Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 101/2000 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.1.2017.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 71. 2017 do 30. 6. 2017)

101/2000 Sb.

ZÁKON

ze dne 4. dubna 2000

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

ve znění zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 177/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 107/2002 Sb.,

zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 439/2004 Sb., zákona č. 480/2004 Sb.,

zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb.,

zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 52/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb.,

zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 468/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 301/2016 Sb.. a zákona č. 183/2017301/2016 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 29

 

(1) Úřad

a)  provádí dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem při zpracování osobních údajů,

b)  vede registr zpracování osobních údajů,

c)  přijímá podněty a stížnosti na porušení povinností stanovených zákonem při zpracování osobních údajů a informuje o jejich vyřízení,

d)  zpracovává a veřejnosti zpřístupňuje výroční zprávu o své činnosti,

e)  vykonává další působnosti stanovené mu zákonem,

f)   projednává přestupky a jiné správní delikty a uděluje pokuty podle tohoto zákona,

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 41

zrušen zákonem č. 64/2014 Sb.

 

§ 42

zrušen zákonem č. 64/2014 Sb.

 

§ 43

zrušen zákonem č. 64/2014 Sb.

 

HLAVA VII

PŘESTUPKY

SPRÁVNÍ DELIKTY

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 45

 

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů se jako správce nebo zpracovatel dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že při zpracování osobních údajů

a)  nestanoví účel, prostředky nebo způsob zpracování [§ 5 odst. 1 písm. a) a b)], nebo stanoveným účelem zpracování poruší povinnost nebo překročí oprávnění vyplývající ze zvláštního zákona,

b)  zpracovává nepřesné osobní údaje [§ 5 odst. 1 písm. c)],

c)  shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje v rozsahu nebo způsobem, který neodpovídá stanovenému účelu [§ 5 odst. 1 písm. d), f) až h)],

d)  uchovává osobní údaje po dobu delší než nezbytnou k účelu zpracování [§ 5 odst. 1 písm. e)],

e)  zpracovává osobní údaje bez souhlasu subjektu údajů mimo případy uvedené v zákoně (§ 5 odst. 2 a § 9),

f)   neposkytne subjektu údajů informace v rozsahu nebo zákonem stanoveným způsobem (§ 11),

g)  odmítne subjektu údajů poskytnout požadované informace (§ 12 a 21),

h)  nepřijme nebo neprovede opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování osobních údajů (§ 13),

i)   nesplní oznamovací povinnost podle tohoto zákona (§ 16 a 27),

j)   nevede přehled případů porušení ochrany osobních údajů podle § 88 odst. 7 zákona o elektronických komunikacích, nebo

k)  neprovede ve stanovené lhůtě uložené opatření k nápravě.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako správce nebo zpracovatel se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že při zpracování osobních údajů některým ze způsobů podle odstavce 1

a)  ohrozí větší počet osob svým neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života, nebo

b)  poruší povinnosti pro zpracování citlivých údajů (§ 9).

(3) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 lze uložit pokutuse uloží pokuta do výše 5 000 000 Kč.

(4) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 2 lze uložit pokutuse uloží pokuta do výše 10 000 000 Kč.

 

§ 45a

 

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že poruší zákaz zveřejnění osobních údajů stanovený jiným právním předpisem.

(2) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 lze uložit pokutuse uloží pokuta do 1 000 000 Kč.

(3) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 spáchaný tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem lze uložit pokutuse uloží pokuta do 5 000 000 Kč.

 

§ 46

(1) PřestupkyPrávnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při rozhodování o výši pokuty se přihlíží zejména k závažnosti, způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání a k okolnostem, za nichž bylo protiprávní jednání spácháno.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona projednává v prvním stupni Úřad.

(2) (5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se použijí ustanovení o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní moci.

(7) Pokutu vybírá Úřad. Výnos z pokut je příjmem státního rozpočtu.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

 

 

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.

____________________________________________________________

1)       § 10 odst. 1 písm. a) zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti).

1a)     Úmluva o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s.

2)       Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.

Zákon č. 158/1999 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001.

3)       § 1 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

4)       Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

5)       Například zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů.

6)       Například zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.

7)       Například zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2016200/1990 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nichpřestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.