Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 110/1997 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.4.2017.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 74. 2017 do 31. 1030. 6. 2017)

110/1997 Sb.

ZÁKON

ze dne 24. dubna 1997

o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

ve znění zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb.,

zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 392/2005 Sb.,

zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 120/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb.,

zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 139/2014 Sb., zákona č. 180/2016 Sb., zákona č. 26/2017 Sb.. a zákona č. 18326/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Přestupky

Správní delikty

§ 17 - § 17i PřestupkySprávní delikty

 

(1) Provozovatel potravinářského podniku se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s § 3 odst. 1 písm. a) nedodrží smyslové, fyzikální, chemické nebo mikrobiologické požadavky na jakost potravin,

b)  v rozporu s § 3 odst. 1 písm. b) nedodrží technologické nebo hygienické požadavky, způsob nebo podmínky přepravy, uchování nebo manipulace s potravinami,

c)  v rozporu s § 3 odst. 1 písm. d) nedodrží požadavky na přípustný obsah toxikologicky významných látek v potravinách,

d)  v rozporu s § 3 odst. 1 písm. e) neuvádí povinné informace o potravinách, stanovené v právních předpisech, v českém jazyce,

e)  v rozporu s § 3 odst. 1 písm. f) nedodrží požadavky na složení doplňků stravy, jejich označování nebo způsob použití,

f)   používá obaly nebo obalové materiály v rozporu s § 3 odst. 1 písm. g),

g)  v rozporu s § 3 odst. 1 písm. h) neposkytne potřebný počet zaměstnanců nebo odpovídající technické vybavení,

h)  nesplní oznamovací povinnost podle § 3 odst. 1 písm. i),

i)   v rozporu s § 3 odst. 1 písm. j) nezajistí dodržování požadavků na nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace,

j)   uchovává potraviny v rozporu s § 3 odst. 1 písm. k),

k)  v rozporu s § 3 odst. 1 písm. l) nezkrátí datum minimální trvanlivosti nebo použitelnosti anebo neuchová původní obal potraviny nebo etiketu nebo čitelnou a srozumitelnou kopii obalu nebo etikety,

l)   v rozporu s § 3 odst. 1 písm. m) uvádí na trh nebalené potraviny určené pro zvláštní výživu nebo nebalené doplňky stravy,

m) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. n) nedodrží lhůty nebo jiné požadavky pro uvádění potravin na trh stanovené prováděcím právním předpisem,

n)  v rozporu s § 3 odst. 1 písm. o) nezachová označení šarže,

o)  neuvede povinné údaje při uvádění potravin na trh komunikačními prostředky na dálku podle § 3 odst. 1 písm. p),

p)  nevyřadí z dalšího uvádění na trh potraviny podle § 3 odst. 1 písm. q) bodu 1,

q)  nevyřadí z dalšího uvádění na trh potraviny podle § 3 odst. 1 písm. q) bodu 2,

r)   nevyřadí z dalšího uvádění na trh potraviny podle § 3 odst. 1 písm. q) bodů 3 až 5,

s)  v rozporu s § 3 odst. 1 písm. r) nezabezpečí, aby ve všech fázích uvádění potraviny na trh byl k dispozici doklad o původu zboží, nebo bez zbytečného odkladu nepředloží doklad o původu zboží orgánu dozoru na jeho žádost,

t)   uvádí na trh potraviny nového typu jiné než rovnocenné v rozporu s § 3 odst. 1 písm. s),

u)  v krizovém stavu nezajistí zásobování obyvatelstva potravinami podle § 3 odst. 1 písm. t),

v)  naloží s potravinami, které neodpovídají požadavkům na nejvyšší přípustnou radioaktivní kontaminaci, v rozporu s § 3 odst. 6,

w)  při ozáření potraviny postupuje v rozporu s § 4 odst. 1, 2 nebo 3,

x)  uvádí na trh potraviny ozářené ionizujícím zářením bez stanovené dokumentace podle § 4 odst. 8,

y)  v rozporu s § 10 odst. 4 použije pro výrobu potravin potraviny s prošlým datem použitelnosti nebo s prošlým datem minimální trvanlivosti, nebo

z)  nedodrží ochranné opatření vydané podle § 15 odst. 9 nebo podle § 15b odst. 5.

(2) Provozovatel potravinářského podniku se dále dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  nedodrží požadavky na bezpečnost potravin podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího požadavky na potraviny,

b)  v rozporu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie upravujícími požadavky na potraviny uvádí na trh potravinu klamavě označenou nebo opatřenou zavádějícími informacemi anebo ji nabízí klamavým způsobem,

c)  jiným jednáním, než je uvedeno v písmeni a), v písmeni b), v odstavci 1 písm. g) nebo z), v odstavci 4 nebo v odstavci 5, nesplní povinnost podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího požadavky na potraviny 19) nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána a která je vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv nebo ve Sbírce zákonů,

d)  uvádí na trh volně rostoucí houby v rozporu s § 3 odst. 8,

e)  uvádí na trh potravinu v rozporu s § 9b,

f)   poruší zákaz uvádět na trh potraviny podle § 10 odst. 1,

g)  uvádí na trh potraviny po datu minimální trvanlivosti v rozporu s § 10 odst. 2,

h)  uvádí na trh potraviny použitelné k jinému než původnímu použití v rozporu s § 10 odst. 3,

i)   uvádí na trh potraviny, které nejsou v souladu s požadavky tohoto zákona nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího požadavky na potraviny, v rozporu s § 11 odst. 3 nebo 4, nebo

j)   v rozporu s § 11 odst. 2 neposkytne bezplatně neziskové organizaci potraviny, které nejsou v souladu s požadavky stanovenými tímto zákonem nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím požadavky na potraviny, ale jsou bezpečné.

(3) Provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí, balí, krájí nebo jiným způsobem dělí potraviny, se dále dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  získává vodu k výrobě balené pramenité vody, balené kojenecké vody nebo balené přírodní minerální vody v rozporu s § 3 odst. 2 písm. a), nebo

b)  v rozporu s § 3 odst. 2 písm. b) používá jiné než tepelně ošetřené vaječné obsahy.

(4) Provozovatel potravinářského podniku, který dováží potraviny z třetích zemí, se dále dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že dováží potraviny v rozporu s § 3 odst. 4 nebo § 4 odst. 7 písm. c).

(5) Provozovatel potravinářského podniku, který vyváží potraviny, se dále dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že vyváží potraviny v rozporu s § 3 odst. 5.

 

§ 17a

 

(1) Provozovatel potravinářského podniku, který uvádí na trh nebo vyváží čerstvé ovoce, čerstvou zeleninu nebo konzumní brambory, se dále dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s § 3a neoznámí, že uvádí na trh nebo vyváží čerstvé ovoce, čerstvou zeleninu nebo konzumní brambory.

(2) Provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí nebo dováží ze třetí země potraviny určené pro zvláštní výživu, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  neoznámí první uvedení potraviny určené pro zvláštní výživu na trh podle § 3c odst. 1,

b)  nepředloží odborné ověření oznámené potraviny podle § 3c odst. 2, nebo

c)  nedodrží opatření zakazující nebo omezující uvádění na trh potraviny určené pro zvláštní výživu vydané podle § 3c odst. 3.

(3) Provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí nebo uvádí na trh potravinu, do níž byly přidány vitaminy, minerální látky nebo další látky s nutričním nebo fyziologickým účinkem uvedené v částech B a C přílohy III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 nebo doplněk stravy se dále dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nesplní informační povinnost podle § 3d odst. 1.

(4) Provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí nebo uvádí na trh počáteční a pokračovací kojeneckou výživu, obilný příkrm, potravinu pro malé děti, potravinu pro zvláštní lékařské účely nebo náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti se dále dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nesplní informační povinnost podle § 3d odst. 2.

(5) Provozovatel potravinářského podniku, který je v místě určení příjemcem potravin z jiného členského státu Evropské unie nebo ze třetí země vymezených prováděcím právním předpisem, se dále dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s § 3d odst. 3 neinformuje příslušný orgán dozoru.

(6) Provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí nebo uvádí na trh potravinu, jejíž výživové údaje jsou uvedeny jiným způsobem než způsoby stanovenými v čl. 30 až 34 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, se dále dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nesplní informační povinnost podle § 3d odst. 4.

 

§ 17b

 

(1) Provozovatel jatek se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o společné organizaci trhů 37) nezajistí správnou obchodní úpravu jatečných zvířat,

b)  nezajistí klasifikaci jatečných zvířat podle § 4a odst. 1,

c)  nezajistí, aby klasifikátor provedl klasifikaci podle § 4a odst. 4, nebo

d)  nesdělí výsledky klasifikace podle § 4a odst. 6.

(2) Provozovatel potravinářského podniku, pod jehož jménem nebo obchodní firmou je balená potravina uváděna na trh, nebo není-li usazen v Evropské unii, dovozce potraviny na trh Evropské unie, se dále dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nezajistí na obalu potraviny určeném pro spotřebitele nebo pro zařízení stravovacích služeb nebo na etiketě k obalu připojené uvedení a přesnost údajů podle § 6.

(3) Provozovatel potravinářského podniku, pod jehož jménem nebo obchodní firmou je potravina zabalená bez přítomnosti spotřebitele pro účely bezprostředního prodeje podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o označování potravin uváděna na trh, nebo není-li usazen v Evropské unii, dovozce potraviny na trh Evropské unie, se dále dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nezajistí na obalu potraviny určeném pro spotřebitele nebo pro zařízení stravovacích služeb uvedení a přesnost údajů podle § 7.

(4) Provozovatel potravinářského podniku, který uvádí na trh nebalenou potravinu, se dále dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že neposkytne údaje podle § 8.

(5) Provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí, zpracovává nebo balí potravinu nebo je prvním prodejcem usazeným v Evropské unii, se dále dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že neuvede označení šarže podle § 9.

(6) Provozovatel potravinářského podniku, který provozuje stravovací službu, se dále dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 17c

 

(1) Výrobce tabákových výrobků se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s § 12 odst. 1 použije k výrobě tabákových výrobků jiný než surový nebo technologicky upravený tabák anebo nepovolenou látku nebo její nepřípustné množství,

b)  v rozporu s § 12 odst. 5 použije pro výrobu tabákových výrobků přísady způsobující určitou charakteristickou příchuť nebo zvyšující návykovost, toxicitu nebo karcinogenní, mutagenní nebo pro reprodukci toxické vlastnosti,

c)  neposkytne dovozcům nebo distributorům tabákových výrobků nezbytné zařízení podle § 13f odst. 4 písm. a), nebo

d)  nezajistí externího odborníka podle § 13f odst. 4 písm. b).

(2) Výrobce, dovozce, maloobchodní prodejce nebo distributor tabákových výrobků se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s § 12 odst. 2 uvede na trh tabákové výrobky, které obsahují zakázané látky stanovené prováděcím právním předpisem,

b)  v rozporu s § 12 odst. 3 uvede na trh tabák určený k orálnímu užití,

c)  v rozporu s § 12 odst. 4 uvede na trh cigarety s charakteristickou příchutí nebo tabák určený k ručnímu balení cigaret s charakteristickou příchutí,

d)  v rozporu s § 12 odst. 6 uvede na trh cigarety nebo tabák určený k ručnímu balení cigaret obsahující aromata,

e)  v rozporu s § 12 odst. 6 vyrábí, distribuuje, doveze nebo uvede na trh tabákový výrobek obsahující tabák nebo nikotin ve filtrech, papírech nebo kapslích,

f)   v rozporu s § 12b odst. 1 vyrobí, distribuuje, doveze nebo uvede na trh tabákový výrobek, který obsahuje zakázaný prvek nebo rys,

g)  v rozporu s § 12b odst. 2 uvede na trh cigarety nebo tabák určený k ručnímu balení cigaret, které nesplňují požadavky na vzhled, vlastnosti nebo obsah jednotkových balení,

h)  v rozporu s § 12b odst. 3 vyrobí, distribuuje, doveze nebo uvede na trh cigarety, které přesahují maximální úrovně emisí,

i)   nezajistí označení tabákového výrobku jedinečným identifikátorem podle § 12c odst. 1,

j)   nezajistí označení tabákového výrobku bezpečnostním prvkem podle § 12c odst. 2,

k)  nezajistí označení tabákového výrobku určeného ke kouření podle § 12d odst. 1,

l)   nezajistí označení tabákových výrobků jiných než cigarety určených ke kouření, tabáku určeného k ručnímu balení cigaret nebo tabáku určeného do vodní dýmky podle § 12e,

m) nezajistí označení bezdýmných tabákových výrobků podle § 12f, nebo

n)  nesplní oznamovací povinnost podle § 12g odst. 1 nebo 3.

(3) Výrobce nebo dovozce tabákových výrobků se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  nesplní oznamovací povinnost podle § 13 odst. 1 nebo 2,

b)  nepředloží Státní zemědělské a potravinářské inspekci studie podle § 13 odst. 4,

c)  neuzavře smlouvu o uchovávání údajů s nezávislou třetí stranou podle § 13f odst. 3 písm. a),

d)  nezajistí, aby se zařízení pro uchovávání údajů nacházelo na území členského státu Evropské unie podle § 13f odst. 3 písm. b), nebo

e)  neuvede informace, které jsou obchodním tajemstvím nebo obchodně citlivými informacemi podle § 13f odst. 3 písm. c).

(4) Výrobce, dovozce, maloobchodní prodejce nebo distributor elektronických cigaret nebo náhradních náplní do nich se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  nezajistí uvedení požadovaných údajů na jednotkovém balení nebo vnějším balení elektronických cigaret nebo náhradních náplní do nich podle § 12h odst. 2, nebo

b)  nezajistí, aby jednotková balení elektronických cigaret nebo náhradních náplní do nich obsahovala leták s požadovanými údaji podle § 12h odst. 3.

(5) Výrobce nebo dovozce distributor elektronických cigaret nebo náhradních náplní do nich se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  nesplní oznamovací povinnost podle § 12h odst. 4,

b)  nezavede nebo neudržuje systém pro shromažďování informací podle § 12h odst. 6 písm. a),

c)  nepřijme nápravné opatření podle § 12h odst. 6 písm. b),

d)  nesplní oznamovací povinnost podle § 12h odst. 6 písm. c), nebo

e)  nesplní dodatečnou informační povinnost podle § 12i odst. 3.

(6) Výrobce, dovozce, maloobchodní prodejce nebo distributor bylinných výrobků určených ke kouření se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 17d

 

(1) Výrobce nebo dovozce bylinných výrobků určených ke kouření se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nesplní oznamovací povinnost podle § 12j odst. 3 nebo 4.

(2) Výrobce nebo dovozce cigaret nebo tabáku určeného k ručnímu balení cigaret obsahujících přísadu uvedenou v prioritním seznamu se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  nezajistí provedení komplexní studie pro každou přísadu podle § 13a odst. 1,

b)  nepředá zprávu o výsledku studie podle § 13a odst. 2, nebo

c)  nepředá dodatečné informace podle § 13a odst. 3.

(3) Výrobce, dovozce, maloobchodní prodejce nebo distributor tabákových výrobků nebo výrobků souvisejících s tabákovými výrobky se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  nedodrží požadavky stanovené v § 12a odst. 1 písm. a) nebo c),

b)  nedodrží požadavky stanovené v § 12a odst. 1 písm. b),

c)  uvede na trh tabákové výrobky nebo výrobky související s tabákovými výrobky v rozporu s § 13b odst. 4,

d)  neuvede povinné údaje v českém jazyce podle § 13e odst. 1, nebo

e)  neposkytne konečnému spotřebiteli povinné údaje podle § 13e odst. 2.

(4) Maloobchodní prodejce tabákových výrobků nebo výrobků souvisejících s tabákovými výrobky se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  nesplní registrační povinnost podle § 13c odst. 2, 3, 4 nebo 5, nebo

b)  zahájí uvádění tabákových výrobků, elektronických cigaret nebo náhradních náplní do nich na trh v rozporu s § 13c odst. 6.

(5) Výrobce, dovozce nebo distributor tabákových výrobků se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  neprovede záznamy podle § 13f odst. 1,

b)  nevede záznamy o veškerém nakládání s tabákovými výrobky podle § 13f odst. 2, nebo

c)  neuchovává údaje podle § 13f odst. 7.

(6) Třetí strana se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že neumožní plný přístup k zařízení pro uchovávání údajů Evropské komisi, Státní zemědělské a potravinářské inspekci nebo externímu odborníkovi podle § 13f odst. 5.

 

§ 17e

 

Externí odborník se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nepředloží ministerstvu nebo Evropské komisi výroční zprávu podle § 13f odst. 6.

 

§ 17f

 

Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta do

a)  1 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle § 17 odst. 1 písm. g), h), x), § 17 odst. 2 písm. d), § 17 odst. 4 nebo 5, § 17a odst. 1, § 17a odst. 2 písm. a) nebo b), 17a odst. 3, 4 nebo 5, § 17b odst. 1 písm. d), § 17c odst. 2 písm. n), § 17c odst. 3 písm. a), b) nebo e), § 17c odst. 5 písm. a), d) nebo e), § 17d odst. 1 nebo 2 nebo § 17e,

b)  3 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle § 17 odst. 1 písm. f), k), l), q), s), u) nebo z), § 17 odst. 3, § 17a odst. 2 písm. c), § 17b odst. 1 písm. a), b) nebo c), § 17c odst. 1 písm. c) nebo d), § 17c odst. 3 písm. c) nebo d), § 17c odst. 5 písm. b) nebo c), § 17d odst. 3 písm. a), c) nebo d), § 17d odst. 4 písm. b), § 17d odst. 5 nebo 6,

c)  10 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle § 17 odst. 1 písm. a), b), d), e), j), m), n), o), r), v) nebo w), § 17 odst. 2 písm. c), g), h), i) nebo j), § 17a odst. 6, § 17b odst. 2, 3, 4, 5 nebo 6 písm. a) nebo b), § 17c odst. 1 písm. a) nebo b), § 17c odst. 2 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l) nebo m), § 17c odst. 4 nebo 6, § 17d odst. 3 písm. b) nebo e),

d)  50 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle § 17 odst. 1 písm. c), i), p), t) nebo y), § 17 odst. 2 písm. a), b), e) nebo f), § 17b odst. 6 písm. c).

 

§ 17g

zrušen zákonem č. 139/2014 Sb.

 

§ 17h

zrušen zákonem č. 139/2014 Sb.

 

§ 17i

 

(1) Přestupky podle tohoto zákona projednávají

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(5) Správní delikty projednávají v prvním stupni

a)  inspektoráty Státní zemědělské a potravinářské inspekce, jde-li o přestupkysprávní delikty podle § 17 odst. 1 až 5 a § 17 odst. 8 až 10,

b)  krajské veterinární správy, jde-li o přestupkysprávní delikty podle § 17 odst. 1 písm. a) až q), § 17 odst. 2 písm. b) až s), § 17 odst. 3 písm. a) a § 17 odst. 4 až 7,

c)  orgány ochrany veřejného zdraví, jde-li o přestupkysprávní delikty podle § 17 odst. 1 písm. a) až c), f), h), i), k), n) a p) až r), § 17 odst. 2 písm. c), jde-li o neposkytnutí informace podle § 9a odst. 1, a § 17 odst. 2 písm. d) až r).

(26) Orgán dozoru může od uložení pokuty správního trestu upustit také v případě, kdy došlo k nápravě protiprávního stavu v souladu s uloženým opatřením 17) nebo bezprostředně poté, kdy bylo zjištěno porušení povinnosti a nejednalo se o potravinu škodlivou pro zdraví 59) nebo o klamání spočívající v porušování některých práv duševního vlastnictví .

(37) Pokuty vybírá správní orgán, který je uložil.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.