Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 104/2008 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.1.2014.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 71. 2014 do 30. 6. 2017)

104/2008 Sb.

ZÁKON

ze dne 19. března 2008

o nabídkách převzetí a o změně některých dalších zákonů

(zákon o nabídkách převzetí)

ve znění zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb.. a zákona č. 183/2017241/2013 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

HLAVA VIII

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO ŘÍZENÍ PŘED ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU

 

§ 54 - § 56 Zvláštní ustanovení pro řízení před českou národní bankou

 

(1) Rozklad proti rozhodnutí České národní banky vydanému podle tohoto zákona nemá odkladný účinek, s výjimkou rozhodnutí o přestupcíchsprávních deliktech podle § 61 a 62.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Díl 2

Přestupky

Správní delikty

 

§ 61 Přestupky

Přestupky fyzických osob

 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako

a)  navrhovatel nebo jako člen orgánu cílové společnosti nesplní informační povinnost podle § 14 odst. 1 nebo 2,

b)  člen orgánu cílové společnosti nebo jako osoba odpovědná za vyhotovení samostatného stanoviska zaměstnanců schválí nebo hlasuje pro stanovisko k nabídce převzetí, které obsahuje nepravdivé nebo hrubě zavádějící údaje,

c)  člen orgánu cílové společnosti jedná v rozporu s § 15 odst. 1, nebo

d)  člen orgánu cílové společnosti poruší povinnost podle § 16.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč.

 

§ 62 Přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob

Přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob

 

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako

a)  navrhovatel v rozporu s § 8 odst. 2 nebo 3 neoznámí České národní bance nebo neuveřejní záměr učinit nabídku převzetí nebo vznik nabídkové povinnosti,

b)  navrhovatel učiní nabídku převzetí, aniž by předložil České národní bance nabídkový dokument podle § 12 odst. 1, nebo učiní nabídku převzetí v rozporu s § 13 odst. 1 nebo § 29 odst. 1, nebo učiní povinnou nabídku převzetí bez souhlasu České národní banky podle § 42 odst. 1,

c)  navrhovatel uveřejní zahraniční nabídku převzetí v rozporu s § 6 nebo 7,

d)  navrhovatel uveřejní nabídku převzetí, která je nepravdivá nebo neúplná, anebo jejíž uveřejnění Česká národní banka zakázala podle § 12 odst. 4 nebo 5,

e)  navrhovatel neuveřejní výsledky nabídky převzetí podle § 31 nebo výsledky, které uveřejní, budou nepravdivé nebo neúplné anebo nesplní povinnost uloženou mu podle § 44 odst. 3,

f)   povinná osoba nesplní nabídkovou povinnost podle § 35, 36 nebo 49,

g)  povinná osoba poruší povinnost podle § 12 odst. 2,

h)  navrhovatel nebo jako člen orgánu cílové společnosti nesplní informační povinnost podle § 14 odst. 1 nebo 2,

i)   člen orgánu cílové společnosti nebo jako osoba odpovědná za vyhotovení samostatného stanoviska zaměstnanců schválí nebo hlasuje pro stanovisko k nabídce převzetí, které obsahuje nepravdivé nebo hrubě zavádějící údaje,

j)   člen orgánu cílové společnosti jedná v rozporu s § 15 odst. 1,

k)  člen orgánu cílové společnosti poruší povinnost podle § 16,

l)   navrhovatel poruší zákaz podle § 23 odst. 1 nebo § 26 odst. 1 nebo 3,

m) navrhovatel poruší povinnost při změně nebo odvolání nabídky převzetí podle § 23 odst. 3 nebo 4,

n)  navrhovatel nebo osoba zájmově zúčastněná na nabídce převzetí poruší povinnosti podle § 17 odst. 1, 2 nebo 3, § 19 nebo § 30 odst. 1,

o)  navrhovatel nebo spolupracující osoba poruší povinnost podle § 43 odst. 6,

p)  navrhovatel nebo spolupracující osoba neposkytne znalci součinnost podle § 44 odst. 3, 4 nebo 5, nebo

q)  osoba, které byla opatřením k nápravě podle § 60 uložena povinnost, tuto povinnost poruší.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až f) a q) lze uložit pokutu do 50 000 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. g) až p) pokutu do 5 000 000 Kč.

 

§ 62 Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že jako

a)  navrhovatel v rozporu s § 8 odst. 2 nebo 3 neoznámí České národní bance nebo neuveřejní záměr učinit nabídku převzetí nebo vznik nabídkové povinnosti,

b)  navrhovatel učiní nabídku převzetí, aniž by předložil České národní bance nabídkový dokument podle § 12 odst. 1, nebo učiní nabídku převzetí v rozporu s § 13 odst. 1 nebo § 29 odst. 1, nebo učiní povinnou nabídku převzetí bez souhlasu České národní banky podle § 42 odst. 1,

c)  navrhovatel uveřejní zahraniční nabídku převzetí v rozporu s § 6 nebo 7,

d)  navrhovatel uveřejní nabídku převzetí, která je nepravdivá nebo neúplná, anebo jejíž uveřejnění Česká národní banka zakázala podle § 12 odst. 4 nebo 5,

e)  navrhovatel neuveřejní výsledky nabídky převzetí podle § 31, nebo výsledky, které uveřejní, budou nepravdivé nebo neúplné anebo nesplní povinnost uloženou mu podle § 44 odst. 3,

f)   povinná osoba nesplní nabídkovou povinnost podle § 35, 36 nebo 49,

g)  povinná osoba poruší povinnost podle § 12 odst. 2,

h)  navrhovatel poruší zákaz podle § 23 odst. 1 nebo § 26 odst. 1 nebo 3,

i)   navrhovatel poruší povinnost při změně nebo odvolání nabídky převzetí podle § 23 odst. 3 nebo 4,

j)   navrhovatel nebo osoba zájmově zúčastněná na nabídce převzetí poruší povinnosti podle § 17 odst. 1, 2 nebo 3 nebo § 19 nebo § 30 odst. 1,

k)  navrhovatel nebo spolupracující osoba poruší povinnost podle § 43 odst. 6,

l)   navrhovatel, spolupracující osoba nebo cílová společnost neposkytne znalci součinnost podle § 44 odst. 3, 4 nebo 5, nebo

m) osoba, které byla opatřením k nápravě podle § 60 uložena povinnost, tuto povinnost poruší.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. (2) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) až f) a m) lze uložit pokutuse uloží pokuta do 50 000 000 Kč a za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. g) až l) pokutupokuta až do 5 000 000 Kč.

 

§ 63 Společná ustanovení ke správním deliktům

zrušen zákonem č. 183/2017 Sb.

Společná ustanovení ke správním deliktům

 

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby 5) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(5) Pokuty vybírá Česká národní banka. Příjem pokut je příjmem státního rozpočtu.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.

 

____________________________________________________________

 

1)        Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/25/ES ze dne 21. dubna 2004 o nabídkách převzetí.

3)        § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4)        Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

5)        § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.