Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 112/2016 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.9.2016.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 712. 2016 s výjimkou do 30. 6. 2017)

112/2016 Sb.

ZÁKON

ze dne 16. března 2016

o evidenci tržeb

ve znění zákona č. 183/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*ČÁST IV - PŘESTUPKYSPRÁVNÍ DELIKTY

ČÁST ČTVRTÁ

PŘESTUPKY

SPRÁVNÍ DELIKTY

 

§ 28 Přestupek proti evidenci tržebPřestupky

PřestupkyPřestupek proti evidenci tržeb

 

 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že závažným způsobem úmyslně ztíží nebo zmaří evidenci tržeb.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že závažným způsobem ztíží nebo zmaří evidenci tržeb.

(3) Za přestupek podle odstavce 1 nebo 2 lze uložit pokutu do 500 000 Kč.

 

§ 29 Přestupky na úseku evidence tržeb

 

§ 29 Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

Přestupky na úseku evidence tržeb

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že závažným způsobem ztíží nebo zmaří evidenci tržeb.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že jako osoba, která eviduje tržby, poruší povinnost

a)  zaslat datovou zprávou údaje o evidované tržbě správci daně,

b)  vystavit účtenku tomu, od koho evidovaná tržba plyne,

c)  umístit informační oznámení, nebo

d)  zacházet s autentizačními údaji nebo certifikátem pro evidenci tržeb tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

(23) Za přestupek lze uložit pokutu dosprávní delikt se uloží pokuta

a)  50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo d),

b) do 500 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 nebo 2 písm. a) nebo b),

b)  do 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 12 písm. ac) nebo bd).

 

§ 30 PříslušnostSpolečná ustanovení ke správním deliktům

Příslušnost

Společná ustanovení ke správním deliktům

 

(1) K řízení o přestupcíchSprávní delikt podle tohoto zákona je příslušnýprojednává

a)  finanční úřad a, nebo

b)  celní úřad.

(2) K řízení je místně příslušnýSprávní delikt projednává ten orgán, který provádí nebo provedl prověřování plnění povinností podle tohoto zákona.

(3) Právnická osoba a podnikající fyzická osoba za správní delikt neodpovídá, prokáže-li, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(4) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(5) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena.

(6) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*ČÁST VII - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

ČÁST SEDMÁ

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

§ 33 Vztah k daňovému řádu

Vztah k daňovému řádu

 

Nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje se při řízení a jiném postupu týkajícím se evidence tržeb podle daňového řádu s výjimkou přestupkůsprávních deliktů.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.