Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 115/2001 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.1.2017.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 71. 2017 do 30. 6. 2017)

115/2001 Sb.

ZÁKON

ze dne 28. února 2001

o podpoře sportu

ve znění zákona č. 219/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 183/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 230/2016 Sb.. a zákona č. 183/2017230/2016 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 7d Přestupky

Přestupky

 

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník nebo jako provozovatel dopustí přestupku tím, že

a)  v rozporu s § 7a odst. 1 nevydá návštěvní řád nebo jej nezveřejní,

b)  v případech uvedených v § 7a odst. 2 nedá podnět k přerušení nebo ukončení probíhajícího sportovního podniku anebo bez zbytečného odkladu nepožádá o spolupráci Policii České republiky, nebo

c)  poruší rozhodnutí podle § 7b o tom, že konkrétní sportovní podnik se uskuteční bez účasti návštěvníků.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 50 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. b) pokutu do 500 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. c) pokutu do 1 000 000 Kč.

 

§ 7e Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník nebo jako provozovatel dopustí správního deliktu tím, že

a)  v rozporu s § 7a odst. 1 nevydá návštěvní řád nebo jej nezveřejní,

b)  v případech uvedených v § 7a odst. 2 nedá podnět k přerušení nebo ukončení probíhajícího sportovního podniku anebo bez zbytečného odkladu nepožádá o spolupráci Policii České republiky, nebo

c)  poruší rozhodnutí podle § 7b o tom, že konkrétní sportovní podnik se uskuteční bez účasti návštěvníků.

(2) Sportovní organizace se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s § 3a odst. 2 nesplní povinnost zapsat se do rejstříku anebo nesplní povinnost zapsat bez zbytečného odkladu do rejstříku údaje a jejich změny v rozsahu stanoveném v § 3a odst. 3.

(3) Žadatel o podporu ze státního rozpočtu podle § 6b nebo 6c určenou na pořízení nebo technické zhodnocení sportovního zařízení se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nesplní povinnost zapsat bez zbytečného odkladu do rejstříku údaje v rozsahu stanoveném v § 3a odst. 4.

(4) Fyzické osobě lze za přestupek(3) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) uložit pokutu do 50 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. b) pokutu do 500 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. c) pokutu do 1 000 000 Kč.

(5) Právnické nebo podnikající fyzické osobě lze za přestupekodstavce 2 se uloží pokuta do 100 000 Kč, za správní delikt podle odstavce 1 písm. b) pokuta do 1 000 000 Kč a za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) uložit pokutu do 100 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. b) pokutu do 1 000 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. c) pokutu do 2 000 000 Kč.

(6) Sportovní organizaci lze za přestupek podle odstavcec) pokuta do 2 uložit pokutu do 100000 000 Kč.

(7) Žadateli o podporu ze státního rozpočtu podle § 6b nebo 6c určenou na pořízení nebo technické zhodnocení sportovního zařízení lze za přestupek podle odstavce 3 uložit pokutu do 100 000 Kč.

 

§ 7e

zrušen zákonem č. 183/2017 Sb.

 

§ 7f Společná ustanovení k přestupkůmke správním deliktům

Společná ustanovení ke správním deliktům

 

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k přestupkůmokolnostem, za nichž byl spáchán.

 

(1) Přestupky(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona, s výjimkou přestupkůsprávních deliktů uvedených v § 7d7e odst. 2 a 3,2, v prvním stupni projednává obecní úřad.

(2) Přestupky5) Správní delikty podle § 7d7e odst. 2 a 3v prvním stupni projednává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; ministerstvo pokutu za přestupeksprávní delikt neuloží, jsou-li pro to důvody hodné zvláštního zřetele.

((6) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby 3) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(7) Pokuty, s výjimkou pokut za přestupkysprávní delikty uvedené v § 7d7e odst. 2 a 3, vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Pokuty za přestupkyPříjem z pokut, s výjimkou pokut za správní delikty uvedené v § 7d7e odst. 2 a 3, je příjmem obce. Pokuty za správní delikty uvedené v § 7e odst. 2 vybírá a vymáhá místně příslušný celní úřad. Příjem z pokut za správní delikty uvedené v § 7e odst. 2 je příjmem státního rozpočtu.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.

 

____________________________________________________________

 

2)        Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění).

3)        § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.