Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 100/2004 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 29.7.2016.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 129. 7. 2016 do 30. 6. 2017)

100/2004 Sb.

ZÁKON

ze dne 10. února 2004

o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním

obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých

zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy)

ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 467/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 86/2015 Sb.,.

a zákona č. 243/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

HLAVA VII

VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY

 

§ 25

 

(1) Orgány vykonávající státní správu podle tohoto zákona jsou

a)  ministerstvo,

b)  Generální ředitelství cel,

c)  Česká inspekce životního prostředí 33) (dále jen "inspekce"),

d)  celní úřady,

e)  orgány veterinární správy,

f)   orgány rostlinolékařské péče,

g)  krajské úřady.

(2) Ministerstvo

a)  plní funkci výkonného orgánu s hlavní odpovědností, zajišťuje styk s Komisí a se Sekretariátem Úmluvy 1) a smluvními stranami Úmluvy a metodicky řídí a koordinuje další výkonné orgány,

b)  jmenuje zástupce do poradních skupin a pomocných výborů Komise ustanovených na základě nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy 9),

c)  uděluje dovozní a vývozní povolení a potvrzení o zpětném vývozu, potvrzení potřebné k přemístění exempláře, potvrzení, že exemplář byl získán zákonným způsobem v České republice pro vývoz z jiného členského státu Evropských společenství, povoluje zjednodušené postupy ohledně určitého obchodu s biologickými vzorky 22a),

d)  vydává licence pro zpracovatele a balírny kaviáru a schvaluje způsob značení nádob s kaviárem,

e)  uděluje potvrzení o putovní výstavě a potvrzení o souboru vzorků 11) včetně případů, kdy tato potvrzení zároveň slouží i jako výjimka ze zákazu obchodních činností pro výhradní účely veřejného vystavování exemplářů, uděluje potvrzení o osobním vlastnictví 20d),

f)   vydává ostatní dokumenty podle Úmluvy 1) a podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů 2), není-li jejich vydávání svěřeno tímto zákonem jiným orgánům,

g)  uděluje výjimku ze zákazu lovu kytovců podle § 20 odst. 2, ověřuje doklady o původu výrobků z tuleňů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o obchodování s produkty z tuleňů 64), rozhoduje v případech stanovených v § 18 a 19, popřípadě rozhoduje v dalších věcech stanovených nařízením v oblasti obchodování s ohroženými druhy 9),

h)  registruje vědce a vědecké instituce 22) a obchodníky 21) s uměle vypěstovanými exempláři rostlinného druhu,

i)   zprostředkuje registraci u Sekretariátu Úmluvy 1) podle § 29,

j)   povoluje nebo pověřuje záchranná centra, hradí náklady na péči o zadržené a zabavené exempláře a exempláře, které byly zajištěny v trestním řízení, včetně s tím spojených provozních nákladů, a koordinuje činnost záchranných center,

k)  vydává potvrzení o původu zabavených exemplářů,

l)   zjišťuje skutečnosti týkající se regulace obchodních činností podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy 35),

m) zajišťuje vydání formulářů všech povolení, potvrzení, oznámení dovozu, žádosti a dalších tiskopisů, s výjimkou rostlinolékařských osvědčení podle § 17, jejichž vzory stanoví prováděcím právním předpisem nebo jejichž vzory stanoví právo Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů 2),

n)  zajišťuje další úkoly podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství 34),

o)  vede evidence podle § 3 odst. 8, § 15b odst. 4, § 15c odst. 2, registry podle § 16a a spravuje centrální registr dokladů CITES a registr zadržených a zabavených exemplářů podle § 35 odst. 1 a 4,

p)  uděluje licenci k výrobě a distribuci kroužků a značek a rozhoduje o jejím odnětí nebo změně, vede registr výrobců a distributorů kroužků a značek, jimž byla licence udělena, a jeho obsah zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup,

q)  mění nebo ruší rozhodnutí vydaná podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy 9) a podle § 38a,

r)   zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup povinné informace spojené s převodem exempláře.

(3) Generální ředitelství cel

a)  spolupracuje s ministerstvem a inspekcí při kontrole dovozu, vývozu a tranzitu exemplářů, jiných jedinců, výrobků z tuleňů a regulovaných kožešin, na které se vztahuje právo Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů 34) a tento zákon, jakož i při kontrole zákazu držení a prodeje dovezených exemplářů, výrobků z tuleňů a regulovaných kožešin chráněných podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů 34) a tohoto zákona,

b)  plní další úkoly podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů ve spolupráci s ministerstvem,

c)  zajišťuje materiálně a organizačně podmínky pro umístění exemplářů, jiných jedinců, výrobků z tuleňů nebo regulovaných kožešin během kontroly na celních úřadech ve spolupráci s inspekcí, orgány rostlinolékařské péče, orgány veterinární správy a s ministerstvem.

(4) Inspekce

a)  provádí kontrolu dodržování tohoto zákona,

b)  zjišťuje totožnost osob v souvislosti s ochranou ohrožených druhů podle tohoto zákona,

c)  kontroluje dodržování licence udělené ministerstvem podle § 23d odst. 1,

d)  ukládá opatření k zajištění povinností vyplývajících z tohoto zákona,

e)  projednává přestupkyukládá pokuty podle § 34c až 34ea 34d,

f)   zadržuje nebo zabavuje exempláře podle § 34 a 34a,

g)  ukládá opatření k zajištění povinností vyplývajících z nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy 9),

h)  vede evidenci osob uznaných vinnými z přestupků nebo odpovědnými ze správních deliktů podle tohoto zákona,

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

HLAVA IX

KONTROLA DODRŽOVÁNÍ ZÁKONA, ZADRŽOVÁNÍ A ZABAVOVÁNÍ

 

§ 30 Kontrola

Kontrola

 

(1) Inspekce vykonává kontrolu nad dodržováním práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů 34) a tohoto zákona, ukládá opatření k zajištění povinností z nich vyplývajících, zjišťuje totožnost osob odpovědných za jejich porušování, projednává přestupky podle tohoto zákonaukládá pokuty, popřípadě zadržuje nebo zabavuje exempláře podle tohoto zákona. Inspekce dále kontroluje vydávání potvrzení uznaným orgánem zřízeným a činným v České republice podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o obchodování s produkty z tuleňů 64).

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 31

zrušen zákonem č. 346/2009 Sb.

 

§ 32

zrušen zákonem č. 346/2009 Sb.

 

§ 33

 

(1) Ministerstvo může zamítnout žádost o vydání dokladu CITES pro účely dovozu, vývozu nebo zpětného vývozu exempláře osobě, která byla pravomocně uznána vinnou z přestupku nebo odpovědnou z jiného správního deliktu podle tohoto zákona, popřípadě jíž byl zabaven exemplář podle tohoto zákona, a to po dobu až 2 let od nabytí právní moci takového rozhodnutí.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

HLAVA X

PŘESTUPKY

SPRÁVNÍ DELIKTY

 

§ 34c Přestupky

Přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob

 

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)  v rozporu s tímto zákonem nebo s nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy 9) použije nepravé, padělané, pozměněné nebo neplatné povolení nebo potvrzení,

b)  v rozporu s nařízením v oblasti obchodování s ohroženými druhy 27) nepředloží příslušnému úřadu oznámení o dovozu exempláře,

c)  jako žadatel v rozporu s nařízením v oblasti obchodování s ohroženými druhy 50) neinformuje příslušný orgán, u kterého žádost podává, o předchozím zamítnutí své žádosti o povolení nebo potvrzení podle tohoto zákona nebo nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy,

d)  nedodrží podmínku uvedenou v povolení nebo v potvrzení vyžadovaném nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy 9) nebo tímto zákonem nebo v registračním listu,

e)  drží, získá, daruje, prodá nebo nabízí k prodeji registrační list nebo potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností, ke kterému fyzicky neexistuje příslušný exemplář,

f)   prodává nebo nabízí k prodeji exemplář v rozporu s § 23b odst. 1 až 3 nebo jako provozovatel místa nebo prostředku komunikace na dálku, jejichž prostřednictvím se nabízejí k prodeji nebo prodávají exempláře, nezajistí zveřejnění povinné informace podle § 23b odst. 4,

g)  jako provozovatel prostředku komunikace na dálku neodstraní inzerát podle § 23b odst. 4, nebo

h)  v případech stanovených § 24 odst. 7 nevede záznamy o chovu exempláře.

(2) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)  jako vlastník nebo dlouhodobý držitel dovezeného exempláře, jiného jedince, výrobku z kytovců, výrobku z tuleně nebo regulované kožešiny v rozporu s § 24 odst. 4 nepředá při převodu vlastnického práva k exempláři, výpůjčce či nájmu exempláře novému vlastníkovi či držiteli originál příslušného dokladu CITES nebo obdobného dokladu o dovozu vyžadovaný nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy 9) nebo tímto zákonem,

b)  jako osoba, které byl exemplář, jiný jedinec, výrobek z kytovce, výrobek z tuleně nebo regulovaná kožešina zadržen nebo zabaven a ponechán v péči, s tímto exemplářem, jiným jedincem, výrobkem z kytovce, výrobkem z tuleně, regulovanou kožešinou neoprávněně nakládá,

c)  nakládá s exemplářem druhu přímo ohroženého vyhynutím v rozporu s dovozním povolením nebo jiným oprávněním uděleným podle tohoto zákona nebo podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy 9),

d)  použije povolení, potvrzení nebo osvědčení podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy 9) nebo registrační list u jiného exempláře, jiného jedince, výrobku z tuleně nebo regulované kožešiny, než byl ten, pro který byl tento doklad vydán,

e)e)  jako žadatel úmyslně poskytne nesprávné prohlášení anebo nesprávné nebo neúplné informace za účelem získání povolení, potvrzení nebo dokladu o registraci podle tohoto zákona nebo podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy 9),

f)   doveze regulovanou kožešinu nebo provádí její tranzit v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství 7),

f) g)  vyveze nebo se pokusí o vývoz jiného jedince bez povolení v rozporu s § 18 odst. 1,

h)  doveze výrobek z tuleně v rozporu s § 19 nebo s přímo použitelným předpisem Evropské unie o obchodování s produkty z tuleňů 63),

g)i)   vyveze uměle vypěstovaný exemplář rostlinného druhu v rozporu s nařízením v oblasti obchodování s ohroženými druhy 44) nebo § 17 nebo se o takový vývoz pokusí,

j)   jako vlastník nebo dlouhodobý držitel exempláře jej ve lhůtě nepřihlásí k registraci podle § 23, nenahlásí změny týkající se exempláře nebo změny na exempláři podle § 23a, nezajistí, aby exemplář byl vždy doprovázen svým registračním listem, popřípadě dalšími doklady stanovenými v § 23 odst. 2, nebo neoznačí exemplář podle § 23c, nebo

hk)  neumožní inspekci vykonávající kontrolu zjištění údajů nebo provedení úkonů podle § 30 odst. 3.

(3) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

aa)  doveze, vyveze, pokusí se o vývoz, zpětně vyveze nebo se pokusí o zpětný vývoz exempláře do České republiky nebo z České republiky nebo zprostředkuje dovoz exempláře nebo s exemplářem jinak nakládá v rozporu s tímto zákonem nebo nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy 9),

b)  zasílá exempláře do České republiky nebo odesílá z České republiky a provádí jejich tranzit přes území České republiky v rozporu s tímto zákonem nebo nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy 9),

bc)  nakupuje, vybízí k prodeji, prodává, drží za účelem prodeje, nabízí k prodeji nebo přepravuje za účelem prodeje exemplář v rozporu s tímto zákonem nebo nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy 9),

d)  padělá registrační list nebo pozmění jeho obsah, aby ho bylo použito jako pravého, nebo použije registrační list jako pravý za účelem prodeje nebo získání povolení, potvrzení nebo registračního listu,

e)  poruší zákaz lovu kytovců stanovený v § 20 odst. 1, nebo

c)f)   v případech stanovených v § 24 neprokáže zákonný původ exempláře nebo zákonný původ jiného jedince, na kterého se vztahuje tento zákon, nebo původ regulované kožešiny nebo výrobku z tuleně.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 34d Přestupky fyzických osob

Přestupky fyzických osob

 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)  jako žadatel úmyslně poskytne nesprávné prohlášení anebo nesprávné nebo neúplné informace za účelem získání povolení, potvrzení nebo dokladu o registraci podle tohoto zákona nebo podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy 9),

b)  vyveze nebo se pokusí o vývoz jiného jedince bez povolení v rozporu s § 18 odst. Správní delikty1, nebo

c)  vyveze uměle vypěstovaný exemplář rostlinného druhu v rozporu s nařízením v oblasti obchodování s ohroženými druhy 44) nebo § 17 anebo se o takový vývoz pokusí.

(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)  doveze, vyveze nebo zpětně vyveze exemplář, pokusí se o vývoz, zpětně vyveze nebo se pokusí o zpětný vývoz exempláře do České republiky nebo z České republiky nebo zprostředkuje dovoz exempláře nebo s exemplářem jinak nakládá v rozporu s tímto zákonem nebo nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy 9),

b)  nakupuje, vybízí k prodeji, prodává, drží za účelem prodeje, nabízí k prodeji nebo přepravuje za účelem prodeje exemplář v rozporu s tímto zákonem nebo nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy 9), nebo

c)  padělá registrační list nebo pozmění jeho obsah, aby ho bylo použito jako pravého, nebo použije registrační list jako pravý za účelem prodeje nebo získání povolení, potvrzení nebo registračního listu.

(3) Za přestupek lze uložit pokutu do

a)  500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,

b)  1 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2.

 

§ 34e Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob

PřestupkySprávní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v případech stanovených v § 24 odst. 2 nevede záznamy o obchodu.správního deliktu tím, že

a)  v rozporu s tímto zákonem nebo s nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy 9) použije nepravé, padělané, pozměněné nebo neplatné povolení nebo potvrzení,

b)  v rozporu s nařízením v oblasti obchodování s ohroženými druhy 27) nepředloží příslušnému úřadu oznámení o dovozu exempláře,

c)  jako žadatel v rozporu s nařízením v oblasti obchodování s ohroženými druhy 50) neinformuje příslušný orgán, u kterého žádost podává, o předchozím zamítnutí své žádosti o povolení nebo potvrzení podle tohoto zákona nebo nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy,

d)  nedodrží podmínku uvedenou v povolení nebo v potvrzení vyžadovaném nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy 9) nebo tímto zákonem nebo v registračním listu,

e)  drží, získá, daruje, prodá nebo nabízí k prodeji registrační list nebo potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností, ke kterému fyzicky neexistuje příslušný exemplář,

f)   prodává nebo nabízí k prodeji exemplář v rozporu s § 23b odst. 1 až 3 nebo jako provozovatel místa nebo prostředku komunikace na dálku, jejichž prostřednictvím se nabízejí k prodeji nebo prodávají exempláře, nezajistí zveřejnění povinné informace podle § 23b odst. 4,

g)  jako provozovatel prostředku komunikace na dálku neodstraní inzerát podle § 23b odst. 4, nebo

h)  v případech stanovených § 24 odst. 2 a 7 nevede záznamy o obchodu nebo záznamy o chovu exempláře.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

aa)  jako vlastník nebo dlouhodobý držitel dovezeného exempláře, jiného jedince, výrobku z kytovců, výrobku z tuleně nebo regulované kožešiny v rozporu s § 24 odst. 4 nepředá při převodu vlastnického práva k exempláři, výpůjčce či nájmu exempláře novému vlastníkovi či držiteli originál příslušného dokladu CITES nebo obdobného dokladu o dovozu vyžadovaný nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy 9) nebo tímto zákonem,

b)  jako osoba, které byl exemplář, jiný jedinec, výrobek z kytovce, výrobek z tuleně nebo regulovaná kožešina zadržen nebo zabaven a ponechán v péči, s tímto exemplářem, jiným jedincem, výrobkem z kytovce, výrobkem z tuleně, regulovanou kožešinou neoprávněně nakládá,

c)  nakládá s exemplářem druhu přímo ohroženého vyhynutím v rozporu s dovozním povolením nebo jiným oprávněním uděleným podle tohoto zákona nebo podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy 9),

d)  použije povolení, potvrzení nebo osvědčení podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy 9) nebo registrační list u jiného exempláře, jiného jedince, výrobku z tuleně nebo regulované kožešiny, než byl ten, pro který byl tento doklad vydán,

e)  jako žadatel poskytne nesprávné prohlášení anebo nesprávné nebo neúplné informace za účelem získání povolení, potvrzení nebo dokladu o registraci podle tohoto zákona nebo podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy 9),

bf)   doveze regulovanou kožešinu nebo provádí její tranzit v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství 7),

g)  vyveze jiného jedince bez povolení v rozporu s § 18 odst. 1, nebo

c)h)  doveze výrobek z tuleně v rozporu s § 19 nebo s přímo použitelným předpisem Evropské unie o obchodování s produkty z tuleňů 63),

i)   vyveze uměle vypěstovaný exemplář rostlinného druhu v rozporu s nařízením v oblasti obchodování s ohroženými druhy 44) nebo § 17.,

j)   jako vlastník nebo dlouhodobý držitel exempláře jej ve lhůtě nepřihlásí k registraci podle § 23, nenahlásí změny týkající se exempláře nebo změny na exempláři podle § 23a, nezajistí, aby exemplář byl vždy doprovázen svým registračním listem, popřípadě dalšími doklady stanovenými v § 23 odst. 2, nebo neoznačí exemplář podle § 23c, nebo

k)  neumožní inspekci vykonávající kontrolu zjištění údajů nebo provedení úkonů podle § 30 odst. 3.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  doveze, vyveze nebo zpětně vyveze exemplář do České republiky nebo z České republiky nebo zprostředkuje dovoz exempláře nebo s exemplářem jinak nakládá v rozporu s tímto zákonem nebo nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy 9),

bb)  zasílá exempláře do České republiky nebo odesílá z České republiky a provádí jejich tranzit přes území České republiky v rozporu s tímto zákonem nebo nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy 9),

c)  zpracovává, balí nebo přebaluje kaviár bez licence nebo označí nádobu s kaviárem v rozporu s nařízením v oblasti obchodování s ohroženými druhy 22d) nebo obchoduje s kaviárem v rozporu s tímto zákonem nebo nařízením v oblasti obchodování s ohroženými druhy,

cd)  padělá registrační list nebo neoprávněně pozmění jeho obsah nebo použije padělaný nebo pozměněný registrační list jako pravý při prodeji nebo získávání povolení, potvrzení nebo registračního listu, nebo

de)  nakupuje, vybízí k prodeji, nabývá pro obchodní účely, veřejně vystavuje pro obchodní účely, zprostředkuje prodej, využívá pro obchodní zisk a prodej, prodává, drží za účelem prodeje, nabízí k prodeji anebo přepravuje za účelem prodeje exemplář v rozporu s nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy nebo tímto zákonem.,

f)   poruší zákaz lovu kytovců stanovený v § 20 odst. 1, nebo

g)  v případech stanovených v § 24 neprokáže zákonný původ exempláře nebo zákonný původ jiného jedince, na kterého se vztahuje tento zákon, nebo původ regulované kožešiny nebo výrobku z tuleně.

(4) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikty právnické osoby se uloží pokuta do výše

a)  100 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1,

b)  500 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 2,

c)  1 500 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 3.

 

§ 34f34e Společná ustanovení k přestupkůmke správním deliktům

Společná ustanovení ke správním deliktům

 

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne

a)  ke způsobu a okolnostem spáchání správního deliktu, k významu a rozsahu jeho následků, k přestupkůmdobě trvání protiprávního jednání nebo protiprávního stavu vyvolaného správním deliktem,

 

(1) Přestupkyb)  k tomu, zda a jak se pachatel přičinil o odstranění nebo zmírnění škodlivých následků správního deliktu,

c)  k tomu, jak pachatel napomáhá příslušným orgánům při objasňování správního deliktu, který spáchal,

d)  k tomu, zda pachatel splnil řádně a včas povinnost uloženou mu k odstranění zjištěných nedostatků nebo k provedení opatření k nápravě.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle § 34c až 34ea 34d projednává v prvním stupni inspekce.

(2) Pokuta je(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby 51) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Pokuta podle § 34c a 34d je splatná do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena. Je příjmem Státního fondu životního prostředí 45). Pokutu vybírá orgán, který ji uložil.

 

HLAVA XI

EVIDENCE, ZPRÁVY A INFORMACE

 

§ 35

 

(1) Ministerstvo vede evidenci žadatelů o dovoz, vývoz nebo zpětný vývoz exemplářů a o jiné doklady, které ministerstvo vydává podle tohoto zákona, a jiné evidence a registrace podle tohoto zákona. Ministerstvo vede a spravuje centrální registr povolení, potvrzení a registračních listů vydaných ministerstvem nebo krajskými úřady pro dovoz, vývoz, zpětný vývoz nebo jiné nakládání s exempláři a registr přijatých dokladů cizích států a vydaných potvrzení pro účely prokázání povoleného dovozu. Ministerstvo vede a spravuje také databázi o exemplářích zadržených a zabavených inspekcí podle § 34 odst. 5. Evidence obsahují všechny údaje nezbytné pro zpracování zpráv podle odstavce 2 a údaje prokazující totožnost vývozce a dovozce. Údaje z evidence žadatelů o dovoz, vývoz nebo zpětný vývoz exemplářů včetně spisového materiálu a údaje z jiné evidence a registrace podle tohoto zákona se uchovávají po dobu 5 let od podání žádosti, ostatní údaje v registru se uchovávají po dobu 10 let.

(2) Ministerstvo zpracovává zprávy podle požadavků Úmluvy 1) s přehledem evidovaného vývozu, zpětného vývozu a dovozu exemplářů na základě výpisu z evidencí podle odstavce 1. Osobní údaje o vývozcích a dovozcích výroční zpráva neobsahuje. Výroční zpráva se vydává v češtině a angličtině a dnem vydání bude zpřístupněna veřejnosti.

(3) Ministerstvo dále zpracovává zprávy podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů. 53)

(4) Orgány, které vydávají výjimky ze zákazu obchodních činností podle § 15a a provádějí registraci exemplářů podle § 23, ukládají podle zvláštních právních předpisů 52) kopie vydaných dokladů v listinné podobě nebo údaje z nich v elektronické podobě po dobu nejméně 5 let po úhynu, trvalém vývozu z České republiky nebo zániku exempláře. Údaje o vydaných potvrzeních o výjimce ze zákazu obchodních činností a registračních listech zasílají vydávající orgány elektronicky do centrálního registru vedeného ministerstvem podle odstavce 1.

(5) Údaje z uchovávaných dokumentů a evidencí podle odstavců 1 až 4, včetně údajů o vývozcích a dovozcích a údajů o registrovaných exemplářích a jejich vlastnících, popřípadě dlouhodobých držitelích, poskytují příslušné orgány v nezbytném rozsahu na vyžádání orgánům podle § 25, vědeckému orgánu, orgánům ochrany zvířat a Policii České republiky. Ministerstvo může, v souladu se zvláštním právním předpisem, 54) údaje podle odstavce 1 v nezbytném rozsahu poskytnout též Sekretariátu Úmluvy 1) a příslušným úřadům cizích států podle Úmluvy 1) a Komisi.

(6) Ministerstvo, krajské úřady, vědecký orgán, Generální ředitelství cel, inspekce, celní úřady, orgány veterinární správy, orgány ochrany zvířat a rostlinolékařské péče a Policie České republiky jsou povinny si navzájem poskytovat na požádání v nezbytném rozsahu údaje, včetně osobních údajů, které mají k dispozici, vztahující se k výkonu kontrolní činnosti podle § 30.

(7) Inspekce vede evidenci osob, které byly pravomocným rozhodnutím uznány vinnými z přestupků nebo odpovědnými ze správních deliktů podle tohoto zákona, a uchovává podle zvláštních právních předpisů 52) spisový materiál týkající se řízení o přestupcích nebo správních deliktech nebo podle tohoto zákona po dobu nejméně 5 let. Evidence obsahuje údaje prokazující totožnost osob pravomocně uznaných vinnými z přestupků nebo odpovědnými ze správních deliktů.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Špidla v. r.

 

____________________________________________________________

 

1)       Vyhlášená pod č. 572/1992 Sb.

2)       Nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi, další předpisy Evropských společenství vydané na jeho základě, zejména nařízení Komise (ES) č. 865/2006.

Nařízení Rady (EHS) č. 348/81 ze dne 20. ledna 1981 o společných předpisech pro dovoz výrobků z velryb a ostatních kytovců.

Nařízení Rady (EHS) č. 3254/91 ze dne 4. listopadu 1991 o zákazu používání nášlapných pastí ve Společenství a zakazující do Společenství přivážet kožešiny a zboží vyrobené z některých druhů volně žijících živočichů pocházejících ze zemí, kde jsou k jejich odchytu používány nášlapné pasti nebo jiné lapací metody, které nesplňují mezinárodní humánní normy pastí, další předpisy Evropských společenství vydané na jeho základě, zejména nařízení Komise (ES) č. 35/97, nařízení Komise (ES) č. 2087/2001, rozhodnutí Rady č. 97/602/ES.

Směrnice Rady č. 83/129/EHS ze dne 28. března 1983 o dovážení kůží z určitých tuleních mláďat a výrobků z nich do členských států.

3)       Přílohy A - D k nařízení Rady (ES) č. 338/97.

Příloha k nařízení Rady (EHS) č. 348/81.

Přílohy I a II k nařízení Rady (EHS) č. 3254/91.

4)       § 48 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

5)       Příloha A k nařízení Rady (ES) č. 338/97.

6)       Příloha k nařízení Rady (EHS) č. 348/81.

7)       Nařízení Rady (EHS) č. 3254/91.

8)       Čl. 2 písm. t) nařízení Rady (ES) č. 338/97.

9)        Nařízení Rady (ES) č. 338/97. Nařízení Komise (ES) č. 865/2006 ze dne 4. května 2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s těmito druhy.

9a)      Například zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 46 vyhlášky č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí.

10)      Čl. 8 nařízení Rady (ES) č. 338/97.

11)      Kapitola VII a VIIIa nařízení Komise (ES) č. 865/2006.

11a)    Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

11b)   Čl. 12 nařízení Rady (ES) č. 338/97.

12)     Čl. 4 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 338/97.

13)     Například zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

14)     Čl. 4 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 338/97.

15)     Čl. 5 odst. 1 a 2 nařízení Rady (ES) č. 338/97.

16)     Čl. 5 odst. 1 a 3 nařízení Rady (ES) č. 338/97.

17)     Kapitola XIII nařízení Komise (ES) č. 865/2006.

18)     Čl. 5 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 338/97.

19)     Čl. 4 odst. 3 a 4, čl. 5 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 338/97.

20)     Čl. 9 nařízení Rady (ES) č. 338/97.

20a)    § 56 a 5b zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 16/1991 Sb. a zákona č. 218/2004 Sb.

20b)    Čl. 8 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 338/97.

20c)    Čl. 9 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 338/97.

20d)    Kapitola VIII nařízení Komise (ES) č. 865/2006.

21)     Čl. 7 odst. 1 písm. b) body ii) a iii) nařízení Rady (ES) č. 338/97.

22)     Čl. 7 odst. 1 písm. b) bod ii) a odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 338/97.

22a)    Čl. 18 nařízení Komise (ES) č. 865/2006.

22b)    Čl. 66 odst. 7 nařízení Komise (ES) č. 865/2006.

22c)    § 22 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon).

22d)    Čl. 64 odst. 2 a čl. 66 odst. 6 nařízení Komise (ES) č. 865/2006.

23)     § 13 odst. 4 zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

24)     Čl. 8 odst. 6 nařízení Komise (ES) č. 1808/2001 ze dne 20. srpna 2001 o podrobných prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97.

25)     § 54 zákona č. 114/1992 Sb.

26)     Čl. 19 odst. 1 bod i) nařízení Rady (ES) č. 338/97.

27)     Čl. 4 odst. 3 a 4 nařízení Rady (ES) č. 338/97.

28)     § 78 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 289/1995 Sb. a zákona č. 161/1999 Sb.

30)     § 13 zákona č. 246/1992 Sb.

31)     Zákon č. 246/1992 Sb.

31a)    Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

32)     Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

32a)   Kapitola XVI nařízení Komise (ES) č. 865/2006.

32b)    Čl. 51 nařízení Komise (ES) č. 865/2006.

32c)    Zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách), ve znění pozdějších předpisů.

33)     Zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, ve znění pozdějších předpisů.

34)     Nařízení Rady (ES) č. 338/97 a další předpisy Evropských společenství vydané na jeho základě.

Nařízení Rady (ES) č. 3254/91 a další předpisy Evropských společenství vydané na jeho základě.

Nařízení Rady (EHS) č. 348/81 a další předpisy Evropských společenství vydané na jeho základě.

35)     Čl. 8 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 338/97.

37)     § 47 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon).

37a)    Například zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 na ochranu zvířat během přepravy a souvisejících činnostech a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES, ve znění nařízení ES č. 1255/97, nařízení Komise (ES) č. 1739/2005, kterým se stanoví veterinární požadavky na přesun cirkusových zvířat mezi členskými státy.

38)     § 38 zákona č. 147/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

39)     Zákon č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 147/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

42)     Čl. 13 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 338/97.

43)     Čl. 18 nařízení Komise (ES) č. 1808/2001.

43a)    § 149 správního řádu.

44)     Čl. 7 nařízení Rady (ES) č. 338/97.

45)     Zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

46)     Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

47)     Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.