Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 101/2001 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 21.12.2015.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 721. 12. 2015 do 30. 6. 2017)

101/2001 Sb.

ZÁKON

ze dne 22. února 2001

o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků

ve znění zákona č. 180/2003 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 358/2015 Sb.. a zákona č. 183/2017358/2015 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 19 PřestupkySankce

Přestupky

Sankce

 

(1) Fyzická, právnickáÚstřední orgán může uložit právnické nebo podnikající fyzická osobafyzické osobě, včetně vlastníka nebo držitele, se dopustí přestupku tím, že poruší některou zpokutu za porušení povinností podle stanovených v § 17 odst. 2 až do výše 500 000 Kč.

(2) VlastníkÚstřední orgán může dále vlastníku nebo držitel se dopustí přestupku tím, žedržiteli uložit pokutu

a)  poruší některou z povinností podleza porušení povinnosti stanovené v § 4 odst. 4, nebo až do výše 3 000 000 Kč,

b)  nesplní povinnost uloženoub)  za nesplnění povinnosti uložené v rozhodnutí vydaném podle § 5 odst. 1, 2 a 33.

(3) Za přestupek lze uložit pokutu do

a)  500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1, nebo

b)  výše 3 000 000, jde-li o přestupek podle odstavce 2.

(4) Je-li přestupek(3) Za opakované porušení povinností podle odstavceodstavců 1 neboa 2 spáchán opakovaně po nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku, uloží se pokutamůže ústřední orgán uložit pokutu až do výše dvojnásobku horní hranice sazeb uvedenýchstanovených částek. Porušení povinnosti se považuje za opakované, pokud se jej právnická nebo fyzická osoba, vlastník nebo držitel dopustí opětovně v odstavci 3. Přestupek je spáchán opakovaně, jestliže od nabytí právní moci rozhodnutí o stejném přestupku, z něhož byl obviněný uznán vinným,době do jeho spáchání neuplynulo 12 měsíců.

(5) Přestupky 1 roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty podle tohoto zákona projednává a pokuty .

(4) Při stanovení výše pokuty ústřední orgán přihlíží k závažnosti, způsobu jednání, rozsahu a následkům protiprávního jednání.

(5) Pokutu lze uložit do 1 roku ode dne, kdy se ústřední orgán o porušení povinnosti dozvěděl, nejdéle však do 3 let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.

(6) Pokuty vybírá a vymáhá ústřední orgán.

(7) Pokuty jsou příjmem státního rozpočtu České republiky.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.