Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 117/2001 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.1.2016.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 71. 2016 do 30. 6. 2017)

117/2001 Sb.

ZÁKON

ze dne 28. února 2001

o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů

(zákon o veřejných sbírkách)

ve znění zákona č. 296/2007 Sb., zákona č.124/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 120/2012 Sb.,

zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákonného opatření č. 340/2013 Sb., zákona č. 375/2015 Sb.. a zákona č. 183/2017375/2015 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 25a

 

(1) Právnická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  koná sbírku bez oznámení podle § 4 odst. 1,

b)  nesplní oznamovací povinnost podle § 5 odst. 5 nebo § 8 odst. 5,

c)  zahájí propagaci nebo konání sbírky v rozporu s § 7,

d)  pokračuje v provádění sbírky po dni, kterým sbírka končí podle § 8 odst. 1,

e)  nesplní oznamovací povinnost podle § 8 odst. 3,

f)   nepředloží sběrací listiny k ověření jejich počtu a náležitostí podle § 10 odst. 2 nebo v rozporu s § 10 odst. 4 nezajistí, aby fyzické osoby jako přispěvatelé ve sběrací listině vyznačily poskytnutý příspěvek a podepsaly se,

g)  nesplní některou z povinností při konání sbírky s pokladničkami podle § 11 odst. 1 až 5,

h)  nevyvěsí v prostoru, kde se prodávají předměty, v jejichž ceně je zahrnut příspěvek na sbírku, oznámení s informacemi o sbírce podle § 12 odst. 1,

i)   nevede evidenci o prodeji předmětů určených k prodeji podle § 12 odst. 2,

j)   v rozporu s § 13 odst. 1 neuvede výši příspěvku a pořadové číslo na vstupenkách na veřejné kulturní nebo sportovní vystoupení nebo jiné všeobecně přístupné akce pořádané za účelem získání příspěvku nebo nevyvěsí u vchodu do prostoru, kde se vystoupení nebo akce koná, oznámení anebo údaje obsažené v tomto oznámení neuvede na veřejných oznámeních o konání vystoupení nebo akce,

k)  nevede evidenci o vstupenkách určených k prodeji podle § 13 odst. 2,

l)   pověří prováděním sbírky fyzickou osobu v rozporu s § 14 odst. 2,

m) koná sbírku sběracími listinami nebo prodejem předmětů nebo vstupenek v rozporu s § 15,

n)  poskytne nebo zveřejní údaje o osobách, které poskytly příspěvek, v rozporu s § 17,

o)  pokračuje v konání sbírky po změně jejího účelu v rozporu s § 19 odst. 1, 4 nebo 5,

p)  nesplní některou z povinností podle § 20 odst. 1 v případech, kdy nepokračuje v konání sbírky po zániku jejího účelu,

q)  koná sbírku přesto, že podle § 21 odst. 1 nebo 2 bylo rozhodnuto o tom, že sbírku konat nelze, nebo o tom, že její konání je dočasně zastaveno,

r)   v rozporu s § 21 odst. 4 nezveřejní rozhodnutí o tom, že sbírku nelze konat, nebo o tom, že konání sbírky je dočasně zastaveno, anebo o způsobu zveřejnění těchto rozhodnutí neinformuje příslušný krajský úřad,

s)  využije příspěvky získané sbírkou, konanou bez oznámení, v rozporu s rozhodnutím podle § 22 odst. 1,

t)   v rozporu s § 23 odst. 1 nezřídí pro sbírku zvláštní bankovní účet, nebo na tento účet nepřevede hrubý výtěžek sbírky anebo neúčtuje o nákladech, výnosech, aktivech a pasivech jednotlivých sbírek tak, aby prokázala soulad účetních záznamů s vyúčtováním sbírky,

u)  v rozporu s § 23 odst. 2 použije na úhradu nákladů spojených s konáním sbírky více jak 5 % hrubého výtěžku sbírky,

v)  v rozporu s § 23 odst. 4 nevyužije čistý výtěžek sbírky výhradně ke stanovenému účelu sbírky,

w)  nepředloží průběžné vyúčtování sbírky podle § 24 odst. 2,

x)  nepředloží celkové vyúčtování sbírky nebo nesplní některou z povinností podle § 24 odst. 3, nebo

y)  v rozporu s § 24 odst. 4 neseznámí veřejnost s konečným vyúčtováním sbírky a jejím využitím.

(2) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta do

a)  50 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. b), f) a m),

b)  100 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. j), k), l) nebo x),

c)  300 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. c), e), g), n), p), q) nebo r),

d)  500 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a), d), h), i), o), s), t), u), v), w) nebo y).

 

§ 25b

 

Přestupky(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty právnické osoby podle tohoto zákona projednává v prvním stupni příslušný krajský úřad, v případě konání sbírky bez oznámení ten krajský úřad, který by byl příslušný podle § 4 odst. 1.. Je-li právnickou osobou kraj nebo hlavní město Praha, přestupkysprávní delikty projednává v prvním stupni ministerstvo. Přestupky podle § 25 projednává v prvním stupni příslušný krajský úřad.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.