Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 109/1994 Sb., znění platná od 1.3.2015 a od 1.10.2017.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 103. 2015 do 30.-9. 2017)

109/1994 Sb.

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravedlnosti

kterou se vydává řád výkonu vazby

ve znění vyhlášky č. 292/2001 Sb., vyhlášky č. 377/2004 Sb., vyhlášky č. 242/2006 Sb., vyhlášky č. 18/2015 Sb.. a vyhlášky č. 280/201718/2015 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 4

 

Bylo-li nařízeno vyšetření duševního stavu obviněného ve vazbě některým orgánem uvedeným v § 116 odst. 2 trestního řádu, provede se ve specializovaném oddíluoddělení věznice. Nelze-li vyšetření provést ve věznici, provede se ve zdravotnickém zařízení mimo věznici. Ostrahu obviněného v takovém případě zajišťuje správa nejbližší věznice.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 11

 

(1) Pro obviněné v akutní duševní tísni se ve věznici zřizuje krizový oddíl.krizové oddělení.

(2) Obviněného, který vzhledem ke svému duševnímu stavu ohrožuje sebe nebo okolí, lze na základě doporučení lékaře umístit na nezbytně nutnou dobu na zvláštní celu, která je součástí krizového oddíluoddělení.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 15

 

(1) V cele určené pro ubytování více obviněných musí na jednoho obviněného připadat ubytovací plocha nejméně 4 m2. Cela určená k ubytování pouze jedné osoby nesmí mít ubytovací plochu menší než 6 m2.

(2) Umístit obviněného do cely, v níž na něho připadne ubytovací plocha menší než 4 m2, lze pouze tehdy, když celkový počet obviněných v rámci obvodu vrchního soudu překročí ubytovací kapacitu věznic stanovenou tak, aby na jednoho obviněného připadala ubytovací plocha alespoň 4 m2; ubytovací plocha připadající na jednoho obviněného však nesmí být menší než 3 m2..

 

 

Předvádění obviněných

 

§ 16

 

(1) Obvinění se předvádějí k orgánům činným v trestním řízení, jiným orgánům veřejné moci, které konají úkony v řízení, jež se jich dotýkají, obhájcům, advokátům, kteří obviněné zastupují v jiné věci, a znalcům, jakož i k orgánům a osobám pověřeným prováděním kontroly a dozoru nad výkonem vazby.

(2) Předvedení obviněného, u něhož je důvodem vazby obava, že bude mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání, k osobám uvedeným v § 1 odst. 2, § 2 odst. 1 a úředníkovi Probační a mediační služby, se uskuteční na jejich žádost, pokud s tím obviněný souhlasí a jestliže orgán činný v trestním řízení nerozhodl jinak. Pověřené osobě se umožní poskytnutí duchovní služby obviněnému na jeho žádost vždy, je-li ohrožen jeho život a zdraví.

(3) Předvedení obviněného, u něhož je důvodem vazby obava, že bude mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání, k jiným orgánům veřejné moci, které konají úkony v řízení, jež se ho dotýkají, nebo k advokátovi, který jej zastupuje v jiné věci, se uskuteční, pokud s tím orgán činný v trestním řízení souhlasí.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 23

 

(1) Před propuštěním obviněného z vazby musí být ověřena jeho totožnost, aby byla vyloučena záměna s jinou osobou.

(2) O propuštění obviněného z vazby se vyrozumí orgány činné v trestním řízení. O propuštění obviněného z vazby správa věznice bezodkladně odešle hlášení opatrovníkovi, byl-li obviněný omezen ve svéprávnosti, sociálnímu kurátorovi příslušnému podle místa bydliště obviněného a, jde-li o mladistvého, jeho zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi a příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

 

 

§ 55

zrušen vyhláškou č. 377/2004 Sb.

 

§ 56

zrušen vyhláškou č. 377/2004 Sb.

 

§ 57

 

Poskytování sociálních služeb

a opatření s tím spojená

 

(1) K zajišťování sociálních služeb obviněným věznice vyčlení potřebný počet sociálních pracovníků Vězeňské služby.

(2) Ve své činnosti sociální pracovníci Vězeňské služby úzce spolupracují především s příslušnými sociálními kurátory, orgány sociálně-právní ochrany dětí, orgány státní správy a územní samosprávy, jakož i se zájmovými sdruženími občanů. Sociální služby jsou zabezpečovány především

a)  poskytováním sociálního poradenství,

b)  pomocí při řešení obtížné sociální situace obviněných a jejich rodin,

c)  spoluprací se všemi ostatními zaměstnanci věznice při zajišťování a realizaci práv a oprávněných zájmů obviněných.

(3) O přijetí obviněného do vazby a jeho přemístění na dobu delší než 7 dní správa věznice bezodkladně odešle hlášení opatrovníkovi, byl-li obviněný omezen ve svéprávnosti, sociálnímu kurátorovi příslušnému podle místa bydliště obviněného a, jde-li o mladistvého, jeho zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi a příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

(4(3) Návštěvy a rozmluvy zástupců sociálních služeb, orgánů územní samosprávy, zájmových sdružení občanů, popř. jiných právnických nebo fyzických osob neuvedených v odstavci 1 a v § 2 odst. 1 s obviněnými se uskutečňují vždy za podmínek stanovených v § 14 odst. 1 a 2 zákona a v § 44 až 46 s výjimkou návštěv a rozhovorů zaměstnanců orgánů sociálně-právní ochrany dětí, které jsou upraveny v § 26 odst. 6 zákona.

(54) Korespondence obviněných s orgány uvedenými v odstavci 43 podléhá kontrole. Ustanovení § 13 zákona a § 39 až 43 se užijí obdobně.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

HLAVA TŘETÍ

 

VÝKON VAZBY MATEK NEZLETILÝCH DĚTÍ

 

§ 78a

 

(1) Při rozhodování o povolení mít u sebe a starat se o své nezletilé dítě přihlíží ředitel věznice k tomu, zda matka o toto dítě nebo jiné své děti předtím, než byla vzata do vazby, řádně pečovala a zda má dostatek vlastních prostředků, aby o dítě mohla řádně pečovat.

(2) Matka, které bylo povoleno mít u sebe a starat se o své nezletilé dítě, o dítě celodenně pečuje. Celodenní péče zahrnuje zejména péči o jeho zdraví a o jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, včetně přípravy stravy, zajištění hygieny, praní, žehlení, úklidu a aktivního trávení času s dítětem formou her odpovídajících jeho věku.

(3) Zdravotní péči o dítě, o které matka pečuje ve věznici, zajišťuje Vězeňská služba zpravidla na základě smlouvy s poskytovatelem zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost nebo v oboru dětské lékařství.

(4) Přemístění matky, které bylo povoleno mít u sebe a starat se o své nezletilé dítě (§ 28a odst. 3 zákona), do věznice, ve které je zřízen oddílzřízeno oddělení pro matky nezletilých dětí, je zvlášť odůvodněným případem ve smyslu § 20 odst. 2.

(5) Matka zajišťuje veškeré potřeby pro dítě z vlastních prostředků.

(6) Každá matka má dítě u sebe v samostatné ložnici, v níž je pro dítě postel s matrací, přebalovací stůl, skříň na dětské prádlo a kosmetiku, ohrádka a umyvadlo.

(7) V případě, že se matka z důvodu nemoci, či z jiného závažného důvodu nemůže o dítě starat, převezme přechodně péči o dítě ředitelem věznice určený zaměstnanec. Při vzájemném předávání je dítě vždy prohlédnuto lékařem poskytovatele zdravotních služeb uvedeného v odstavci 3.

(8) V případě pobytu matky mimo věznici, ve které je zřízen oddílzřízeno oddělení pro matky nezletilých dětí, se péče o dítě řeší prostřednictvím orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.