňuje nepřetržité sledování jeho pohybu. Po celou dobu přepravy musí být zařízení přihlášeno do systému sledování pohybu a jím zaregistrováno.

(5) Držitel obecné muniční licence nebo podnikatel se sídlem nebo místem podnikání mimo území České republiky je v průběhu přepravy povinen zabezpečit munici proti zneužití, ztrátě nebo odcizení. Požadavky na zabezpečení munice v průběhu přepravy stanoví prováděcí právní předpis; tím nejsou dotčeny právní předpisy upravující přepravu munice jako nebezpečného nákladu 18).

(6) Prováděcí právní předpis stanoví vzor

a)  žádosti o povolení přepravy munice,

b)  hlášení přepravy munice držitelem obecné muniční licence nebo podnikatelem se sídlem nebo místem podnikání mimo území České republiky a

c)  hlášení přepravy munice po území České republiky držitelem obecné muniční licence.

 

§ 70o Odpalování, střelba a ničení munice

Odpalování, střelba a ničení munice

 

(1) Odpalovat nebo střílet munici je dovoleno na střelnici pro munici nebo v k tomu určeném zvláštním zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice. Ničit munici výbuchem nebo spalováním je dovoleno v trhací jámě pro ničení munice nebo v k tomu určeném zvláštním zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice.

(2) Provozovat střelnici pro munici, trhací jámu pro ničení munice nebo zvláštní zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice může držitel obecné muniční licence pouze na základě povolení.

(3) Pro žádost o povolení k provozování střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice, povolení k provozování střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení, pozastavení provozu střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice a zrušení povolení k provozování střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice se obdobně použijí ustanovení upravující žádost o povolení k provozování střelnice, povolení k provozování střelnice, pozastavení provozování střelnice a zrušení povolení k provozování střelnice.

(4) K žádosti o povolení provozování střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice držitel obecné muniční licence přiloží provozní řád střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice.

(5) Příslušný útvar policie si před vydáním povolení k provozování střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice vyžádá vyjádření obvodního báňského úřadu. Obvodní báňský úřad se vyjádří k žádosti z hlediska bezpečnosti provozu střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice.

(6) Příslušný útvar policie vydá povolení k provozování střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice, je-li zajištěn bezpečný provoz střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice a pokud střelnice pro munici, trhací jáma pro ničení munice nebo zvláštní zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice splňuje minimální technické požadavky podle tohoto zákona.

(7) Držitel obecné muniční licence jako provozovatel střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice je povinen

a)  oznámit do 10 pracovních dnů příslušnému útvaru policie, který vydal povolení k provozování střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice,

1.  změnu provozního řádu střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice,

2.  změny, které mohou mít vliv na bezpečnost provozu střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice, nebo

3.  ukončení provozování nebo zrušení střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice,

b)  zajistit při odpalování, provádění střelby nebo ničení munice přítomnost muničáře a

c)  zajistit dostupnost lékárničky první pomoci, jejíž obsah stanoví prováděcí právní předpis.

(8) Minimální technické požadavky na střelnici pro munici, trhací jámu pro ničení munice a zvláštní zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice a povinné náležitosti provozního řádu střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice stanoví prováděcí právní předpis.

 

§ 70p Zadržení a zajištění munice nebo dokladu

Zadržení a zajištění munice nebo dokladu

 

(1) Příslušník policie je oprávněn zadržet munici, doklady vztahující se k munici, muniční průkaz, muniční licenci, povolení k přepravě munice nebo hlášení přepravy munice nebo výbušninu nalezenou při pyrotechnickém průzkumu, aby jejich držiteli zabránil v jednání, kterým porušuje povinnost nebo nedodržuje zákaz stanovený tímto zákonem. O převzetí zadržené munice nebo dokladu vydá příslušník policie jejich dosavadnímu držiteli na místě potvrzení. Příslušník policie je oprávněn zadržet munici, doklady vztahující se k munici, muniční průkaz, muniční licenci, povolení k přepravě munice nebo hlášení přepravy munice také tehdy, pokud je dán důvod pro zajištění podle odstavce 2 a existuje důvodné podezření, že další nakládání s municí jejím držitelem může představovat ohrožení jeho života, zdraví nebo majetku anebo života, zdraví nebo majetku jiných osob.

(2) Příslušný útvar policie může rozhodnout o zajištění munice, dokladů vztahujících se k munici, muničního průkazu, muniční licence, povolení k přepravě munice nebo hlášení přepravy munice, jestliže

a)  proti držiteli obecné muniční licence bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čin, jehož spáchání vylučuje bezúhonnost držitele muniční licence,

b)  proti držiteli obecné muniční licence bylo zahájeno správní řízení pro přestupek uvedený v § 76f, nebo

c)  byly zadrženy a ve věci má být vedeno řízení podle tohoto nebo zvláštního zákona; pokud není do 1 měsíce od jejich zadržení zahájeno řízení podle tohoto zákona nebo věc není postoupena orgánu oprávněnému vést řízení podle zvláštního zákona, příslušný útvar postupuje podle odstavce 7.

(3) Účastníkem řízení o zajištění je osoba, která přechovává věci podle odstavce 2, a dále jejich vlastník nebo osoba, která je uvedena v dokladu. Osoba, která věci zajištěné podle odstavce 2 přechovává, je povinna tyto věci odevzdat bez zbytečného odkladu do úschovy útvaru policie, který o jejich zajištění rozhodl, nebo sdělit místo jejich uložení a umožnit jejich převzetí policií. Policie o převzetí zajištěných věcí vydá potvrzení. Pokud držitel věcí podle odstavce 2, které byly zajištěny, na výzvu neprodleně neodevzdá nebo nesdělí místo jejich uložení a neumožní jejich převzetí policií, je příslušník policie oprávněn za účelem zajištění věci podle odstavce 2 odebrat, přitom je oprávněn vstoupit do obydlí, jiných prostor nebo na pozemek, lze-li důvodně předpokládat, že se zde tyto věci nalézají. Ustanovení správního řádu o exekuci na nepeněžitá plnění se nepoužijí.

(4) Odvolání proti rozhodnutí o zajištění věcí podle odstavce 2 nemá odkladný účinek.

(5) Příslušník policie může v odůvodněných případech zadržet munici v místě jejího dosavadního uložení a současně zabránit přístupu k ní osobě, které byla munice zadržena, nebo jiné neoprávněné osobě, je-li to odůvodněno jejím množstvím, velikostí, povahou nebo stavem. Příslušný útvar policie může v odůvodněných případech rozhodnout o zajištění munice v místě jejího dosavadního uložení. Osoba, u níž je munice zajištěna, je povinna zajištění strpět a nesmí s municí nakládat nebo umožnit takové nakládání jiné osobě.

(6) Příslušný útvar policie může tomu, komu byla munice zajištěna, uložit povinnost uhradit náklady na provedení jejího zajištění.

(7) Pominou-li důvody, které vedly k zadržení munice nebo dokladu, musí být tyto věci útvarem policie, u něhož jsou v úschově, bez zbytečného odkladu vráceny po předložení vydaného potvrzení tomu, komu byly zadrženy. Pominou-li důvody, které vedly k zajištění munice nebo dokladu, rozhodne příslušný útvar policie bez zbytečného odkladu o vrácení zajištěných věcí tomu, komu byly zajištěny. Pokud není ten, komu byly věci zadrženy nebo zajištěny, totožný s jejich vlastníkem, musí být věci vráceny jejich vlastníkovi.

 

§ 70q Odstranění munice

Odstranění munice

 

(1) Kontrolní orgán podle § 75a rozhodne o odstranění munice, která je ve špatném technickém stavu, a určí k tomu držiteli obecné muniční licence přiměřenou lhůtu.

(2) Policie zajistí odstranění munice podle odstavce 1, je-li bezprostředně ohrožen život, zdraví nebo majetek nebo prohlásí-li držitel obecné muniční licence, že v určené lhůtě není schopen odstranění munice zajistit, nebo ji v určené lhůtě neodstraní.

(3) Příslušný útvar policie může držiteli munice, která byla odstraněna podle odstavce 2, uložit povinnost uhradit náklady spojené s jejím odstraněním.

 

§ 70r Muniční skladiště

Muniční skladiště

 

(1) Držitel obecné muniční licence je povinen munici zabezpečit proti zneužití, ztrátě nebo odcizení

a)  uložením v muničním skladišti, kterým je samostatná uzamykatelná stavba, splňující požadavky prováděcího právního předpisu,

b)  zajištěním ochrany muničního skladiště elektronickým zabezpečovacím zařízením a

c)  přijetím alespoň jednoho dalšího opatření k zabezpečení muničního skladiště; další opatření může spočívat v zajištění fyzické ostrahy, zajištění vnější ochrany, například ochranou perimetru, nebo v přijetí jiných srovnatelných režimových opatření.

(2) Držitel obecné muniční licence je povinen zajistit bezpečnost muničního skladiště. Zajištěním bezpečnosti muničního skladiště se rozumí přijetí opatření k prevenci rizika vzniku nebo rozšíření požáru nebo výbuchu uložené munice, k minimalizaci jejich následků a splnění dalších požadavků na uložení munice. Způsob zajištění bezpečnosti muničního skladiště musí splňovat stavební a technické požadavky na muniční skladiště a požadavky na způsob skladování uložené munice. Způsob zajištění bezpečnosti muničního skladiště stanoví s ohledem na klasifikaci munice podle nebezpečnosti a snášenlivosti prováděcí právní předpis.

(3) Pokud povaha munice nebo zvláštní provozní potřeba držitele obecné muniční licence neumožňuje zabezpečení munice nebo zajištění bezpečnosti muničního skladiště podle odstavců 1 a 2, může příslušný útvar policie na základě písemné žádosti držitele obecné muniční licence rozhodnout o povolení jiného způsobu zabezpečení munice nebo jiného způsobu zajištění bezpečnosti uložené munice. K žádosti podle věty první žadatel přiloží návrh jiného způsobu zabezpečení munice nebo jiného způsobu zajištění bezpečnosti uložené munice, včetně popisu konkrétních technických a organizačních opatření, odůvodnění žádosti a technickou dokumentaci munice; není-li technická dokumentace munice vyhotovena v jazyce českém, slovenském nebo anglickém, přiloží žadatel také překlad technické dokumentace munice do jazyka českého, vyhotovený tlumočníkem zapsaným v seznamu tlumočníků. Pokud se mají v muničním skladišti nacházet také výbušniny, vyžádá si příslušný útvar policie před vydáním rozhodnutí podle věty první vyjádření obvodního báňského úřadu k zabezpečení výbušnin a k bezpečnosti nakládání s výbušninami.

(4) Ustanoveními tohoto zákona o zabezpečení munice nejsou dotčeny požadavky zvláštního právního předpisu upravujícího ochranu utajovaných informací 38) a zákona upravujícího požární ochranu. Při ukládání munice podle požadavků ochrany utajovaných informací musí být také zajištěna bezpečnost muničního skladiště nebo proveden jiný způsob zajištění bezpečnosti uložené munice podle odstavce 3.

(5) Držitel obecné muniční licence zpracuje pro každé muniční skladiště, které provozuje, dokumentaci muničního skladiště obsahující popis zabezpečení munice a způsobu zajištění bezpečnosti muničního skladiště. Dokumentace muničního skladiště je součástí vnitřního předpisu držitele obecné muniční licence podle § 70m odst. 2 písm. c) a musí být zaslána příslušnému útvaru policie v elektronické podobě nejméně 10 dní před prvním uložením druhu munice, kterého se dokumentace muničního skladiště týká, v muničním skladišti.

(6) Příslušný útvar policie předá bez zbytečného odkladu dokumentaci muničního skladiště krajskému úřadu.

 

Díl 5

Pyrotechnický průzkum

 

 

Pyrotechnický průzkum představuje soubor odborných činností při

a)  vyhledávání munice, střeliva nebo výbušnin, jejich identifikaci stanoveným postupem a zajištění, popřípadě jejich vyzvednutí, nebo

b)  dohledu při zemních pracích, při nichž se očekává nález munice, střeliva nebo výbušnin, a identifikaci nalezené munice, střeliva nebo výbušnin.

 

Díl 6

Nález dokladu, munice, střeliva nebo výbušniny

 

 

(1) Každý, kdo nalezne muniční průkaz nebo muniční licenci, je povinen odevzdat neprodleně tento doklad příslušníkovi policie nebo kterémukoliv útvaru policie nebo obecnímu úřadu, který jej předá nejbližšímu útvaru policie. O převzetí dokladu vydá ten, kdo jej převzal, potvrzení.

(2) Každý, kdo nalezne munici, střelivo nebo výbušninu, je povinen neprodleně oznámit jejich nález nejbližšímu příslušníkovi policie nebo útvaru policie nebo obecnímu úřadu, který toto oznámení předá nejbližšímu útvaru policie. O oznámení vydá ten, kdo jej přijal, potvrzení.

(3) Nalezená munice, střelivo nebo výbušnina, jakož i munice, střelivo nebo výbušnina, které jejich vlastník opustil 34), připadá do vlastnictví státu. Představuje-li nalezená munice, střelivo nebo výbušnina bezprostřední nebezpečí pro život, zdraví nebo majetek osob, zajistí policie neprodleně jejich zničení.

 

HLAVA IV

 

§ 69 Zánik trestnosti nedovoleného ozbrojování

Zánik trestnosti nedovoleného ozbrojování

 

(1) Trestnost nedovoleného ozbrojování zaniká u osoby, která bez povolení přechovává zbraň kategorie A, B nebo C nebo hlavní část zbraně této kategorie, pokud ve lhůtě 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona tuto zbraň nebo hlavní část zbraně dobrovolně předá do úschovy kterémukoli útvaru policie; ten o převzetí vydá potvrzení.

(2) Ten, kdo odevzdal zbraň nebo hlavní část zbraně, může ve lhůtě 2 měsíců ode dne jejího odevzdání do úschovy požádat o vydání příslušných dokladů opravňujících jej k držení této zbraně nebo hlavní části zbraně. Pokud o vydání uvedených dokladů nepožádá, nebo nebudou-li mu vydány, použije se § 64 obdobně.

 

§ 70INFORMAČNÍ SYSTÉMY A STÁTNÍ SPRÁVA

 

Díl 1

Vedení a využívání informačních systémů

 Mimořádná opatření

Mimořádná opatření

 

(1) Vláda v době trvání stavu ohrožení státu nebo válečného stavu je oprávněna ve veřejném zájmu nařídit odevzdání zbraní a střeliva na určité místo do úschovy anebo omezit nebo zakázat jejich nošení.

(2) Rozhodnutí podle odstavce 1 se zveřejní v hromadných sdělovacích prostředcích a vyhlásí se stejně jako zákon; účinnosti nabývá okamžikem, který je v něm stanoven.

 

HLAVA X

VEDENÍ A VYUŽÍVÁNÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

 

§ 71 Informační systémy

Informační systémy o zbraních, střelivu a provozovaných střelnicích

 

(1) Ministerstvo vede informační systém obsahující osobní údaje a čísla průkazů zkušebních komisařů.

(2) Policie při plnění úkolů státní správy v oblasti zbraní a střelivapodle tohoto zákona vede informační systémy obsahující údaje o

a)  vydaných zbrojních průkazech a jejich držitelích,

b)  vydaných zbrojních licencích a jejich držitelích,

c)  vydaných průkazech zbraní,

d)  registrovaných zbraních kategorie A, B nebo C, hlavních částech zbraní, zakázaných doplňcích zbraní a střelivu do těchto zbraní,

e)  vyvezených nebo provezených zbraních, střelivu nebo zakázaných doplňcích zbraní,

f)   zbrojních průvodních listech pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva,

g)  jednorázových dokladech o povolení přepravy a povoleních přepravovat zbraně nebo střelivo,

h)  ztracených nebo odcizených zbraních, zbrojních průkazech, zbrojních licencích, evropských zbrojních pasech, průkazech zbraní a průkazech zkušebních komisařů,

i)   zajištěných, zadržených, odebraných, odevzdaných, propadlých nebo zabraných zbraních, zakázaných doplňcích zbraní a zbraních nebo zakázaných doplňcích zbraní určených ke zničení nebo znehodnocení a,

j)   provozovaných střelnicích.

(3) Policie při plnění úkolů státní správy na úseku munice vede informační systémy obsahující údaje o

 a)  vydaných muničních průkazech a jejich držitelích,

b)  vydaných muničních licencích a jejich držitelích,

c)  munici v držení držitelů muničních licencí,

d)  vyvezené nebo provezené munici,

e)  jednorázových dokladech o povolení přepravy a povoleních přepravovat munici,

f)   ztracené nebo odcizené munici, muničních průkazech a muničních licencích,

g)  zajištěné, zadržené, odebrané, odevzdané, propadlé nebo zabrané munici,

h)  střelnicích pro munici, trhacích jámách pro ničení munice a zvláštních zařízeních pro odpalování, střelbu nebo ničení munice a

i) k)  nalezené nevybuchlé munici, střelivu nebo výbušninách.

(43) Zastupitelský úřad České republiky při plnění úkolů státní správy podle tohoto zákona vede informační systémy obsahující údaje o vydaných zbrojních průvodních listech a jejich držitelích.

(54) Informační systémy vedené podle odstavcůodstavce 2 a 3 obsahují osobní údaje v rozsahu údajů uváděných na žádosti nebo v rozsahu údajů uváděných na ostatních tiskopisech vyplňovaných podle tohoto zákona nebo údajů získaných v rámci činnostiřízení podle tohoto zákona.

(65) Ministerstvo je oprávněno nepřetržitě vstupovat do informačních systémů policie vedených podle odstavcůodstavce 2 a 3 a využívat údaje v nich uvedené k plnění svých úkolů ve věcech zbraní, a střeliva a munice.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 73 Poskytování údajů

Poskytování údajů

 

(1) Ministerstvo, policie nebo zastupitelský úřad České republiky poskytuje údaje z informačních systémů vedených podle tohoto zákona, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu.

(2) Ministerstvo poskytuje policii z informačního systému zkušebních komisařů údaje nezbytné pro určování zkušebních komisařů k provádění zkoušky odborné způsobilosti.

(3) Policie je oprávněna podnikatelům v oboru zbraní a střeliva, kteří zbraně nebo střelivo nakupují, prodávají, přijímají nebo k tomu vyhledávají objednávky, přenechávají zbraně nebo střelivo jiným, nebo jejich nabytí, prodej nebo přenechávání zprostředkovávají, poskytovat čísla ztracených nebo odcizených zbrojních průkazů nebo zbrojních licencí. Držitelům muniční licence je policie oprávněna poskytovat čísla ztracených nebo odcizených muničních průkazů nebo muničních licencí.

(4) Policejní prezidium předává potřebné informace, které má k dispozici,

a)  o přepravě zbraní, nebo střeliva nebo munice členskému státu, na jehož území nebo přes jehož území budou přepraveny; o přepravě zbraní nebo střeliva fyzickými nebo právnickými osobami, které nemají místo pobytu nebo sídlo v České republice, informují nejpozději během přepravy,

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 73a Centrální registr zbraní

Centrální registr zbraní

 

(1) Centrální registr zbraní 27) je neveřejný informační systém veřejné správy podle zvláštního právního předpisu 28) sloužící k výkonu státní správy a k dalším úkonům v oblasti zbraní, a střeliva a munice.

(2) V centrálním registru zbraní jsou vedeny údaje v rozsahu údajů vedených v informačních systémech uvedených v § 71 odst. 2 písm. a) až i) a v § 71 odst. 3 písm. a) až g).

(3) Správcem centrálního registru zbraní je policie.

(4) Držitel zbrojní licence nebo držitel obecné muniční licence provádí zápis, změnu, popřípadě výmaz záznamu v centrálním registru zbraní elektronicky dálkovým přístupem zadáním údajů prostřednictvím zabezpečeného individualizovaného přístupu na internetové stránky aplikace centrálního registru zbraní.

(5) Správce centrálního registru zbraní zřídí přístup do centrálního registru zbraní držiteli zbrojní licence, který provádí některou z činností uvedených v § 2 odst. 2 písm. d), nebo držiteli obecné muniční licence,d), a to do 2 pracovních dnů ode dne vydání zbrojní licence nebo obecné muniční licence; držiteli zbrojní licence, který vede evidenci podle § 39a odst. 1, zřídí správce centrálního registru zbraní přístup do centrálního registru zbraní na žádost.

(6) Držitel zbrojní licence nebo držitel obecné muniční licence se do centrálního registru zbraní přihlašuje prostřednictvím individualizovaných přístupových údajů. Držitel zbrojní licence nebo držitel obecné muniční licence může požádat správce centrálního registru zbraní o zřízení nebo zrušení přístupu do centrálního registru zbraní pro jím pověřené osoby. Správce centrálního registru zbraní doručí individualizované přístupové údaje držiteli zbrojní licence nebo držiteli obecné muniční licence a jím pověřené osobě do vlastních rukou bez zbytečného odkladubezodkladně po zřízení přístupu do centrálního registru zbraní. Držitel zbrojní licence nebo držitel obecné muniční licence a jím pověřená osoba jsou povinni chránit přístupové údaje proti zneužití.

(7) Držitel zbrojní licence je povinen zaznamenat v centrálním registru zbraní na předepsaném elektronickém formuláři každou změnu stavu zbraně, střeliva, černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek. Držitel obecné muniční licence je povinen zaznamenat v centrálním registru zbraní na předepsaném elektronickém formuláři každou změnu stavu munice. Změnu stavu je držitel zbrojní licence nebo držitel obecné muniční licence povinen zaznamenat bez zbytečného odkladubezodkladně po fyzickém převzetí zbraně, střeliva, černého loveckého prachu, bezdýmného prachu, zápalek nebo munice nebo po  nebo jiné skutečnosti zakládající změnu stavu, nejpozdějinejdéle však do 2 dnů. Držitel zbrojní licence odpovídá za správnost údajů jím zapisovaných do centrálního registru zbraní.

(8) Do centrálního registru zbraní zapisuje údaje

a)  držitel zbrojní licence, pokud jde o údaje týkající se zbraní kategorie A, B nebo C a střeliva do těchto zbraní, na které nemá vydán průkaz zbraně, a černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek v rozsahu

1.  datum nabytí, převedení, přenechání nebo převzetí zbraně, střeliva, černého loveckého prachu, bezdýmného prachu anebo zápalek,

2.  důvod nabytí, převedení, přenechání nebo převzetí zbraně, střeliva, černého loveckého prachu, bezdýmného prachu anebo zápalek,

3.  údaje o zbrani, střelivu, černém loveckém prachu, bezdýmném prachu anebo zápalkách, včetně kategorie zbraně a uvedení místa jejich uložení včetně údajů identifikujících konkrétní objekt, ve kterém jsou zbraň, střelivo, černý lovecký prach, bezdýmný prach nebo zápalky uloženy, nepostačuje-li k jeho jednoznačnému určení uvedení adresy provozovny,

4.  osobní údaje fyzické osoby nebo údaje identifikující právnickou osobu, od které bylybyla zbraň, střelivo, černý lovecký prach, bezdýmný prach anebo zápalky nabyty, a

5.  osobní údaje fyzické osoby nebo údaje identifikující právnickou osobu, na kterou bylo vlastnictví ke zbrani, střelivu, černému loveckému prachu, bezdýmnému prachu anebo zápalkám převedeno nebo jíž byly zbraň, střelivo, černý lovecký prach, bezdýmný prach anebo zápalky přenechány, včetně oprávnění,

b)  držitel obecné muniční licence v rozsahu

1.  datum nabytí, převedení, přenechání nebo převzetí munice,

2.  důvod nabytí, převedení, přenechání nebo převzetí munice,

3.  údaje o munici, včetně způsobu uložení munice a uvedení místa jejího uložení, včetně údajů identifikujících konkrétní objekt, ve kterém je munice uložena, nepostačuje-li k jeho jednoznačnému určení uvedení adresy provozovny,

4.  osobní údaje fyzické osoby nebo údaje identifikující právnickou osobu, od které byla munice nabyta, a

5.  osobní údaje fyzické osoby nebo údaje identifikující právnickou osobu, na kterou bylo vlastnictví k munici převedeno nebo jíž byla munice přenechána, včetně oprávnění,

c)  policie a,

dc)  Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva.

(9) Policie umožní v rozsahu nezbytném pro výkon jejich působnosti, zejména pro vedení řízení a plnění dalších úkolů podle tohoto zákona nebo zvláštního právního předpisu, nepřetržitý dálkový přístup k informacím z centrálního registru zbraní

a)  ministerstvu,

b)  Ministerstvu obrany,

c)  Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva,

d)  zastupitelskému úřadu České republiky,

e)  obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a

f)   Českému báňskému úřadu a obvodnímu báňskému úřadu.

(10) Prováděcí právní předpis stanoví

a)  vzor předepsaného elektronického formuláře podle odstavce 7,

b)  náležitosti vedení evidence zbraní kategorie A, B nebo C a střeliva do těchto zbraní, které jsou předmětem činností uvedených v § 2 odst. 2 písm. d), a černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek v centrálním registru zbraní,

c)  náležitosti vedení samostatné evidence zbraní kategorie A, B nebo C a střeliva do těchto zbraní, které vlastní držitel zbrojní licence a které nejsou předmětem činností uvedených v § 2 odst. 2 písm. d), s využitím elektronické aplikace centrálního registru zbraní podle § 39a odst. 1 a.

d)  náležitosti vedení evidence munice v centrálním registru zbraní.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Díl 2

Výkon státní správy

HLAVA XI

VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY

 

§ 74

 

(1) Státní správu ve věcech zbraní, střeliva, munice a pyrotechnického průzkumu vykonává ministerstvo, Ministerstvo obrany, policie, zastupitelský úřad České republiky a Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva.

(2) V rámci policie vykonává státní správu ve věcech zbraní, střeliva, munice a pyrotechnického průzkumu

a)  Policejní prezidium České republiky a

b) příslušné útvary policie.

(3) Ministerstvo

a)  ve správním řízení plní úkoly nadřízeného správního orgánu vůči Policejnímu prezidiu České republiky,

b)  je oprávněno kontrolovat kontrolní činnost vykonávanoudohlížet na dozor prováděný Policejním prezidiem nebo příslušným útvarem policie,

c)  vydává soubory písemných testů ke zkouškám odborné způsobilosti žadateležadatelů o vydání zbrojního průkazu, žadatele o vydání vyššího muničního průkazu nebo průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu a žadateležadatelů o jmenování zkušebním komisařem,

d)  vede informační systém zkušebních komisařů a poskytuje z něj policii údaje nezbytné pro určování zkušebních komisařů k provádění zkoušky odborné způsobilosti, a

e)  poskytuje údaje z informačních systémů vedených podle tohoto zákona, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu,kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv.

f)   rozhoduje v pochybnostech, zda je výrobek určitého typu municí, a

g)  ve spolupráci s policií zabezpečuje podmínky pro činnost komise pro zkoušku odborné způsobilosti žadatele o vydání vyššího muničního průkazu a komise pro zkoušku odborné způsobilosti žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu.

(4) Ministerstvo obrany je v místě jejich uložení oprávněno kontrolovat fyzický a evidenční stav zbraně kategorie A, munice nebo zakázané munice, na které se vztahuje mezinárodní smlouva 39), která je součástí právního řádu. Kontrolu podle věty první je Ministerstvo obrany oprávněno vykonávat rovněž v případě provádění znehodnocování, výroby řezů, provádění delaborace a ničení zbraní kategorie A, munice nebo zakázané munice, na které se vztahuje mezinárodní smlouva 39), která je součástí právního řádu. Oprávnění podle věty první a druhé mají v rozsahu závazku vyplývajícího z mezinárodní smlouvy 39), která je součástí právního řádu, i zahraniční inspekční týmy v doprovodu zaměstnance Ministerstva obrany.

(5(4) Policejní prezidium České republiky

a)  ve správním řízení plní úkoly nadřízeného správního orgánu vůči příslušnému útvaru policie,

b)  vede informační systémy podle tohoto zákona a poskytuje z nich údaje, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv,

c)  vykonává působnost příslušného útvaru policie ve vztahu k zastupitelským úřadům,

d)  vydává zbrojní průvodní list pro tranzit zbraně nebo střeliva (§ 46 odst. 3) a uděluje souhlas s tranzitem zbraně nebo střeliva zapsaných v evropském zbrojním pasu (§ 46 odst. 6) a

e)  povoluje přepravu zbraní nebo střeliva (§ 50 odst. 3) a přepravu munice podle § 70n odst. 3, stanoví-li tak zákon.3).

(65) Příslušný útvar policie plní úkoly příslušného útvaru policie podle tohoto zákona.

(76) Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva rozhoduje v pochybnostech o zařazení typu zbraně nebo střeliva do kategorie zbraní A až D a na žádost držitele zbrojní licence a obecné muniční licence přiděluje kontrolní znehodnocovací značku podle vzoru stanoveného prováděcím právním předpisem.

(87) Zastupitelský úřad České republiky vydává zbrojní průvodní list pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva, zbrojní průvodní list pro tranzit zbraně nebo střeliva a přijímá žádost o povolení přepravy, kterou zasílá Policejnímu prezidiu.

 

 

(1) Kontrola vykonávaná policií

Kontrolu nad dodržováním tohoto zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení vykonává policie.

(2) Při výkonu kontroly nad dodržováním tohoto zákona u držitelů zbrojních licencí a provozovatelů střelnic k podnikatelským účelům je kontrolním orgánem

a)  Policejní prezidium

§ 75 - § 75a Kontrola vykonávaná policií

 

(1) Policie vydá příslušníkovi nebo zaměstnanci policie zařazenému v Policejním prezidiu nebo příslušném útvaru policie kontrolní průkaz, který je dokladem o pověření ke kontrole. Příslušník policie nebo zaměstnanec policie podle věty první je povinen prokázat se současně také služebním průkazem příslušníka policie nebo průkazem zaměstnance policie.

(2) Policejní prezidium spolupracuje při kontrole nakládání s municí zejména s orgány státní báňské správy a příslušnými orgány státního požárního dozoru nebo zvláštního požárního dozoru. Policejní prezidium projedná nejpozději do konce měsíce září plán kontrolní činnosti nakládání s municí na nadcházející kalendářní rok s Českým báňským úřadem a Českou inspekcí životního prostředí za účelem koordinace kontrolní činnosti vykonávané podle tohoto zákona a podle zvláštních právních předpisů upravujících nakládání s municí.

(3) Nestanoví-li tento zákon jinak, řídí se výkon kontrolní činnosti kontrolním řádem 31).

 

§ 75a

 

(1) Policejní prezidium kontroluje dodržování povinností držitelem

a) .  u držitelů zbrojní licence skupiny C, pokud provádíprovádějí zahraniční obchod se zbraněmi nebo střelivem nebo mají provozovny na území, které přesahuje působnost krajského ředitelství policie,

b)   nebo u držitelů zbrojní licence, pokud má provozovny na území, které přesahuje působnost krajského ředitelství policie, a skupiny K,

c)  muniční licence.

(2) Příslušný2.  u držitelů ostatních skupin zbrojních licencí, pokud mají provozovny na území, které přesahuje působnost krajského ředitelství policie; v rámci této kontroly lze vykonat kontrolu i nad činností, kterou kontrolovaný držitel provádí na základě jiných skupin zbrojní licence,

b)  příslušný útvar policie kontroluje dodržování povinností

a)  držitelemu držitelů zbrojní licence, který nepodléhákteří nepodléhají výkonu kontroly podle odstavce 1,

b)  provozovatelem střelnicepísmene a), a

c)  zkušebním komisařem v rámci provádění zkoušek odborné způsobilosti žadatelů o vydání zbrojního průkazu u provozovatelů střelnic k podnikatelským účelům.

(3) Při výkonu kontroly podle odstavců 1 aodstavce 2 je kontrolní orgán oprávněn

a)  požadovat předložení zbraně kategorie A, B, C neboanebo D, nebo střeliva do těchto zbraní, munice a příslušných dokladů ke kontrole,

b)  provádět kontrolu bezpečného používání zbraně nebo střeliva a dodržování dalších povinností osob při nakládání se zbraněmi nebo střelivem, uvedených v písmenu a),

c)  provádět kontrolu dodržování povinností při nakládání s municí a při zajišťování pyrotechnického průzkumu,

dc)  v odůvodněných případech zajistit zbraň kategorie A, B, C neboanebo D, nebo střelivo do této zbraně, munici nebo výbušninu nalezenou v rámci pyrotechnického průzkumu; o převzetí vydá kontrolované osobě potvrzení a,

d)  provádět kontrolu výkonu pyrotechnického průzkumu a

e)  zajistit u držitele muničnízbrojní licence pro provádění pyrotechnického průzkumuskupiny K nalezenou nevybuchlou munici, střelivo nebo výbušninu, jestliže je neodevzdal policii.

(4) Je-li to k dosažení účelu kontroly potřebné, je kontrolní orgán oprávněn kontrolovat dodržování povinností podle tohoto zákona i jinými osobami, k jejichž kontrole je podle odstavce 1 nebo 2 příslušný jiný kontrolní orgán, souvisí-li jejich činnost s činností kontrolované osoby. Je-li to k dosažení účelu kontroly potřebné, může kontrolní orgán také kontrolovat činnosti prováděné kontrolovanou osobou na základě jiných skupin zbrojní licence nebo na základě muniční licence.

 

§ 75b Opatření k nápravě

Opatření k nápravě

 

Kontrolní orgán může uložit držiteli zbrojní licence nebo držiteli muniční licence povinnost odstranit protiprávní stav, pokud byly kontrolou zjištěny skutečnosti nasvědčující tomu, že nebyla dodržena povinnost nebo byl porušen zákaz podle tohoto zákona a protiprávní stav trvá; k tomu stanoví přiměřenou lhůtu.

 

§ 75c Oprávnění příslušníka policie

Oprávnění příslušníka policie

 

Příslušník policie je oprávněn

a)  vyzvat k předložení zbraně, střeliva nebo munice, dokladu nebo jiného (4) Při výkonu kontroly u držitelů zbrojních průkazů, držitelů zbraní kategorie D a střeliva do těchto zbraní, ostatních držitelů zbraní a střeliva, zbrojířů a správců střelnic je policie oprávněna

a)  kontrolovat oprávnění k držení nebo nošení zbraně nebo střeliva nebo muničního průkazu,

b)  zjišťovat způsob nabytí vlastnictví nebo převodu b)  kontrolovat, zda vlastnictví ke zbrani kategorie D a zjišťovat,nebylo převedeno na osobu, která není k držení zbraně kategorie D oprávněna, anebo zda kontrolovaná osoba neumožnila držení nebo nošení zbraně nebo střeliva osobě, která není k držení zbraně kategorie D oprávněnatakové osobě,

cc)  kontrolovat provádění zkoušek odborné způsobilosti žadatelů o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E,

d)  požadovat po provozovateli střelnice používané k nepodnikatelským účelům předložení dokladů potřebných k provozu střelnice,

e)  zastavovat vozidla převážející zbraně, nebo střelivo nebo munici a kontrolovat zabezpečení přepravovaných zbraní, nebo střeliva nebo munice a doklady k přepravovaným zbraním, a střelivu nebo munici,

d)f)   zakázat řidiči jízdu na nezbytně nutnou dobu nebo mu přikázat směr jízdy, vyžaduje-li to bezpečnost přepravy zbraní, nebo střeliva nebo munice nebo jiný veřejný zájem,

e)  požadovat po provozovateli střelnice předložení dokladů potřebných k provozu střelnice,

f)   požadovat předložení dokladů nebo jiný způsob prokázání plnění povinností zbrojíře, muničáře nebo správce střelnice a

g)  vyzvat každého, kdo nosí držitele zbrojního průkazu nebo držitele zbraně, který zbraň nosí nebo se zbraní nebo střelivems ní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném jakkoliv manipuluje nebo manipuluje s municí, k,

1.  k orientačnímu vyšetření podle zvláštního právního předpisu 30)pomocí dechové zkoušky ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou.pod vlivem alkoholu, a v případě pozitivního zjištění, aby se podrobil odbornému lékařskému vyšetření, zda není pod vlivem alkoholu 30), není-li toto vyšetření spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví, nebo

 

2.  aby se podrobil odbornému lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není pod vlivem jiné návykové látky 30) nebo léků, není-li toto vyšetření spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví,

h)  kontrolovat plnění povinností zbrojíře a správce střelnice.

(5) Výkon kontrolní činnosti se řídí obecnými pravidly kontrolní činnosti stanovenými zvláštním právním předpisem 31).

(6) Policie vede evidenci přestupkůHLAVA V

PŘESTUPKY

 

Díl 1

Přestupky na úseku zbraní a střeliva projednaných v blokovém řízení.

 

HLAVA XII

SPRÁVNÍ DELIKTY

 

PřestupkyPřestupky fyzických osob

 

§ 76 - § 76b Přestupky

 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)  vlastní, drží nebo nosí zbraň nebo střelivo v rozporu s § 8,

b)  provádí činnosti uvedené v § 2 odst. 2 písm. f) bez zbrojního průkazu skupiny F,

c)  neoznámí podle § 42 odst. 1 nabytí nebo podle § 42 odst. 2 převod vlastnictví ke zbrani kategorie A, B nebo C,

d)  trvale vyveze v rozporu s § 44 odst. 1 nebo trvale doveze v rozporu s § 45 odst. 1 anebo dočasně doveze nebo proveze v rozporu s § 46 odst. 1 zbraň kategorie A, B anebo C nebo střelivo do této zbraně,

e)  v rozporu s § 57 odst. 3 neodevzdá zbraň, střelivo, zakázaný doplněk zbraně nebo doklad, o jejichž zajištění bylo rozhodnuto, nesdělí místo jejich uložení nebo neumožní jejich převzetí,

f)   znemožní zajištění zbraně, zakázaného doplňku zbraně nebo střeliva provedeného na základě § 57 odst. 6 v místě jejich dosavadního uložení,

g)  neoprávněně nakládá se zbraní, zakázaným doplňkem zbraně nebo střelivem, které byly zajištěny v místě jejich dosavadního uložení podle § 57 odst. 6, nebo nakládání s nimi umožní jiné osobě,

h)  v rozporu s § 57a neodstraní v určené lhůtě střelivo,

i) h)  nosí na veřejných shromážděních, slavnostech, sportovních podnicích nebo lidových zábavách zbraň v rozporu s § 60,

ji)   veřejně vystavuje zbraň kategorie A, B anebo C nebo střelivo do této zbraně v rozporu s § 61 odst. 1,

k)j)   znehodnotí nebo zničí zbraň kategorie A, B anebo C nebo vyrobí jejich řez v rozporu s § 63 odst. 1,

l) k)  v rozporu s § 63 odst. 7

1.  nepředloží ke kontrole příslušnému útvaru policie potvrzení oprávněné osoby o znehodnocení, zničení nebo výrobě řezu zbraně, hlavní části zbraně nebo zakázaného doplňku zbraně,

2.  spolu s potvrzením nepředloží ke kontrole zbraň, hlavní část zbraně nebo zakázaný doplněk zbraně, nebo nesdělí místo uložení zbraně, hlavní části zbraně nebo zakázaného doplňku zbraně,

m)l)   nosí v rozporu s § 63 odst. 8 znehodnocenou zbraň viditelně na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném nebo nemá u sebe potvrzení o jejím znehodnocení, nebo

n) m) nesplní oznamovací povinnost podle § 65 odst. 1 nebo neodevzdá nalezené doklady podle § 68 odst. 1 anebo neoznámí nález zbraně, střeliva, výbušniny nebo zakázaného doplňku zbraněmunice podle § 68 odst. 2,

o)  přechovává černý lovecký prach, bezdýmný prach nebo zápalky pro účely přebíjení nábojů nebo použití ve zbrani v rozporu s § 69 odst. 1,

p)  v rozporu s § 69 odst. 3 nedbá zvýšené opatrnosti při zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem nebo zápalkami, čímž ohrozí život, zdraví nebo majetek jiných osob,

q)  v rozporu s § 69 odst. 4 nezabezpečí černý lovecký prach, bezdýmný prach nebo zápalky proti zneužití, ztrátě nebo odcizení nebo nezajistí podmínky pro jejich skladování, přechovávání a zacházení s nimi, nebo

r)   přebíjí náboje v rozporu s § 69 odst. 5.

(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako

a)  držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva, který nabyl vlastnictví ke zbrani kategorie A, B anebo C nebo střelivu do této zbraně na základě zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva, v rozporu s § 44 odst. 6 nevyveze takovou zbraň nebo střelivo do této zbraně,

b)  držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva v rozporu s § 45 odst. 5 dovoz zbraně kategorie A, B anebo C nebo střeliva do této zbraně neoznámí nebo ji nepředloží ke kontrole,

c)  osoba, která vyváží, dováží nebo prováží zbraň kategorie A, B anebo C nebo střelivo do této zbraně přes státní hranice České republiky, v rozporu s § 51 odst. 2 tuto skutečnost neoznámí, nebo nepředloží povolení podle § 44, 45 nebo 46, popřípadě evropský zbrojní pas, anebo zbrojní průvodní list pro tranzit zbraně nebo střeliva popřípadě evropský zbrojní pas nemá u sebe, i když zbraň kategorie A, B anebo C nebo střelivo do této zbraně drží nebo nosí, nebo

d)  držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz anebo tranzit zbraní nebo střeliva, jehož platnost zanikla, v rozporu s § 51 odst. 5 neodevzdá zbrojní průvodní list včetně zbraně, zakázaného doplňku zbraně nebo střeliva.

(3) Za přestupek lze uložit pokutu do

a)  50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), d) nebo kj),

b)  30 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), e), f), g), h), l), p), q) nebo rk),

c)  20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. ih) nebo ji),

d)  15 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), m), nl) nebo om) nebo odstavce 2.

 

§ 76a

 

(1) Držitel zbraně kategorie D se dopustí přestupku tím, že

a)  střílí ze zbraně uvedené v § 7 písm. a) nebo b) v rozporu s § 15 odst. 2,

b)  střílí ze zbraně uvedené v § 7 písm. c) až g) nebo ze zbraně uvedené v § 7 písm. k) v rozporu s § 15 odst. 3,

c)  nosí zbraň viditelně na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném,

d)  nosí zbraň nebo s ní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném jakkoliv manipuluje, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci, nebo

e)e)  přechovává větší množství bezdýmného nebo černého prachu než 3 kilogramy nebo více než 1000 zápalek anebo neukládá zápalky v samostatné schránce, nebo

f)   převede vlastnictví ke zbrani nebo střelivu na osobu, která k jejich držení není oprávněna, nebo je přenechá takové osobě.

(2) Držitel zbrojního průkazu se dopustí přestupku tím, že

a)  v rozporu s § 20a odst. 3 se nepodrobí lékařské prohlídce u posuzujícího lékaře nebo bez zbytečného odkladu po provedené lékařské prohlídce nepředloží příslušnému útvaru policie nový posudek o zdravotní způsobilosti, nebo

b)  v rozporu s § 29 odst. 2 se nepodrobí lékařské prohlídce nebo neodevzdá posudek o zdravotní způsobilosti.

(3) Držitel zbrojního průkazu skupiny A až E, držitel zbrojního průvodního listu pro tranzit zbraně nebo střeliva, držitel evropského zbrojního pasu, zbrojíř nebo osoba uvedená v § 40 odst. 2 se dopustí přestupku tím, že nezabezpečí zbraň kategorie A, B anebo C nebo střelivo do této zbraně podle § 58.

(4) Držitel zbrojního průkazu skupiny A až E, držitel zbrojního průvodního listu pro tranzit zbraně anebo střeliva nebo držitel evropského zbrojního pasu se dopustí přestupku tím, že

a)  střílí ze zbraně, kterou je oprávněn držet, v rozporu s § 28 odst. 5,

b)  neprodleně neohlásí útvaru policie ztrátu nebo odcizení zbraně kategorie A, B nebo C, střeliva do této zbraně, zbrojního průkazu nebo průkazu zbraně,

c)  neprodleně neohlásí útvaru policie použití zbraně z důvodu krajní nouze nebo nutné obrany,

d)  neumožní příslušnému útvaru policie vstup do obydlí za účelem kontroly zabezpečení zbraní, je-li držitelem zbraně kategorie A, nebo

e)  převede vlastnictví ke zbrani, střelivu nebo zakázanému doplňku zbraně na osobu, která k jejich držení není oprávněna, nebo je přenechá takové osobě.

(5) Držitel zbrojního průkazu skupiny B až E, držitel zbrojního průvodního listu pro tranzit zbraně anebo střeliva nebo držitel evropského zbrojního pasu se dopustí přestupku tím, že

a)  se nepodrobí při nošení zbraně nebo jakékoliv manipulaci s ní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném na výzvu příslušníka policie orientačnímu vyšetření pomocí dechové zkoušky, popřípadě odbornému lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není pod vlivem alkoholu anebo jiné návykové látky, nebo

b)  nosí zbraň nebo manipuluje se zbraní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném, přestože je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů anebo jiných návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci.

(6) Držitel zbrojního průkazu skupiny B anebo C, držitel zbrojního průvodního listu pro tranzit zbraně anebo střeliva nebo držitel evropského zbrojního pasu se dopustí přestupku tím, že

a)  nosí zbraň v rozporu s § 28 odst. 2 písm. a),

b)  přebíjí náboje v rozporu s § 28 odst. 2 písm. b),

c)  jako osoba mladší 18 let přebíjí náboje anebo nabude do vlastnictví jednotlivé díly těchto nábojů, nebo

d)  přechovává větší množství bezdýmného prachu než 3 kilogramy nebo více než 1000 zápalek anebo neukládá zápalky v samostatné schránce.

(7) Držitel zbrojního průkazu skupiny B anebo C, držitel zbrojního průvodního listu pro tranzit zbraně anebo střeliva ke sportovním anebo loveckým účelům nebo držitel evropského zbrojního pasu pro zbraň používanou ke sportovním anebo loveckým účelům se dopustí přestupku tím, že přepravuje drženou zbraň v rozporu s § 29 odst. 46.

(8) Držitel zbrojního průkazu skupiny A až E se dopustí přestupku tím, že

a)  nepředloží na výzvu příslušného útvaru policie zbrojní průkaz, zbraň kategorie A, B nebo C, střelivo do této zbraně a příslušné doklady podle § 29 odst. 1 písm. e),

b)  v rozporu s § 29 odst. 1 písm. f)

1.  nepředloží na výzvu příslušného útvaru policie zbraň kategorie A, B nebo C, u které vzniklo důvodné podezření na špatný technický stav, ke kontrole Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva ve stanovené lhůtě, nebo

2.  zbraň kategorie A, B nebo C po provedené kontrole nepředloží opětovně příslušnému útvaru policie ve stanovené lhůtě,

c)  v rozporu s § 29 odst. 1 písm. i) u sebe nemá zbrojní průkaz nebo průkaz zbraně,

d)  v rozporu s § 29 odst. 1 písm. j) po zániku platnosti zbrojního průkazu podle § 26 odst. 1 písm. a), c) nebo e) anebo podle § 26 odst. 2 neodevzdá neplatný zbrojní průkaz, neodevzdá zbraně, střelivo, bezdýmný prach, zápalky, zakázané doplňky zbraně nebo průkazy zbraně, je-li jejich držitelem,

e)  v rozporu s § 29 odst. 1 písm. k) neohlásí změnu ráže zbraně, opravu anebo úpravu zbraně,

f)   svěří zbraň kategorie A, B anebo C nebo střelivo do této zbraně fyzické osobě v rozporu s § 59 odst. 1 a 3,

g)  v rozporu s § 59 odst. 2 písm. c) nezajistí

1.  přítomnost odpovědné osoby (instruktora), která je držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny, nebo

2.  bezpečnou manipulaci se zbraní nebo střelivem,

h)  střílí ze zbraně, která není označena zkušební značkou, nebo na kterou nebyl vydán průkaz zbraně, je-li vydáván, nebo používá střelivo, které neodpovídá dovolenému výrobnímu provedení, nebo

i)   střílí ze zbraně v rozporu s § 29 odst. 3 písm. e) nebo f).

(9) Držitel zbrojního průkazu skupiny B až E se dopustí přestupku tím, že nosí zbraň kategorie A, B nebo C, na kterou nebyl vydán průkaz zbraně.

(10) Držitel zbrojního průkazu skupiny A se dopustí přestupku tím, že

a)  se nepodrobí při jakékoliv manipulaci se zbraní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném na výzvu příslušníka policie orientačnímu vyšetření pomocí dechové zkoušky, popřípadě odbornému lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,

b)  na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném manipuluje se zbraní, přestože je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci, nebo

c)  v rozporu s § 28 odst. 1 nosí zbraň kategorie A, B anebo C.

(11) Držitel zbrojního průkazu skupiny D se dopustí přestupku tím, že nosí zbraň v rozporu s § 28 odst. 3.

(12) Držitel zbrojního průkazu skupiny E se dopustí přestupku tím, že

a)  přebíjí náboje v rozporu s § 28 odst. 4 písm. b),

b)  nosí zbraň v rozporu s § 28 odst. 4 písm. c), nebo

c)  přechovává větší množství bezdýmného prachu než 3 kilogramy nebo více než 1 000 zápalek anebo neukládá zápalky v samostatné schránce.

(13) Držitel zbrojního průkazu skupiny F se dopustí přestupku tím, že

a)  provádí pyrotechnický průzkum v rozporu s § 28 odst. 6,

b)  nevyzve k zastavení zemních prací v případě bezprostředního ohrožení života a zdraví anebo majetku zjištěnou nevybuchlou municí anebo výbušninou,

c)  neoznačí místo nálezu nevybuchlé munice nebo výbušniny,

d)  nezajistí místo nálezu nevybuchlé munice nebo výbušniny před nepovolanými osobami,

e)  neupozorní osoby zdržující se na místě nálezu nevybuchlé munice anebo výbušniny nebo v jeho blízkém okolí na možné hrozící nebezpečí nebo je nevyzve k opuštění nebezpečného prostoru,

f)   neprodleně neohlásí útvaru policie nález nevybuchlé munice nebo výbušniny,

g)  neprodleně neoznámí příslušnému útvaru policie ztrátu nebo odcizení zbrojního průkazu a nalezené nevybuchlé munice nebo výbušniny,

h)  nemá u sebe zbrojní průkaz, jestliže provádí pyrotechnický průzkum nebo vyhledávání nevybuchlé munice anebo výbušniny,

i)   se nepodrobí před výkonem činnosti nebo při výkonu činnosti na výzvu příslušníka policie orientačnímu vyšetření pomocí dechové zkoušky, popřípadě odbornému lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, nebo

j)   neprodleně nezapíše nález nevybuchlé munice nebo výbušniny do evidenční knihy.

(14) Za přestupek lze uložit pokutu do

a)  50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2, odstavce 3, 4, 5, odstavce 8 písm. h) nebo i), odstavce 10 písm. a) nebo b) nebo odstavce 13 písm. i),

b)  30 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), d), e) nebo ef), odstavce 6 písm. a) nebo d), odstavce 7, odstavce 10 písm. c), odstavce 11, odstavce 12 písm. b) nebo c) nebo odstavce 13 písm. a) až h) nebo j),

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

PřestupkySprávní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

§ 76c - § 76f PřestupkySprávní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že vlastní anebo drží zbraň nebo střelivo v rozporu s § 8.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  převede vlastnictví ke zbrani kategorie D nebo střelivu do této zbraně na osobu, která k jejich držení není oprávněna, nebo je přenechá takové osobě,

b)  provádí činnosti uvedené v § 2 odst. 2 písm. f) bez zbrojní licence skupiny K,

c)  znehodnotí nebo zničí zbraň kategorie A, B anebo C nebo vyrobí jejich řez v rozporu s § 63 odst. 1,

d)  v rozporu s § 57 odst. 3 neodevzdá zbraň, střelivo, zakázaný doplněk zbraně nebo doklad, o jejichž zajištění bylo rozhodnuto, nesdělí místo jejich uložení nebo neumožní jejich převzetí,

e)  znemožní zajištění zbraně, zakázaného doplňku zbraně nebo střeliva provedeného na základě § 57 odst. 6 v místě jejich dosavadního uložení,

f)   v rozporu s § 57 odst. 6 neoprávněně nakládá se zbraní, zakázaným doplňkem zbraně nebo střelivem, které byly zajištěny v místě jejich dosavadního uložení, nebo nakládání s nimi umožní jiné osobě, nebo

g)  v rozporu s § 57a neodstraní v určené lhůtě střelivo,

hg)  v rozporu s § 63 odst. 7

1.  nepředloží ke kontrole příslušnému útvaru policie potvrzení oprávněné osoby o znehodnocení, zničení nebo výrobě řezu zbraně, hlavní části zbraně nebo zakázaného doplňku zbraně,

2.  spolu s potvrzením nepředloží ke kontrole zbraň, hlavní část zbraně nebo zakázaný doplněk zbraně, nebo

3.  nesdělí místo uložení zbraně, hlavní části zbraně nebo zakázaného doplňku zbraně,.

i)   přechovává černý lovecký prach, bezdýmný prach nebo zápalky pro účely přebíjení nábojů nebo použití ve zbrani v rozporu s § 69 odst. 1,

j)   v rozporu s § 69 odst. 4 nezabezpečí černý lovecký prach, bezdýmný prach nebo zápalky proti zneužití, ztrátě nebo odcizení nebo nezajistí podmínky pro jejich skladování, přechovávání a zacházení s nimi, nebo

k)  přebíjí náboje v rozporu s § 69 odst. 5.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že jako

a)  držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva, který nabyl vlastnictví ke zbrani kategorie A, B anebo C nebo střelivu do této zbraně na základě zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva, v rozporu s § 44 odst. 6 nevyveze takovou zbraň nebo střelivo do této zbraně,

b)  držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva v rozporu s § 45 odst. 5 dovoz zbraně kategorie A, B anebo C nebo střeliva do této zbraně neoznámí nebo ji nepředloží ke kontrole,

c)  osoba, která vyváží, dováží nebo prováží zbraň kategorie A, B anebo C nebo střelivo do této zbraně přes státní hranice České republiky, v rozporu s § 51 odst. 2 tuto skutečnost neoznámí, nebo nepředloží povolení podle § 44, 45 nebo 46, popřípadě evropský zbrojní pas, anebo zbrojní průvodní list pro tranzit zbraně nebo střeliva popřípadě evropský zbrojní pas nemá u sebe, i když zbraň kategorie A, B anebo C nebo střelivo do této zbraně drží nebo nosí,

d)  držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz anebo tranzit zbraní nebo střeliva, jehož platnost zanikla, v rozporu s § 51 odst. 5 neodevzdá zbrojní průvodní list včetně zbraně, zakázaného doplňku zbraně nebo střeliva.

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel střelnice dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s § 52 provozuje střelnici bez povolení vydaného příslušným útvarem policie nebo provozuje střelnici po zániku jeho platnosti,

b)  neprovede oznámení podle § 54 odst. 1,

c)  v rozporu s § 54 odst. 2 písm. a) nezajistí při provádění střelby přítomnost správce střelnice na střelnici, nebo

d)  v rozporu s § 54 odst. 2 písm. b) nevybaví střelnici lékárničkou první pomoci, jejíž obsah je stanoven prováděcím právním předpisem.

(5) Podnikatel v oboru zbraní a střeliva se dopustí přestupku tím, že přechovává černý lovecký prach, bezdýmný prach nebo zápalky za účelem jejich prodeje v rozporu s § 69 odst. 2.

(6) Za přestupek lze uložit pokutu do

(5) Za správní delikt se uloží pokuta do

a)  100 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1, 2, nebo 4 nebo 5,

b)  30 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 3.

 

§ 76d

 

(1) Držitel zbrojní licence skupiny A až J se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  neustanoví zbrojíře podle § 39 odst. 1 písm. a),

b)  nezajistí, aby zbraň nebo střelivo, jichž je vlastníkem nebo držitelem jako právnická nebo podnikající fyzická osoba, byla držena nebo nošena jen fyzickou osobou uvedenou v § 39 odst. 1 písm. c),

c)  nevydá vnitřní předpis podle § 39 odst. 1 písm. d) nebo nezašle jeho změnu ve stanovené lhůtě příslušnému útvaru policie,d),

d)  nevytvoří podmínky tak, aby zbraň nebo střelivo byly zabezpečeny proti zneužití, ztrátě nebo odcizení způsobem uvedeným v § 50b a § 58 odst. 2 až 7,

e)  neprodleně neohlásí útvaru policie ztrátu nebo odcizení zbraně, střeliva, zbrojní licence nebo průkazu zbraně,

f)   nepředloží zbraň kategorie A, na kterou se vztahuje mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu, včetně příslušných dokladů podle § 39 odst. 1 písm. g),

f)   nezajistí podmínky pro skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami stanovené prováděcím právním předpisem podle § 79 odst. 1,

g)  nepředloží na výzvu příslušného útvaru policie podle § 39 odst. 1 písm. h) zbrojní licenci a zbraň, popřípadě střelivo, včetně příslušných dokladů,

h)  v rozporu s § 39 odst. 1 písm. i)

1.  nepředloží na výzvu příslušného útvaru policie zbraň kategorie A, B nebo C, u které vzniklo důvodné podezření na špatný technický stav, ke kontrole Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva ve stanovené lhůtě, nebo

2.  zbraň kategorie A, B nebo C po provedené kontrole nepředloží opětovně příslušnému útvaru policie ve stanovené lhůtě,

i)   v rozporu s § 39 odst. 1 písm. j) neustanoví nového zbrojíře nebo změnu zbrojíře neoznámí,

j)   nepožádá o vydání nové zbrojní licence nebo průkazu zbraně podle § 39 odst. 1 písm. k),

k)  nevede některou z evidencí podle § 39 odst. 1 písm. l) nebo ji vede v rozporu s § 39a,

l)   v rozporu s § 39 odst. 1 písm. m) nebo § 73a odst. 8 písm. a) nezapisuje údaje o zbraních kategorie A, B nebo C a střelivu do těchto zbraní, které jsou předmětem činností uvedených v § 2 odst. 2 písm. d), a černém loveckém prachu, bezdýmném prachu a zápalkách do centrálního registru zbraní nebo je zapisuje v rozporu s § 73a,

m) nezajistí cvičnou střelbu podle § 39 odst. 1 písm. n),

n)  nevede evidenci o provedených cvičných střelbách,

o)  neoznámí změnu podle § 39 odst. 1 písm. o),

p)  neodevzdá po zániku platnosti zbrojní licence zbraň, zakázaný doplněk zbraně nebo střelivo nebo průkaz zbraně podle § 39 odst. 1 písm. p),

q)  neohlásí změnu ráže zbraně nebo opravu zbraně podle § 39 odst. 1 písm. q),

r)   převede vlastnictví ke zbrani nebo střelivu na osobu, která k nabytí vlastnictví ke zbrani, munici nebo střelivu není oprávněna,

s)  přenechá zbraň nebo střelivo, které je oprávněn držet k plnění úkolů stanovených ve zbrojní licenci, osobě, která není držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny nebo není k držiteli zbrojní licence v pracovním, členském nebo obdobném poměru,

t)   svěří zbraň kategorie A, B anebo C nebo střelivo do této zbraně fyzické osobě v rozporu s § 59 odst. 1 a 3, nebo

u)  v rozporu s § 59 odst. 2 písm. c) nezajistí

1.  přítomnost odpovědné osoby (instruktora), která je držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny, nebo

2.  bezpečnou manipulaci se zbraní nebo střelivem, nebo.

v)  nesplní povinnost uloženou rozhodnutím o opatření k nápravě vydaným na základě § 75b.

(2) Držitel zbrojní licence skupiny B nebo E se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  nedodrží při znehodnocování zbraně kategorie A, B anebo C nebo střeliva nebo výrobě jejich řezů postup podle § 39 odst. 2 písm. a),

b)  neoznačí znehodnocenou zbraň podle § 39 odst. 2 písm. b), nebo

c)  nevydá vlastníku zbraně potvrzení o znehodnocení zbraně anebo střeliva nebo o provedení řezu zbraně nebo střeliva.

(3) Držitel zbrojní licence skupiny E se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  nedodrží při ničení zbraně nebo střeliva postup podle § 39 odst. 3 písm. a), nebo

b)  nevydá vlastníku zbraně potvrzení podle § 39 odst. 3 písm. b).

(4) Držitel zbrojní licence skupiny D se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  půjčí zbraň kategorie C osobě, která není k jejímu držení, popřípadě nošení oprávněna, nebo

b)  přijme do úschovy a uschovává zbraň nebo střelivo kategorie neuvedené ve zbrojní licenci.

(5) Držitel zbrojní licence skupiny F se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že svěří zbraň v rozporu s § 38 odst. 4 písm. c).

(6) Držitel zbrojní licence skupiny H se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že svěří zbraň v rozporu s § 38 odst. 6 písm. c).

(7) Držitel zbrojní licence skupiny K se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s § 39 odst. 6 písm. a) nezpracuje technologický postup prací při vyhledávání a manipulaci s nevybuchlou municí a výbušninami nebo jej nepředá ke schválení,

b)  nezajistí, aby nalezení nevybuchlé munice nebo výbušniny bylo neprodleně nahlášeno útvaru policie,

c)  zajistí pyrotechnický průzkum v rozporu s § 39 odst. 6 písm. d),

d)  neohlásí ztrátu nebo odcizení zbrojní licence podle § 39 odst. 6 písm. e),

e)  nepožádá o vydání nové zbrojní licence podle § 39 odst. 6 písm. g),

f)   nevede nebo neuchovává dokumentaci podle § 39 odst. 6 písm. h),

g)  neučiní při nálezu munice nebo výbušniny nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku, nebo

h)  v rozporu s § 39 odst. 6 písm. j)

1.  nezpracuje průběžnou zprávu o provedeném pyrotechnickém průzkumu,

2.  nezpracuje o výsledku provedeného pyrotechnického průzkumu závěrečnou zprávu,

3.  nepředloží závěrečnou zprávu o pyrotechnickém průzkumu ve stanovené lhůtě příslušnému útvaru policie, nebo

4.  na žádost stavebníka neprovede záznam o provedeném pyrotechnickém průzkumu do stavebního deníku.

(8) Podnikatel se zbraněmi kategorie A, B anebo C nebo střelivem do těchto zbraní nebo podnikatel se sídlem nebo místem podnikání mimo území České republiky se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s § 50 odst. 1 přepravuje zbraně kategorie A, B anebo C nebo střelivo do těchto zbraní bez povolení,

b)  v rozporu s § 50 odst. 7 neohlásí příslušnému útvaru policie nebo Policejnímu prezidiu ve stanovené lhůtě nebo rozsahu údaje týkající se přepravy,

c)  v rozporu s § 50 odst. 8 nevybaví dopravní prostředek zařízením umožňujícím nepřetržité sledování jeho pohybu, nebo

d)  v rozporu s § 50 odst. 10 neprodleně neohlásí příslušnému útvaru policie nebo Policejnímu prezidiu jakékoliv změny v přepravě zbraní kategorie A, B anebo C nebo střeliva do těchto zbraní, nebo

e)  v rozporu s § 50bd)  v rozporu s § 50 odst. 9 nezabezpečí přepravované zbraně kategorie A, B anebo C nebo střelivo do těchto zbraní proti zneužití, ztrátě nebo odcizení nebo je zabezpečí v rozporu szpůsobem stanoveným prováděcím právním předpisem vydaným k provedení tohoto zákona.

(9) Podnikatel se zbraněmi kategorie A, B anebo C nebo střelivem do těchto zbraní se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s § 50a odst. 1 neohlásí příslušnému útvaru policie přepravu zbraní kategorie A, B anebo C nebo střeliva do těchto zbraní nebo ji neohlásí ve stanovené lhůtě nebo rozsahu,

b)  v rozporu s § 50a odst. 2 nevybaví dopravní prostředek zařízením umožňujícím nepřetržité sledování jeho pohybu, nebo

c)  v rozporu s § 50a odst. 3 neprodleně neohlásí příslušnému útvaru policie nebo Policejnímu prezidiu jakékoliv změny v přepravě zbranínezabezpečí přepravované zbraně kategorie A, B anebo C nebo střelivastřelivo do těchto zbraní proti zneužití, ztrátě nebo odcizení způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem.

(10) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta do

a)  1 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. b), d), f), k), l), p), q), r), t), u) nebo vu), odstavce 2 písm. a) nebo b), odstavce 3 písm. a), odstavce 7 písm. a), b), c), f) nebo g), odstavce 8 nebo 9,

b)  500 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a), c), e), g), h), i), j), m), n), o) nebo s), odstavce 2 písm. c), odstavce 3 písm. b), odstavce 4, 5 nebo 6, odstavce 7 písm. d), e) nebo h).

 

Díl 2

Přestupky na úseku munice

 

§ 76e

Přestupky fyzických osob

 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)  v rozporu s § 70i odst. 2 nabude do vlastnictví, drží, přechovává nebo skladuje munici,

b)  provádí činnost při nakládání s municí nebo provádí pyrotechnický průzkum, aniž by byla držitelem příslušného druhu muničního průkazu,

c)  vykonává činnost muničáře, aniž by byla držitelem vyššího muničního průkazu nebo muničního průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu,

d)  odpaluje nebo střílí munici, aniž by byla držitelem vyššího muničního průkazu nebo muničního průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu,

e)  v rozporu s § 70p odst. 3 přechovávanou munici nebo doklad, o jejichž zajištění bylo rozhodnutoZa správní delikt podle § 70p odst. 2, neodevzdá, nesdělí místo jejich uložení nebo neumožní jejich převzetí policií,

f)   v rozporu s § 70p odst. 5 neumožní zajištění munice v místě jejího dosavadního uložení nebo s municí, která byla zajištěna v místě jejího dosavadního uložení, jakkoli neoprávněně nakládá nebo nakládání s ní umožní jiné osobě, nebo

g)  v rozporu s § 70t odst. 2 neoznámí nález munice, střeliva nebo výbušniny.

(2) Držitel muničního průkazu se dopustí přestupku tím, že

a)  v rozporu s § 70b odst. 1 provádí činnost při nakládání s municí nebo provádí pyrotechnický průzkum mimo rámec pracovního, členského nebo obdobného poměru k držiteli příslušného druhu muniční licence,

b)  v rozporu s § 70h odst. 1 písm. a) nedbá zvýšené opatrnosti při manipulaci s municí, čímž ohrozí život, zdraví nebo majetek jiných osob,

c)  na výzvu policie nepředloží muniční průkaz podle § 70h odst. 1 písm. c),

d)  neprodleně neoznámí policii ztrátu nebo odcizení muničního průkazu podle § 70h odst. 1 písm. d),

e)  v rozporu s § 70h odst. 1 písm. e) ve stanovené lhůtě neprovede u příslušného útvaru policie výměnu muničního průkazu za nový nebo neodevzdá původní doklad,

f)   při provádění činnosti při nakládání s municí nebo při provádění pyrotechnického průzkumu u sebe nemá muniční průkaz podle § 70h odst. 1 písm. f),

g)  se nepodrobí vyšetření podle § 70h odst. 1 písm. g),

h)  v rozporu s § 70h odst. 1 písm. h) se nepodrobí lékařské prohlídce nebo neodevzdá doklad o zdravotní způsobilosti,

i)   v rozporu s § 70h odst. 1 písm. i) se nedostaví na základě výzvy příslušného útvaru policie k posuzujícímu lékaři, nepodrobí se lékařské prohlídce nebo bez zbytečného odkladu nepředloží příslušnému útvaru policie nový posudek o zdravotní způsobilosti, nebo

j)   v rozporu s § 70h odst. 3 provádí činnost při nakládání s municí nebo provádí pyrotechnický průzkum, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, užitím jiné návykové látky, léků nebo v důsledku nemoci.

(3) Muničář se dopustí přestupku tím, že

a)  v rozporu s § 70h odst. 2 písm. a) umožní manipulaci s municí neoprávněné fyzické osobě,

b)  neprodleně neoznámí policii ztrátu nebo odcizení munice nebo výbušniny podle § 70h odst. 2 písm. c),

c)  neprodleně neoznámí policii zjištění rizikového technického stavu munice podle § 70h odst. 2 písm. d),

d)  nezabezpečí munici proti zneužití, ztrátě nebo odcizení nebo nezajistí bezpečnost muničního skladiště podle § 70h odst. 2 písm. f), nebo

e)  opakovaně nebo hrubým způsobem nezajistí dodržování pravidel stanovených pro manipulaci, skladování munice, jakož i pro jiné nakládání s municí podle § 70h odst. 2 písm. g).

(4) Držitel průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu se dopustí přestupku tím, že

a)  nevyzve k zastavení zemních prací v případě bezprostředního ohrožení života a zdraví nebo majetku nalezenou municí, střelivem nebo výbušninou podle § 70h odst. 4 písm. a),

b)  neoznačí místo nálezu munice, střeliva nebo výbušniny podle § 70h odst. 4 písm. b),

c)  nezajistí místo nálezu munice, střeliva nebo výbušniny před nepovolanými osobami podle § 70h odst. 4 písm. c),

d)  v rozporu s § 70h odst. 4 písm. d) neupozorní osoby zdržující se na místě nálezu munice, střeliva nebo výbušniny nebo v jeho blízkém okolí na možné hrozící nebezpečí nebo je nevyzve k opuštění nebezpečného prostoru,

e)  neprodleně neohlásí policii nález munice, střeliva nebo výbušniny podle § 70h odst. 4 písm. e),

f)   nedodržuje podmínky pro zacházení s municí, střelivem nebo výbušninou podle § 70h odst. 4 písm. f),

g)  nezabezpečí nalezenou munici, střelivo nebo výbušninu před zneužitím, ztrátou nebo odcizením podle § 70h odst. 4 písm. g),

h)  bez zbytečného odkladu nezapíše nález munice, střeliva nebo výbušniny do knihy nálezů podle § 70h odst. 4 písm. h),

i)   v rozporu s § 70h odst. 5 písm. a) manipuluje s municí, střelivem nebo výbušninou v rozporu s tímto zákonem, nebo

j)   v rozporu s § 70h odst. 5 písm. b) zneškodňuje munici, střelivo nebo výbušninu.

(5) Za přestupek 76c nebo § 76d lze uložit pokutu do

a)  100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), e) nebo f), odstavce 2 písm. b) nebo j) nebo odstavce 3 písm. d) nebo e),

b)  50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), c), d) nebo g) nebo odstavce 2 písm. a), c), d), e), f), g), h) nebo i), odstavce 3 písm. a), b) nebo c) nebo odstavce 4.

 

§ 76f

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob

propadnutí zbraně kategorie A, B, C  

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)  v rozporu s § 70i odst. 2 nabývá do vlastnictví, drží, přechovává, skladuje munici nebo jinak nakládá s municí,

b)  v rozporu s § 70i odst. 3 zajišťuje provádění pyrotechnického průzkumu, nebo

c)  neoznámí nález munice, střeliva nebo výbušniny podle § 70t odst. 2.

(2) Držitel muniční licence se dopustí přestupku tím, že

a)  neprodleně neohlásí policii ztrátu nebo odcizení muniční licence podle § 70m odst. 1 písm. a),

b)  na výzvu policie nepředloží muniční licenci, včetně příslušných dokladů vztahujících se k munici podle § 70m odst. 1 písm. b),

c)  nepožádá ve stanovené lhůtě příslušný útvar policie o vydání nové muniční licence podle § 70m odst. 1 písm. c),

d)  neoznámí ve stanovené lhůtě příslušnému útvaru policie změnu odpovědného zástupce nebo člena statutárního orgánu právnické osoby anebo změnu odpovědného zástupce fyzické osoby podle § 70m odst. 1 písm. d), neboD nebo střeliva, jestliže zbraň kategorie A, B, C anebo D nebo střelivo náleží pachateli správního deliktu a

e)  nesplní povinnost uloženou rozhodnutím o opatření k nápravě vydaným na základě § 75b.

(3) Držitel obecné muniční licence se dopustí přestupku tím, že

a)  nesplní některou z povinností uvedených v § 70m odst. 2 písm. a),

b)  nezajistí manipulaci s municí podle § 70m odst. 2 písm. b),

c)  v rozporu s § 70m odst. 2 písm. c) nevydá vnitřní předpisbyly ke spáchání správního deliktu užity nebo jeho změnu nezašle ve stanovené lhůtě příslušnému útvaru policie,

d)  v rozporu s § 70m odst. 2 písm. d) a § 70r

1.  nezajistí podmínky pro zabezpečení munice proti zneužití, ztrátěurčeny, nebo odcizení nebo munici proti zneužití, ztrátě nebo odcizení nezabezpečí,

b)  byly správním deliktem získány nebo byly nabyty za věc správním deliktem získanou.

(2) Propadnutí zbraně kategorie A, B, C anebo D nebo střeliva nelze uložit, je-li jejich hodnota v nápadném nepoměru k povaze správního deliktu.

(3) Vlastníkem propadlé zbraně kategorie A, B, C anebo D nebo střeliva se stává stát.

 

§ 76f

 

(1) Nebylo-li uloženo propadnutí zbraně kategorie A, B, C anebo D nebo střeliva podle § 76e odst. 1 písm. 2.  nezajistí podmínky pro zajištění bezpečnosti muničního skladiště nebo nezajistía) nebo b), lze rozhodnout, že se taková zbraň nebo střelivo zabírá, jestliže

a)  náleží pachateli, kterého nelze za správní delikt stíhat, nebo

b)  nenáleží pachateli správního deliktu nebo mu nenáleží zcela

a jestliže to vyžaduje bezpečnost muničního skladiště, nebo

3.  nesplní stavební a technické požadavky na muniční skladiště a požadavky na způsob uložení munice,

e)  v rozporu s § 70m odst. 2 písm. e)

1.  neučiní nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti osob anebo majetku, nebo anebo jiný obecný zájem.

2.  učiněná opatření neprodleně neoznámí policii,

f)   neprodleně neohlásí policii ztrátu nebo odcizení munice podle § 70m odst. 2 písm. f),

g)  nepředloží na určeném místě zakázanou munici, na kterou se vztahuje mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu, včetně příslušných dokladů podle § 70m odst. 2 písm. g),

h)  na výzvu policie nepředloží na určeném místě munici včetně příslušných dokladů podle § 70m odst. 2 písm. h),

i)   nepožádá ve stanovené lhůtě příslušný útvar policie o vydání nové muniční licence podle § 70m odst. 2 písm. i),

j)   v rozporu s § 70m odst. 2 písm. j) nezapisuje do evidenční knihy munice v centrálním registru zbraní údaje o munici nebo je zapisuje v rozporu s § 73a,

k)  v rozporu s § 70m odst. 2 písm. k)

1.  nezajistí nejméně jednou ročně školení, nebo

2.  nevede evidenci o provedených školeních,

l)   v rozporu s § 70m odst. 2 písm. l) neumožní příslušnému útvaru policie po zániku platnosti obecné muniční licence ve stanovené lhůtě převzetí munice do úschovy nebo její zajištění v místě dosavadního uložení,

m) nesplní některou z povinností uvedených v § 70m odst. 2 písm. m),

n)  v rozporu s § 70m odst. 2 písm. n)

1.  neoznačí znehodnocenou munici kontrolní znehodnocovací značkou,(2) Vlastníkem zabrané zbraně kategorie A, B, C anebo D nebo

2.  při znehodnocování nezachová původní značení munice,

o)  nevydá vlastníku munice potvrzení podle § 70m odst. 2 písm. o) nebo jej vydá v rozporu s prováděcím právním předpisem,

p)  neprovede hlášení podle § 70m odst. 2 písm. p),

q)  v rozporu s § 70m odst. 4 převede vlastnictví k munici na osobu, která k nabytí vlastnictví k munici není oprávněna,

r)   v rozporu s § 70n odst. 3 a § 50a odst. 1 neohlásí příslušnému útvaru policie přepravu munice nebo ji neohlásí ve stanovené lhůtě nebo rozsahu,

s)  odpaluje, střílí nebo ničí munici v rozporu s § 70o odst. 1,

t)   v rozporu s § 70o odst. 2 provozuje střelnici pro munici, trhací jámu pro ničení munice nebo zvláštní zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice bez povolení nebo je provozuje po zániku platnosti povolení,

u)  jako provozovatel střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice nesplní některou z povinností uvedených v § 70o odst. 7,

v)  v rozporu s § 70p odst. 3 přechovávanou munici nebo doklad, které byly zajištěny, neodevzdá, nesdělí místo jejich uložení nebo neumožní jejich převzetí policií,

w)  v rozporu s § 70p odst. 5 neumožní zajištění munice v místě jejího dosavadního uložení, nebo s municí, která byla zajištěna v místě jejího dosavadního uložení, jakkoli neoprávněně nakládá nebo nakládání s ní umožní jiné osobě,

x)  neodstraní v určené lhůtě munici podle § 70q, nebo

y)  v rozporu s § 70r odst. 5

1.  nezpracuje dokumentaci muničního skladiště, nebo

2.  nezašle ve stanovené lhůtě dokumentaci muničního skladiště příslušnému útvaru policie.

(4) Držitel obecné muniční licence nebo podnikatel se sídlem nebo místem podnikání mimo území České republiky se dopustí přestupku tím, že

a)  v rozporu s § 70n odst. 1 přepravuje munici bez povolení,

b)  v rozporu s § 70n odst. 2 a § 50 odst. 7 neohlásí příslušnému útvaru policie nebo Policejnímu prezidiu ve stanovené lhůtě nebo rozsahu údaje týkající se přepravy,

c)  v rozporu s § 70n odst. 4 nevybaví dopravní prostředek zařízením umožňujícím nepřetržité sledování jeho pohybu, nebo

d)  v rozporu s § 70n odst. 5 nezabezpečí přepravovanou munici proti zneužití, ztrátě nebo odcizení nebo je zabezpečí v rozporu s prováděcím právním předpisem.

(5) Držitel muniční licence pro provádění pyrotechnického průzkumu se dopustí přestupku tím, že

a)  v rozporu s § 70m odst. 3 písm. a) nezpracuje technologický postup prací při vyhledávání a manipulaci s municí, střelivem a výbušninami nebo jej nepředá ke schválení,

b)  nezajistí, aby nalezení munice, střeliva nebo výbušniny v rámci pyrotechnického průzkumu, jehož provádění zajišťuje, bylo neprodleně nahlášeno policii podle § 70m odst. 3 písm. b),

c)  nesplní některou z povinností uvedených v § 70m odst. 3 písm. c),

d)  nezajistí provádění pyrotechnického průzkumu podle § 70m odst. 3 písm. d),

e)  v rozporu s § 70m odst. 3 písm. e)

1.  nevede dokumentaci obsahující přehled o nálezech munice, střeliva a výbušnin, nebo

2.  dokumentaci obsahující přehled o nálezech munice, střeliva a výbušnin neuchovává po dobu 5 let od provedení pyrotechnického průzkumu,

f)   neučiní při nálezu munice, střeliva nebo výbušniny nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku podle § 70m odst. 3 písm. f), nebose stává stát.

g)  nesplní některou z povinností uvedených v § 70m odst. 3 písm. g).

(6) Za přestupek lze uložit pokutu do

a)  5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo odstavce 3 písm. d), l), q), v) nebo w),

b)  2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo c), odstavce 2 písm. e), odstavce 3 písm. a), b), c), e), f), g), h), j), k), m), n), o), r), s), t), u), x), y), odstavce 4 nebo odstavce 5 písm. d) nebo f),

c)  500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a), b), c) nebo d), odstavce 3 písm. i) nebo p) nebo odstavce 5 písm. a), b), c), e) nebo g).

 

Díl 3

 

Společná ustanovení k přestupkůmke správním deliktům

 

§ 77 - § 77b77a Společná ustanovení ke správním deliktům

 

(1) Právnická Příslušnost k projednání přestupků

 

(1) Přestupky fyzických osobosoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty právnických nebo podnikajících fyzických osob podle tohoto zákona projednávají obecní úřady obcí s rozšířenou působností.

(2) Přestupky právnických nebo podnikajících fyzických osob podle tohoto zákona v prvním stupni projednávají kontrolní orgány podle své příslušnosti k výkonu kontroly stanovené v § 75a75 odst. 1 a 2.

(3) (5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby 21) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Pokuty za přestupkysprávní delikty právnických a podnikajících fyzických osob vybírá orgán, který je uložil. Příjem z těchto pokut je příjmem státního rozpočtu.

 

§ 77a

 

(1) Příkaz na místě

 

Policie může příkazem na místěpřestupek podle tohoto zákona projednat v blokovém řízení. Za přestupek lze v blokovém řízení uložit pokutu do

a)  5 000 Kč, jde-li o přestupek na úseku zbraní nebo střeliva,.

b)  10 000 Kč, jde-li o přestupek na úseku munice.

 

§ 77b

Evidence přestupků

 

(2) Přestupky podle tohoto zákona se zapisují do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů."..

 

 

HLAVA VIXIII

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 79 Zmocňovací ustanovení

Zmocňovací ustanovení

 

(1) Vláda stanoví nařízením

a)  technické požadavky pro zabezpečení přechovávaných zbraní nebo střeliva k provedení § 58 odst. 2 až 5,2 až 5 a podmínky skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami.

b)  množství černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek, které je podle § 69 odst. 2 podnikatel v oboru zbraní a střeliva oprávněn přechovávat za účelem prodeje,

c)  technické požadavky na zabezpečení a podmínky skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami a prostory, ve kterých černý lovecký prach, bezdýmný prach a zápalky skladovány být nesmí, k provedení § 69 odst. 4,

d)  postup a technické požadavky na znehodnocování zbraní a střeliva, postup a technické požadavky na zhotovování řezů zbraní a střeliva, postup a technické požadavky na ničení zbraní a střeliva, minimální obsah dokumentace technologického postupu delaborace, znehodnocení nebo ničení munice příslušného typu nebo výroby řezů munice, vzor potvrzení o delaboraci munice, o znehodnocení zbraně, střeliva nebo munice, o zničení zbraně, střeliva nebo munice nebo o provedení řezu zbraně, střeliva nebo munice a vzor kontrolní znehodnocovací značky,

e)  minimální technické požadavky na střelnici pro munici, trhací jámu pro ničení munice a zvláštní zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice a povinné náležitosti provozního řádu střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice, a

f)   k provedení § 70r

1.  technické požadavky na zabezpečení muničního skladiště,

2.  technické požadavky na elektronické zabezpečovací zařízení pro zajištění ochrany muničního skladiště,

3.  minimální technické a organizační požadavky na další opatření k zabezpečení muničního skladiště a

4.  stavební a technické požadavky na muniční skladiště a požadavky na způsob uložení munice.

(2) Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 17 odst. 2 písm. c), § 21 odst. 99, § 21a odst. 8, § 30 odst. 13, § 39 odst. 7, § 39a odst. 4, § 50b, § 5249 odst. 7, § 70f1, § 50 odst. 7, § 70n9, § 50a odst. 53, § 52 odst. 7 a § 73a odst. 10.

(3) Ministerstvo stanoví vyhláškou

a)  vzor zbrojního průkazu, zbrojní licence, zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, průkazu zbraně, průkazu zkušebního komisaře, evropského zbrojního pasu, muničního průkazu a muniční licence,

b)  vzor žádosti o udělení výjimky, o povolení, o vydání zbrojního průkazu, o rozšíření skupin zbrojního průkazu, o vydání zbrojní licence, o rozšíření skupin zbrojní licence, o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, o povolení přepravy, o vydání evropského zbrojního pasu, o jmenování zkušebním komisařem, o povolení k provozování střelnice, a o znehodnocení, zničení nebo o výrobu řezu zbraně nebo zakázaného doplňku zbraně, o vydání muničního průkazu, o vydání muniční licence, o povolení přepravy munice a o povolení k provozování střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice,

c)  vzor přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti,

d)  vzor dokladu o osvědčení odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu, žadatele o jmenování zkušebním komisařem a žadatele o vydání vyššího muničního průkazu nebo průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu,

de)  vzor oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu vlastnictví zbraně,

e)  vzor hlášení přepravy zbraní a střeliva podnikatelem v oboru zbraníoznámení o vývozu a střeliva, hlášení přepravy zbraní a střeliva po území České republiky podnikatelem v oboru zbraní a střeliva, hlášení přepravy munice držitelem obecné muniční licence nebo podnikatelem se sídlem nebo místem podnikání mimo území České republiky a hlášení přepravy munice po území České republiky držitelem obecné muniční licence azpětném dovozu zbraně.

f)   vzor kontrolního průkazu.

(4) Ministerstvo průmyslu a obchodu vydá vyhlášku k provedení § 3 odst. 3, § 39 odst. 2 písm. 3a) a b) a § 39 odst. 3 písm. a), stanoví vzor potvrzení o znehodnocení, zničení nebo výrobě řezu zbraně, hlavní části zbraně, zakázaného doplňku zbraně nebo střeliva a kontrolní znehodnocovací značky a stanoví dovolené výrobní provedení plynové zbraně, expanzní zbraně a střeliva a požadavky na úpravu zbraně pro filmovou nebo divadelní činnost podle § 9 odst. 2 písm. e)..

(5) Ministerstvo zdravotnictví vydá vyhlášku k provedení § 20 odst. 5,7 a § 54 odst. 2 písm. b) a § 70o odst. 7 písm. cb).

 

HLAVA VIIXIV

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.

 

____________________________________________________________

 

1)        Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

1a)      Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.

1b)      Zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění zákona č. 274/2008 Sb.

2)        Například zákon č. 310/1999 Sb., o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky.

3)        Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

3a)      § 21 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

3b)      Například zákon č. 219/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4)       § 10 odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel).

5)       § 30 až 34, § 49 a § 65 až 87 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb.

6)       § 1 odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb.

7)       Například zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

8)       § 17 zákona č. 156/2000 Sb.

9)       Například zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů.

10)     Například zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.

11)     § 2 písm. a) zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů.

11a)    § 15a zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

11b)    § 83 až 85 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 161/2006 Sb.

11c)    § 42c zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 161/2006 Sb.

11d)    Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.

11e)    § 11 odst. 3, § 172 odst. 4 a § 227 trestního řádu.

11f)     § 70 odst. 5 a 6 zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže).

12)      § 10 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění zákona č. 126/2003 Sb.

13)      Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.

13a)    Například zákon č. 218/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

15)     Například zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 305/1999 Sb., o zákazu použití, skladování, výroby a převodu protipěchotních min a o jejich zničení a o změně zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

16)     Zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů.

17)     § 17 odst. 1 a 2 zákona č. 455/1991 Sb.

17a)    Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.

17b)    Zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic), ve znění zákona č. 481/2004 Sb.

18)      Například § 22 a 23 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

19)     Například zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

20)     Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

20a)    Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

21)      § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

22)      § 151 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

23)      Vyhláška č. 371/2002 Sb., kterou se stanoví postup při znehodnocování a ničení zbraně, střeliva a výrobě jejich řezů, ve znění vyhlášky č. 632/2004 Sb.

24)      Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 258/2012 ze dne 14. března 2012, kterým se provádí článek 10 protokolu Organizace spojených národů proti nedovolené výrobě střelných zbraní a jejich součástí, dílů a střeliva a obchodování s nimi, který doplňuje Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu (protokol OSN o střelných zbraních), a stanoví vývozní povolení, opatření pro dovoz a tranzit střelných zbraní, jejich součástí, dílů a střeliva.

25)      § 10 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

26)      Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

27)      Směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní, ve znění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/51/ES ze dne 21. května 2008.

28)      Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

29)      Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

30)      Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

31)      Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

32)      Směrnice Rady 91/477/EHS ze dne 18. června 1991 o kontrole nabývání a držení zbraní, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/51/ES ze dne 21. května 2008, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní.

33)      Zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii), ve znění pozdějších předpisů.

34)      § 1045 odst. 1 občanského zákoníku.

35)      Například Úmluva o zákazu použití, skladování, výroby a převodu protipěchotních min a o jejich zničení, vyhlášená pod č. 29/2000 Sb. m. s., Úmluva o kazetové munici, vyhlášená pod č. 18/2012 Sb. m. s., Úmluva o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o jejich zničení, vyhlášená pod č. 96/1975 Sb., Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení, vyhlášená pod č. 14/2009 Sb. m. s., a Smlouva o nešíření jaderných zbraní, vyhlášená pod č. 61/1974 Sb.

36)      § 36 zákona č. 61/1988 Sb.

Vyhláška č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 327/1992 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost, ve znění pozdějších předpisů.

37)      Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií).

38)      Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění pozdějších předpisů.

39)      Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě, vyhlášená pod č. 94/2003 Sb. m. s.

 

 

 

Příloha č. 1 Vymezení zbraní a střeliva

Příloha č. 1 k zákonu č. 119/2002 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

ČÁST DRUHÁ

DRUHY STŘELIVA

 

1. Střelivo - souhrnné označení nábojů, nábojek a střel do střelných zbraní, nejedná-li se o munici.

2. Střelivo přebíjené - střelivo, které využívá již použitých nábojnic.

3. Střelivo zkušební - střelivo, určené pro úřední přezkušování zbraní podle zvláštního právního předpisu.

4. Munice - souhrnné označení pro ruční a jiné granáty, střely do pancéřovek a tarasnic, dělostřelecké střelivo, pumy, torpéda, řízené a neřízené rakety, kazetovou (kontejnerovou) munici, miny, pyropatrony, výmetné klamné cíle, pyrotechnické imitační prostředky, signální a osvětlovací prostředky, nástražná výbušná zařízení včetně zařízení pro dálkový odpal; za munici se považují též její hlavní části, kterými jsou dělostřelecké střely a nábojky, rozněcovače, zapalovače a iniciátory.

5. Neaktivní střelivo a munice - střelivo a munice, které neobsahují výbušniny ani jiné aktivní muniční náplně. Zahrnuje delaborované střelivo a munici, znehodnocené střelivo a munici, řez střeliva a munice a maketu střeliva a munice.

6. Střela - předmět vystřelený ze střelné zbraně, určený k zasažení cíle nebo vyvolání jiného efektu.

57. Jednotná střela - těleso, určené k zasažení cíle nebo vyvolání jiného efektu, které se po opuštění hlavně nerozdělí.

68. Hromadná střela - těleso nebo látka ve skupenství tuhém, kapalném nebo plynném, určená k zasažení cíle nebo vyvolání jiného efektu, která se po opuštění hlavně rozdělí.

79. Průbojná střela - jednotná střela, která je tvořena materiálem tvrdším než 250 HB - tvrdost podle Brinella, nebo střela, která je laborována do střeliva, které svou konstrukcí nebo energií střely vykazuje průbojný účinek; zpravidla má střelivo průbojnou střelu s kombinovaným účinkem, určenou pro vojenské nebo speciální účely,

810. Výbušná střela - složená plášťová střela obsahující výbušnou slož, která po nárazu exploduje.

911. Zápalná střela - složená plášťová střela obsahující zápalnou slož, která se po styku se vzduchem nebo po nárazu vznítí.

1012. Šoková střela - jednotná střela, se špičkou ve tvaru komolého kužele, který je na vrcholu opatřen otevřenou válcovou dutinou, do které zasahuje část olověného jádra tvaru komolého kužele, plášť je na okrajích podélně naříznut.

1113. Náboj - celek určený ke vkládání (nabíjení) do palné zbraně, signální zbraně nebo zvláštní zbraně, skládá se z nábojnice, zápalky nebo zápalkové slože, výmetné náplně a střely.

1214. Nábojka - celek určený ke vkládání (nabíjení) do expanzní zbraně, expanzního přístroje nebo zvláštní zbraně, skládá se z nábojnice, zápalky nebo zápalkové slože, může obsahovat výmetnou náplň, granule nebo chemickou dráždivou látku.

13. 15. Znehodnocené střelivo a munice - střelivo a munice, na kterémkterých byly provedeny nevratné úpravy znemožňující jehojejich původní funkci. Znehodnocené střelivo neobsahuje žádné aktivní náplně, jakými jsou například výmetné náplně, zápalkové, výbušné, zápalné, svítící nebo dýmotvorné slože.a munice se identifikuje podle zvláštního právního předpisu 23).

14. 16. Řez střeliva - střelivo, a munice - řez střeliva a munice vyrobený pro školní a výcvikové účely ozbrojených složek zbavený výbušnin a jiných aktivních muničních náplní, na kterém byly provedeny úpravy odkrývající alespoň částečně vnitřní konstrukci střeliva nebo munice včetně náhradních (inertních) náplní a které neobsahuje žádné aktivní náplně. Řez střeliva a munice se identifikuje podle zvláštního právního předpisu 23).

1517. Delaborované střelivo a munice - střelivo a munice zbavené výbušnin a jiných aktivních muničních náplní, neoznačené podle zvláštního právního předpisu 23).

18. Maketa střeliva a munice - střelivo nebo předměta munice tvarově a rozměrově shodnýshodné s originální předlohou, které neobsahují žádné aktivní náplně, přičemž mohou obsahovat náplně vyrobené z inertního materiálu. Zahrnuje civilní nebo vojenské školní střelivo určené pro výuku nebo výcvik.

 neobsahující16. Cvičný náboj - náboj určený k akustické a světelné imitaci ostré střelby

 

 

Příloha č. 2 Druhy a skupiny munice

Příloha č. 2 k zákonu č. 119/2002 Sb.

 

Druhy a skupiny munice

 

1. Skupiny munice

a)  středorážová munice - kulové náboje a střely ráže větší než 12,7 mm a nejvýše 20 mm, pokud jejich střela obsahuje výbušné látky nebo jiné aktivní muniční náplně, ostatní náboje ráže větší než 20 mm, s výjimkou nábojů dovoleného výrobního provedení,

b)  dělostřelecká munice - dělostřelecké jednotné nebo dělené náboje od ráže 20 mm včetně podkaliberní munice,

c)  miny do minometů všech ráží,

d)  granáty ruční, puškové, granátometné a speciální,

e)  jednorázové protitankové střely a střely do pancéřovek a tarasnic,

f)   iniciátory - zapalovače, zápalkové šrouby včetně zápalky, elektrické pilule, roznětky, rozbušky, pokud jsou konstrukčně určeny pro použití v munici,

g)  letecké pumy - všechny druhy leteckých pum, včetně jejich submunice,

h)  neřízené rakety a řízené raketové střely - rakety a jejich komponenty, protitankové řízené střely, letecké řízené i neřízené střely, protiletadlové střely, raketové náboje,

i)   miny pozemní, podvodní a speciální,

j)   ženijní munice - výbušné odminovací a minovací systémy a ženijní náloživo, konstruované pro vedení námořní, letecké nebo pozemní války,

k)  torpéda,

l)   hlubinné a demoliční nálože,

m) výbušné předměty výcvikového a speciálního určení obsahující zejména pyrotechnické slože nebo výbušniny,

n)  pyropatrony a speciální pyroprostředky letectva, raketové a ostatní vojenské techniky,

o)  ostatní munice nezařazená do výše uvedených skupin.

2. Delaborovaná munice - munice zbavená výbušnin a jiných aktivních muničních náplní, neoznačená podle zvláštního právního předpisu 23). Delaborovaná munice je určena ke zničení, znehodnocení, výrobě řezu munice nebo k dalšímu technickému zpracování nebo využití materiálu.

3. Znehodnocená munice - delaborovaná munice, která je označena kontrolní znehodnocovací značkou podle zvláštního právního předpisu 23).

4. Řez munice - řez munice vyrobený postupem a označený podle zvláštního právního předpisu 23). Řez munice je určen pro školní a výcvikové účely, zbavený výbušnin a jiných aktivních muničních náplní, a byly na něm provedeny úpravy odkrývající alespoň částečně vnitřní konstrukci munice včetně náhradních (inertních) náplní.

5. Maketa munice - munice nebo předmět tvarově a rozměrově shodný s originální předlohou, které neobsahují výbušniny nebo jiné aktivní muniční náplně, přičemž mohou být vyrobeny z jiného (nestandardního) materiálu než munice a mohou obsahovat náplně vyrobené z náhradního (inertního) materiálu. Zahrnuje napříkladcivilní nebo vojenské školní střelivo nebo munici určenouurčené pro výuku nebo výcvik nebo školení.

6. Nalezená19.Nevybuchlá munice - souhrnné označení pro munici, která byla připravena k použití, anebo byla použita (například vystřelena, shozena, rozhozena, odpálena, vržena anebo vymetena), rozhozena nebo se jinými vnějšími vlivy dostala mimo kontrolu svého držitele) a zůstala nevybuchlou například také v důsledku selhání iniciačního mechanismu neboanebo byla konstruována tak, aby vybuchla z jiných příčin.". (například našlápnutím).

20. Cvičný náboj - náboj určený k akustické a světelné imitaci ostré střelby

 

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.